intTypePromotion=3

Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1 (Đề 3)

Chia sẻ: Vo Thanh Luan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

1
606
lượt xem
88
download

Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1 (Đề 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1 Đại Học Quốc Gia Tp.HCM Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM Khoa Công Nghệ Thông Tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1 (Đề 3)

  1. Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1 Trang 1 Đại Học Quốc Gia Tp.HCM Họ và tên:…………………….. Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM MSSV:…………………........... Khoa Công Nghệ Thông Tin @@@@@ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN: TIN HỌC 1 ĐỀ 1 Thời gian: 45 phút (Không được phép sử dụng tài liệu) Câu 1. Chọn phát biểu đúng về các công đọan trong qui trình tổng quát để giải quyết bài tóan bằng máy tính số: a) Dữ liệu từ dạng nào đó bên ngòai muốn được máy tính hiểu và xử lý cần phải được mã hóa thành dạng chuỗi bit. b) Việc xử lý dữ liệu chỉ được thực hiện trên những dữ liệu dạng chuỗi bit. c) Để lưu giữ dữ liệu số phục vụ cho việc sử dụng sau này ta có thể dùng CDROM, đĩa. d) Cả 3 câu trên đều đúng. Câu 2. Chọn phát biểu đúng: a) Người lập trình có thể hiểu được ngôn ngữ máy vật lý. b) Lập trình bằng ngôn ngữ cấp cao thì thuận tiện hơn lập trình bằng ngôn ngữ máy. c) Ngôn ngữ hướng đối tượng và các ngôn ngữ theo trường phái lập trình cấu trúc thường là ngôn ngữ cấp cao. d) Các câu trên đều đúng. Câu 3. Chọn phát biểu sai a) Quá trình giải quyết một bài toán là quá trình tính toán trên tập dữ liệu của bài toán theo một giải thuật nào đó. b) Lập trình là công viêc của máy tính với sự trợ giúp của con người. c) Dữ liệu toàn cục có thể được truy xuất từ bất kì vị trí nào trong chương trình. a) Ngôn ngữ lập trình cấu thành từ hai yếu tố ngữ nghĩa và cú pháp. Câu 4. Đơn vị xử lý (CPU) trong mô hình máy tính số Von Newman có chức năng: a) Lưu trữ và thực hiện các lệnh của chương trình. b) Nhập dữ liệu, xử lý dữ liệu và xuất kết quả cho người sử dụng. c) Mã hóa dữ liệu thành chuỗi bit, xử lý dữ liệu, giải mã chuỗi bit thành dữ liệu. a) Cả ba câu đều sai. Câu 5. Nếu dùng 12 bit nhị phân để biểu diễn giá trị của số không âm thì tầm giá trị thể hiện là : a) 0 đến 4096 b) 1 đến 4097 c) 0 đến 4095 d) 1 đến 4096 Câu 6. Giá trị &HFA tương ứng với giá trị nào sau đây: a) &O374 b) &B011111010 c) 240 a) Cả 3 câu trên đều đúng
  2. Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1 Trang 2 Câu 7. Giá trị 276 tương ứng với giá trị nào sau đây: a) &O424 b) &B0100010100 c) &H114 d) Cả 3 câu trên đều đúng Câu 8. Số nhị phân &B101011.101 tương ứng với số thập phân sau: a) 45.875 b) 43.625 c) 43.675 a) 45.825 Câu 9. Chuỗi nhị phân nào sau đây biểu diễn số trong hệ 16 sau: 1A7E a) 11010011110 b) 1101001111110 c) 1101001111010. d) Câu 3 câu trên đều sai. Câu 10. Chuỗi 16 bit nào sau đây biểu diễu số nguyên -10 trong VB a) 10000000 00001010 b) 11111111 11110110 c) 11111111 11110101 a) Tất cả đều sai. Câu 11. Cho biết kết quả ở dạng thập phân của phép dịch phải 4 bit của số &H114 (thập lục phân): a) 69 b) 17 c) 18 a) Tất cả đều sai Câu 12. Cho biết kết quả của phép dịch phải 4 bit rồi lại dich trái 4 bit của một số 8 bit có giá trị thập phân là 159: a) 9 b) 156 c) 144 d) Tất cả đều sai Câu 13. Cho biết kết quả của phép dịch trái 3 bit rồi lại dich phải 3 bit của một số 8 bit có giá trị thập phân là 179: a) 176 b) 1432 c) 19 a) Tất cả đều sai Câu 14. Lưu số nguyên thập lục phân 308 vào bộ nhớ theo quy định Little Endian, thì kết quả lưu trữ (thập lục phân) là : a) Địa chỉ thấp &H07 Địa chỉ cao &H76 b) Địa chỉ thấp &H76 Địa chỉ cao &H07 c) Địa chỉ thấp &H08 Địa chỉ cao &H03 a) Địa chỉ thấp &H03 Địa chỉ cao &H08
  3. Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1 Trang 3 Câu 15. Số &H64 dịch phải 2 bit, thực hiện phép toán AND với số 11 (thập phân) sẽ có kết quả là: a) 9 b) 27 c) 11 d) Cả 3 câu trên đều sai Câu 16. Số 10 thập phân dịch trái 3 bit, thực hiện phép toán NOR với số 10 (thập phân) sẽ có kết quả là: a) 42. b) 21. c) 37. d) Cả ba câu đều sai. Câu 17. Chọn phát biểu SAI về các thuộc tính của file: a) Thuộc tính Read Only = 1 thì hệ thống không cho các ứng dụng xóa/ hiệu chỉnh phần tử b) Thuộc tính Hidden = 1 thì hệ thống sẽ không hiển thị phần tử bởi các ứng dụng duyệt file c) Thuộc tính Archive = 1 nếu phần tử bị hiệu chỉnh nội dung d) Có một câu sai trong 3 câu trên. ̣ ́ Câu 18. Thuôc tinh “Caption” cua đôi tượng command Button nhăm để chứa: ̉ ́ ̀ a) Chuôi hiên thị trên đôi tượng ̃ ̉ ́ b) Tên của đối tượng c) Cả hai câu trên đếu sai d) Cả hai câu trên đều đúng Câu 19. Thuộc tính “Name” của đối tượng giao diện: a) Là tên nhận dạng của đối tượng, đối tượng nào cũng có thuộc tính này. b) Giá trị của thuộc tính này sẽ trở thành biến tham khảo đến đối tượng, code của ứng dụng sẽ dùng biến này để truy xuất đối tượng . c) Khi đối tượng được tạo ra, chương trình sẽ tự sinh ra một tên nhận dạng cho đối tượng và ta có thể thay đổi tên nhận dạng này. d) Cả 3 câu trên đều đúng. Câu 20. Chọn phát biểu đúng a) Việc biểu diễn thế giới thực vào trong máy tính được gọi là việc mã hóa. b) Máy vật lý có thể xử lý trực tiếp các dữ liệu chữ, số, âm thanh, hình ảnh. c) Mỗi thiết bị nhập/xuất chỉ thuộc một trong hai loại là nhập hoặc xuất. d) Tất cả đều đúng. Câu 21. Khi thiết kế giao diện, ta thấy trên form giao diện có nhiều đối tượng giao diện, điều này thể hiện tính chất gì của lập trình hướng đối tượng: b) Tính bao đóng c) Tính thừa kế d) Tính bao gộp d) Tính kết hợp Câu 22. Chọn phát biểu đúng về kiểu dữ liệu trong VB: a) Miền trị của kiểu Byte là từ 1 đến 256 b) Miền trị của kiểu Integer là từ -32768 đến 32767 c) Số Single có thể biểu diễn chính xác ở mức 6 chữ số d) Các câu trên đều sai
  4. Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1 Trang 4 Câu 23. Option Base 0 Dim matrix() As Single N = 10 M=3*N ReDim matrix(M,N) Trong khai báo trên kích thước biến matrix là bao nhiêu byte: a) 2400 b) 2728 c) 1200 d) 1364 Câu 24. Cơ chế "override" liên quan đến tính chất nào của lập trình hướng đối tượng: a) Tính bao đóng (encapsulation) b) Tính thừa kế (inheritance) c) Tính bao gộp (aggregation) d) Cả ba câu trên đều đúng Câu 25. Option Base 1 Type userType Var1 As String Var2 As Integer Var3 As String*30 Var4(2 to10) As Double End Type Kiểu userType ở trên có kích thước bao nhiêu byte trong VB6: b) 180 c) 144 d) 172 e) 174 Câu 26. Để khai báo biến 3 biến x,y,z thuộc kiểu Double vá có tầm vực cục bộ trong thủ tục ta dùng lênh định nghĩa nào sau đây a) Dim x, y, z As Double b) Dim x#, y#, z As Double c) Dim dblx, dbly, dblz d) Cả ba câu trên đều sai Câu 27. Để miêu tả giá trị của chuỗi: She said that “Life is good” trong VB, ta dùng cách biểu diễn sau: a) ““She said that “Life is good””” b) ““She said that “Life is good””” c) “She said that ““Life is good””” d) “”She said that ““Life is good”””” Câu 28. Chọn phát biểu sai d) Biến có tầm vực cục bộ trong module thì các lệnh trong module khác không truy xuất được. e) Tất cả các lệnh trong module đều truy xuất được các biến có tầm vực cục bộ trong thủ tục.
  5. Đề thi kiểm tra giữa kỳ - Môn Tin học 1 Trang 5 f) Dữ liệu toàn cục có thể được truy xuất từ bất kì vị trí nào trong chương trình. g) Ngôn ngữ lập trình cấu thành từ hai yếu tố ngữ nghĩa và cú pháp. biến nào sau đây hợp lệ: Câu 29. Tên a) _1Delta b) Del-1ta c) 1_Del_ta d) Cả ba tên trên đều không hợp lệ Câu 30. Để VB kiểm tra việc định nghĩa biến bắt buộc trong module, ta dùng lệnh: a) Option Base b) Option Declare All c) Option Explicit d) Không có câu trả lời nào đúng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản