intTypePromotion=1

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi 12 môn Hình học 10

Chia sẻ: Trần Bá Trung4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
525
lượt xem
273
download

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi 12 môn Hình học 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi 12 là tài liệu mang tính chất tham khảo, giúp ích cho các bạn tự học, ôn thi, với phương pháp giải hay, thú vị, rèn luyện kỹ năng giải đề, nâng cao vốn kiến thức cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới. Tác giả hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi 12 môn Hình học 10

  1. Chuyên đề I: Ứng Dụng Đạo Hàm Trong Các Bài Toán Đại Số I.Các vài toán liên quan đến nghiệm của pt-bpt: Định lí 1: Số nghiệm của pt f(x)=g(x) chính là số giao điểm của hai đồ thị y=f(x) và y=g(x) Định lí 2: Nếu hàm số y=f(x) lt trên D và m  min f ( x) , M  Max f ( x ) thì pt: f(x)=k có xD xD nghiệm khi và chỉ khi m  k  M Định lí 3: Bất phương trình f ( x)  g ( x) nghiệm đúng mọi x thuộc D khi và chỉ khi Min f ( x)  Max g ( x) xD xD Các ví dụ: Bài 1:Tìm m để pt sau có nghiệm: x2  x  1  x 2  x  1  m (HSG Nghệ an 2005) Lời giải: Xét hàm số f ( x)  x 2  x  1  x 2  x  1 có tập xác định là D=R 2x  1 2x  1 f '( x )    f ' x   0  2 x2  x  1 2 x2  x  1 (2 x  1) x 2  x  1   2 x  1 x 2  x  1 (1) 2 2  1 1 3  1 1 3   x   [( x - )2  ]   x   [( x  )2  ]  x  0 thay vaøo (1)ta thaáy khoâng  2 2 4  2 2 4 thoûa maõn. Vaäy f'(x)=0 voâ nghieäm, maø f'(0)=1>0, do ñoù f'(x)>0 x  R 2x Maët khaùc: Limf ( x ) = Lim  1; Limf ( x )  1 x + 2 2 x  + x  x 1  x  x 1 x  Vaäy pt ñaõ cho coù nghieäm  -1  m  1   Bài 2:Tìm tất cả các giá trị của a để pt: ax2  1  cos x có đúng một nghiệm x   0;   2 (Đề thi HSG tỉnh Hải Dương Lớp 12 năm 2005) Giải: Ta thấy để pt có nghiệm thì a  0 x sin2 cos x  1 2  -2a. Xeùt haøm soá f (t )  sin t vôùi t   0;   Khi ñoù pt  =a    x2 x 2 t  4   2 t.cos t  sin t cos t  t - tgt      ta coù f '(t )  =  0 vôùi t   0;   f (t ) ngb treân  0;  t2 t2  4  4 trungtrancbspkt@gmail.com biquyetthanhcong.net
  2. x sin2  2 2 2 2 8 2  1 x  (0;  ) Maø f( )= vaø Lim f (t )  1   f (t )  1  2  2 4  t 0   x 2   2  8 1 4 Vaäy pt ñaõ cho coù ñuùng 1 nghieäm x  (0; )  2  2a  1    a   2 2  2  6 5 4 3 2 Bài 3: Cho phương trình x  3x  6 x  ax  6 x  3x  1  0 . Tìm tất cả các giá trị của tham số a, để phương trình có đúng 2 nghiệm phân biệt. (HSG Nam Định 2004) Giải: Vì x  0 không phải là nghiệm pt. Chia hai vế pt cho x3 ta được 1 1 1 1 ( x 3  3 )  3( x 2  2 )  6( x  )  a=0 (1). Ñaët t=x  ta