intTypePromotion=1

Đề trắc nghiệm quản trị dự án có đáp án

Chia sẻ: Nguyễn Phương Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:42

2
2.245
lượt xem
704
download

Đề trắc nghiệm quản trị dự án có đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo bộ Đề trắc nghiệm quản trị dự án có đáp án được soạn sát với chương trình học bao gồm cả phần đáp án nhằm giúp cho các thí sinh tham khảo chuẩn bị bước vào các kỳ thi đạt được kết quả cao nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề trắc nghiệm quản trị dự án có đáp án

 1. TÀI LIỆU Đề trắc nghiệm quản trị dự án có đáp án
 2. Question 1 Điểm : 1 Loại cơ cấu cấu tổ chức nào mà nhà quản trị DA nhận được ít sự tham gia nhất? Chọn một câu trả lời a. Tích hợp theo chiều ngang b. Ma trận mạnh c. Chức năng d. Ma trận yếu Question 2 Điểm : 1 Khách hàng yêu cầu một phần mềm để giúp tất cả các bộ phần đều nắm rõ được thông tin về tồn kho, đó là ví dụ về yêu cầu Chọn một câu trả lời a. Chức năng b. Kỹ thuật c. quản lý
 3. d. Kinh doanh Question 3 Điểm : 1 Dạng AON sử dụng trong PERT được hiểu là Chọn một câu trả lời a. Không có câu nào đúng b. Các công việc được trình bày trên nút c. Các công việc được biểu diễn trong hình tròn d. Công việc được trình bày trên mũi tên Question 4 Điểm : 1 Tất cả các yếu tố sau về nhóm hữu quan của dự án đều đúng trừ Chọn một câu trả lời a. Các nhóm hữu quan có thể ảnh hưởng đến tiến trình thực hiện dự án và kết quả của nó. b. Quản trị kỳ vọng của các nhóm hữu quan có thể khó khăn do các nhóm hữu quan thường có những mục tiêu khác nhau (thậm chí mâu thuẫn với nhau)
 4. c. Sự khác biệt giữa các nhóm hữu quan nên được giải quyết theo hướng có hiệu quả về mặt chi phí và nhất quán với các mục tiêu của dự án d. Sự khác biệt giữa các nhóm hữu quan nên được giải quyết theo hướng ưu tiên cho khách hàng Question 5 Điểm : 1 Nếu PV = 5,000, AC = 5,500, & EV = 4,500, CPI là bao nhiêu? Chọn một câu trả lời a. 82 b. 500 c. 1.2 d. –1,000 Question 6 Điểm : 1 Nhược điểm của hình thức tổ chức dự án theo chức năng là Chọn một câu trả lời a. Nhân viên khó phát triển kỹ năng quản lý
 5. b. Thiếu cái nhìn tổng quát và khó thích ứng sự thay đổi c. Khó kiểm soát chất lượng và hiệu quả d. Tất cả các câu trên Question 7 Điểm : 1 Hoàn tất hoạch định mua ngoài và mời thầu trong giai đoạn nào của tiến trình DA Chọn một câu trả lời a. Khởi sự DA b. Kiểm soát c. Kết thúc d. Hoạch định Question 8 Điểm : 1 Câu nào dưới đây không xem xét khi quyết định tiếp tục hay không tiếp tục 1 DA? Chọn một câu trả lời
 6. a. Chi phí chìm (Sunk cost) b. IRR c. EAC d. ETC Question 9 Điểm : 1 Tại sao nhà quản trị DA cần thích nghi với các ảnh hưởng từ tổ chức mẹ? Chọn một câu trả lời a. Bởi vì nhà quản trị DA không có quá nhiều quyền lực đối với DA b. Bởi vì các ảnh hưởng chỉ dẫn cách thức trong phối hợp thực hiện DA c. Bởi vì quyền lực nhà quản trị DA không đủ để thuyết phục các thành viên công lại trong tổ chức d. Tất cả các câu trên Question 10 Điểm : 1 EAC là gì? Chọn một câu trả lời
 7. a. Số tiền chi tiêu hàng ngày b. Tương tự như BAC – PV c. Tổng số chi phí của DA d. Số tiến cần để hoàn thành DA Question 11 Điểm : 1 Ngoài thành quả, thời gian và chi phí, yếu tố quan trọng khác cũng cần xem như là ràng buộc của dự án là Chọn một câu trả lời a. giới hạn nguồn lực b. Thăng tiến nghề nghiệp của các thành viên tham gia nhóm dự án c. Cấu trúc tổ chức d. Chất lượng theo tiêu chuẩn Question 12 Điểm : 1 Một ví dụ của Dự án:
