intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Quản lý thị trường bất động sản

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

57
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương trang bị cho người học những thông tin cơ bản của học phần "Quản lý thị trường bất động sản". Qua học phần người học có thể biết được những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận về quản lý thị trường bất động sản; quản lý thị trường bất động sản tại một số nước trên thế giới; quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản ở Việt Nam; giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với trường bất động sản ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Quản lý thị trường bất động sản

  1. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Học phần: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN (Dùng cho Học viên cao học ngành Quản lý đất đai) Số tín chỉ: 02 Mã số: Giảng viên: 1. TS. NGUYỄN ĐÌNH BỒNG 2. PGS.TS. NGUYỄN NGỌC NÔNG 3. TS. VŨ THỊ QUÝ Thái Nguyên, 2016 1
  2. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ Tên học phần: QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN I. Thông tin về học phần - Mã số môn học: - Số tín chỉ: 02 - Học phần tiên quyết: Chiến lược và chính sách đất đai - Học kỳ: 2 - Bộ môn phụ trách: Quản lý đất đai II. Thông tin về giảng viên 2.1 Giảng viên Giảng viên 1: - Họ và tên: Nguyễn Đình Bồng - Chức danh khoa học: Tiến sĩ, giảng viên cao cấp Địa chỉ: Email: nguyendinhbong@gmail.com Điện thoại: Giảng viên 2: - Họ và tên: Nguyễn Ngọc Nông - Chức danh khoa học: Phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên cao cấp Địa chỉ: Email: nguyenngocnong@tuaf.edu.vn; ngocnongtn@yahoo.com.vn Điện thoại: 0983 640 215 (mobile) Giảng viên 3: - Họ và tên: Vũ Thị Quý - Chức danh khoa học: Tiến sỹ, Giảng viên - Địa chỉ: Email: vuthiquy@tuaf.edu.vn Điện thoại: 0948857655 III. Mục tiêu học phần - Về kiến thức: Đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản trên thế giới và tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp quản lý phù hợp với thị trường bất động sản ở Việt Nam. - Về kỹ năng: Vận dụng được những kiến thức, công cụ vào quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản. - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đưa ra được những sáng kiến có giá trị vào quản lý thị trường bất động sản ở Việt Nam. IV. Mô tả tóm tắt nội dung học phần 2
  3. Cơ sở lý luận về quản lý thị trường bất động sản; Quản lý thị trường bất động sản tại một số nước trên thế giới; Quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản ở Việt Nam; Giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với trường bất động sản ở Việt Nam. V. Nhiệm vụ của học viên: - Tham dự ít nhất 80 % số tiết lý thuyết - Tham dự đầy đủ các buổi thảo luận, sinh hoạt khoa học - Tham dự kiểm tra, làm bài thu hoạch theo yêu cầu của giảng viên - Thi hết môn học, viết tiểu luận về chủ để liên quan đến nội dung học phần. VI. Tài liệu tham khảo 1. Bài giảng, giáo trình - Nguyễn Đình Bồng, Nguyễn Ngọc Nông (2015). Bài giảng Quản lý thị trường bất động sản. 2. Tài liệu tham khảo 1. Quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản ở Việt Nam (2011). Sách tham khảo. Bùi Văn Huyền, Đinh Thị Nga, Đặng Ngọc Lợi. XNBCTQG, 2011. 2. Nghiên cứu thực trạng thị trường bất động sản giai đoạn 2007 – 2014 tại Thành phố Thái Nguyên (2015). Nguyễn Mạnh Thắng – Luận văn Thạc sĩ QLĐĐ, Trường ĐHNL TN, 2015. 3. Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường bất động sản huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 – 2014. Lê Trọng Quảng – Luận văn Thạc sĩ QLĐĐ, Trường ĐHNL TN, 2015. 4. Đinh Văn Ân (2011). Chính sách phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia. 5. Phan Thị Cúc và Nguyễn Văn Xa (2009). Đầu tư kinh doanh bất động Sản, Nxb Đại học Quốc gia TPHCM. VII. Tiêu chí đánh giá học tập của học viên Dự lớp: 80% số giờ giảng trên lớp. - Thảo luận: 100% số giờ thảo luận. - Tiểu luận/bài tập: Hoàn thành 100 % số bài tiểu luận - Kiểm tra giữa kỳ: Bằng đánh giá bài chuyên đề. - Thi cuối học kỳ: Bằng bài viết tiểu luận. VIII. Thang điểm đánh giá học viên Thang điểm 10,0 (lấy 1 chữ số thập phân) Trọng số điểm tổng kết môn học: - Điểm 1: Chuyên cần: trọng số: 0,2 3
  4. - Điểm 2: Bài kiểm tra chuyên đề: trọng số: 0,3 - Điểm 3: Bài tiểu luận, trọng số: 0,5 IX. Nội dung chi tiết học phần Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 1.1 Thị trường bất động sản 1.1.1 Bất động sản 1.1.2. Hàng hoá bất động sản 1.1.3 Thị trường bất động sản 1.2 Quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản 1.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản 1.2.2. Sự cần thiết phải quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản ở Việt Nam 1.2.3 Nguyên tắc và vai trò quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản 1.2.4. Nội dung quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động 1.2.5. Hệ thống công cụ quản lý nhà nước đối với thị trường bất động sản 1.3 Mô hình thị trường bất động sản phát triển 1.3.1 Thị trường đất đai 1.3.2 Sự phát triển của thị trường đất đai 1.3.3 Mô hình thị trường hàng hóa phức hợp Chương 2. QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 2.1. Quản lý thị trường bất động sản tại Cộng hoà Liên bang Đức 2.2. Quản lý thị trường bất động sản tại Mỹ 2.3. Quản lý thị trường bất động sản tại Hàn Quốc 2.4. Quản lý thị trường bất động sản tại Trung Quốc 2.5. Quản lý thị trường bất động sản tại Singapore 2.6. Bài học cho Việt Nam về quản lý thị trường bất động sản Chương 3. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM 3.1. Khái quát về thị trường bất động sản ở Việt Nam 3.1.1. Sự hình thành thị trường bất động sản Việt Nam 3.1.2. Thực trạng thị trường bất động sản Việt Nam 3.1.3.Các yếu tố tác động đến thị trường bất động sản 3.1.4. Đánh giá chung về thị trường bất động sản 3.2. Hệ thống cơ quan quản lý thị trường bất động sản ở Việt Nam 4
  5. 3.3. Thực trạng quản lý thị trường bất động sản ở Việt Nam 3.3.1. Tạo lập môi trường cho hoạt động của thị trường bất động sản 3.3.2. Định hướng của Nhà nước đối với hoạt động trên thị trường bất động sản 3.3.3. Thực trạng điều tiết thị trường 3.3.4. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trên thị trường bất động sản Chương 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM 4.1. Định hướng phát triển thị trường bất động sản Việt Nam 4.1.1. Dự báo sự phát triển TTBĐS ở Việt Nam 4.1.2. Quan điểm hoàn thiện và phát triển thị trường bất động sản 4.2. Định hướng đổi mới quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản 4.3. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với thị trường bất động sản ở Việt Nam 4.3.1. Hoàn thiện môi trường cho hoạt động của thị trường bất động sản 4.3.2. Hoàn thiện định hướng phát triển thị trường bất động sản 4.3.3. Hoàn thiện chính sách điều tiết đối với thị trường bất động sản 4.3.4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trên thị trường bất động sản 4.3.5. Một số giải pháp khác TRƯỞNG KHOA NGƯỜI VIẾT ĐỀ CƯƠNG TS. VŨ THỊ THANH THỦY PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2