intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần Quản trị học (Fundamentals of Management)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
27
lượt xem
6
download

Đề cương chi tiết học phần Quản trị học (Fundamentals of Management)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đề cương chi tiết học phần Quản trị học (Fundamentals of Management)" thông tin đến các bạn về thời gian, điều kiện tiên quyết, mục tiêu của học phần, mô tả tóm tắt nội dung học phần, nhiệm vụ của sinh viên; các thang điểm và nội dung chi tiết học phần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần Quản trị học (Fundamentals of Management)

  1. BM01.QT02/ĐNT­ĐT TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ ­ TIN HỌC TP. HỒ CHÍ  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ _____________ _____________ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ____________ 1. Thông tin chung về học phần ­ Tên học phần (Tiếng Việt): Quản trị học ­ Tên học phần (Tiếng Anh): Fundamentals of Management ­ Mã học phần: 1010342 ­ Số tín chỉ: 2 ­ Thuộc chương trình đào tạo của bậc, ngành: Đại học – Chính quy ­ Số tiết học phần:   Nghe giảng lý thuyết : 13 tiết  Làm bài tập trên lớp : 4 tiết  Thảo luận : 8 tiết  Thực hành, thực tập (ở phòng thực hành, phòng Lab,...): 0 tiết  Hoạt động theo nhóm : 5 tiết  Tự học : 60 giờ ­ Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần:  2. Học phần trước:  3. Mục tiêu của học phần: Môn học này trang bị các kiến thức cần thiết cho SV về các hoạt động quản lý của tổ  chức, doanh nghiệp: kỹ  năng lập kế  hoạch, ra quyết định, quản lý tổ  chức, quản lý   truyền thông … nhằm giúp SV tránh bỡ ngỡ khi tiếp cận với các kỹ năng quản lý của  thế kỷ 21.  4. Chuẩn đầu ra của học phần: Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có thể: Đáp ứng Nội dung CĐR CTĐT Kiến  4.1.1. Giới thiệu chung về quản trị và nhà quản trị K1 4.1.2 Môi trường quản trị và một số vấn đề quản trị K2 thức 4.1.3. Cấu trúc tổ chức  K3 4.1.4. Quản trị nhân sự K4 4.1.5. Đánh giá công việc K5 1
  2. 4.1.6. Động viên, khen thưởng nhân viên K6 4.1.7 Quản trị truyền thông K7 4.1.8 Kiểm soát K8 4.2.1. Ra quyết định S1 4.2.2. Lập kế hoạch S2 4.2.3. Đánh giá công việc  S3 4.2.4 Quản lý sự thay đổi S4 4.2.5 Quản lý tổ chức S5 4.2.6 Phối hợp và làm việc nhóm S6 Kỹ năng 4.2.7 Thuyết phục người khác S7 4.2.8 Lãnh đạo nhóm S8 4.2.9 Quản lý thời gian và sắp xếp công việc S9 4.2.10  Giải quyết vấn đề S10 4.2.11 Phân tích, tổng hợp thông tin S11 4.2.12 Trình bày hiệu quả trước đám đông S12 4.2.13 Viết báo cáo S13 4.3.1. Chủ  động đọc sách giáo khoa và nghiên cứu các tài  A1 liệu liên quan đến môn học Thái độ 4.3.2. Tham dự các buổi học và hoàn thành đầy đủ các bài   A2 tập cá nhân và nhóm  4.3.3. Chủ động & sáng tạo trong phương pháp học tập A3 5. Tóm tắt nội dung học phần: Môn học này nghiên cứu các vấn đề  chi phối đến tính hiệu quả  của lao động tập thể  trong  một tổ chức. Quản trị học nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để  quản trị  các hoạt động của một tổ chức nhằm đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện mục tiêu chung. Nội dung cơ bản của môn quản trị  học gồm : Giới thiệu các vấn đề  chung về  quản trị, các   chức năng quản trị như hoạch định, tổ chức, điểu khiển, kiểm soát và các phương pháp quản   trị xung đột... 6. Nhiệm vụ của sinh viên: ­ Sự hiện diện trên lớp: 70% của tổng số tiết ­ Mức độ tham gia các hoạt động trên lớp: khuyến khích phát biểu tích cực trong lớp ­ Chuẩn bị bài trước khi lên lớp: đọc sách giáo khoa và tài liệu đọc thêm, làm đầy đủ  các bài   tập về nhà ­ Các yêu cầu khác: tham dự đủ các bài kiểm tra ngắn đột xuất bắt buộc, trao dồi kỹ năng học  nhóm, làm và nộp các bài tập nhóm đúng thời hạn.  7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 2
  3. 7.1. Cách đánh giá Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: TT Điểm thành phần Quy định Trọng số Mục tiêu 1 Điểm chuyên cần Tham dự 70% tổng số tiết 10% 4.3.2 2 Điểm bài tập nhóm #1 ­ Thuyết trình nội dung quản trị  15% 4.1.3­8 học được phân công 4.2.1­9 ­ Bắt buộc phải làm 4.3.1­3 3 Điểm bài tập nhóm #2 ­ Nghiên cứu và viết báo cáo 15% 4.1.3­8 ­ Bắt buộc phải làm 4.2.1­14 4.3.1­3 4 Điểm thi kết thúc học  ­ Thi trắc nghiệm và tự luân   60% 4.1.1­8 phần ­ Bắt buộc phải làm 4.2.6 4.3.1 7.2. Cách tính điểm ­ Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ  0 đến 10), làm tròn đến 0.5.  ­ Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân   với trọng số tương  ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ  số  thập   phân.  8. Tài liệu học tập:  Giáo trình  [1] Fundamentals of Management: Essential Concepts and Applications / Stephen P.  chính: Robbins. 9th edition, United States : Pearson, 2015 Tài liệu  [2] Andrew J. Dubrin (2012), Essential Management, 9th edition, South­Western  tham khảo  Cengage Learning thêm: [3 ] Strategic management. ­ 10. ­ New York : McGraw Hill, 2008 [4] Structural complexity management : an approach for the field of product design /  Udo Lindemann, Maik Maurer, Thomas Braun. ­ Berlin : Springer, 2009 Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Ngày 15 tháng 06 năm 2015  Trưởng khoa Tổ trưởng Bộ môn Người biên soạn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) HUFLIT, ngày     tháng 06 năm 2015  3
  4. Ban giám hiệu ** Ghi chú: Đề cương có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế giảng dạy 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2