Đề án nhân sự

Chia sẻ: Mai Trần Thúy Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
721
lượt xem
108
download

Đề án nhân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề án xây dựng ban chấp hành chi đoàn cán bộ công chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề án nhân sự

  1. ÑOAØN TNCS HOÀ CHÍ MINH ….. , ngaøy .. thaùng … naêm 200….. ……………………………………. CHI ÑOAØN CBCC-GV --------- ‫--------٭٭‬ ÑEÀ AÙN XAÂY DÖÏNG BAN CHAÁP HAØNH CHI ÑOAØN CAÙN BOÄ COÂNG CHÖÙC KHOÙA ……NHIEÄM KYØ ………. Caên cöù ñieàu 7,8 Chöông II Ñieàu leä ñoaøn TNCSHCM khoùa VIII veà nguyeân taéc, cô caáu toå chöùc, hoaït ñoäng cuûa ñoaøn . Treân cô sôû ñaùnh giaù ruùt kinh nghieäm hoaït ñoäng cuûa BCH Chi ñoaøn CBCC khoùa ……. nhieäm kyø …………. ; caên cöù yeâu caàu nhieäm vuï chính trò cuûa Ñoaøn trong nhöõng naêm tôùi . BTV xaây döïng ñeà aùn Ban chaáp haønh chi ñoaøn CBCC khoùa …….. nhieäm kyø …………. nhö sau : I – QUAN ÑIEÅM XAÂY DÖÏNG BCH CÑ KHOÙA VI: 1- UÛy vieân BCH Chi ñoaøn laø nhöõng caùn boä, ñoaøn vieân öu tuù ñaïi dieän cho trí tueä ñoaøn vaø tuoåi treû taïi ñôn vò , coù trình ñoä chính trò caàn thieát, coù naêng löïc coâng taùc vaø hoaït ñoäng xaõ hoäi, coù tinh thaàn caàu tieán, loøng nhieät tình vaø ñaïo ñöùc caùch maïng . 2 – BCH phaûi thaät söï tinh goïn, ñaûm baûo hieäu quaû hoaït ñoäng vaø tính thieát thöïc . 3 – Xaây döïng BCH döïa treân cô sôû daân chuû, giôùi thieäu trong Chi ñoaøn vaø UVBCH Chi ñoaøn khoùa ………. . Traùnh bieåu hieän ñònh kieán caù nhaân, tö töôûng cuïc boä khi tham gia ñoùng goùp nhaân söï vaøo cô caáu BCH; ñoàng thôøi phaûi ñaûm baûo söï laõnh ñaïo chaët cheõ cuûa Ñoaøn Cô sôû Tröôøng ………….. . II – TIEÂU CHUAÅN, SOÁ LÖÔÏNG CÔ CAÁU BCH CHI ÑOAØN KHOÙA …….. : 1/ Tieâu chuaån : - Coù baûn lónh chính trò vöõng vaøng, thaúng thaén, trung thöïc . - Kieân ñònh vaø trung thaønh vôùi ñöôøng loái cuûa Ñaûng, coù thaùi ñoä vaø vieäc laøm tích cöïc ñoái vôùi coâng cuoäc ñoåi môùi cuûa Ñaûng vaø ñaát nöôùc . - Coù naêng löïc coâng taùc xaõ hoäi, coù khaû naêng tieáp thu vaø cuï theå hoùa Nghò quyeát cuûa ñoaøn caáp treân vaøo lónh vöïc mình phuï traùch . - Coù yù thöùc kyû luaät, toân troïng nguyeân taéc taäp trung daân chuû, coù loái soáng trung thöïc, laønh maïnh, ñaáu tranh choáng caùc hieän töôïng tieâu cöïc, tham nhuõng . - Coù trình ñoä hoïc vaán ít nhaát töø Cao ñaúng trôû leân, coù trình ñoä chuyeân moân, kyõ thuaät nghieäp vuï, tính naêng ñoäng, saùng taïo .
  2. 2/ Soá löôïng vaø phöông aùn cuï theå : 2.1- Soá löôïng : BCH chi ñoaøn khoùa ……. thoáng nhaát xaây döïng BCH chi ñoaøn CBCC khoùa ……… nhieäm kyø ……… laø ……… ñoàng chí . BCH khoùa ……… giôùi thieäu danh saùch öùng cöû BCH khoùa …….. laø ………. ñoàng chí . 2.2 Cô caáu : Caên cöù vaøo tình hình thöïc teá cuûa Chi ñoaøn , BCH khoùa ……… xaây döïng cô caáu BCH khoùa ……. nhö sau : - ………………. : 02 ñoàng chí - . ………… : 03 ñoàng chí - .…………. : 02 ñoàng chí 3.3 Danh saùch döï kieán : Naêm Trình ñoä hoïc STT Hoï vaø teân Ghi chuù sinh vaán 1. A Ñaïi hoïc Taùi cöû 2. B Cao ñaúng Taùi cöû 3. C Cao ñaúng môùi 4. D Ñaïi hoïc môùi 5. E Cao ñaúng môùi 6. F Cao ñaúng môùi 7. G Cao ñaúng môùi III – BIEÄN PHAÙP XAÂY DÖÏNG : - Thoâng qua BCH khoùa …….. giôùi thieäu vaø thoáng nhaát döï thaûo . - Toå chöùc laáy yù kieán töø caùc ñoàng chí trong Chi ñoaøn . - Caùc ñoaøn vieân caên cöù vaøo tieâu chuaån, yeâu caàu, soá löôïng, phöông aùn cô caáu döï kieán do BCH Chi ñoaøn Khoùa ……. nhieäm kyø …….. giôùi thieäu vaø cho yù kieán cuï theå ( thoáng nhaát ñeà nghò boå sung, ruùt bôùt … ) - BCH chi ñoaøn Khoùa ………. nhieäm kyø ……… seõ trình Ñaïi hoäi Chi ñoaøn CBCC laàn thöù ……… nhieäm kyø ………. xem xeùt, cho yù kieán . TM. BCH CHI ÑOAØN CBCC BÍ THÖ
  3. Ñoaøn Phaïm Sôn Trung

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản