intTypePromotion=1

Đề thi môn: Lịch sử vật lý - đề 2

Chia sẻ: Lê Huy Ba Duy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
107
lượt xem
13
download

Đề thi môn: Lịch sử vật lý - đề 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo môn Đề thi môn: Lịch sử vật lý ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn: Lịch sử vật lý - đề 2

  1. J{bj KJJ TR{.IONG DHSP'I I'. HCM CQNG HOA XA HgT CHU NGHIA VIET NAM I,I KHOA VAT lf thi mdn : Lich sri.vflt DO ( thdi gian 90 philt ) Cdu I H.aI trinh birl' t6m t6t llch sti hinh thdnh vd ph6t tri6n cta rlinh luflt b6o todn , vi , lrtgn8. Tpi sao ngugi ta n6i viQc phit minh ru dinh lu4t ndy ld mQt fttlvc.lrttou.lung buoc tr€n cach mat'rg trong sg ph6t tri€n cua vat ly hgc ? Cdu 2 Hdy trinh bi1' tom tit lich st ra ddi khAi niQm j'Luo.4g tt 6nh s6ng,, . Kh6i niQm ndy ra tldi c6 ;i ngltia nhu thd ndo d6i vdi su phrit tri6n ri€ng vd cta ".i;;u;";.rtnr1oi vat ly hgc n6i chung ? Htit ba- D,y [i+tq
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2