 8. Chọn một câu trả lời a. Triển khai một tiến trình hay thủ tục mới trong công ty b. Xây dựng một tòa nhà c. Thiết kết một loại xe hơi mới d. Tất cả các yếu tố trên Question 13 Điểm : 1 Hiến chương DA: Chọn một câu trả lời a. Được yêu cầu trước khi khởi sự phạm vi có thể bắt đầu b. là tài liệu chính thức cho phép nhà quản trị DA sử dụng nguồn lực của tổ chức c. Được phát triển bởi nhóm DA d. Bao gồm bảng cấu trúc phân chia công việc chi tiết (WBS) Question 14 Điểm : 1 Kiểm soát tiến độ trong giai đoạn nào của tiến trình DA
 9. Chọn một câu trả lời a. Hoạch định b. Khởi sự DA c. Kiểm soát d. Kết thúc Question 15 Điểm : 1 Yếu tố nào sau đây là nguồn thông tin đầu vào tốt nhất cho giai đoạn khởi sự Chọn một câu trả lời a. Hiến chương dự án b. Thông tin lịch sử c. WBS d. Kế hoạch kinh doanh Question 16 Điểm : 1
 10. Trong một cuộc họp dự án, một thành viên nhóm đề nghị một thay đổi nằm ngoài phạm vi của dự án. Nhà quản trị DA chỉ ra và nhấn mạnh rằng cần phải tập trung vào tất cả các công việc và chỉ các công việc cần thiết. Đây là một ví dụ của Chọn một câu trả lời a. Phân chia phạm vi b. Hiến chương dự án c. Quản trị phạm vi d. Phân chia công việc Question 17 Điểm : 1 Giám đốc tài chính đưa ra ý tưởng xây dựng một phần mềm quản trị rủi ro tài chính. Chọn một câu trả lời a. Yêu cầu lãnh đạo b. Đây là một ví dụ về loại mô hình phi định lượng c. Yêu cầu canh tranh d. Yêu cầu của hoạt động Question 18
 11. Điểm : 1 Các nhóm hữu quan dự án có đặc điểm nào sau đây Chọn một câu trả lời a. Tham gia tích cực vào dự án b. Chịu tác động bởi dự án c. Được hoặc mất lợi ích từ kết quả dự án d. Tất cả yếu tố này Question 19 Điểm : 1 Những người có quan tâm và có ảnh hưởng đến sự thành công hay thất bại của dự án được gọi là: Chọn một câu trả lời a. Khách hàng b. Nhà cung cấp c. Người tài trợ d. Nhóm hữu quan
 12. Question 20 Điểm : 1 Dự án đặc trưng bởi tính mâu thuẫn không phải là do: Chọn một câu trả lời a. Dự án cạnh tranh nguồn lực và nhân sự với các tổ chức chức năng b. Dự án thường cạnh tranh về nguồn lực với các dự án khác trong cùng tổ chức c. Nhà quản trị dự án thường mâu thuẫn với các thành viên trong nhóm dự án d. Các thành viên trong nhóm dự án thường mâu thuẫn với nhau Question 21 Điểm : 1 Một dự án phức tạp sẽ phù hợp nhất với loại tổ chức nào Chọn một câu trả lời a. Xuyên chức năng b. Chức năng c. Ma trận cân bằng d. Ma trận
 13. Question 22 Điểm : 1 Chi phí chìm trong DA được hiểu Chọn một câu trả lời a. Chi phí ẩn b. Chi phí được tính ngay cả khi công việc có xảy ra hay không xảy ra c. Chi phí cơ hội d. Chi phí không đuợc hạch toán vào chi phí DA Question 23 Điểm : 1 .____________là các thuộc tính cần thiết của sản phẩm sao cho sản phẩm có thể thực hiện được, đáp ứng được các yêu cầu chức năng bao gồm có tính khả dụng, tính duy trì, yêu cầu về hiệu quả, yêu cầu vận hành và yêu cầu an toàn. Chọn một câu trả lời a. Yêu cầu Kỹ thuật b. Yêu cầu Chức năng c. Yêu cầu Kinh doanh
 14. d. Yêu cầu quản lý Question 24 Điểm : 1 Một nhà quản trị DA vừa trở thành nhà quản lý cho một dự án. tài liệu công nhận sự tồn tại của dự án gọi là Chọn một câu trả lời a. Báo cáo công việc (SOW) b. Mô tả sản phẩm c. Phân công dự án d. Hiến chương dự án Question 25 Điểm : 1 Hạn chế khi sử dụng công thức NPV trong thẩm định tài chính DA Chọn một câu trả lời a. Chỉ phụ thuộc vào khả năng người lập DA b. Quá phức tạp
 15. c. Phụ thuộc vào dự báo dòng ngân quỹ và cách thức xác định suất chiết khấu d. Quá đơn giản Question 26 Điểm : 1 Loại tổ chức DA nào gần nhất với Tổ chức theo chức năng Chọn một câu trả lời a. Ma trận yếu b. Ma trận mạnh c. Cơ cấu tổ chức Dự án thuần túy d. Ma trận cân bằng Question 27 Điểm : 1 Khi thiết lập mục tiêu DA cần đảm bảo yêu cầu Chọn một câu trả lời a. cụ thể, lợi nhuận, khả năng đạt được và thời gian hoàn thành
 16. b. cụ thể, đo lường, thực tiễn, khả năng đạt được và thời gian hoàn thành c. cụ thể, đo lường, đáp ứng yêu cầu CEO và thời gian hoàn thành d. đo lường, thực tiễn, khả năng đạt được và thời gian hoàn thành Question 28 Điểm : 1 Một loại chi phí không thay đổi theo các đơn vị sản xuất được gọi là: Chọn một câu trả lời a. Chi phí cố định b. Chi phí trực tiếp c. Chi phí biến đổi d. Chi phí gián tiếp Question 29 Điểm : 1 Nhược điểm lớn nhất của của hình thức tổ chức theo ma trận: Chọn một câu trả lời
 17. a. Không ưu tiên cho kết quả cuối cùng của dự án b. Xuất hiện các ý muốn kéo dài dự án c. Không cân đối được nguồn lực vì phải san sẻ giữa các dự án khác nhau d. Tranh chấp quyền lực giữa nhà quản trị chức năng (FM) và nhà quản trị DA (PM) Question 30 Điểm : 1 Tại sao rủi ro giảm khi áp dụng tiến trình DA? Chọn một câu trả lời a. Chức năng quản trị được sử dụng nhiều hơn đến DA b. Ít tồn tại sự không chắc chắn hơn, vì vậy những sự kiện rủi ro tiềm năng đã bị loại trừ c. Các thành viên nhóm bổ sung được phân công, vì vậy công việc quá tải được cảnh báo d. Không rõ, DA vẫn gặp rủi ro cho đến khi hoàn thành Question 31 Điểm : 1 Loại ước lượng nào phát triển các ước lượng trên cơ sở các DA tương tự? Chọn một câu trả lời
 18. a. Tương tự (Analogous) b. Từ dưới lên trên (Bottom-up) c. Tiến trình tới hạn (Critical path) d. Tham số (Parametric) Question 32 Điểm : 1 Nếu dự án được tổ chức theo hình thức ma trận thì sẽ chịu trách nhiệm về: Chọn một câu trả lời a. Chất lượng kỹ thuật của dự án b. Việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực chuyên môn hóa c. Tuyển dụng, huấn luyên, đào tạo, đánh giá, chịu trách nhiệm phát triển năng lực của tổ chức d. Tất cả đều đúng Question 33 Điểm : 1 Một dự án nhằm cài đặt hệ điều hành mới trên 4500 máy con. Nhà quản trị DA của dự án nói với khách hàng rằng các ước lượng thời gian và chi phí sẽ chính xác nếu các máy con đáp ứng được đòi hỏi về phần cứng của hệ điều hành mới. Đây là ví dụ của
 19. Chọn một câu trả lời a. Ràng buộc b. Giả định c. Ước lượng khái quát d. Rủi ro Question 34 Điểm : 1 Bạn là giám đốc của dự án Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm ghế văn phòng của công ty. Cô Hoa, giám đốc marketing và là nhà tài trợ cho dự án yêu cầu tăng thêm 30 trang để mô tả những dòng sản phẩm khác. Phản ứng đầu tiên của bạn là Chọn một câu trả lời a. Thông qua thay đổi nếu ngân sách cho phép b. Từ chối thay đổi nếu nó nằm ngoài phạm vi dự án c. Thông qua sự thay đổi này vì nhà tài trợ muốn vậy d. Từ chối thay đổi vì dự án đã ở giai đoạn triển khai Question 35 Điểm : 1
 20. Biện pháp hạn chế rủi ro trong đầu tư Chọn một câu trả lời a. Đa dạng hoá đầu tư b. Bảo hiểm c. Hạn chế thông tin bất cân xứng (chấp nhận chi phí sàn lọc và giám sát) d. Tất cả các câu trên Question 36 Điểm : 1 Xây dựng hiến chương dự án là công việc thuộc bước Chọn một câu trả lời a. Hoạch định phạm vi b. Nghiên cứu khả thi c. Xác định dự án d. Tuyên bố sự tồn tại DA Question 37 Điểm : 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản