intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: Ứng dụng vi điều khiển trong tự động hóa đồng bộ chính xác máy phát điện công suất nhỏ

Chia sẻ: Dung Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

75
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tổ máy phát điện của các nhà máy điện hòa vào hệ thống điện thông qua hệ thống hóa đồng bộ. Để ứng dụng vi điều khiển các thiệt bị các dây chuyền công nghệ tôi chọn đề tài: "Ứng dụng vi điều khiển trong tự động hóa đồng bộ chính xác máy phát điện công suất nhỏ"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Ứng dụng vi điều khiển trong tự động hóa đồng bộ chính xác máy phát điện công suất nhỏ

 1. 1 2 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Công trình ñư c hoàn thành t i Đ I H C ĐÀ N NG Đ I H C ĐÀ N NG NGUY N Đ C VŨ Ngư i hư ng d n khoa h c: TS. Lê T n Duy NG D NG VI ĐI U KHI N TRONG T Đ NG HÒA Đ NG B CHÍNH XÁC MÁY PHÁT ĐI N CÔNG SU T NH Ph n Bi n 1: PGS.TS . Nguy n H ng Anh Ph n Bi n 2: TS. Võ Như Ti n Chuyên ngành: T ñ ng hoá Mã s : 60.52.60 Lu n văn s ñư c b o v trư c H i ñ ng ch m Lu n văn t t nghi p th c sĩ k thu t h p t i Đ i h c Đà N ng vào ngày 09 TÓM T T LU N VĂN TH C SĨ K THU T tháng 06 năm 2012 Có th tìm hi u lu n văn t i: - Trung tâm Thông tin-H c li u, Đ i h c Đà N ng Đà N ng – Năm 2012 - Trung tâm H c li u, Đ i h c Đà N ng
 2. 3 4 M Đ U Chương 1 - TÌM HI U V CÁC PHƯƠNG PHÁP 1. Lý do ch n ñ tài HÒA Đ NG B Các t máy phát ñi n c a các nhà máy ñi n hòa vào h th ng ñi n 1.1. Khái ni m chung thông qua h th ng hòa ñ ng b . Gi thi t có hai MFĐ F1, F2 có t c ñ góc ω1, ω2. Su t ñi n ñ ng . . Đ ng d ng vi ñi u khi n vào ñi u khi n các thi t b , các dây riêng l là E1 , E 2 . chuy n công ngh , tôi ch n ñ tài: “ ng d ng vi ñi u khi n trong t ω1 ω2 ñ ng hòa ñ ng b chính xác máy phát ñi n công su t nh ”. X1 X1 X2 E1 E2 2. M c ñích nghiên c u F1 F2 Nghiên c u ng d ng các tính năng c a vi ñi u khi n ñ thi t k , X1 X1 X2 ch t o thi t b hòa ñ ng b chính xác dùng cho các máy phát ñi n. 3. Đ i tư ng và ph m vi nghiên c u E1.e jω1t Icb E2.e jω 2t Vi ñi u khi n h PIC, quá trình và các phương pháp hòa ñ ng b . +j 4. Phương pháp nghiên c u Nghiên c u lý thuy t k t h p v i thi t k và ch t o thi t b th c . E1 t . Ch y th nghi m th c t v i máy phát ñi n. . 5. Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài ∆E Thi t k và ch t o m t thi t b hòa ñ ng b chính xác s d ng δ . cho nhà máy th y ñi n Đ i Đ ng; Thi t k và ch t o mô hình t 0 E2 ñ ng hòa ñ ng b ph c v cho công tác ñào t o. 6. C u trúc c a lu n văn Hình 1.1: Sơ ñ n i ñi n, sơ ñ thay th và sơ ñ vector c a E1 và E2 . Lu n văn g m 5 chương ñư c trình bày theo c u trúc sau: ∆ E = E1 cos δ − E 2 + jE1 sin δ (1.1) M ñ u; Chương 1 - Tìm hi u v các phương pháp hòa ñ ng b ; V i: δ - góc l ch gi a hai vector su t ñi n ñ ng E1, E2. . Chương 2 - L a ch n vi ñi u khi n; ∆ E - ñư c g i là ñi n áp phách. . Chương 3 - Sơ ñ kh i và thi t b ph n c ng; . ∆ E E1 E E  I cb = = sin δ + j  2 − 1 cos δ  x  (1.2) Chương 4 - Lưu ñ ph n m m và chương trình ñi u khi n; jx Σ xΣ  Σ xΣ  Chương 5 - Th nghi m và ñánh giá k t qu ; Trong ñó: x∑ = x1 + x12 + x2 K t lu n và ki n ngh .
 3. 5 6 Hình 1.2: Sơ ñ vector c a dòng Icb khi E1 ≠ E2, δ ≠ 0 I cb = 0 Ta xét các trư ng h p có th x y ra trong lúc hòa ñi n: Hình 1.5: Sơ ñ vector c a dòng Icb khi E1 = E2, δ = 0 Trư ng h p 1: E1 ≠ E2; ω1 = ω2; δ = 0 T các trư ng h p kh o sát trên có th có nh ng k t lu n sau: δ = 00, E1 > E2 δ = 00, E1 < E2 - Hòa khi t n s khác nhau nhi u và có ñ l ch ñi n áp s xu t hi n dòng cân b ng có thành ph n th c d n ñ n ch ñ m t ñ ng b . - Hòa khi có l ch δ thì dòng cân b ng có thành ph n th c, nh hư ng ñ n tác d ng cơ các ph n t và d n t i hư h ng. - Trư ng h p ít nguy hi m nh t là khi ñi n áp khác nhau nhưng ω1 E1 − E2 E1 − E2 = ω2 và δ = 0. I cb = − j I cb = j xΣ xΣ 1.2. Phân tích s n ñ nh c a máy phát ñi n ñ ng b khi hòa vào Hình 1.3: Sơ ñ vector c a dòng Icb khi E1 ≠ E2, δ = 0 h th ng ñi n Trư ng h p 2: E1 = E2; ω1 = ω2; δ ≠ 0 Xét trư ng h p ñi n áp máy phát và ñi n áp h th ng cùng th t 0 0 E1 = E2, δ ≠ 0 E1 = E2, δ = 180 pha, b ng nhau v ñ l n và cùng t n s nhưng không cùng pha, có ñ th d ng sóng như hình v 1.6: [sin δ + j (1 − cos δ )] E1 2E I cb = I cb = j xΣ xΣ Trư ng h p 1 Trư ng h p 2 Hình 1.4: Sơ ñ vector c a dòng Icb khi E1 = E2, δ ≠ 0 Hình 1.6: Hai trư ng h p c a d ng sóng ñi n áp Trư ng h p 3: E1 = E2; ω1 ≠ ω2; δ = 0 trong quá trình m t ñ ng b . Trong hai trư ng h p, mô-men ñi n t c a MFĐ ñ ng b khác nhau và th hi n như hình 1.7.
 4. 7 8 Mô-men xo n Góc pha Đư ng liên t c: Đi n áp máy phát nhanh pha. Đư ng nét ñ t: Đi n áp máy phát ch m pha. Hình 1.7: Mô-men xo n l n nh t và nh nh t trong quá trình m t b) -80o a) -120o ñ ng b Đ phân tích s n ñ nh c a MFĐ ñ ng b khi hòa vào lư i, s d ng ph n m m MATLAB SIMULINK ñ mô ph ng. Sơ ñ và thông s ñư c cho như hình v 1.8. Máy phát Máy bi n áp Thanh cái Rô-to: Round S: 520MVA VL-L: 400kV S: 517MVA F: 50Hz F: 50Hz VL-L: 21kV Cu n dây 1: X/R: inf F: 50Hz V1ph-ph: 21kV Xd/Xd’/Xd’’: R1 (pu): 0.0027 L1 (pu): 0.08 2.296/0.308/0.217 Connection : Delta Td’/Td’’/Xd0’/Ta: Cu n dây 2: 0.99/0.018/7.4/0.38 V2ph-ph: 400kV c) +120o d) +80o Rs: 1.267x10-3 R2 (pu): 0.0027 L2 (pu): 0.08 P: 2 Connection : Yn d 2δ Hình 1.9: Dòng ñi n stator (iA) và gia t c góc rotor ( ) ng v i dt 2 Hình 1.8: Sơ ñ m t s i và các thông s c a thi t b ñư c mô ph ng các trư ng h p góc l ch pha gi a ñi n áp máy phát v i h th ng
 5. 9 10 Dòng ñi n stator và gia t c góc rotor δ tr = ω tr .t tr (1.4) o o trong hai trư ng h p ng v i góc l ch pha là +80 và -80 Tương ng v i hai phương án truy n th ng nói trên là hai lo i  d 2δ   d 2δ  thi t b hoà như sau:  2  dt  max   2  dt  min  (ia ) max (ia ) min     - Thi t b hoà v i góc vư t trư c không ñ i ( δtr = const ). Trong Góc l ch pha lo i này l nh hoà s ñư c phát t i th i ñi m khi δ = δtr , n u ta gi (rad/s2) (rad/s2) (A) (A) δtr = const và ñ ng th i tho mãn ñi u ki n tr nói trên (τ = ttr) thì +80o 0.32 0.2 5900 4000 vi c phát l nh hoà ñư c th c hi n ch khi phù h p v i m t giá tr -80o 0.0083 0 500 40 duy nh t c a t c ñ góc trư t. V i k t qu mô ph ng trên, khi hòa ñ ng b trong trư ng h p k1.Us ñi n áp máy phát ch m pha hơn so v i ñi n áp h th ng thì máy phát n ñ nh, còn trong trư ng h p ngư c l i, máy phát không n ñ nh và ωS > ωtr ωS = ωtr ωS < ωtr r t nguy hi m và có th d n ñ n h th ng m t n ñ nh. 1.3. Các ñi u ki n hòa ñ ng b máy phát ñi n t 1.3.1. Đi u ki n v ñi n áp Hình 1.13: Xác ñ nh th i ñi m hòa theo góc vư t trư c không ñ i 1.3.2. Đi u ki n v t n s - Thi t b hoà v i th i gian vư t trư c không ñ i (ttr= const). 1.3.3. Đi u ki n v pha 1.3.4. Đ ng v pha máy phát Trong lo i này l nh hoà s ñư c phát t i th i ñi m s m hơn th i 1.4. Các phương pháp hòa ñ ng b ñi m hoà m t th i gian xác ñ nh (ttr) ñúng b ng th i gian ñóng tr 1.4.1. Hòa ñ ng b b ng ñ ng b ki u ánh sáng c a thi t b ñóng c t (ttr= τ). Ngoài vi c s d ng tín hi u 1.4.2. Hòa ñ ng b chính xác b ng b ñ ng b ki u ñi n t U 1 = k1 .U s như phương án trên, phương án này còn dùng thêm 1.4.3. T ñ ng b 1.5. Xác ñ nh th i ñi m hòa các máy phát ñ ng b dU s m t tín hi u th hai – Vi phân c a ñi n áp phách ( U 2 = k 2 . ). 1.5.1. Các phương án truy n th ng dt Chúng ta có 2 phương án truy n th ng là: dU s - Hoà theo góc vư t trư c (δtr). Trong vùng so sánh ( < 0 ) khi giá tr tuy t ñ i c a hai tín dt - Hoà theo th i gian vư t trư c (ttr). hi u U1 và U2 b ng nhau thì ñó chính là th i ñi m phát l nh hoà. Gi a góc vư t trư c và th i gian vư t trư c luôn có quan h B ng cách l a ch n k1 và k2 h p lý chúng ta s làm xu t hi n th i v i nhau theo theo bi u th c:
 6. 11 12 ñi m phát l nh hoà s m hơn th i ñi m hoà ñúng b ng th i gian 1.6.3. Sơ ñ hòa ñ ng b dùng thi t b hòa ñ ng b ñư c ñ xu t CB tr τ, th i ñi m ñó hoàn toàn không ph thu c vào t c ñ góc GENERATOR LINE A A trư t. Nh tính ưu vi t ñó nên phương án này ñã ñư c s B B C C d ng ph bi n. U V U V VT 220 220 110 V VT 110 V u v u v Thi t 15R k1.Us b 5 15L 1 6 UL 2 hòa 3 ñ ng 7 60R UG 60L 4 b 8 chính 9 25 -k2.dUs/dt xác Hình 1.14: Xác ñ nh th i ñi m hòa theo th i gian ñóng trư c E Hình 1.20: Sơ ñ hòa ñ ng b ñ xu t không ñ i - Đi n áp lư i và ñi n áp máy phát ñư c ñưa vào thi t b hòa ñ ng 1.5.2. Phương án ñư c ñ xu t b chính xác (rơ-le hòa) thông qua hai máy bi n ñi n áp 220/110V. Trên cơ s k th a 2 phương án hòa truy n th ng, phương án Vi ñi u khi n ño, giám