intTypePromotion=1

Đề thi và Đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

0
216
lượt xem
45
download

Đề thi và Đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi và Đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm 2 câu hỏi với hình thức thi tự luận và gợi ý trả lời sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị ôn thi môn học này. Tham khảo đề đề thi để nắm được cấu trúc đề thi cũng như hướng trả lời. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi và Đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

  1. TRƯỜNG ĐHSPKT TP.HCM ĐÁP ÁN MÔN:  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH KHOA LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ Mã môn học:  LLCT120314.     Học kỳ II: 2013 ­ 2014 Ngày thi:   27/06/2014     Thời gian: 60 phút Đề thi gồm 01 trang.              Câu 1: (5 điểm) Phân tích luận điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh : “ Độc lập, tự do là quyền thiêng   liêng, bất khả  xâm phạm của tất cả  các dân tộc ”. Nêu ý nghĩa của luận điểm đó đối  với việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta hiện nay. Gợi ý trả lời Phân tích luận điểm (3 điểm) Đối với chủ tịch Hồ Chí Minh đấu tranh cho độc lập dân tộc, xác lập chủ quyền  quốc gia là một hành động nhất quán trước sau như một. Người khẳng định “ Độc lập,   tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc”. +  Tư  tưởng này của  Hồ  Chí Minh  thể  hiện rõ trong hành động và trong rất   nhiều bài nói, bài viết của mình (1.5 điểm) ­ Năm 1919, gửi đến Hội nghị  Versailess (Pháp) bản Yêu sách gồm 8 điểm, với   nội dung đòi quyền tự do, dân chủ cho nhân dân An Nam; ­ Sau khi dự Đại hội VIII Đảng Xã hội Pháp, thành lập Đảng Cộng sản Pháp: bác   Hồ  đã khẳng định  “Tự  do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ  quôc tôi, đấy là tất cả   những điều tôi muốn; đấy  là tất cả những điều tôi hiểu”; ­ Trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng:  “Đánh đổ  đế  quốc chủ  nghĩa Pháp và   bọn phong kiến”, “Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập”; ­ Chủ  trì Hội nghị  TW 8 Khoá I (5/1941), chủ  trương thành lập Mặt trận Việt  Minh, viết thư Kính cáo đồng bào; Bản Tuyên ngôn độc lập đọc ngày 2/9/1945, “Nước   Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, ….”; ­ Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến chống Pháp (đọc đêm 19/12/1946): “Không!  Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, …”; ­ Lời kêu gọi cả nước chống Mỹ (17/7/1966) được Người nêu ra như một chân lý:  “Không có gì qúy hơn độc lập, tự do”. + Độc lập dân tộc phải là độc lập thật sự, độc lập hoàn toàn (1.5điểm) ­ Dân tộc phải có đầy đủ  chủ  quyền quốc gia   và quyền tự  quyết về  chính trị,  kinh tế, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ. ­ Gắn với bình đẳng dân tộc. ­ Giá trị và ý nghĩa thật sự của độc lập dân tộc phải thể hiện ở quyền tự do hạnh   phúc của nhân dân. Theo người, quyền độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, là trên hết.   dù có phải hy sinh đến đâu cũng phải giành và giữ cho được độc lập. ­ Độc lập dân tộc trong hòa bình chân chính. 
  2. Ý nghĩa của luận điểm (2 điểm)  ­ Định hướng đúng đắn cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta bảo vệ  chủ  quyền  biển, đảo Việt Nam hiện nay. ­ Giải quyết các vấn đề  về độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ  trên nguyên tắc  tôn trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế ­ Xây dựng củng cố niềm tin, lập trường kiên định, tinh thần đoàn kết và lòng yêu   nước cho thế hệ trẻ trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và phát triển  đất nước. Câu 2: (5 điểm)  Hãy làm rõ quan điểm của Hồ  Chí Minh về  vai trò của con người và chiến lược   “trồng người” thông qua luận điểm sau: “ Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi   ích trăm năm thì phải trồng người”. Liên hệ  với thực tiễn giáo dục ­ đào tạo, bồi  dưỡng thế hệ trẻ của nước ta hiện nay. Gợi ý trả lời Phân tích luận điểm (3 điểm) + Khẳng định tầm quan trọng và vai trò của con người. (1 điểm) ­  Con người là vốn quý. ­ Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. + Quan điểm của Hồ  Chí Minh về  chiến lược “trồng người” thông qua luận  điểm. (2điểm). ­ Xác định xây dựng con người mới là nhiệm vụ lâu dài, có tính chiến lược, là quy   luật phát triển của cách mạng Việt Nam. ­ “Trồng người” là yêu cầu khách quan, một chiến lược. ­ Chiến lược “trồng người” là một trọng tâm, một bộ  phận hợp thành của chiến  lược phát triển kinh tế ­ xã hội. ­ Xây dựng con người mới là trách nhiệm Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân ­ Để  thực hiện chiến lược “trồng người” phải coi trọng vai trò của giáo dục và  đào tạo. Liên hệ thực tiễn(2điểm) ­ Hiện nay sự  phát triển con người đã trở  thành tiêu chí ngày càng quan trọng   trong việc xếp hạng các nước trên thế giới.  ­  Đảng và Nhà nước đã nhận thức đúng đắn vị  trí, tầm quan trọng của vấn đề  xây dựng con người trong toàn bộ sự  nghiệp cách mạng của Đảng, trong chiến   lược phát triển kinh tế xã hội hiện nay, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng   cao là nhu cầu khách quan, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của mọi người  Việt Nam yêu nước. ­ Hiện nay công tác bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người Việt Nam, đặc biệt  là thế hệ trẻ không ngừng gia tăng tính tự giác, năng động, tự chủ, phát huy sức   mạnh bên trong của mỗi cá nhân. Đảng và Nhà nước chú trọng phát triển giáo   dục – đào tạo, y tế, phúc lợi công cộng kết hợp với sức mạnh cộng đồng xây 
  3. dựng con người Việt Nam vừa có đức vừa có tài để  phục vụ  công cuộc xây  dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Hết
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2