thu ñöôïc pt x x x x t(t 2  3)  3(t 2  2)  6t  a  t 3  3t 2  9t  a  6 (1') Töø caùch ñaët t ta coù: x 2  tx  1  0 (2)pt naøy coù  =t 2 - 4  0  t  2. Töø ñaây ta coù *Neáu t  2 thì pt ñaõ cho coù moät nghieäm *Neáu t  2 thì vôùi moãi giaù trò cuûa t cho töông öùng hai giaù trò cuûa x Neân pt (1) coù ñuùng hai nghieäm phaân bieät  pt(1') coù ñuùng hai nghieäm t=  2 hoaëc (1') coù ñuùng 1nghieäm t thoûa maõn t  2 2  a  6 TH1: Neáu (1') coù ñuùng hai nghieäm t=  2   voâ nghieäm 22  a  6 TH 2 : (1') coù ñuùng moät nghieäm t  2 Xeùt haøm soá f (t )  t 3  3t 2  9t vôùi t  2, ta coù f '(t )  3t 2  6t  9  3(t  1)(t  3) Ta có bảng biến thiên: Dựa vào bảng bt ta thấy pt(1’) có đúng một nghiệm t  2 khi và chỉ khi 2  a  6  22  4  a  16 x -3 -2 1 2 f’(t) 0 - 0 + 27 f(t) 22 2 trungtrancbspkt@gmail.com biquyetthanhcong.net
  3. Bài 4:Cho hàm số y   x  ( x  a)( x  b) với a,b là hai số thực dương khác nhau cho trước.Cmr với mỗi số thực s   0;1 đếu tồn tại duy nhất số thực 1 a bs s s   0 : f ( )    ( HSG QG bảng A năm 2006)  2  as  bs ab s Giải: Trước hết ta cos BĐT : ( ) (1) ta có thể cm (1) bằng hàm số hoặc 2 2 bằng BĐT Bécnuli 1 a s  bs s a  b Áp dụng BĐT Côsi và (1) ta có : ab  ( )  (*) (do a  b ) 2 2 2 x  a  b  2 ( x  a)( x  b) Mặt khác ta có: f '( x)  ta dễ dàng cm được f’(x) >0 mọi 2 ( x  a)( x  b) ab x>0 suy ra f(x) đồng biến với x>0 nên Lim f ( x)  ab  f ( x)  Lim f ( x)  (**) x 0 x  2 Vì f(x) liên tục khi x>0 nên từ (*) và (**) ta có điều phải cm Bài tập:  1. Tìm m để pt sau có nghiệm duy nhất thuộc [0; ] 4 3 2 (4  6m)sin x  3(2m  1)sin x  2(m  2)sin x cos x  (4m  3)cos x  0 2.Tìm m để số nghiệm của pt: 15x2  2(6m2  1) x  3m4  2m2  0 không nhiều hơn số nghiệm của pt: (3m  1)212 x  2 x3  6 x  (36m  9) 28m  0,25 (HSG Nghệ an 1998) 3. Tìm tất cả các giá trị a để bpt: ln(1  x)  x  ax 2 nghiệm đúng x  0 4. a)Cmr nếu a >0 là số sao cho bpt: a x  1  x đúng với mọi x  0 thì a  e b) Tìm tất cả các giá trị của a để : a x  1  x x (HSG 12 Nam Định 2006) trungtrancbspkt@gmail.com biquyetthanhcong.net
  4. II.Giải pt bằng phương pháp hàm số: Định lí 1:Nếu hàm số y=f(x) luôn đb (hoặc luôn ngb) thì số nghiệm của pt : f(x)=k Không nhiều hơn một và f(x)=f(y) khi và chỉ khi x=y Định lí 2: Nếu hàm số y=f(x) luôn đb (hoặc luôn ngb) và hàm số y=g(x) luôn ngb (hoặc luôn đb) trên D thì số nghiệm trên D của pt: f(x)=g(x) không nhiều hơn một Định lí 3:Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm đến cấp n và pt f ( k ) ( x)  0 có m nghiệm, khi đó pt f ( k 1) ( x)  0 có nhiều nhất là m+1 nghiệm Các ví dụ: Bài 1:Giải pt: 3x(2  9 x 2  3)  (4 x  2)( 1  x  x 2  1)  0 (Olympic 30-4 ĐBSCL 2000) 1 Giải: Ta thấy pt chỉ có nghiệm trong ( ;0) 2 pt   3x  (2  (3x) 2  3)  (2 x  1)(2  (2 x  1) 2  3)  u (2  u 2  3)  v(2  v 2  3) (1) Với u=-3x, v=2x+1; u,v>0. Xét hàm số f (t )  2t  t 4  3t 2 với t>0 2t 3  3t Ta có f '(t )  2   0 t  0  f (u )  f (v)  u  v t  3t 4 2 1 (1)  u=v  -3x=2x+1  x   là nghiệm duy nhất của pt 5 2    Bài 2: Giải pt: etg x  cosx=2 vôùi x   - ;  (HSG Lớp 12 Nam Định 2006)  2 2 2    Giải: Xét hàm số : f ( x )  etg x  cosx vôùi x   - ;  , ta có  2 2 1  2etg2 x  cos3 x  tg2 x 2  Vì 2etg x  2  cos3 x  0 f '( x )  2tgx. e  sin x  sin x  cos2 x  cos3 x    Nên dấu của f’(x) chính là dấu của sinx. Từ đây ta có f ( x)  f (0)  2 Vậy pt đã cho có nghiệm duy nhất x=0 Bài 3: Giải pt: 2003x  2005x  4006 x  2 (HSG Nghệ an 2005) Giải: Xét hàm số : f ( x)  2003x  2005x  4006 x  2 Ta có: f '( x)  2003x ln2003  2005x ln2005  4006 f ''( x )  2003x ln2 2003  2005x ln2 2005  0 x  f "( x )  0 voâ nghieäm  f'(x)=0 coù nhieàu nhaát laø moät nghieäm  f(x)=0 coù nhieàu nhaát laø hai nghieäm trungtrancbspkt@gmail.com biquyetthanhcong.net
  5. Mà ta thấy f(1)=f(0)=0 nên pt đã cho có hai nghiệm x=0 và x=1 Bài 4: Giải pt: 3x  1  x  log3 (1  2 x ) (TH&TT) Giải: Đk: x>-1/2 pt  3x  x  1  2 x  log3 (1  2 x )  3x  log3 3x  1  2 x  log3 (1  2 x) (1) Xét hàm số: f (t)  t  log3 t ta có f(t) là hàm đồng biến nên (1)  f (3x )  f (1  2 x)  3x  2 x  1  3x  2 x  1  0 (2) Xét hàm số: f ( x)  3x  2 x  1  f '( x)  3x ln3  2  f "( x)  3x ln2 3  0  f ( x)  0 có nhiều nhất là hai nghiệm, mà f(0)=f(1)=0 nên pt đã cho có hai nghiệm x=0 và x=1 sinx-siny=3x-3y (1)    Bài 5: Giải hệ pt: x+y= (2)  5  x, y  0  (3)  Giải: Từ (2) và (3) ta có : x, y  (0; ) 5  (1)  sinx-3x=siny-3y . Xét hàm số f(t)=sint-3t với t (0; ) ta có f(t) là hàm nghịch 5  biến nên f(x)=f(y)  x=y thay vào (2) ta có x  y  là nghiệm của hệ 10 tgx  tgy  y  x  (1) Bài 6: Giải hệ:  (30-4 MOĐBSCL 2005)   y 1 1 x  y  8 (2)  y  1  Giải: Đk:  (*)   x y8 (1)  tgx  x  tgy  y  x  y (do hàm số f (t)  tgt  t là hàm đồng biến) Thay vào (2) ta có: y 1 1 y  y  8  y 1  y  y  8 1  y  1  y  y  8  2 y  y  8  1  y  8  4y  4 y  8  8  8 y  y   3y  8  4 y  8   3  3  y8 9 y 2  48y  64  16 y  128 9 y 2  64 y  64  0   Vậy x  y  8 là nghiệm duy nhất của hệ đã cho trungtrancbspkt@gmail.com biquyetthanhcong.net
  6. HỆ HOÁN VỊ VÒNG QUANH:  f ( x1 )  g( x2 )  f ( x )  g( x )  2 3 Định nghĩa:Là hệ có dạng:  (I)  .................  f ( xn )  g( x1 )  Định lí 1: Nếu f,g là các hàm cùng tăng hoặc cùng giảm trên A và ( x1 , x2 ,..., xn ) là nghiệm của hệ trên A thì x1  x2  ...  xn Định lí 2:Nếu f,g khác tính đơn điệu trên A và ( x1 , x2 ,..., xn ) là nghiệm của hệ trên A  x1  x3  ...  xn 1 thì x1  x2  ...  xn nếu n lẻ và  nếu n chẵn  x2  x4  ...  xn  x 3  3 x  3  ln( x 2  x  1)  y  3  Bài 7:Giải hệ:  y  3y  3  ln( y 2  y  1)  z  3 2  z  3z  3  ln(z  z  1)  x  Giải:Ta giả sử (x,y,z) là no của hệ. Xét hàm số f (t)  t3  3t  3  ln(t 2  t  1) 2t  1 ta có: f '(t )  3t 2  3   0 nên f(t) là hàm đồng biến 2 2 t  t 1 Ta giả sử: x=Max{x,y,z} thì y  f ( x)  f (y)  z  z  f (y)  f (z)  x Vậy ta có x=y=z. Vì pt x3  2 x  3  ln( x 2  x  1)  0 có nghiệm duy nhất x=1 nên hệ đã cho có nghiệm là x=y=z=1  x 2  2 x  6 log (6  y )  x  3  Bài 8:Giải hệ:  y 2  2 y  6 log3 (6  z)  y (HSG QG Bảng A năm 2006)  2  z  2 z  6 log3 (6  x )  z   x log3 (6  y)   x2  2x  6   f ( y )  g( x )  y  Giải: Hệ  log3 (6  z)    f ( z)  g( y)  y2  2y  6    f ( x )  g( z) log3 (6  x )  z   z2  2 z  6 t Trong đó f (t )  log3 (6  t ) ; g (t )  với t  (;6) t  2t  6 2 trungtrancbspkt@gmail.com biquyetthanhcong.net
  7. 6t Ta có f(t) là hàm nghịch biến, g '(t )   0 t  (;6)  g(t) là hàm đb t  3 2  2t  6 Nên ta có nếu (x,y,z) là nghiệm của hệ thì x=y=z thay vào hệ ta có: x log3 (6  x)  pt này có nghiệm duy nhất x=3 x2  2 x  6 Vậy nghiệm của hệ đã cho là x=y=z=3 Bài tập: 81 1. 3 x  2  3 x  1  3 2 x 2  1  3 2 x 2 ; 2. 81sin10 x  cos10 x  256 2 2 3. (x-1)(x+2)=(x 2  2)e x  xe x ; 4. 3cosx  2cosx  cosx; 5. (1  x )(2  4 x )  3.4 x  x3  3 x 2  2 x  5  y   6.  y 3  3y 2  2 y  5  z (HSG QG 2006)  3 2  z  3z  2 z  5  x  7. Tìm a để hệ sau đây có nghiệm duy nhất  x1  x2  4 x2  ax 2 2 3 2  2  x2  x3  4 x3  ax 3 3 2  ............................  2  xn  x1  4 x1  ax1 3 2 8. Tìm m để các pt sau có nghiệm: a) x x + x + 12 = m( 5 - x + 4 - x ); b) 3+x + 6- x - (3 + x )(6 - x ) = m cos6 x + sin6 x c)tg2 x + cot g2 x + m(tgx + cotgx)+3=0; d) = m.tg2 x cos2 x - sin2 x trungtrancbspkt@gmail.com biquyetthanhcong.net
  8. III. Các bài toán cực tri- chứng minh BĐT: Bài 1: Cho 4 số thực a,b,c,d thoả mãn: a2+b2=1; c-d=3. Cmr: 96 2 F  ac  bd  cd  (HSG Nghệ an 2005) 4 Giải: ta có: F  (a 2  b2 )(c 2  d 2 )  cd  2d 2  6d  9  d 2  3d  f (d ) 3 9 3 9 1  2(d  )2  1  2(d  ) 2  Ta có f '(d )  (2d  3) 2 2 vì 2 2  0 nên 2d 2  6d  9 2d 2  6d  9 3 96 2 f (d )  f ( )  ta có đpcm 2 4 Bài 2: Cho 0  x  y  z  1. : 3x  2 y  z  4 .Tìm gtln F  3x 2  2 y 2  z 2 (TH&TT) 4  2y  z Giải: Từ gt ta có: x  thay vào F ta được 3 1 2 y 1 1 F  f ( y)  (4 z 2  4 z ( y  2)  10 y 2  16 y  16)  f ( )  (9 y 2  12 y  20)  g ( y) 3 2 3 3 2 2 Ta xét  y  1 (vì y
  9. f ( x)  x4  y 4  z 4  xyz ( x  y  z )  xy( x2  y 2 )  yz ( y 2  z 2 )  zx( z 2  x 2 ) Ta có : f '( x)  4 x3  3x2 ( y  z)  xyz  yz( x  y  z)  ( y3  z3 )  f "( x)  12 x2  6 x( y  z)  2 yz  f "( x)  0 (do x  y  z )  f '( x)  f '( y)  z 2 y  z 3  z 2 ( y  z )  0 nên f(x) là hàm đb  f ( x)  f ( y)  z 4  2 z 3 y  y 2 z 2  z 2 ( z  y)2  0  đpcm Bài 6: Cho n,k là các số nguyên dương n  7;2  k  n . Cmr: k n  2nk (HSG QG bảng B 96-97) Giải : Bđt  n ln k  k ln n  ln 2  n ln k  k ln n  ln 2 n n Xét hàm số f ( x)  n ln x  x ln n  ln 2 với x [2; n -1]  f '( x)   ln n  f '( x)  0  x  x ln n n  2  en  n2 n  7 . Xét hàm số g ( x)  e x  x2  g '( x)  e x  2 x  g "( x)  e x  2  0 ln n  g '( x)  g '(7)  e7  14  0  g ( x)  g (7)  e7  49  0 Vậy f ( x)  Min{ f (2), f (n -1)} . Ta cm Min{ f (2), f (n -1)}  0 * f (2)  0  2n1  n2 ta dễ dàng cm được bằng quy nạp hoặc đạo hàm 1 * f (n  1)  0  (n  1)n  2nn1  t  2(1  )t t  6 (*) trong đó t=n-1 t 1 1 Ta có (1  )t  e  3  2(1  )t  6  t  (*) đúng t t Vậy ta có đpcm 2a 2b 2c (c  a ) 2 Bài 7: Cho 0  a  b  c .CMR:    3 bc ca ab a(c  a) b c Giải:Đặt   và  x ĐK : 1    x . Khi đó bđt cần cm trở thành a a 2 2 2x x2  x  4 x 1 2 x( x  1)     x 2  x  1  (2  2  )   x 1 x 1  x 1 x 1  x 1 2 x( x  1) Xét hàm số f ( x)  x 2  x  1  (2  2  ) với 1    x x 1  2(2 x  1)  1 2x+1 2 Ta có: f '( x)  2 x  1  2  (  1)[  ]  0 do 1    x  1 ( x   )2  +1 ( x   )2 1 Như vậy hàm f(x) là đồng biến do đó f ( x)  f ( )   2  3  3   1 1 1 Nhưng f '( )  2  3       3  33  . . 3  0  2  2 2  f ( x)  f ( )  f (1)  0  đpcm a b c 3 Bài 8: cho a,b,c>0. Cmr:    ab bc ca 2 b c a 1 1 1 3 Giải: Đặt x  , y  , z   xyz  1 và bđt đã cho     a b c 1 x 1 y 1 z 2 trungtrancbspkt@gmail.com biquyetthanhcong.net
  10. 1 1 2 2 z Giả sử z  1  xy  1 nên ta có:    1  x 1  y 1  xy 1  z 1 1 1 2 z 1 2t 1         f (t ) với t  z  1 1 x 1 y 1 z 1 z 1 z 1 t 1 t2 2 2t 2(1  t ) 3 Ta có: f '(t )     0  f (t )  f (1)  t  1  đpcm (1  t ) 2 (1  t ) 2 2 (1  t ) 2 2 2 Nhận xét:Từ bài toán trên ta dễ dàng giải quyết được bài toán sau: a 3 b 3 c 3 3 Cho a,b,c>0. Cmr: ( ) ( ) ( )  (chọn đội tuyển thi IMO 2005) ab bc ca 8 Bài tập áp dụng:  1. Cho  ,  (0; ).Cmr :  .sin    sin   2(cos   cos ) 2 2. Cho x, y  R và 2 x  y  2 .Tìm gtnn của P  x2  ( y  3)2  x2  ( y  1)2 (HSG QG Bảng B năm 1998) 3.Cho a,b>0. Cmr: (a  1) ln(a  1)  eb  (a  1)(b  1) (HSG 12 Nam Định 2004) trungtrancbspkt@gmail.com biquyetthanhcong.net

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản