intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương VIII: Tính thiết kế mạch điện điều khiển hệ thống

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

401
lượt xem
155
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ trang bị điện của hệ thống lạnh là trang bị cho hệ thống lạnh các dụng cụ mà nhờ các dụng cụ đó mà có thể vận hành toàn bộ hệ thống lạnh hoặc từng thiết bị một cách tự động, chắc chắn an toàn và độ tin cậy cao mà không cần phải có sự tham gia trực tiếp của công nhân vận hành. khi xây dựng các sơ đồ trang bị điện ta cần thực hiện tốt các yêu câu sau: Bên cạnh việc duy trì tự động các thông số : nhiệt độ , độ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương VIII: Tính thiết kế mạch điện điều khiển hệ thống

  1. Ch-¬ng 8 TÝnh thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn hÖ thèng 1. Yªu c©u cña tù ®éng ho¸ hÖ thèng l¹nh: S¬ ®å trang bÞ ®iÖn cña hÖ thèng l¹nh lµ trang bÞ cho hÖ thèng l¹nh c¸c dông cô mµ nhê c¸c dông cô ®ã mµ cã thÓ vËn hµnh toµn bé hÖ thèng l¹nh hoÆc tõng thiÕt bÞ mét c¸ch tù ®éng, ch¾c ch¾n an toµn vµ ®é tin cËy cao mµ kh«ng cÇn ph¶i cã sù tham gia trùc tiÕp cña c«ng nh©n vËn hµnh. khi x©y dùng c¸c s¬ ®å trang bÞ ®iÖn ta cÇn thùc hiÖn tèt c¸c yªu c©u sau: Bªn c¹nh viÖc duy tr× tù ®éng c¸c th«ng sè : nhiÖt ®é , ®é Èm , l-u l-îng ,møc láng ..Trong thêi gian ®· cho còng cÇn b¶o vÖ hÖ thèng thiÕt bÞ tr¸nh lµm viÖc nguy hiÓm . §©y chÝnh lµ yªu cÇu b¶o vÖ cña hÖ thèng tù ®éng . HÖ thèng tù ®éng ho¸ hÖ thèng l¹nh ph¶i thÓ hiÖn ®-îc chøc n¨ng ®iÒu khiÓn mäi sù ho¹t ®éng cña m¸y l¹nh, duy tr× ®-îc sù vËn hµnh tèi -u, gi¶m tæn hao s¶n phÈm trong phßng l¹nh. Tù ®éng ho¸ hÖ thèng l¹nh ph¶i lµm viÖc cã nhiÒu -u ®iÓn h¬n so víi b¨ng tay lµ gi÷ æn ®Þnh , liªn tôc chÕ ®é lµm viÖc hîp lý .¦u ®iÓm nµy kÐo dµi mét lo¹t -u ®iÓm vÒ t¨ng thêi gian b¶o qu¶n , n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm , gi¶m tiªu hao ®iÖn n¨ng , t¨ng tuæi thä vµ ®é tin cËy cña m¸y vµ thiÕt bÞ , gi¶m chi phÝ n-íc lµm m¸t , gi¶m chi phÝ vËn hµnh vµ chi phÝ l¹nh cña mét ®¬n vi l¹nh s¶n phÈm. ViÖc b¶o vÖ tù ®éng còng ®-îc thùc hiÖn nhanh nhËy, ®¶m b¶o vµ tin cËy h¬n thao t¸c cña ng-êi . Tuy nhiªn còng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh kinh tÕ trong tõng tr-êng hîp cô thÓ. 2. TÝnh to¸n c¸c khÝ cô ®iÖn: Theo s¸ch khÝ cô ®iÖn ta tÝnh to¸n c¸c khi cô ®iÖn nh- sau: Ta cã : p = 3 UI.cos
  2. Suy ra : I = p/Ucos x 3 Chän; cos =0,85 vÇt cã U = 380 v
  3. 2.1. Chän khÝ cô ®iÖn cho m¸y nÐn: Ta cã : I = p/Ucos x 3 =37,26 x 1000/380 x0,85 x 1,73 = 53,6 A - chän cÇu ch× : theo B.11.14 Sè liÖu kü thuËt ®iÖn ¸p cao kiÓu p-2 do liªn x« s¶n xuÊt cã : Igh =1,5 x 53,6 = 80,4 A - Aptomat: theo b¶ng 26 sè liÖu kü thuËt cña aptomat kiÓu A3100 do liªn x« chÕ t¹o. Ký hiÖu theo kÕt cÊu A3160 Igh = 80,4 A - C«ng t¾c t¬ theo b¶ng11.32 c¸c th«ng sè cña c«ng t¾c t¬ nh- sau: Dßng ®iÖn sö dông ®Õn : I = 80,4 A Dïng víi c¸p : 4 mm2 C«ng t¾ t¬ lo¹i: LC1- FG4 NhiÖt ®é m«i tr-êng
  4. CÇu ch× cã I®m =6 A 3. ThiÕt kÕ s¬ ®å trang bÞ ®iÖn cho hÖ thèng l¹nh HÖ thèng l¹nh cña kho l¹nh bao gåm : M¸y nÐn , b¬m n-íc lµm m¸t , qu¹t lµm m¸t , th¸p gi¶i nhiÖt,qu¹t dµn l¹nh tõ ®ã ta cã s¬ ®å m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn nh- sau: M¹ch ho¹t ®éng nh- sau: §Ó gi¶m dßng khëi ®éng ban ®Çu cho b¬m , qu¹t th¸p gi¶i nhiªt ho¹t ®éng sau mét thêi gian th× míi ho¹t ®éng M¸y nÐn nh¬ Role thêi gian (T1). Khi khëi ®éng ta Êm nót ON c«ng t¾c t¬ (ME) cã ®iÖn sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm th-ßng më cña (MF) trªn m¹ch lùc cÊp ®iÖn cho ®éng b¬m n-íc th¸p gi¶i nhiÖt ho¹t ®éng , ®ång thêi ®ãng tiÕp ®iÓm th-êng më (MF) cÊp ®iÖn cho r¬le thêi gian (T1) sau 10 s r¬le thêi gian sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm th-êng më ®ãng chËm (T1) cÊp ®iÖn cho c«ng t¾c t¬ (MP). Khi c«ng t¾c t¬ (MP) cã ®iÖn sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm th-êng më cña (MP) trªn m¹ch lùc cÊp cho ®éng c¬ qu¹t lµm m¸t th¸p gi¶i nhiÖt ho¹t ®éng. Khi b¬m , qu¹t ho¹t ®éng sÏ cã ¸p suÊt n-íc vµ ¸p suÊt giã sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm (WP),(WF) cÊp ®iÖn cho r¬le thêi gian (T2) sau mét thêi gian nã sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm më ®ãng chËm, khi ®ã c¸c tiÕp ®iÓm (AX8), (AX12), (AX16), (FS1) ë tr¹ng th¸i ®ãng nªn khi ®ã r¬le trung gian (AX1) cã ®iÖn sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm th-êng më cÊp ®iÖn cho c«ng t¾c t¬ (MC1) cã ®iÖn ®ãng tiÕp ®iÓm th-êng më trªn m¹ch lùc cÊp cho ®éng c¬ M¸y nÐn ho¹t ®éng. §ång thêi (AX2) cã ®iÖn ®ãng tiÕp ®iÓm th-êng më cña (AX2) cÊp ®iÖn cho qu¹t dµn l¹nh (MF1) , (KIT1) cã ®iÖn sÏ cÊp ®iÖn cho van ®iÖn tõ më ra cÊp m«i chÊt cho dµn bay h¬i 1. R¬le thêi gian(T3) cã ®iÖn sau kho¶ng thêi gian nã sÏ ®ãng tiÕp th-êng më ®ãng chËm (T3) cÊp ®iÖn cho (MC2) ,(KIT2),(AX9), (T4). (MC2) cã ®iÖn sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm th-êng më trªn m¹ch lùc cÊp ®iÖn
  5. cho M¸y nÐn 2 ho¹t ®éng. (AX9) cã ®iÖn sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm th-êng më cña nã cÊp ®iÖn cho qu¹t dµn l¹nh (MF2).(KIT2) cã ®iÖn cÊp ®iÖn cho van ®iÖn tõ cÊp m«i chÊt cho dµn bay h¬i 2. Khi (T4) cã ®iÖn sau kho¶ng thêi gian nã sÏ ®ãng tiÕp ®iÓm th-êng më ®ãng chËm cÊp ®iÖn cho (MC3) ,(AX13), (KIT3),vµ lóc nµy M¸y nÐn 3 ho¹t ®éng vµ qu¹t (MF3),(KIT3) cÊp ®iÖn cho van ®iÖn tõ .
  6. 4.Quy tr×nh vËn hµnh 4.1. NhiÖm vô cña vËn hµnh hÖ thèng l¹nh: Lµ duy tr× sù lµm viÖc b×nh th-êng cña hÖ thèng l¹nh ®Ó ®¹t ®-îc c¸c chÕ ®é vÒ nhiÖt ®é, ®é Èm theo yªu cÇu sö dông. §¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn, kinh tÕ kü thuËt. §ång thêi ph¸t hiÖn c¸c háng hãc, sù cè ®Ó cã thÓ kh¾c phôc trong ®iÒu kiÖn cô thÓ ®-îc quy ®Þnh trong quy tr×nh vËn hµnh vµ kü thuËt an toµn. 4.2. Nguyªn t¾c chung tr-íc khi khëi ®éng hÖ thèng l¹nh - Tr-íc khi cho m¸y ch¹y ph¶i xem sè trùc ca ®Ó biÕt nguyªn nh©n dõng m¸y lÇn tr-íc. - NÕu m¸y ®-îc dõng b×nh th-êng vµ nghØ kh«ng qua mét ngµy th× ng-êi vËn hµnh cã thÓ khëi ®éng m¸y. - NÕu m¸y míi ®-îc söa ch÷a, b¶o d-ìng hoÆc nghØ qu¸ mét ngµy th× ph¶i cã ý kiÕn cña c¸n bé kü thuËt th× míi ®-îc khëi ®éng m¸y theo biªn b¶n kiÓm nghiÖm vµ bµn giao. - KiÓm tra ¸p suÊt trong hÖ thèng t×nh tr¹ng cña c¸c van, trong ®ã van chÆn ®-êng nÐn ph¶i më vµ van chÆn ®-êng hót ph¶i ®ãng. - KiÓm tra t×nh tr¹ng cña n-íc lµm m¸t dÇu b«i tr¬n. - Xem xÐt kh«ng gian bªn ngoµi cña m¸y, ph¶i ®¶m b¶o kh«ng gian thuËn tiÖn, kh«ng lµm ¶nh h-ëng ®Õn qu¸ tr×nh ch¹y m¸y. 5. Khëi ®éng m¸y nÐn - B1: KiÓm tra t×nh tr¹ng cña c¸c van. - B2: Khëi ®éng b¬m, qu¹t th¸p gi¶i nhiÖt, më van n-íc lµm m¸t m¸y. - B3: Thøc hiÖn gi¶m t¶i cho MN tù ®éng b»ng c¬ cÊu n©ng van hót hoÆc më van pypass. - B4: Më van chÆn ®-êng nÐn vµ khëi ®éng MN.
  7. - B5: Ngõng gi¶m t¶i cho MN, sau ®ã më van chÆn ®-êng hót bªn cao ¸p. - B6: Më van chÆn ®-êng hót bªn thÊp ¸p theo dâi t¶i vµ ®ång hå ¸p suÊt hót. - B7: Theo dâi ¸p suÊt dÇu nÕu ¸p suÊt dÇu kh«ng lín h¬n ¸p suÊt hót 0,73(bar) th× ph¶i dõng MN. - B8: Më van cÊp MC vµo dµn l¹nh. - B9: qu¹t dµn l¹nh ch¹y - B10: Theo dâi c¸c th«ng sè lµm viÖc cña m¸y: HP, LP, OP t¶i cña ®éng c¬ MN vµ ghi nhËt ký vËn hµnh. 6. Dõng m¸y nÐn: - B1: §ãng van cÊp dÞch ®Ó ngõng cÊp m«i chÊt láng vµo b×nh chøa thÊp ¸p, sau mét thêi gian ng-ng cÊp láng vµo b×nh chøa thÊp ¸p vµ ch¹y m¸y ë chÕ ®é rót gas. - B2: Sau khi ®· rót hÕt m«i chÊt ë dµn bay h¬i ¸p suÊt hót gi¶m xuèng ¸p suÊt ch©n kh«ng th× dõng m¸y vµ ®ãng van chÆn hót bªn m¸y nÐn thÊp ¸p. - B3: §ãng van chÆn nÐn. - B4: Dõng b¬m n-íc, qu¹t lµm m¸t, c¨n cø vµo l-îng gas láng ë b×nh chøa cao ¸p. - B5: dõng qu¹t dµn l¹nh. - B6: KiÓm tra t×nh tr¹ng cña c¸c van, c¸c thiÕt bÞ nh-: dÇu trong cacte, c¸c mèi l¾p ghÐp, l-îng gas trong b×nh chøa…vµ ghi nhËt ký vËn hµnh.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2