intTypePromotion=3

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam: Đặc trưng và triển vọng

Chia sẻ: Học Khoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
70
lượt xem
8
download

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam: Đặc trưng và triển vọng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết phân tích những đặc trưng chủ yếu và triển vọng của công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Theo tác giả, những đặc trưng cơ bản của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là: Đổi mới được tiến hành theo định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, được tiến hành tuần tự,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công cuộc đổi mới ở Việt Nam: Đặc trưng và triển vọng

  1. TRIET HOC, SO 3 (226), T H A N G 3-2010 «' CONG CUOC OOl MOn 0 VIET NAM: BAG TRIMG VA TRI^N VGNG Trong bdi viet ndy, tdc gid dd chi ra vd phdn tich nhiing ddc triing chu ye'u vd trien vgng cua cdng cudc doi mdi d Viet Nam. Theo tdc gid, nhdng dgc triing cd bdn cua cdng cugc ddi mdi d Viet Nam Id: Boi mdi dUdc tie'n hdnh theo dinh hUdng xd hgi chu nghla; ddi mdi todn dien nhiing cd trgng tdm, trgng diem, dugc tien hdnh mdt cdch tudn tU, tiing bUdc; ddi mdi kinh ti gdn lien vdi ddi mdi he thd'ng chinh tri; ddi mdi de phdt trien trong dn dinh; ddi mdi gdn lien vdi md cda vdi the gidi ben ngodi. Trien vgng cua cdng cugc doi mdi d Viet Nam Id tdt dep, bdi nd dugc dgt dudi sU ldnh dgo cua Ddng Cgng sdn Viet Nam, xudt phdt tU thiic tien xd hgi Viet Nam vd ludn gdn ke't thiic tien vdi khdi qudt ly lugn. I iet N a m budc vao sfl nghiep ddi mdi nghia Mac - Lenin va tfl tfldng Hd Ghi toan dien d i t nfldc va tien b a n b nhfl Minh vao tflng giai doan p h a t t r i e n cu the mgt cugc each m a n g thiic sfl cbi b i t c i a each m a n g Viet N a m . Dd la v a n de d i u tfl n a m 1986. Nhflng trfldc dd. Dang ndng nghiep, nong d a n k h i d a t nUde chuyen Cgng san va N b a nfldc Viet N a m da co giai doan nhUng t r e n thflc te lai k h d r ^ dfldc nhieu c h i trfldng, chmh sach p h a t trien coi trgng, khdng n h i n tha'y t a m chien Ifldc kinh te m a n g tinh chat ddi mdi. Nhflng doi c i a n6 trong sfl p h a t t r i e n n e n kinh te - xa mdi nay vfla dap flng ddi hoi cua thflc tien, hgi d mgt nfldc s i n xua't ndng nghiep. Sfl vfla la nhflng bflde tim tdi, thfl nghiem con keo dai c h i trfldng dd, h d n nfla lai cd sai dfldng p h a t trien cua Viet Nam. Mac dfl, l i m trong thflc hien da l a m cbo n e n kinh te ngay tfl Dai hgi Dang toan qud'c l i n thfl III Viet N a m thflc sfl rdi vao mgt cugc k h i n g (nam 1960), Dang Cgng s i n Viet N a m da hoang. Vi vay, cdng cugc ddi mdi c i a Viet chu trgng den v i n de p h a t trien kinh te va N a m CO x u i t p h a t diem trfldc b e t tfl chinh xay dflng cd sd vat chat - ky t h u a t cho c h i yeu c i u p h a t trien ngi t a i c i a d a t nfldc. No nghia xa hgi. Nhflng luc dd va ca sau nay, dfldc b i t ngudn tfl n h u c i u thflc t i i n p h a t khi ca nUdc di vao xay dflng c h i nghia xa trien dat nfldc, tfl t a m tfl, n g u y e n vgng c i a hgi thi van de p h a t trien kinh te c i a Viet n h a n d a n lao dgng, tfl k i n h nghiem sang Nam cd ngi dung cdt loi la thflc bien cdng tao cua mgt sd cd sd, dia phfldng. Tren cd sd nghiep hda xa hgi c h i nghia va tren cd sd n h a n thflc lai chu n g h i a xa hgi va con d6, xay dflng cd sd vat chat - ky t h u a t cho dUdng xay dflng c h i n g h i a xa hgi d Viet c h i nghia xa hgi. G h i trfldng nay la phfl Nam, D a n g Cgng s a n va n h a n d a n Vidt hdp vdi dieu kien cu t h e c i a Viet N a m lflc N a m da tien h a n h cdng cugc ddi mdi toan do nhflng cang ve sau, n h a t la khi c i nfldc dien d i t nUde theo dinh h u d n g xa hgi c h i di vao xay dflng c h i nghia xa hgi thi nd cang bgc lg sfl yeu kem trong n h a n thflc va (*) Tien si, Pho tnidng phong Triet hpc Mac - Lenin, van dung mgt each sang tao ly luan c i a c h i Vien Triet hpc, Vien Khoa hoc xa hoi Viet Nam. 36
  2. CONG C U O C DOI MCil 6 VIET N A M : DAC TRUNG VA TRIEN V O N G nghla tfl n a m 1986. chinh thflc r a khdi k h i n g hoang kinh te - Den nay, sfl nghiep ddi mdi b Viet Nam xa bgi va dat sfl p h a t trien dn dinh tren tat da tien h a n h dfldc t r e n 20 n a m . Qua mdi ca cac mat, cac h n h vflc cua ddi sd'ng kinh giai doan ddi mdi (5, 10, 15, 20 nam). Dang te - xa hgi vdi toe do t a n g trudng hen tuc Cgng s i n va n h a n dan Viet N a m ludn co sfl dat khoang 8%, ty le lam p h a t luon gifl d tdng ket ca ve m a t ly l u a n lan thflc tien mgt con so' (khoang 5 — 6%). nham rut ra nhflng bai hgc va kinh nghiem - Giai doan tfl n a m 2008 den nay: Do cho nhflng giai doan p h a t trien tiep theo. a n h hfldng cua cugc k h i n g boang kinh te - CO the ndi, con dfldng ddi mdi d Viet Nam tai cbinh t h e gidi, kinh te Viet Nam gap vfla the hien sfl t r u n g t h a n h , vfla la sfl tim nhieu khd khan, td'c do t a n g trfldng giam toi va van dung mgt each sang tao ly luan xud'ng cdn khoang t r e n 6% (thang 9/2009). cua chu nghia Mac - Lenin va tU tudng Hd Tren thflc te, tien trinh thflc hien cong Chl Minh ve xay dflng c b i ngbia xa hgi. cugc doi mdi d Viet N a m luon dien ra trong Nhin lai con dfldng p h a t trien cua Viet boi canh the gidi vfla t h u a n ldi, vfla phai Nam trUdc va tfl khi ddi mdi den nay dudi doi phd vdi khong it kho k h a n do tac dgng goc do phat trien kinh te - xa hgi, c6 the chung tfl sfl sup do cua he tho'ng xa hgi chu noi, Viet Nam da t r a i qua nhiing thdi ky nghla den sfl cam van ve kinh te cua My va quan trgng nhfl sau: sau nay la hai cugc k h i n g hoang tai chinh - Giai doan 1979 - 1985 la thdi ky ma the gidi. Tuy nhien, cho den nay, sfl phat khung hoang kinh te - xa hgi ngay cang trien dn dinh ve kinh te, xa hgi da ngay tram trgng, n h i t la sau khi thflc hien chinh cang chflng to sfl nghiep doi mdi d Viet sach gia - Ifldng - tien n a m 1985 ma h a u Nam da di dung hudng va phu hdp vdi thflc qua cua n6 lam cho cugc k h u n g hoang dat t i i n xa hgi Viet Nam. Nhflng bai hgc chinh de'n diem dinh vao d i u n a m 1986. Day cua cong cugc ddi mdi b Viet Nam dUdc cur^g la thdi ky x u i t hien nhflng sang tao Dang Cgng san Viet N a m tdng ket lai la: ve phfldng thflc quan ly kinh te ca trong Kien tri chu nghia xa hgi; ket hdp chat che san xuat ndng nghiep l i n cdng nghiep b ddi mdi kinh te vdi ddi mdi chinh tri; phat mgt so' dia phfldng trong ca nfldc. trien kinh te gan lien vdi thflc hien tien bg - Giai doan 1986 - 1990: Bflde d i u giai va cdng b i n g xa hgi va thflc hien doi mdi quyet dfldc nhflng h a u qua c i a cugc khung trong nfldc vdi viec md c i a quan he vdi t i t hoang kinh te - xa hgi nhd thflc hien nhflng ca cac nUdc tren the gidi tren tinh t h i n gifl chu trfldng va chinh sach ddi mdi toan dien vflng c h i quyen, dgc lap dan tgc. Day la cua Dang va Nha nfldc Viet Nam. nhflng bai hgc cd tinh chat khai quat chung - Giai doan 1991 - 1996: Viet Nam ra cho sfl nghiep ddi mdi toan dien b Viet khdi k h i n g hoang va lien tuc p h a t trien dn Nam, cdn xet tiing linh vflc ddi mdi, nhfl doi dinh vdi td'c do t a n g trfldng GDP khoang mdi kinh te, xa hgi, van boa, chinh tri, doi tren 8%. ngoai, qud'c phdng thi deu cd nhflng bai hgc cu the ca ve budc di, td'c do p h a t trien lan - Giai doan 1997 - 1999: Do a n h hfldng trgng tam, trgng diem trong phat trien. ciia cugc k h u n g hoang tai chinh b chau A Trong dd, cai gifl vai trd dae biet quan nen tdc do t a n g trfldng GDP giam xuong trgng la nhflng bai hgc ve xay dflng mo con khoang 5%. hinh p h a t trien kinh te d Viet Nam. - Giai doan n a m 2000 - 2007: Viet Nam 37
  3. NGUYEN HUU DE 1. Ddc trUng cua sU nghiep ddi mdi s i n Viet Nam c h i trfldng la nhan thflc 6 Viet Nam dung ve ban chit c i a c h i nghia xa hgi ma Nhin lai hch s i tien trinh ddi mdi cia trfldc kia hieu chfla dung, nhan thflc lai ve Viet Nam, chung ta cd the rut ra mgt so' dae hinh thflc, bflde di cu the c i a Viet Nam trflng c h i yeu c i a sfl nghiep ddi mdi d Viet trong giai doan qua do len c h i nghia xa hgi Nam b nhflng v i n de sau: de lam sao xay dflng d Viet Nam mgt xa hgi 1.1. Su nghiep dot mdi dUdc tien hdnh dan giau, nfldc manh, cdng bang, dan chi, theo dinh hUdng xd hdi chu nghla van minh. Xa hgi ma Viet Nam xay dflng Viet Nam tien