Đề tài Điều chỉnh và khống chế nhiệt đồ lề điện trở

Chia sẻ: Tien Tung Tung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
287
lượt xem
121
download

Đề tài Điều chỉnh và khống chế nhiệt đồ lề điện trở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài Điều chỉnh và khống chế nhiệt đồ lề điện trở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài Điều chỉnh và khống chế nhiệt đồ lề điện trở

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MễN HỌC ĐỀ TÀI ĐIỀU CHỈNH VÀ KHỐNG CHẾ NHIỆT ĐỘ Lề ĐIỆN TRỞ 1. Đầu đề thiết kế : Thiết kế bộ điều chỉnh và tự động khống chế nhiệt độ lũ điện trở 2. Người thực hiện : Họ và tờn   Tạ Doón Hải Bằng Lớp   Tự Động Hoỏ 1 Khoỏ 43 Giỏo viờn hướng  Phạm Quốc Hải dẫn 2001 Năm thực hiện : 3. Ngày giao đồ ỏn mụn  học : 4. Ngày hoàn thành đồ ỏn : Ngày    thỏng   năm thi k ­  duy ­  b Kết quả điểm đỏnh  giỏ : : ­ Quỏ trỡnh  :
  2. : GIÁO VI ấN HƯỚNG DẪN (Ký ghi r ừ họ t ờn )
  3. THI ẾT KẾ ĐỒ ÁN M N H C ễ Ọ ĐỀ TÀI ĐI ỀU CHNH VÀ KH NG CH NHIỆT ĐỘ Lề ĐI ỆN TRỞ Ỉ Ố Ế 1. Cỏc số l i ệu cho t rước : Nhi ệt độ l ũ 400 - 600 ( C) Cụng suất định 40 ( kW ) mcứ 10 ( kW ) Tổn hao nhi ệt 3*380 ( V ) Đi ện ỏp nguồn l ưới 2. Nội dung cỏc phần thuyết minh và t ớnh toỏn : Chương 1 Gi ới thi ệu chung về l ũ đi ện tr ở Chương 2 Gi ới thi ệu về m ch đi ều ỏp xoay chi ều ba pha ạ Chương 3 Thi ết kế và t ớnh to ỏn m ch l ực ạ Chương 4 Thi ết kế và t ớnh to ỏn m ch đi ều khi ển ạ Kết lu ận 3. Cỏc bản vẽ : Bản vẽ t ổng th ể toàn bộ sơ đồ nguyờn lý m ch thi ết kế (c ả ạ m ch l ực và m ch ạ ạ đi ều khi ển ) tr ờn gi ấy vẽ kỹ thuật khổ A2.
  4. MỤC LỤC Lời m ở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Chương 1: Tổng quan về cấu t ạo và nguyờn lý làm vi ệc của l ũ đi ện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 2 1. Gi ới thi ệu chung về l ũ đi ện.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 2. Gi ới thi ệu chung về l ũ đi ện tr ở . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Cấu t ạo l ũ đi ện tr ở. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . Chương 2: Giới thi ệu chung về mạch đi ều ỏp xoay chi ều ba pha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 1. M ch đi ều ỏp xoay ạ chi ều . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 2. Quan hệ gi ữa gúc đi ều khi ển và cụng suất ra t ải . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chương 3: Thiết kế và t ớnh toỏn mạch l ực . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Tớnh to ỏn chọn van bỏn dẫn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . 2. Tớnh to ỏn bảo vệ van bỏn dẫn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . Chương 4: Thiết kế và t ớnh toỏn mạch đi ều
  5. khiển ...........................    1.Nguyờn l  chung của mạch điều  ý kh iển..............................................    2.Thiết kế và tớnh to ỏn mạch điều  kh iển..............................................    2­1. Khõu đồng  pha................................................... ......................    2­2. Khõu tạo điện ỏp răng cưa  (U tựa).............................................   2­3. Khõu so  sỏnh ................................................. ..........................   