sát 3 ñ i lư ng ñi n áp, t n s , góc pha, ñư c ñ xu t v n dùng 2 tín hi u t l (U1=k1.Us) và vi phân tính toán và so sánh ∆U, ∆f, ∆φ v i giá tr ñ t cho phép, khi ñ (U2=k2.dUs/dt) c a Us. Nhưng khác ch hai tín hi u này không ñi u ki n hòa ra l nh ñóng máy c t hòa ñ ng b máy phát vào ñư c so sánh d ng tín hi u tương t , mà chúng ñư c bi n ñ i t lư i. giá tr tương t thành t n s xung, trư c khi ñưa ñ n hai c a vào ñ m c a vi ñi u khi n. T i ñây chúng ñư c so sánh và x lý b i chương trình. 1.6. M t s sơ ñ hòa ñ ng b ph bi n t i Vi t Nam và trên th gi i 1.6.1. Hòa ñ ng b máy phát vào thanh cái 1.6.2. Hòa ñ ng b máy phát vào lư i thông qua máy bi n áp 1.6.2.1. Máy bi n áp ñ u n i /∆-1 1.6.2.2. Máy bi n áp ñ u n i /∆-11
 7. 13 14 Chương 2 - L A CH N VI ĐI U KHI N 2.1. T ng quan l a ch n vi ñi u khi n 2.1.1. Nhi m v c a vi ñi u khi n Nhi m v c a vi ñi u khi n 1: - Đo các ñ i lư ng ñ u vào như UL, fL, UG, fG, tính toán các ñ i lư ng ∆U, ∆f, ∆φ và hi n th lên màn hình LCD; - Đ c phím ñ nh n các giá tr cài ñ t; - Tính toán ñ ñưa ra l nh ñóng máy c t (l nh hòa); - Trao ñ i s li u ño ñư c v i vi ñi u khi n 2. Hình 2.4: Sơ ñ chân vi ñi u khi n PIC 18F4550 Nhi m v c a vi ñi u khi n 2: 2.2.1.2 Ch c năng c a t ng chân - Nh n s li u do vi ñi u khi n 1 g i sang, hi n th các s 2.2.2. M t vài thông s v vi ñi u khi n PIC 18F4550 li u này lên Led 7 ño n và Led quay m t cách tr c quan. PIC h tr ADC l y m u ñ ng th i trên 2 kênh, ñi u này thu n Đ ñáp ng ñư c nh ng nhi m v trên c a hai vi ñi u khi n ti n cho vi c l y tín hi u ñi n áp lư i và máy phát cùng 1 th i ñi m. thì trong ñ tài này tôi s d ng h vi ñi u khi n PIC 18F4550. Các ñ c tính ngo i vi bao g m các kh i ch c năng sau: 2.1.2. Sơ lư c v c u trúc c a vi ñi u khi n - Timer0: B ñ m 16 bit. 2.1.3. T ng quan v vi ñi u khi n PIC - Timer1: B ñ m 16 bit . 2.1.3.1. PIC là gì - Timer2: B ñ m 8 bit. 2.1.3.2. T i sao là PIC mà không là các h vi ñi u khi n khác - Timer3: B ñ m 16 bit . 2.1.3.3. Các dòng PIC và cách l a ch n vi ñi u khi n PIC Các ñ c tính Analog: 2.1.3.4. Ngôn ng l p trình PIC - 13 kênh chuy n ñ i ADC 10 bit. 2.1.3.5. M ch n p PIC - Hai b so sánh. 2.2. Vi ñi u khi n PIC 18F4550 2.2.3. Sơ ñ kh i 2.2.1. Sơ ñ chân và ch c năng c a t ng chân 2.2.4. T ch c b nh 2.2.1.1. Sơ ñ chân 2.2.4.1. B nh chưong trình 2.2.4.2. B nh d li u Hình 2.3: Vi ñi u khi n PIC18F4550
 8. 15 16 2.2.5. Các c ng nh p xu t Chương 3 - SƠ Đ KH I VÀ THI T B PH N C NG Vi ñi u khi n PIC18F4550 có 5 c ng xu t nh p, bao g m 3.1. Sơ ñ kh i PORTA, PORTB, PORTC, PORTD và PORTE. Thi t b t ñ ng hòa ñ ng b chính xác dùng vi ñi u khi n 2.2.5.1. PORTA c a ñ tài có sơ ñ kh i như sau: 15R 2.2.5.2. PORTB Timer 15L Governor 2.2.5.3. PORTC increase Timer signal 2.2.5.4. PORTD Timer Governor decrease 2.2.5.5. PORTE signal 2.2.6 Các b TIMER 60R 60L Hz detection VG FG 2.2.6.1. TIMER0 Hz detection Voltage 2.2.6.2. TIMER1 VB FB Timer increase signal Cycle 2.2.6.3. TIMER2 Phase different Voltage Timer detection decrease signal 2.2.6.4. TIMER3 Voltage A/D detection Conversion 2.2.7. B chuy n ñ i ADC Delta V ±15o Detection 2.2.8. CCP AUTO 2.2.9. Chu n giao ti p I2C MANUAL ±15o Delta F 2.2.10. Ng t (INTERRUPT) Detection 25 2.2.11. Ph n m m l p trình 25 Timer 25 5V 0V RAM Delta F ±12V ROM Delta V Power circuit CPU Alarm Alarm Power Alarm % Hz Hình 3.1: Sơ ñ kh i thi t b hòa ñ ng b chính xác dùng vi ñi u khi n
 9. 17 18 3.2. Nguyên lý làm vi c 3.3.2. M ch ño và chu n hoá t n s lư i và t n s máy phát, ño 3.2.1. Đi u ch nh t n s ( tăng t c ñ , gi m t c ñ ) góc l ch pha ∆φ 3.2.2. Đi u ch nh ñi n áp (tăng ñi n áp, gi m ñi n áp) 3.3.2.1. Cơ s c a phép ño t n s o + 3.2.3. Đ u ra ±15 Timer M ch Chu n 3.2.4. Đ u ra 25 0 c a vi ñi u hóa ñi u Đi m ñ ng b ch - xung khi n Hình 3.4: Sơ ñ kh i m ch ño và chu n hóa ñi n áp Đi n áp phách - Tín hi u ñi n áp xoay chi u ñư c ñưa qua m t m ch ñi u ch xung, bi n ñ i thành xung vuông cùng pha, cùng t n s , tín hi u xung Th i gian ñóng này ñưa qua b chu n hóa xung ñ bi n ñ i thành d ng xung vuông. trư c - Vi ñi u khi n s dò, khi phát hi n sư n lên c a xung thì ra l nh kh i ñ ng Timer. Khi vi ñi u khi n dò th y sư n lên ti p theo c a xung thì ra l nh d ng Timer. C nh báo - Vi ñi u khi n ñ c s ch a trong thanh ghi d li u c a Timer và Hình 4.2: Gi n ñ tín hi u ñ u ra ñi ñóng máy c t tính ra giá tr c a chu kỳ T, t ñó tính ra t n s f = 1/T. 3.3. Thi t k ph n c ng 3.3.2.2. M ch ño và chu n hoá t n s lư i và t n s máy phát 3.3.1. M ch ño và chu n hoá ñi n áp lư i và ñi n áp máy phát - Vi ñi u khi n s ño chu kỳ TL, TG sau ñó tính ra fL, fG, ∆f . 3.3.1.1. Phương pháp ño 3.3.2.3. Cơ s phép ño góc l ch pha ∆φ gi a ñi n áp lư i và Tín hi u ñi n áp xoay chi u t máy phát và lư i ñư c ñưa qua b ñi n áp máy phát bi n áp tr thành ñi n áp xoay chi u biên ñ th p, qua b ch nh lưu 1 1 AC/DC tr thành ñi n áp 1 chi u 5VDC qua b bi n ñ i ADC tr ~ M ch ñi u o o thành tín hi u s 10 bít ñưa vào vi x lý, vi x lý tính toán giá tr UG, UL ch xung UL g i k t qu hi n th lên LCD ñ ng th i tính ra ∆U = UG - UL. Vi ñi u 1 1 khi n S Vi ñi u H áp AC/DC ADC ~ M ch ñi u o o 10bit khi n ch xung UG Hình 3.3: Sơ ñ kh i m ch ño và chu n hóa ñi n áp 3.3.1.2. M ch ño , chu n hóa ñi n áp lư i, ñi n áp máy phát Hình 3.6: Sơ ñ kh i m ch ño góc l ch pha ∆φ
 10. 19 20 - Vi ñi u khi n s dò sư n lên c a xung UL, khi phát hi n sư n Chương 4 - LƯU Đ PH N M M VÀ CHƯƠNG TRÌNH lên c a xung UL thì ra l nh kh i ñ ng Timer v i t n s 5MHz. Sau ĐI U KHI N ñó vi ñi u khi n dò sư n lên c a xung UG, khi phát hi n th y sư n 4.1. Lưu ñ ph n m m lên c a xung UG thì ra l nh d ng Timer. 4.1.1. Lưu ñ ph n m m chính c a vi ñi u khi n 1 - Vi ñi u khi n ñ c s ch a trong thanh ghi d li u c a Timer và 4.1.1.1. Lưu ñ ph n m m truy n d li u sang Vi ñi u khi n 2 tính ra kho ng sai l ch v th i gian gi a hai sư n lên ñ u tiên c a 4.1.1.2. Lưu ñ ph n m m cài ñ t các giá tr xung UL, UG, t ñó tính ra ∆φ. 4.1.1.3. Lưu ñ ph n m m ño ñi n áp lư i 3.3.3. M ch ngu n 4.1.1.4. Lưu ñ ph n m m ño ñi n áp máy phát - Ngu n cung c p cho các m ch ño và vi ñi u khi n có c p ñi n 4.1.1.5. Lưu ñ ph n m m ño t n s lư i áp là ± 5V và ± 12V. 4.1.1.6. Lưu ñ ph n m m ño t n s máy phát 3.3.4. M ch hi n th ñ l ch ñi n áp, ñ l ch t n s , góc pha 4.1.1.7. Lưu ñ ph n m m ño ñ l ch pha - Góc l ch pha c a ñi n áp lư i và ñi n áp máy phát ñư c th hi n 4.1.1.8. Lưu ñ ph n m m tính ñ l ch ñi n áp, ñ l ch t n s trên h th ng 26 ñèn LED ñơn. Khi ñi n áp lư i s m pha hơn ñi n áp 4.1.1.9. Lưu ñ thu t toán hòa ñ ng b máy phát thì các ñèn LED ñơn s quay theo chi u kim ñ ng h , ngư c l i thì quay s quay theo chi u ngư c chi u kim ñ ng h . 3.3.5. Kh i ngo i vi 3.3.5.1. Phím 3.3.5.2. M ch LCD 3.4. Thi t k bàn thí nghi m v rơ le hòa ñ ng b dùng vi ñi u khi n Hình 3.12: M ch thí nghi m rơ le t ñ ng hòa ñ ng b chính xác dùng vi ñi u khi n
 11. 21 22 4.1.2.1. Lưu ñ ph n m m chính vi ñi u khi n 2 4.1.1.10. Lưu ñ ph n m m kh i t o các giá tr ban ñ u B tñ u 4.1.1.12. Lưu ñ ph n m m ng t sư n lên ñi n áp máy phát 4.1.1.13. Lưu ñ ph n m m ng t Timer 2 sau m i 10ms 4.1.2. Lưu ñ ph n m m c a vi ñi u khi n 2 - Vi ñi u khi n 2 nh n các s li u ño do vi ñi u khi n 1 g i - Cho phép giao ti p I2C sang, hi n th các s ño này lên Led 7 ño n và Led quay - Khai báo các bi n - Cho phép ng t do I2C m t cách tr c quan. C th g m các lưu ñ như sau: Tính các giá tr t các Byte nh n ñư c t giao ti p I2C: - Góc l ch pha = Byte cao góc l ch pha x 256 + Byte th p góc l ch pha. - Đ l ch ñi n áp = (Byte cao ñ l ch ñi n áp x 256 + Byte th p ñ l ch ñi n áp)/10. - Đ l ch t n s = (Byte cao ñ l ch t n s x 256 + Byte th p ñ l ch t n s )/100. - Ki m tra các bit trong Byte ch a tr ng thái. - Hi n th ra Led 7 ño n ñ l ch ñi n áp và ñ l ch t n s . - Hi n th góc l ch pha ra 26 Led quay. - Hi n th các Led ch tr ng thái. K t thúc 4.1.2.2. Lưu ñ ph n m m ng t I2C Vi ñi u khi n 2 4.2. Chương trình ñi u khi n 4.2.1. Chương trình cho vi ñi u khi n 1 4.2.2. Chương trình cho vi ñi u khi n 2
 12. 23 24 Chương 5 - TH NGHI M VÀ ĐÁNH GIÁ K T QU 5.1.6. Ki m tra ñ l ch t n s 5.1. Th nghi m 5.1.1. Ki m tra ph n c ng 5.1.2. Ki m tra ph n m m 5.1.3. Ki m tra ño lư ng 5.1.3.1. Ki m tra ño lư ng ñi n áp 5.1.3.2. Ki m tra ño lư ng t n s Giá tr bơm t h p b Giá tr hi n th trên rơ-le hòa 5.1.3.3. Ki m tra ño lư ng góc pha Hình 5.11: Ki m tra ñ l ch t n s 5.1.4 Ki m tra ñ l ch ñi n áp 5.1.7. Ki m tra ch c năng ñưa tín hi u tăng/gi m ñi n áp 60R 60L Giá tr bơm t Giá tr hi n th trên rơ-le hòa h pb Đưa tín hi u ñi tăng ñi n áp MFĐ Đưa tín hi u ñi gi m ñi n áp MFĐ Hình 5.9: Ki m tra ñ l ch ñi n áp Hình 5.12: Ki m tra ch c năng tăng/gi m ñi n áp máy phát 5.1.5. Ki m tra ñ l ch góc pha 5.1.8. Ki m tra ch c năng ñưa tín hi u tăng/gi m t n s 15R Giá tr bơm t h p b Giá tr hi n th trên rơ- 15L le hòa Hình 5.10: Ki m tra ñ l ch góc pha Đưa tín hi u ñi tăng t n s MFĐ Đưa tín hi u ñi gi m t n s MFĐ Hình 5.13: Ki m tra ch c năng tăng/gi m ñi n áp máy phát
 13. 25 26 5.1.9. Ki m tra tín hi u khi ñ ñi u ki n hòa Đ l ch ñi n áp (%) K T LU N VÀ KI N NGH Trong ph m vi nghiên c u và th c nghi m ñ tài ñã ñáp ng ñư c Ngu n ∆U Đ ñi u ki n nhi m v : hòa, ñưa tín hi u ∆f - Tìm hi u v các phương pháp hòa ñ ng b ; ñi ñóng máy c t ∆φ - Tìm hi u m t s sơ ñ hòa ñ ng b ph bi n t i Vi t Nam và Đ l ch t n s (Hz) trên th gi i, t ñó ñánh giá và ñ xu t phương án thi t k rơ-le hòa ñ ng b chính xác dùng vi ñi u khi n; - Tìm hi u v các h vi ñi u khi n, căn c yêu c u thi t k l a Hình 5.14: Ki m tra tín hi u ñi ñóng máy c t ch n ñư c lo i vi ñi u khi n ñ s d ng trong ñ tài là vi ñi u khi n 5.1.10. Ch y th nghi m th c t v i máy phát ñi n c a nhà máy h PIC lo i 18F4550; th y ñi n Đ i Đ ng t nh Qu ng Nam - Thi t k và l a ch n các thi t b ph n c ng cho rơ-le hòa; - Vi t chương trình ph n m m cho rơ-le hòa; - Th c nghi m, ki m tra ñánh giá k t qu , bư c ñ u rơ-le t ñ ng hòa ñ ng b mà ñ tài th c hi n ñáp ng t t các nhi m v : + Vi ñi u khi n ño ba ñ i lư ng ñi n áp, t n s và góc pha c a máy phát và lư i, sau ñó g i k t qu hi n th lên màn hình LCD và LED 7 ño n; + So sánh sai s ∆U, ∆f, ∆φ v i giá tr ñ t cho phép. Khi ñ ñi u ki n hòa ra l nh ñóng máy c t hòa ñ ng b máy phát vào lư i. Khi ñ l ch ñi n áp và ñ l ch t n s n m ngoài giá tr cài ñ t cho phép thì rơ-le ñưa tín hi u ñ n h th ng kích t và h th ng ñi u t c ñ tăng/gi m ñi n áp, t n s . DANH M C TÀI LI U THAM KH O M CL C Hình 5.15: Hòa th v i T máy s 2 - Nhà máy th y ñi n Đ i ñ ng 5.2. Đánh giá k t qu thi t k
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2