hanh sfl nghiep ddi mdi la phai la xa hgi do nhan dan lam chi; cd nen ddi mdi ve phfldng thflc va md hinh xay kinh te phat trien cao, dn dinh, bdn vflng; dflng c h i nghia xa hgi cho phu hdp vdi thflc cd nen van hda tien tidn, dam da ban sac tien cia xa hgi Viet Nam, chfl khdng xa rdi dan tgc; con ngfldi cd cugc sd'ng dm no, tfl muc tieu c h i nghia xa hgi. Trong qua trinh do, hanh phuc, dUdc phat trien toan dien; ddi mdi. Dang Cgng s i n Viet Nam luon CO Nha nfldc phap quyen xa hgi c h i nghia kien dinh muc tieu gin viec gifl vflng dgc cia nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan do lap dan tgc vdi xay dflng c h i nghia xa hgi Dang Cgng san lanh dao; cac dan tgc doan tren nen tang c h i nghia Mac - Lenin va tfl ket giup nhau cflng phat trien; co quan he tfldng Hd Chl Minh. Sfl nghiep ddi mdi toan hflu nghi, hdp tac vdi tat ca cac nfldc tren dien b Viet Nam ludn hfldng tdi muc tieu the gidi nhfl trong cac Nghi quyet c i a Dang xay dflng thanh cdng c h i nghia xa hgi b Cgng s i n Viet Nam dd xac dinh. Vi vay ma Viet Nam. Vi vay, ddi mdi theo dinh hfldng cdng cugc ddi mdi d Vidt Nam khdng the xa xa hgi c h i nghia d Viet Nam da dfldc the rdi muc tieu c h i nghia xa hgi. hien tren ca phfldng dien muc tieu l i n Gdng cugc ddi mdi d Viet Nam dfldc tien trong tiing giai doan cu the, trong ca ket hanh theo muc tieu c h i nghia xa hgi tren qua dat dUdc lan phfldng thflc de dat ket hai phfldng dien. Ve phfldng dien ly luan la qua do. Chinh sfl dinh hfldng xa hgi c h i xac lap dUdc he thd'ng quan diem dung ve nghia nay da lam cho cdng cugc ddi mdi d c h i nghia xa hgi va con dfldng xay dflng Viet Nam the hien dUdc tinh dae thfl c i a ly c h i nghia xa hgi phu hdp vdi Viet Nam; ve luan chung ve con dfldng di len c h i nghia phfldng dien thflc tiin la lam cho c h i nghia xa hgi d Viet Nam. xa hgi tflng bflde xuat hien va hinh thanh Ngay tfl diu, khi tie'n hanh sfl nghiep mgt each vflng chac d Viet Nam. Day cung ddi mdi. Dang Cgng s i n Viet Nam da xac chinh la each ma Viet Nam va Trung Qudc dinh doi mdi tfl duy ve md hinh xay dflng tien hanh ddi mdi va cai each md cia khac chu nghia xa hgi d Viet Nam la vin de gifl hoan toan vdi cdng cugc cai td c i a Lien X6 vi tri quan trgng, mang tinh dot pha trong va cai each md c i a d cac nfldc Ddng Au. viec tfl bd tren thflc tiin md hinh xay dflng Viet Nam tien hanh ddi mdi nhflng khdng chu nghia xa hgi rap khudn theo Lien Xd. "ddi mau", cdn Trung Qud'c cii each nhflng Viec ddi mdi tU duy nay trfldc het dfldc the vdn kien tri, khdng lay chuyen ddi vdi che hien c h i yeu trong sfl nhan thflc lai cia do xa hgi c h i nghia. Chinb sfl thanh cdng Ding Cgng sin Viet Nam ve c h i nghia xa cia cdng cugc ddi mdi d Viet Nam va cai hgi va con dfldng xay dflng c h i ngbia xa bgi each md c i a d Trung Qud'c da khang dinh b Viet Nam. Ddi mdi tfl duy ma Dang Cgng tinh dung d i n c i a md hinb xay diing xa hgi 38
  4. CONG CUOC DOI M d i 6 M T NAM: D A C T R U N G V A TRIEN VONG xa hgi chu nghia ma hai nfldc da Ifla chgn. nfldc cho viec thflc hien cong cudc ddi mdi. Dae trflng nay the hien dfldc thflc chat cua Xay dflng nen kinh te thi trfldng dinh cong cugc ddi mdi d Viet Nam va xuyen sudt hfldng xa hgi c h i nghia chinh la lam cho toan bg tien trinh thflc hien ddi mdi cho den quan he sin xuat phfl hdp vdi trinh do phat khi chi nghia xa hgi dfldc xay dflng thanh trien cia lflc Ifldng s i n xuat, tao ra mgt cong b Viet Nam. nen kinh te cd sflc canb tranh cao. Mgt nen 1.2. Boi mdi todn dien nhUng cd trgng kinh te nhfl the se khdi day dfldc mgi tiem tdm, trgng diem dUdc tie'n hdnh mgt cdch nang sang tao cia ngfldi lao dgng, cua cac tuan tu, tiing bUdc phu hdp vdi mdi thdi ky, doanh nghiep trong va ngoai quo'c doanh. moi giai dogn NhUng, nen kinh te ma Viet Nam xay dflng Viet Nam tien hanh ddi mdi mgt each nay van duy tri vai trd chu dao cia kinh te toan dien tren t i t ca cac linh vflc kinh te, nha nfldc, ke ca nhflng nam gin day, khi van hoa, chinh tri, xa hgi. Nhflng, do dae Viet Nam thflc hien cd phin boa cac doanh diem khi tien hanh ddi mdi Viet Nam dang nghiep nha nfldc. • ,i cl trinh do phat trien t h i p va nhat la dang Trong cai each kinh te, neu luc dau dfldc rdi vao mgt cugc khing boang kinh te - xa tien hanh theo hfldng giai quyet nhiing nhu hgi trim trgng, nen tien hanh doi mdi ciu thiet yeu ve ddi song cho ngfldi dan, cdn khong the lam ddng bg tat ca cac linh vflc, sfl nghiep cdng nghiep boa chi dfldc tien cac khau trong qua trinh doi mdi. Vi the. hanh tren cd sd cho phep va phuc vu cho Dang Cgng san Viet Nam da xac dinh tren muc tieu noi tren thi sau nay, cdng nghiep cd scl doi mdi toan dien dat nfldc phai liy hoa, hien dai hda lai dfldc coi trgng hdn doi mdi kinh te la trgng tam, xay dflng tren cd sd nhflng thanh tiiu kinh te da dat Dang la then chot, lay sfl dn dinh chinh tri dUdc. Dang Cgng san Viet Nam xac dinh lam cd sd cho ddi mdi kinh te va cac linh den nam 2020, Viet Nam phai hoan thanh vflc khac. Trong qua trinh ddi mdi. Dang ve cd ban sfl nghiep cong nghiep hda, hien Cong san va nhan dan Viet Nam da tap dai hoa dit nfldc. Vi the, trong nhflng nam trung toan bg sflc lflc, cua cai va tri tue cbo gin day, Viet Nam da tap trung nhieu sflc viec xay dflng mgt nen kinh te phat trien lflc cho sfl nghiep nay. Vi chi co hoan thanh nham trfldc bet nang cao ddi sd'ng cia dfldc sfl nghiep nay thi nen kinh te Viet ngfldi dan lao dgng. Dd'i mdi phai mang lai Nam mdi phat trien dfldc va mdi co vi tri trfldc het nhflng ldi ich thiet thflc cho ngfldi cao tren trfldng qud'c te. Dae biet, den Dai dan, dae biet la ndng dan vd'n van chiem da hgi X (nam 2006), Dang Cgng san Viet Nam sd trong dan so'Viet Nam (luc tien hanh ddi lai dfla them c h i trfldng phat trien nen mdi chiem khoang 80% dan sd'ca nfldc). Chi kinh te tri thflc de tranh thu tdi da nhflng khi lam dfldc dieu dd thi Dang Cgng san tien bg khoa hgc, cdng nghe tien tien tren Viet Nam mdi tao ra dUdc mgt dgng lflc the gidi nhim dUa nen kinh te nUdc ta hgi manh me cho viec tien hanh ddi mdi toan nhap dUdc vdi nen kinh te the gidi. dien dit nfldc. Trong ddi mdi kinh te thi Nhu vay, nhin vao tien trinh doi m6i cua viec xay dflng mo hinh phat trien kinh te Viet Nam, cd the thay, b mdi giai doan. thi trfldng dinh hfldng xa hgi c h i nghia Dang Cgng sin Viet Nam deu xac dinh ro phai nhim vao trgng diem la giai phong sflc nhflng nhiem vu trgng tam, trgng diem va san xuit, giai phong mgi tiem nang cia dit quyet tam hoan thanh nhiem vu do. Mac 39
  5. NGUYEN HUU DE du trong dfldng Idi xay dflng c h i nghia xa ve ddng liic c i a sfl phat trien, ve vai trd cua hgi trfldc kia va trong thdi ky ddi mdi, Dang Nha nfldc va kinh te tfl nhan,... de tfl dd, co Cgng san Viet Nam ludn coi cdng nghiep nhflng c h i trfldng, dfldng ldi chi dao dung hoa la nhiem vu trgng tam, nhflng mdi thdi dan sfl phat trien kinh te - xa hgi Viet Nam ky, giai doan nd lai dfldc tien hanh theo theo xu hfldng cua cdng cugc ddi mdi toan nhflng phfldng thflc khac nhau va sfl diu tfl dien d i t nUdc. Gd the thay, tfl khi tien cho phat trien cflng khac nhau. Hdn nfla, hanh cdng cugc ddi mdi den nay, Dang nd cdn dfldc bd sung them nhflng yeu ciu Cgng san Viet Nam da khdng ngiing ddi mdi cho phu hdp vdi tinh hinh phat trien mdi ca ve quan niem cflng nhfl phfldng thflc mdi ca trong nfldc va thdi dai. lanh dao sfl nghiep xay dflng c h i nghia xa 1.3. Boi mdi kinh tegdn liin vdi ddi mdi hgi d Viet Nam va de dam nhiem dfldc vai he thdng chinh tri trd lanh dao c i a minh. Dang da ludn tfl ddi Trong sfl nghiep ddi mdi dat nfldc. Dang mdi ca ve cd ciu, td chflc ciing nhfl khdng Cgng sin Viet Nam ludn coi trgng ddi mdi ngflng nang cao chat Ifldng dang vien trong he tho'ng chinh tri cho tUdng flng vdi sfl Dang cho phu hdp vdi tinh hinh mdi. De ddi phat trien c i a kinh te, tflc la tfly theo mdi he thd'ng chinh tri, Viet Nam cdn tflng thanh qua va yeu ciu ddi mdi kinh te ma budc tien hanh xay dflng Nha nfldc phap tflng bflde cd sfl ddi mdi ve chinh tri va he quyen xa hgi c h i nghia c i a dan, do dan, vi thd'ng chinh tri. Ndi mgt each chinh xac hdn dan va thflc hien md rgng dan c h i trong thi dd la qua trinh ddi mdi ve the che chinh nhan dan de ngfldi dan phat huy dfldc tri trong sfl tfldng thich vdi ddi mdi the che quyen lam c h i c i a minh thong qua viec kinh te. Ddi mdi he thd'ng chinh tri d Viet nang cao va phat huy vai trd cia cac td Nam da dfldc Dang Cgng sin Viet Nam xac chflc trong Mat tran To qud'c Viet Nam. dinh trong Nghi quyet Trung Udng 6 khda Cbinh nhd cd sfl ddi mdi he thd'ng chinh tri VI (nam 1989) chinh la ddi mdi td chflc va mgt cdch thfldng xuyen ma nhflng ddi mdi phfldng thflc boat dgng c i a he thd'ng chinh trong kinh te, van hda, xa hgi d Viet Nam tri theo hfldng tang cfldng vai trd lanh dao ludn di dung hUdng, khdng chech khdi muc cua Dang Cgng sin, hieu lflc quan ly cua tieu c h i nghia xa hgi c i a cdng cugc ddi mdi. Nha nudc, phat huy quyen lam c h i cia 1.4. Bdi mdi dephdt trien trong dn dinh nhan dan. Vi vay, ddi mdi trong linh vflc Nhfl da phan tich d tren, Viet Nam tien chinh tri trfldc bet la lam trong sach Dang, hanh ddi mdi la mgt cugc each mang ve mo xay dflng Dang viing manh hdn de Dang hinh xay dflng c h i nghia xa hgi. Vi vay, lam td't vai trd lanh dao c i a minh chfl cdng cugc ddi mdi dfldc tien hanh tao ra sfl khdng phai thflc hien da nguyen, da dang. phat trien toan dien dat nfldc, tao ra sfl Khi xa hgi Viet Nam xay dflng mgt nen tang trfldng manh ve kinh te. Nhflng, trong kinh te phat trien theo cd che thi trfldng thi qua trinh phat trien, Viet Nam ludn dam de lanh dao dfldc xa hgi dd, ddi hoi Dang bao sfl dn dinh ve chinh tri, xa hgi ciing Cgng sin Viet Nam cang phii ddi mdi nhfl tranh sfl tang trfldng ndng trong kinh khdng ngflng phfldng thflc lanh dao cia te. Duy tri sfl dn dinh trong phat trien la minh, gifl vflng sfl lanh dao duy nhat cia dae trflng quan trgng c i a sfl nghiep ddi mdi Dang. Sfl ddi mdi nay dfldc the hien ro nhat b Viet Nam. Nd vfla dam bao sfl tang trong nhflng thay ddi nhan thflc c i a Dang trfldng ve kinh te lai vfla dam bao cuoc 40
  6. CONG C U O C DOI M6I 6 VIET N A M : DAC TRUKG VA TRIEN V O N G sdng on dinh c i a da so' ngfldi dan lao ddng. trien cua con ngUdi, lam cho con ngUdi Viet Vi the, trong qua t r i n h ddi mdi. Dang Cgng Nam trd t b a n b dgng lUc m a n h me cua cong san Viet Nam ludn giai quyet tdt mdi quan cugc ddi mdi dat nfldc. Vi vay, Viet Nam he gifla chinb sach p h a t trien kinh te vdi ludn gan p h a t trien kinh te - xa hgi vdi giao chinh sach xa hgi, gifla p h a t trien kinh te due va dao tao con ngfldi n h a m bao dam v6i viec thflc hien tien bg va cdng b i n g xa ngudn lflc p h a t trien dn dinh va ben vflng hgi. Nghia la, nguyen t i c tien bg va cdng cho dat nfldc. Giao due va dao tao con ngUdi bang luon dUdc thflc hien trong tflng bflde dap flng dfldc yeu c i u cua d i t nUdc chinb la phat trien va ca trong sud't tien trinh thflc tao r a sfl on dinh trong p h a t trien. hien ddi mdi. Kbi p h a t trien kinh te theo cd Viet N a m ddi mdi de p h a t trien, phat che thi trfldng thi sfl p h a n hda giau ngheo trien de dam bao sfl dn dinh dat nfldc va ta't yeu se xay ra. Neu khdng giai quyet td't tren cd sd dn dinh, ngay cang ddi mdi va v i n de nay se dan den nhflng sfl bat cdng p h a t trien hdn nfla. Do chinh la moi quan qua dang trong xa hgi. Trong xa hgi, neu co he gifla on dinb va p h a t trien dUdc Dang khoang each qua ldn gifla ngfldi giau va Cgng san Viet N a m giai quyet tot trong ngflSi ngheo, hdn nfla ngfldi ngheo lai thflc t i i n ddi mdi d i t nfldc tren con dfldng chiem da so', thi xa hgi do dau cdn dam bao tien len chu nghia xa hgi. Tuy nhien. Dang dfldc sfl tien bg nfla. ^^ v^y, co the thay, Cgng s i n Viet N a m luon lay dn dinh ve thanh tich ndi bat c i a cong cugc ddi mdi b chmh tri la cd ban va tien de cua ddi mdi va Viet Nam la trong luc kinh te c6 sfl t a n g phat trien kinh te. trfldng khong ngflng thi ddi sd'ng cua da so' 1.5. Bdi mdi ddt nUdc gdn lien md eita ngfldi dan deu dfldc cai thien va nang cao. vdi the gidi bin ngodi Khoang each gifla ngfldi giau va ngUdi Ngay tfl khi bflde vao cong cugc ddi mdi. ngheo trong xa hgi tuy chfla giai quyet dfldc Dang Cgng s i n Viet Nam da xac dinh con theo yeu cau c i a dinh hUdng xa hgi c h i dudng ddi mdi c i a Viet N a m phai ket hdp nghia, nhflng cung khong de qua ldn. Tren dUdc sflc m a n h trong nfldc vdi sflc manh tinh than la xay dflng mgt xa hgi dan giau, thdi dai. Vi the, tai Dai hgi toan quo'c l i n nfldc manh, nen da so' ngfldi dan lao dgng thfl VI, Dang Cgng san Viet Nam da de ra Viet Nam deu dUdc hfldng Idi tfl nhflng nhiem vu ddi ngoai la: "Ra sflc ket hdp sflc thanh tflu cua. cong cugc ddi mdi. O Viet m a n h cua dan tgc vdi sflc m a n h cua thdi Nam, doi mdi la de dap flng nhflng yeu ciu, dai"(l). Sud't qua trinh tfl khi ddi mdi den nguyen vgng chinh dang c i a ngUdi dan. nay. Dang Cgng s i n Viet N a m da luon chu Muo'n CO phat trien thi mgi c h i trUdng, trgng giai quyet td't nhiem vu nay. Neu nhU chinh sach ddi mdi deu phai dfla vao dan, thdi ky d i u c i a cdng cugc ddi mdi, Viet xuat phat tfl dan va phuc vu cho dan. N a m chl mdi chu trgng den viec md c i a va Chinh dieu dd tao ra khdng chi dgng lflc quan he vdi cac nfldc trong khu vUc va chu manh me cho cdng cugc ddi mdi, ma cdn la yeu la Lien Xd va cac nfldc trong he thoiig va can ban la lam cho long dan dfldc yen va xa hgi c h i nghia thi nay. Dang Cgng san tuyet doi tin tfldng vao sfl lanh dao c i a Viet N a m da c h i trfldng md rgng quan he Dang Cgng s i n , tin vao sfl dung d i n c i a con dfldng ddi mdi da dfldc Ifla chgn. Muc (1) Dang Cpng san Viet Nam. Vdn kien Dgi hpi dgi dich cua ddi mdi b Viet N a m la vi sfl p h a t bieu todn qudc ldn thii VI. Nxb Sii that. Ha Npi, 1987, tr.99. 41
  7. NGUYEN HUU DE vdi tat ca cac nfldc tren the gidi tren nang cao hieu qua hdp tac qud'c te, bao dam nguyen t i c gifl vflng ddc lap va tfl cfldng dgc lap tfl chu va dinh hfldng xa hgi chu dan tgc. Cdng cugc ddi mdi d Viet Nam nghia, bao ve ldi ich dan tgc, an ninh qud'c khdng the dat dfldc nhflng thanh tflu nhfl gia, gifl gin ban sic van hda dan tgc, bao ve ngay nay neu khdng cd sfl md rgng quan he mdi trfldng"(2). Gd the thiy, day ciing la hdp tac qud'c te, khdng cd hgi nhap kinh te muc dich, yeu ciu va ngi dung cua viec md qudc te. Nhd chinh sach md c i a ma Viet c i a hgi nhap kinh te qud'c te c i a Viet Nam Nam da tranh t h i dfldc sfl giflp dd tfl ben va tinh t h i n nay ciing dUde tiep tuc nhan ngoai, dae biet la trong viec tbu hut va s i manh d Dai hgi l i n thfl X cua Dang Cgng dung ngudn vd'n diu tfl tfl cac nfldc phat san Viet Nam va gifl vflng de'n nay. trien. Trfldc khi he thd'ng xa hgi c h i nghia 2. Trien vpng cda sU nghiep doi mdi sup dd, Viet Nam ludn nhan dfldc sfl vien d Viet Nam trd toan dien va to ldn c i a Lien Xd va cac Den nay, cdng cugc ddi mdi c i a Viet nfldc khac trong he tho'ng xa hgi c h i nghia. Nam da dat dfldc nhflng thanh tflu vo cung Sau khi he thd'ng nay sup dd, Viet Nam to Idn va vflng chic. Dung nhfl danh gia ghi khong con ngudn vien trd do nfla, nhflng trong Bao cao chinh tri c i a Ban Chap hanh nhd sfl ddi mdi trong chinh sach ddi ngoai, Trung Udng Dang khda IX tai Dai hgi dai Viet Nam da thu hut dfldc nhieu ngudn bieu toan qud'c l i n thfl X c i a Dang: "Dit vo'n, nhfl ngudn ODA (hd trd phat trien nfldc da ra khdi k h i n g hoang kinh te - xa chinh thflc) cia cac nfldc phat trien, ngudn hgi, cd sfl thay ddi cd ban vd toan dien. vd'n diu tU trflc tiep nfldc ngoai (FDI). Kinh te tang trfldng kha nhanh, sfl nghiep Chinh sfl hdp tac nay ludn dfldc duy tri va cdng nghiep hda, hien dai hda, phat trien md rgng da giflp cho nen kinh te Viet Nam kinh te thi trfldng dinh hfldng xa hgi chu ngay cang phat trien manh me, giflp cho nghia dfldc day manh. Ddi sd'ng nhan dan cac doanh nghiep Viet Nam cd nhieu cd hgi dfldc cai thien ro ret. He tho'ng chmh tri va va tren thflc te, da vfldn ra thi trfldng the khdi dai doan ket toan dan tgc dfldc cing cd gidi. Qua trinh ddi mdi d Viet Nam ludn lay va tang cfldng. Cbinh tri - xa hgi dn dinh. doi mdi trong nfldc la cd sd de phat trien Qud'c phdng vd an ninh dfldc gifl viing. Vi quan he vdi ben ngoai, phat huy sflc manh the nfldc ta tren trfldng qud'c te khdng ngflng trong nfldc la chinh trong sfl tiep thu va s i nang cao. Sflc manh tdng hdp cia qud'c gia dung sflc manh cia thdi dai. Day cung cd da tang Ien rat nhieu, tao ra the va Iflc mdi the coi la tinh t i t yeu trong sfl nghiep ddi cho dit nfldc tiep tuc di Ien vdi trien vgng tdt mdi cia Viet Nam. Sfl thanh