intTypePromotion=1

điều khiển máy khoan bằng máy tính điện tử, chương 15

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
110
lượt xem
15
download

điều khiển máy khoan bằng máy tính điện tử, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Unexpected end of file Chương trình soạn thảo đã chấm dứt mặc dù PAL-PC còn đợi lệnh tiếp theo, có thể quên chấm dứt lời bình hoặc lệnh cuối cùng của chương trình còn thiếu thông số. 2. ‘;’ expected Phải kết thúc lệnh bằng dấu chấm phẩy ngoại trừ lệnh “repeat” và “stop”. 3. Illegal axis-entry Trục được chọn 2 lần hoặc không phù hợp với card giao tiếp. 4. ‘x’, ‘xy’, ‘xz’ hoặc ‘xyz’ expected. Trục không đúng Ví dụ : “#axis yz” 5. Axis already defined. Lệnh chọn trục phải là lệnh đầu tiên, thứ tự...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: điều khiển máy khoan bằng máy tính điện tử, chương 15

  1. Chương 15: THOÂNG BAÙO LOÃI CUÛA CHÖÔNG TRÌNH DÒCH 1. Unexpected end of file Chöông trình soaïn thaûo ñaõ chaám döùt maëc duø PAL-PC coøn ñôïi leänh tieáp theo, coù theå queân chaám döùt lôøi bình hoaëc leänh cuoái cuøng cuûa chöông trình coøn thieáu thoâng soá. 2. ‘;’ expected Phaûi keát thuùc leänh baèng daáu chaám phaåy ngoaïi tröø leänh “repeat” vaø “stop”. 3. Illegal axis-entry Truïc ñöôïc choïn 2 laàn hoaëc khoâng phuø hôïp vôùi card giao tieáp. 4. ‘x’, ‘xy’, ‘xz’ hoaëc ‘xyz’ expected. Truïc khoâng ñuùng  Ví duï : “#axis yz” 5. Axis already defined. Leänh choïn truïc phaûi laø leänh ñaàu tieân, thöù töï sau ñaây laø khoâng hôïp leä. #Elev 4, 4, 4; #Axis xy; 6. ‘mm’, ‘cm’, ‘zoll’, ‘zool/10’ hoaëc ‘zoll/20’ expected. Sau leänh #units caùc thoâng soá treân laø hôïp leä, coù theå thay “zoll” baèng “inch” 7. Missing ‘stop’, stop assumed. Thieáu leänh stop trong chöông trình 8. Input already active. Ñaõ coù leänh #input
  2. 9. Too much nested repeats (limit is zo). Kieåm tra ñoä loàng cuûa voøng laëp coù theå quaù khaû naêng cho pheùp cuûa card, toái ña khoaûng 15 ñoái vôùi card 4.0. 10. Repeat without until detected. Soá löôïng “repeat” nhieàu hôn “until”, kieåm tra laïi töøng voøng laëp Repeat Repeat Move . . . . Until Move. . . . . Until 11. #-command not recognized. Leänh khoâng ñuùng, neân löu yù chöõ in vaø chöõ thöôøng 12. Duplicate axis entry in command. Truïc ñöôïc ñònh nghóa nhieàu laàn  Ví duï : “#axis xxz” 13. ‘x’, ‘y’ hoaëc ‘z’ expected. Moãi truïc phaûi ñöôïc ñònh nghóa baèng moät kyù töï x, y vaø z 14. Integer expected. Soá khoâng hôïp leä, phaïm vi cho pheùp töø 0 ñeán 32767  Ví duï : “20” laø sai. 15. ‘,’ expected. Phaûi phaân caùch baèng daáu phaåy 16. Positive integer expected. Taïi vò trí naøy chæ cho pheùp soá döông 17. Until without repeat. “Until” nhieàu hôn Repeat
  3. 18. Real number expected. Soá thaäp phaân phaûi phaân caùch baèng daáu chaám phaåy 19. Positive real number expected. Phaûi laø soá döông 20. Missing “#input”. Thieáu input 21. ‘(‘ expected. Toác ñoä phaûi ñaët trong daáu ngoaëc ñôn 22. ‘)’ expected. Toác ñoä phaûi ñaët trong daáu ngoaëc ñôn 23. ‘.’ Expected. Phaûi keát thuùc leänh stop baèng daáu chaám 24. Too much definitions. Coù quaù nhieàu ñònh nghóa 25. Definiton name expected. Moät ñònh nghóa phaûi coù ít nhaát moät teân “#define ;” laø khoâng hôïp leä, daáu chaám phaåy khoâng phaûi laø teân. 26.Illegal character for send or wait (number between /. . ./ 26) expected. Kyù hieäu trong leänh send vaø wait phaûi töø 1 ñeán 126 27. ‘ “ ‘ or unit number expected. Leänh caàn moät kyù hieäu hoaëc moät soá 28. ‘ “ ‘ expected. Chöông trình dòch caàn kyù hieäu höôùng daãn 29. ‘wait’ expected. Leänh wait phaûi ôû vò trí naøy 30. Until entry expected. Ñôn vò phaûi ôû vò trí naøy 31. Comand not recognized. Leänh khoâng ñuùng
  4. 32. Too much label defintion Coù quaù nhieàu nhaõn 33. Positive integer between 1 and 126 caàn moät vò trí töø 1 ñeán 126 34. Label not found Khoâng tìm thaáy nhaõn 35. No label defintion in text Khoâng coù ñònh nhaõn 36. ‘,’ or ‘times’ expected Caàn daáu phaåy hoaëc töø khoaù ‘times’ 37. ‘,’ or ‘out’ expected Caàn leänh ‘in’ hoaëc ‘out’ sau ‘sync’ 38. ‘On’, ‘off’, ‘in’, ‘out or ‘sync’ expected Caàn caøc töø khoaù keå treân cho thao taùc xung 39. End of remark missing Chöông trình ñaõ chaám döùt nhöng lôøi bình chöa keát thuùc 40. Serial times missing error (times out in receive) Quaù trình truyeàn döõ lieäu bò ngaét do aán phím, duøng chöùc naêng töï kieåm tra (môû/ taét card giao tieáp) 41. Elevation must be > 0,001 Khoaûng di chuyeån phaûi lôùn hôn 0,001 42. File not found Khoâng tìm thaáy file 43. Letter or ‘-‘ expected Nhaõn phaûi baét ñaàu baèng kyù töï hoaëc daáu gaïch ngang döôùi 44. Replace text exceed 250 char Ñònh nghóa daøi hôn 250 kyù töï 45. Line exceed 250 char after replace of definition Doøng coù chöùa ñònh nghóa daøi hôn 250 kyù töï, neân ñöa ñònh nghóa rieâng treân moät doøng
  5. 46. Illegal defintion occurred Ñònh nghóa truøng laëp  Ví duï: “#Define stop noch nicht stop;” stop xuaát hieän 2 laàn 47. ‘ “ ‘ or ‘ laø sai 49. ‘>’ expected Phaûi chaám döùt baèng daáu >  Ví duï : #include
  6. 56. (‘) expected Phaûi ñaùnh daáu ñònh nghóa muoán söûa baèng daáu “’”  Ví duï : Ñònh nghóa coù saün “ #define AA, BB;” muoán söûa phaûi vieát “#redefine ‘AACC;” laø hôïp leä  Caùc Thoâng Baùo Loãi Töø 149 Ñeán 170 Laø Cuûa Card Giao Tieáp. 149. Soá khoâng hôïp leä 150. Chuyeån maïch chuaån 151. Truïc khoâng hôïp leä 152 Khoâng coù thoâng soá cuûa truïc 153. Cuù phaùp sai 154. Heát boä nhôù 155. Soá löôïng thoâng soá khoâng ñuùng 156. Leänh khoâng ñuùng 161. (CR) sai 164. Töï kieåm tra bò döøng hoaëc loåi keát noái 165. Xung khoâng ñuùng 166. Leänh TELL sai 167. Chôø (CR) 168. Toác ñoä khoâng ñuùng 169. Voøng laëp sai 170. Döøng do ngöôøi söû duïng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2