2­4. Khõu phỏt xung  chựm ................................................. ............   2­5. Chọn cổng  AND .................................................. ....................   2­6. Khõu khuếch đại xung và biến ỏp  xung ..................................   2­7. Khõu phản  hồi................................................... .......................   2­8. Khối  nguồn ................................................ ..............................   Kết  luận .................................................... ...............................................   Tài liệu tham  khảo..................................................... ..............................  
  6. LỜI NểI ĐẦU Trong th ực t ế cụng nghi ệp và sinh hoạt hàng ngày, năng l ượng nhi ệt đúng m vai tr ũ r ất quan tr ọng. Năng l ượng nhi ệt cú th ể ột được dựng để nung núng, sấy khụ. . . Vỡ vậy vi ệc sử dụng nguồn năng l ượng này m cỏch hợp lý ột và cú hi ệu quả là r ất cần th i ết . Lũ đi ện tr ở được ứng dụng r ất r ộng ró i t rong cụng nghi ệp vỡ đỏp ứng được nhi ều yờu cầu th ực t i ễn đặt ra. Ở l ũ đi ện t r ở, yờu cầu kĩ thuật quan t r ọng nhất là phải đi ều chỉnh và khống chế được khi ệt độ của l ũ. Đõy cũng chớnh là yờu cầu của đồ ỏn m học ụn đi ện t ử cụng suất mà em đó được giao. Đồ ỏn đó được th ực hi ện dưới sự hướng dẫn t ận t ỡnh của th ầy gi ỏo Phạm Quốc Hải . Đồ ỏn được chia thành ba phần chớnh sau: 1. Gi ới th i ệu sơ l ược về cấu t ạo và nguyờn lý hoạt động của l ũ đi ện và l ũ đi ện tr ở. 2. Thi ết kế và t ớnh to ỏn mạch l ực. 3. Thi ết kế và t ớnh to ỏn mạch đi ều khi ển.
  7. CH NG 1- TỔNG QUAN VỀ CẤU TẠO VÀ ƯƠ NGUY N Lí LÀM VI ỆC CỦA Lề ĐI ỆN ấ I - Gi ới thi ệu chung về l ũ đi ện 1 - Định nghĩa Lũ đi ện là m t thi ết bị đi ện bi ến đi ện năng thành nhi ệt ộ năng dựng trong cỏc quỏ tr ỡnh cụng nghệ khỏc nhau như nung hoặc nấu luy ện cỏc vật l i ệu, cỏc kim lo ại và cỏc hợp kim khỏc nhau v.v. . . - Lũ đi ện được sử dụng r ộng rói trong cỏc l ĩnh vực kỹ thuật : + Sản xuất th ộp chất l ượng cao + Sản xuất cỏc hợp kim phe-r ụ + Nhi ệt luy ện và hoỏ nhi ệt luy ện + Nung cỏc vật phẩm tr ước khi cỏn, r ốn dập, kộo sợi + Sản xuất đỳc và kim lo ại bột - Trong cỏc l ĩnh vực cụng nghi ệp khỏc : + Trong cụng nghi ệp nhẹ và th ực phẩm, l ũ đi ện được dựng để sất, m vật ạ phẩm và chuẩn bị th ực phẩm + Trong cỏc l ĩnh vực khỏc, l ũ đi ện được dựng để sản xuất cỏc vật phẩm thuỷ tinh, gốm sứ, cỏc lo ại vật l i ệu chịu l ửa v.v. . . Lũ đi ện khụng những cú m t trong cỏc ngành cụng nghi ệp ặ mà ngày càng được dựng phổ bi ến trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người m t ộ cỏch phong phỳ và đa dạng : Bếp đi ện, nồi nấu cơm đi ện, bỡnh đun nước đi ện, thi ết bị nung r ắn, sấy đi ện v.v. . . 2 - Ưu đi ểm của l ũ đi ện so với cỏc l ũ sử dụng nhi ờn l i ệu Lũ đi ện so với cỏc l ũ sử dụng nhi ờn l i ệu cú những ưu đi ểm sau :
  8. - Cú khả năng t ạo được nhi ệt độ cao - Đảm bảo t ốc độ nung l ớn và năng suất cao - Đảm bảo nung đều và chớnh xỏc do dễ đi ều chỉnh chế độ đi ện và nhi ệt độ - Kớn - Cú khả năng cơ khớ hoỏ và t ự động hoỏ quỏ tr ỡnh chất dỡ nguyờn l i ệu và vận chuyễn vật phẩm

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản