intTypePromotion=1

Đề cương môn kỹ thuật Robot

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
367
lượt xem
61
download

Đề cương môn kỹ thuật Robot

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Thông tin chung về môn học Tên môn học: Kỹ thuật Robot Mã môn học: 20262107 Số tín chỉ: 2 Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học Các môn học tiên quyết: Toán cao cấp, Kết cấu cơ khí, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Cơ sở điều khiển tự động Các môn học kế tiếp: Kỹ thuật điều khiển robot

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn kỹ thuật Robot

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN (Mẫu chương trình đào tạo tín ch ỉ) 1 . Thông tin chung về môn học Tên môn học: K ỹ thuật Robot - Mã môn học: 20262107 - Số tín chỉ: 2 - Thuộc chương trình đào tạo của khóa, bậc: Đại học - Lo ại môn học: - Bắt buộc:   Lựa chọn:  Các môn học tiên quyết: Toán cao cấp, Kết cấu cơ khí, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện - tử, Cơ sở điều khiển tự động Các môn học kế tiếp: Kỹ thuật điều khiển robot. - Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: - Nghe giảng lý thuyết : 20 tiết  Làm bài tập trên lớp : 10 tiết  Thảo luận : 15 tiết  Thực h ành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): …. tiết  Hoạt động theo nhóm : 15 tiết  Tự học : 30 giờ  Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Tự động hóa, Khoa Cơ-Điện-Điện tử. - 2 . Mục tiêu của môn học Kiến thức: Cung cấp các kiến thức cơ sở về kỹ thuật Robot, làm cơ sở để học các - môn chuyên ngành cơ điện tử. Kỹ năng: Hiểu rõ các khái niệm, cấu trúc cơ bản và phân loại robot công nghiệp. - Phương pháp xây dựng m ô hình động học và động lực học của robot di động; thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển cho Robot; từ đó hình thành khả năng thiết kế chế tạo robot cho ứng dụng trong công nghiệp và đời sống. Thái độ, chuyên cần: Đi học đầy đủ và đúng giờ, tích cực học tập ở lớp và ở nhà. - 3 . Tóm tắt nội dung môn học
  2. Giới thiệu các khái niệm chung về robot công nghiệp; xây dựng mô hình động học và động lực học của robot di động; các dạng bài toán điều khiển cho robot di động, thiết kế cơ khí và hệ thống điều khiển cho robot di động; một số ứng dụng của robot trong công nghiệp; h ệ thống tay máy di động và ứng dụng. 4 . Tài liệu học tập Tài liệu liệu bắt buộc, tham khảo bằng tiếng Việt, tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) - ghi theo thứ tự ưu tiên (tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, n ơi có tài liệu này, website, băng hình, ...). [1] Đào Văn Hiệp, “Kỹ thuật Robot”, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2006. [2] Nguyễn Thiện Phúc, “Robot công nghiệp”, Nhà xuất bản Khoa học và K ỹ thuật, 2006. [3] Phillip John McKerrow, “Introduction to Robotics”, British Library, England, 1993 . [4] L. Sciavicco, B. Siciliano, “Modeling and Control of Robot Manipulators”, Mc Graw-Hill, 1996. [5] F. L. Lewis, C. T. Abdallah and D. M. Dawson , “Control of Robot Manipulators”, Prentice Hall International Edition, 1993. [6] S. Brian Morriss, “Automated Manufacturing Systems”, Mc Graw-Hill, 1995. [7] L. W. Tsai, “Robot Analysis. The mechanics of Serial and Parallel Manipulators”, John Wiley& Sons. Inc, 1999. (Giảng viên ghi rõ ): -  Những bài đọc chính: [1], [2]  Những bài đọc thêm: [3], [4], [5], [6], [7]  Tài liệu trực tuyến: www.robots.com , www.robots.net, www.robotics.org. 5 . Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học Nghe giảng trên lớp - Làm bài tập - Thảo luận - - Seminar 6 . Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên Các yêu cầu và k ỳ vọng đối với môn học: Sinh viên nghe giảng trên lớp, vận dụng vào làm bài tập và thảo luận nhóm. - Kiểm tra định kỳ sau mỗi chương, kiểm tra giữa kỳ và thi tự luận cuối kỳ. - Tìm kiếm bổ sung các tài liệu trên sách, báo, tạp chí và internet. - Trình bày seminar chuyên đề cho ứng dụng robot trong công nghiệp. -
  3. 7 . Thang điểm đánh giá Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10, Phòng Đào tạo sẽ quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích lũy và xét học vụ. 8 . Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 8.1. Đối với môn học lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành 8.1.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30%, bao gồm các đ iểm đánh giá bộ phận như sau (việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận, trọng số của từng phần do giảng viên đ ề xuất, Tổ trưởng bộ môn thông qua): Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập; 10% - Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận; - Điểm đánh giá phần thực hành; - Điểm chuyên cần ; 10% - Điểm tiểu luận; - Điểm thi giữa kỳ; 10% - Điểm đánh giá khối lượng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên (hoàn thành tốt - nội dung, nhiệm vụ mà giảng viên giao cho cá nhân/ tuần; bài tập nhóm/ tháng; b ài tập cá nhân/ học kì,…). 8.1.2. Kiểm tra - đánh giá cuố i kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70% Hình thức thi: tự luận - Th ời lượng thi: 60 phút - Sinh viên được tham khảo tài liệu - 8.2. Đối với môn học thực hành: Tiêu chí đánh giá các bài thực h ành: - Số lượng và trọng số của từng b ài thực hành: - 8.3. Đối với môn học đồ án hoặc bài tập lớn: Tiêu chí đánh giá, cách tính điểm cụ thể: - 9 . Nội dung chi tiết môn học (ghi tên các phần, chương, mục, tiểu mục…vào cột (1)) và phân bổ thời gian (ghi số tiết hoặc g iờ trong các cột (2), (3, (4), (5), (6) và (7)) Hình thức tổ chức dạy học môn học Lên lớp Tự Thực hành, học, Nội dung Tổng thí nghiệm, tự Lý Bài Thảo thực tập, nghiên thuyết tập luận rèn nghề,... cứu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
  4. Chương 1: Các khái niệm về Robot công 2 1 0 6 9 nghiệp 1.1 Các khái niệm và phân loại Robot 1.1.1 Robot và Robotics 1.1.2 Robot công nghiệp 1.2 Cấu trúc cơ bản của Robot công nghiệp 1.2.1 Kết cấu chung 1.2.2 Kết cấu của robot di động 1.3 Phân loại Robot 1.3.1 Phân loại theo kết cấu 1.3.2 Phân loại theo điều khiển 1.3.3 Phân loại theo ứng dụng 6 2 3 12 23 Chương 2: Mô hình động lực h ọc của robot di động 2.1 Khái niệm 2.2 Mô hình động học của robot di động 2.3 Mô hình động lực học của robot di động 2.3.1 Phương pháp Lagrance 2.3.2 Phương pháp Newton-Euler Bài tập Chương 4: Bài toán điều khiển cho 3 2 3 6 14 robot di động 4.1 Bài toán qui hoạch đường đi 4.2 Bài toán điều khiển bám theo qũy đạo cho trước 4.3 Bài toán điều khiển tối ưu thời gian Bài tập Chương 5: Thiết kế mô hình và hệ thống 3 2 3 6 14 điều khiển cho robot di động 5.1 Các thông số kỹ thuật 5.2 Thiết kế kết cấu cơ khí 5.3 Hệ thống chấp hành 5.3.1 Truyền dẫn cơ khí 5.3.2 Động cơ
  5. 5.3.3 Nguồn điện cung cấp 5.4 Hệ thống cảm biến 5.5 Hệ thống điều khiển Bài tập Chương 6 : Sử dụng Robot công nghiệp 3 1 1 6 11 6.1 Các lĩnh vực ứng dụng 6.2 Các hệ thống sản xuất có sử dụng Robot công nghiệp 6.3 Robot trong vui chơi, giải trí 6.4 Phương pháp tính toán thiết kế Robot công nghiệp 6.4.1 Xác định nhu cầu sử dụng Robot 6.4.2 Tính toán hiệu quả kinh tế khi sử dụng Robot công nghiệp Bài tập Chương 7 : Hệ thống tay máy đi động 3 2 2 6 13 7.1 Khái niệm 7.2 Mô hình động lực học 7.2.1 Mô hình động học 7.2.3 Mô hình đ ộng lực học 7.3 Kết cấu cơ khí 7.4 Hệ thống điều khiển Bài tập 10. Ngày phê duyệt Tổ trưởng Bộ môn Người viết Trưởng khoa (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) TS. Nguyễn Hùng TS. Nguyễn Hùng PGS-TS. Phan Thị Thanh Bình
  6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHOA …….. PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên môn học: .................................................... Mã môn học: ........................... Số tín chỉ: ......... Tiêu chuẩn Tiêu chí đánh giá Điểm con 2 1 0 i) Thể hiện được đặc điểm và yêu cầu riêng của môn học, 2 1. Mục tiêu cụ thể hóa đ ược một số yêu cầu trong mục tiêu chương học phần trình, phù hợp và nhất quán với mục tiêu chương trình ii) Đúng mức và khả thi, phù hợp với yêu cầu trình độ 2 sinh viên theo thiết kế cấu trúc chương trình iii) Rõ ràng, cụ thể và chính xác, nhìn từ phía người học, 2 có khả năng đo lường được, chứng minh được và đánh giá được mức độ đáp ứng i) Phù hợp với mục tiêu học phần, khối lượng học phần 2 2. Nội dung và trình độ đối tượng sinh viên học phần ii) Thể hiện tính kế thừa, phát triển trên cơ sở những kiến 2 thức sinh viên đã đ ược trang bị iii) Thể hiện một phạm vi kiến thức tương đ ối trọng vẹn 2 đ ể có thể dễ d àng tổ chức giảng dạy và để sinh viên dễ d àng tích lũy trong một học kỳ iv) Thể hiện tính cơ bản, hiện đại, theo kịp trình đ ộ khoa 2 học-k ỹ thuật thế giới v) Thể hiện quan điểm chú trọng vào khái niệm 2 (concept), nguyên lý và ứ ng dụng, không chú trọng tới kiến thức ghi nhớ thuần túy hoặc kỹ năng sinh viên có thể tự học vi) Đủ mức độ chi tiết cần thiết để đảm bảo phạm vi và 2 mức độ yêu cầu kiến thức của học phần, đồng thời đủ mức độ khái quất cần thiết để người dạy linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp giảng dạy và tiếp cận phù hợp 3. Những yêu i) Quy định về học phần điều kiện rõ ràng nhất quán, số 2 học phần điều kiện không quá nhiều cầu khác ii) Mô tả vắn tắt nội dụng học phần ngắn gọn, rõ ràng, 2 nhất quán với mô tả trong phần khung chương trình và b ao quát được những nội dung chính của học phần iii) Mô tả các nhiệm vụ của sinh viên phải đầy đủ và thể 2 hiện được vai trò hướng dẫn cho sinh viên trong quá trình theo học iv) Tiêu chu ẩn đánh giá sinh viên và thang điểm đánh giá 2 đ ưa ra rõ ràng và hợp lý, phù hợp với mục tiêu học phần v) Có đầy đủ thông tin về giáo trình (tài liệu tham khảo 2 chính) mà sinh viên có thể tiếp cận vi) Trình bày theo mẫu quy định thống nhất 2 Điểm TB = ∑/3,0 Trưởng khoa Người đánh giá (hoặc Chủ tịch HĐKH khoa)
  7. Xếp loại đánh giá: - Xu ất sắc: 9 đến 10 - Tốt: 8 đến cận 9 7 đến cận 8 - Khá: 6 đến cận 7 - Trung bình: - Không đạt: dưới 6.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2