intTypePromotion=1

Đề cương môn học phay chuyên ngành

Chia sẻ: Nguyễn Mạnh Hùng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:332

0
98
lượt xem
16
download

Đề cương môn học phay chuyên ngành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương môn học phay chuyên ngành cung cấp cho người học các kiến thức về vật liệu làm dao, dao phay, cấu tạo, các loại dao phay, phương pháp làm dao phay. Tài liệu hữu ích cho sinh viên chuyên ngành Cơ khí - Chế tạo máy và những ai quan tâm đến vấn đề trên.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn học phay chuyên ngành

 1. ÑEÀ CÖÔNG MOÂN HOÏC PHAY CHUYEÂN NGAØNH 7 TÍN CHÆ Soá tieát lyù thuyeát: 27 Soá tieát thöïc haønh: 288 toång coäng: 315 tieát    
 2. Baøi môû ñaàu    
 3. Baøi 1: phay maët phaúng, thaúng goùc vaø song song    
 4. Baøi 2: phay baäc    
 5. Baøi 3: phay maët nghieâng    
 6. Baøi 4: phay raõnh vuoâng    
 7. Baøi 5: phay raõnh baùn nguyeät    
 8. Baøi 6: phay raõnh V    
 9. Baøi 7: baøi taäp naâng cao (caøng) 2,5 1,6 1,6 1,6 14 8 12H7 12H7 24 R12 R12 76    
 10. Baøi 8: baøi taäp toång hôïp (ñoøn keïp)    
 11. Baøi 9: phay 4 vaø 6 caïnh 10    
 12. Baøi 10: phay raõnh then 25 5 4 8 P9    
 13. Baøi 11: phay then hoa 35 5 f9 Ø21 Ø25    
 14. Baøi 12: phay baùnh raêng truï thaúng (phaân ñoä giaùn tieáp) m Z d dñ 1,5 22 33 36 1,75 18 31,5 35 2 16 32 36    
 15. Baøi 13: phay baùnh raêng truï thaúng (phaân ñoä vi sai) 2,5 m = 1,5 Z = 67    
 16. Baøi 14: phay baùnh raêng xoaén ß mn = 1.75 ß = 18o Z = 19 Xoaén phaûi     
 17. Baøi 15: phay thanh raêng thaúng    
 18. Baøi 16: phay thanh raêng nghieâng    
 19. baøi môû ñaàu Khaùi nieäm veà ngheà phay Vò trí, ñaëc ñieåm cuûa ngheà phay caùc vieäc phay cô baûn caùc phöông phaùp phay chính maùy phay caùc loaïi maùy phay caáu taïo cô baûn cô caáu thao taùc baûo döôõng maùy dao phay Vaät lieäu laøm dao vaø caùc loaïi dao phay khaùi nieäm veà caét goït kim loaïi caùc chuyeån ñoäng laøm vieäc vaø truïc toïa ñoä cheá ñoä caét nhieät caét vaø dung dòch laøm nguoäi thöôøng thöùc veà atlñ vaø vscn kyõ thuaät an toaøn trong coâng vieäc phay thöôøng thöùc veà veä sinh coâng nghieäp    
 20. Vò trí, ñaëc ñieåm cuûa ngheà phay Phay laø moät phöông phaùp gia coâng caét goït coù naêng xuaát cao,  chieám treân10% trong toång khoái löôïng coâng vieäc CGKL Trong vieäc gia coâng maët phaúng coù khaû naêng thay theá hoaøn toaøn  cho coâng vieäc baøo. Dao phay thuoäc loaïi dung cuï caét daïng truï. coù nhieàu raêng (raêng ôû  maët truï hoaëc maët ñaàu). Moãi raêng laø 1 con dao tieän. Do nhieàu raêng neân laâu cuøn, coù theå aùp duïng toác ñoä caét cao,  löôïng chaïy dao lôùn, caét phoi daày, caét khoâng töôùi. Caét phoi ñöùt ñoaïn, an toaøn cho ngöôøi thôï.    Nhöôïc ñieåm:  löôõi caét thöôøng xuyeân va ñaäp vaøo beà maët phoâi, deã söùt meû Löïc caét vaø coâng suaát tieâu thuï thay ñoåi  töøng luùc laøm aûnh höôûng  xaáu ñeàn maùy Dao tì tröôït treân beà maët gia coâng roài môùi caét thaønh phoi laøm bieán  cöùng beà maët gia coâng gaây khoù khaên cho caùc raêng sau Maùy vaø dao coù caáu taïo phöùc taïp, giaù thaønh cao laøm phí toån saûn  xuaát cao    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2