cdng cia sfl dep"(3). Nhfl vay, cd the khang dinh trien nghiep ddi mdi b Viet Nam khdng chi la ve vgng cia sfl nghiep ddi mdi d Viet Nam nhat mat phat trien kinh te, gifl vflng dgc lap dinh se tien trien td't dep, nhat dinh se c h i quyen dan tgc, ma cdn la sfl thanh cdng thanh cdng vi nhiing Iy do sau day: trong linh vflc quan he ddi ngoai cia Ding Cgng san Viet Nam. Dfla tren nhiing thanh cong dd, den Dai hgi IX (nam 2006), Ding (2) Dang Cpng san Viet Nam. Vdn kien Bgi hpi dgi bieu todn qud'c ldn thi2 IX. Nxb Chinh tri Quoc gia, Cgng sin Viet Nam da n h i n manh viec Ha Npi, 2001, t r . l 2 0 . "chd ddng hdi nhgp kinh ti'qudc te vd khu (3) Dang Cpng san Viet Nam. Vdn kien Dgi hpi dgi vUc theo tinh t h i n phat huy tdi da ngi Iflc, bieu todn qudc ldn thii X. Nxb Chi'nh tri Quoc gia, Ha Npi, 2006, tr.67-68. 42
  8. CONG CUOC DOI M 6 I 6 VIET NAM: D A C T R U N G V A TRIEN VONG 2.1. Su nghiep ddi mdi dUdc ddt dUdi sU mo hinh xay dflng c h i nghia xa hgi d Viet lanh dtgo tdi tinh cua mgt ddng duy nhdt: Nam khdng the sao chep bat cfl ndi nao Bdng Cgng sdn Viet Nam tren the gidi. Con dfldng hinh thanh sfl Dang Cgng s i n Viet Nam tfl khi tien nghiep ddi mdi d Viet Nam trfldc bet xuat hanh sfl nghiep ddi mdi den nay luon gifl phat tfl thflc tien cia Viet Nam, tfl nhiing vflng ban chit each mang c i a giai cip cong sang kien trong phong trao thflc tiin cia nhan, Iiy chi nghia Mac — Lenin, tfl tfldng nhan dan lao ddng. Tren cd sd thflc tiin do. Hd Chi Minh la nen tang tfl tfldng, la kim Dang Cgng sin Viet Nam mdi rut ra, due chi nam cho hanh dgng cua minh. Sfl ket thanh ly luan xay dflng c h i nghia xa hgi nghidp ddi mdi b Viet Nam chinh la the b Viet Nam thdng qua con dfldng ddi mdi dat hien sfl van dung mgt each sang tao ly luan nfldc. Nhiing thanh tflu dat dfldc cia sfl cua chi nghia Mac - Lenin ve c h i nghia xa nghiep ddi mdi da chflng minh rang, con hgi va xay dflng c h i ngbia xa hgi vao hoan dfldng ddi mdi da di dflng hfldng va phan canh cu the cia Viet Nam. Trong dfldng Idi anh dung quy luat phat trien khach quan lanh dao cung nhfl thflc hien doi mdi. Dang cia Viet Nam va vi the, no la t i t yeu, khdng Cgng san Viet Nam luon xuit phat tfl thflc the dao ngflde va luon tien ve phia trUdc. tiin cua xa hgi Viet Nam. Ca khi trfldc ddi 2.3. ThUc tien ddi mdi d Viet Nam luon m6i va trong ddi mdi. Dang cung c6 nhiing dUdc tien hdnh tdng ket, khdi qudt thdnh ly sai lim trong nhan thflc ciing nhfl chi dao ludn chung vi xdy dUng chu nghla xd hgi d each mang, nhflng Dang luon chu trfldng Viet Nam nhin thang vao sfl that, dam nhan nhflng Sfl nghiep ddi mdi cua Viet Nam khong sai lim de s i a chfla nham nang cao nang phai ngay tfl diu da hinh thanh mgt he lflc lanh dao cua Dang. Vi the, cung vdi tho'ng quan diem tUdng ddi ro va diy d i nhflng thanh cong cia ddi mdi thi uy tin nhfl bay gid, ma nd phai trai qua qua trinh cua Dang cung ngay cang dfldc nang cao. due ket kinh nghiem ca nhflng cai lam dfldc Dieu chu yeu dam bao sfl thanh cong trong va chfla lam dfldc trong suo't ca tien trinh lanh dao cong cugc doi mdi cia Dang chinh va qua mdi mgt giai doan cu the mdi hinh la b cho, Dang da c6 bflde phat trien ve tfl thanh nen. Mo hinh xay dflng chi nghia xa duy, nhit la tfl duy ve c h i nghia xa hgi va hgi b Viet Nam (d Trung Quo'c la theo mo con dfldng xay dflng chu nghia xa hgi b Viet hinh cia Trung Qud'c va dUdc bat diu trUdc Nam va nhd do, da de ra va lanh dao thflc Viet Nam) dang dfldc tien hanh la chfla co hien dfldng loi doi mdi mgt each dung din, tien le trong lich s i . Vi the, con dfldng dan phu hdp vdi thflc tiin Viet Nam qua mdi giai den thanh cong va dn dinh lau dai chinh la doan va thdi ky cu the. Vi the, nhiing chu vfla lam, vfla bd sung ve mat ly luan de co trfldng, chinh sach cia Dang da phan anh sfl hoan chinh ve dfldng loi cung nhfl cac dung yeu ciu phat trien cia dat nfldc, hdp bflde phat trien tiep theo cia cdng cugc doi vdi long dan nen chung ludn di vao cugc mdi. C) Viet Nam, qua mdi ky Dai hgi Dang sdng va khong ngiing phat huy tac dung. deu cd sfl nhin nhan, danh gia lai tien trinh 2.2. Su nghiep ddi mdi d Viet Nam xudt ddi mdi theo cac mo'c thdi gian 5 nam, 10 phdt tic thUc te'cua chinh xd hgi Viet Nam nam, 15 nam, 20 nam va tren cd sd do, hinh Viet Nam di len c h i nghia xa hgi tfl mgt thanh Iy luan chung ve con dUdng ddi mdi nfldc nong nghiep kem phat trien va co cua Viet Nam. Cbinb sfl bd sung ngay cang truyen thoiig van hda, lich sfl rieng. Vi the. diy du va hoan chinh ve mat ly luan se dam 43
  9. NGUYEN HUU DE bao cho sfl nghiep ddi mdi cia Viet Nam. kinh te v i n tang trfldng. Neu cudi nam 2008 ngay cang di dflng theo tie'n trinh phat trien va diu nam 2009, kinh te Viet Nam cung rdi ta't yeu khach quan cia xa hgi Viet Nam. vao suy thoai do tac dgng c i a k h i n g hoang Dd'i mdi cia Viet Nam da va dang phat trien tai cbinh toan ciu thi nhd nhiing bien phap td't dep thi tfldng lai va trien vgng cia nd tich cflc nham cho'ng suy giam kinh te' do cung khdng the khac dUdc. Cbinb p h i Viet Nam dUa ra, den nay, Viet Nhiing dieu trinh bay tren la ndi ve trien Nam da cbinh thflc ngan chan dfldc sfl suy vgng chung cia sfl nghiep ddi mdi d Viet thoai nay va nen kinh te dang tren dfldng Nam. Tren thflc te, con dfldng dd khdng dien phuc bdi va phat trien. Viec Chinh p h i Viet ra mgt each sudn se, khdng gap nhiing trd Nam dfla ra Nghi quye't sd 30/2008/NQ-GP ngai, khd khan. Tfl khi tien hanh cdng cugc ve nhiJng giai phap cip bach ngan chan suy ddi mdi den nay, Viet Nam da gap nhieu khd giam kinh te, duy tri tang trUdng va dam khan ca ve khach quan lan c h i quan lam bao an sinh xa hdi (trgng tam c i a Nghi cham tien trinh ddi mdi. Dd la nhiing nhan quyet nay Id 3 hnh vUc: Thflc day san xuat thflc sai lim trong chi dao thflc hien, sfl bao kinh doanh va x u i t khau; kich ciu diu tfl t h i cia cd che cu, nhiing thien tai lu lut, va tieu dung; dieu hanh linh boat chinh nhiing bien dgng cia the gidi theo chieu sach tien te) da chflng td kha nang nhay ben hfldng bat ldi cho cong cugc ddi mdi cia Viet cia Dang va Nha nfldc Viet Nam trong van Nam. Viet Nam da gap phai khd khan, nhU de khac pbuc khd khan trong ddi mdi cung sfl cim van cua My, sfl sup dd cia be thd'ng nhfl khang dinh tfldng lai sang sua cia con xa hgi chu nghia, quan he cang thang vdi dUdng ddi mdi cua Viet Nam. Vi the, trien Trung Qudc,... trong nhflng nam diu tien vgng gin cia sfl ngbiep ddi mdi d Viet Nam, hanh dd'i mdi. NhUng, tflng bflde mgt, Viet theo nhieu chuyen gia dfl bao, se la phuc hdi Nam da vfldt qua nhiing khd khan dd bang nen kinh te trong nam 2010 va tiep tuc duy chinh ngi lflc phat trien cia minh. Dae biet, tri mflc tang trfldng nhfl cu bat diu tfl nam c6 hai sfl kien c6 anh hfldng ldn den tien 2011. De'n lflc dd, cdng cugc ddi mdi d Viet trinh ddi mdi cia Viet Nam la sfl khing Nam se lam tiep nhiing viec hi gian doan do hoang tai chinh chau A nam 1997 va cugc khing hoang tai chinh toan ciu dem lai, khung hoang kinh te, tai chinh the gidi nam nhu day manh cdng nghiep hda, hien dai 2008. Neu cugc khung hoang tai chinh nam hda de hoan thanh vao nam 2020 nhfl da de 1997 cdn tac dgng it den sfl phat trien kinh ra; hoan thien the che kinh te thi trfldng, te cua Viet Nam do Viet Nam chfla hgi nhap dae biet la thflc hien td't chinh sach phat sau vao nen kinh te the gidi, thi cugc khing trien ndng nghiep, nong thdn, lam cho ddi hoang kinh te, tai chinh nam 2008 da thflc sd'ng ngfldi ndng dan dfldc nang cao,... Nhin sfl la mgt thfl thach ddi vdi trien vgng cia sfl vao trien vgng va tfldng lai cia sfl nghiep nghiep ddi mdi cia Viet Nam. Gd the thay, ddi mdi, mdi ngfldi dan Viet Nam deu lac neu Viet Nam khdng vUdt qua dfldc sfl suy quan va tin tfldng vao sfl tien trien td't dep thoai kinh te do cugc khing hoang nay gay cia nd. Vi muc tieu c i a nd la xay dflng mgt ra thi thanh tiiu cia bao nhieu nam tien xa hgi Viet Nam dan giau, nUde manh, xa hanh ddi mdi se trd ve con so' khdng, ndi gi hgi cdng bang, dan chi, van minh, la lam den trien vgng cia nd nfla. The nhflng, den cho mgi ngfldi dan Viet Nam deu dfldc nay, tat ca deu dien ra mgt each td't dep. Ghe hfldng mgt cugc sd'ng diy d i ca ve vat chit do chinh tri - xa hgi Viet Nam vin dn dinh. lan tinh thin. Q 44

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản