intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Đề thi môn: Lịch sử vật lý - đề 2

Chia sẻ: Lê Huy Ba Duy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
86
lượt xem
13
download

Đề thi môn: Lịch sử vật lý - đề 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo môn Đề thi môn: Lịch sử vật lý ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn: Lịch sử vật lý - đề 2

 1. J{bj KJJ TR{.IONG DHSP'I I'. HCM CQNG HOA XA HgT CHU NGHIA VIET NAM I,I KHOA VAT lf thi mdn : Lich sri.vflt DO ( thdi gian 90 philt ) Cdu I H.aI trinh birl' t6m t6t llch sti hinh thdnh vd ph6t tri6n cta rlinh luflt b6o todn , vi , lrtgn8. Tpi sao ngugi ta n6i viQc phit minh ru dinh lu4t ndy ld mQt fttlvc.lrttou.lung buoc tr€n cach mat'rg trong sg ph6t tri€n cua vat ly hgc ? Cdu 2 Hdy trinh bi1' tom tit lich st ra ddi khAi niQm j'Luo.4g tt 6nh s6ng,, . Kh6i niQm ndy ra tldi c6 ;i ngltia nhu thd ndo d6i vdi su phrit tri6n ri€ng vd cta ".i;;u;";.rtnr1oi vat ly hgc n6i chung ? Htit ba- D,y [i+tq

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản