intTypePromotion=1
ADSENSE

Định kiến giới trong tuyển dụng nghề đối với nhóm phụ nữ và nhóm đồng tính, song tính, chuyển giới

Chia sẻ: Trần Minh Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

45
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Định kiến giới trong tuyển dụng nghề đối với nhóm phụ nữ và nhóm đồng tính, song tính, chuyển giới trình bày Vấn đề định kiến giới hiện nay đang là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của những nhà Quản lý, nhà hoạch định chính sách cũng như những đơn vị, cơ quan có công nhân, viên chức, lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định kiến giới trong tuyển dụng nghề đối với nhóm phụ nữ và nhóm đồng tính, song tính, chuyển giới

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> ÀÕNH KIÏËN GIÚÁI TRONG TUYÏÍN DUÅNG NG<br /> VAÂ NHOÁM ÀÖÌNG TÑNH, SONG TÑNH,<br /> ÀÖÎ THÕ VÊN ANH*<br /> Ngaây nhêån: 12/10/2017<br /> Ngaây phaãn biïån: 16/10/2017<br /> Ngaây duyïåt àùng: 06/11/2017<br /> <br /> Toám tùæt: <br /> Vêën àïì àõnh kiïën giúái hiïån nay àang laâ chuã àïì nhêån àûúåc nhiïìu sûå quan têm cuãa nhûäng <br /> chñnh saách cuäng nhû nhûäng àún võ, cú quan coá cöng nhên, viïn chûác, lao àöång. Sûå àõnh kiïën naây kh<br /> coân ngaây caâng nùång nïì vúái nhoám àöìng tñnh, song tñnh & chuyïín giúái (LGBT) - möåt nhoám vêîn à<br /> cuãa cöång àöìng xaä höåi. Trong phaåm vi baâi viïët naây, taác giaã muöën mö taã bûác tranh àõnh kiïën giú<br /> àïí giaãm thiïíu tònh traång àõnh kiïën àoá. Nguyïn tùæc khöng àõnh kiïën giúái phaãi àûúåc aáp duång vaâo tê<br /> laâm vaâ àaâo taåo nghïì. Do àoá, caác nhaâ chûác traách coá nghôa vuå àaãm baão àïí quyïìn coá viïåc laâm àû<br /> biïåt àöëi xûã naâo. Caác cú quan ban ngaânh phaãi tön troång quyïìn coá viïåc laâm bùçng caách khöng khûú<br /> cuãa moåi ngûúâi, àùåc biïåt nhûäng caá nhên vaâ nhoám ngûúâi bõ thiïåt thoâi vaâ yïëu thïë vúái nhûäng viï<br /> Tûâ khoáa<br /> : àõnh kiïën giúái, phuå nûä, nhoám LGBT, viïåc laâm, lao àöång<br /> <br /> T<br /> <br /> GENDER PREJUDICE AGAINST  WOMAN,  GAY, BISEXUALITY AND  TRANSGENDER <br /> Abstract<br /> : The issue of gender prejudice is currently the subject of much interest from managers and policy <br /> organizations, agencies which have workers, officials , employees. The prejudice is not only falls on the wom<br /> the LGVT - the group is still suffering stigma and discrimination of the social community. Within the scope <br /> wants to depict the gender prejudice situation and give solutions to reduce the mentioned situation. Unclassi<br /> applied in all respects of the right to recruitment and vocational training. Therefore, the authorities are obliged<br /> to employment is enforced without any discrimination. Agencies and organizations must respect the right to w<br /> restricting the access of any one, especially vulnerable individuals and disadvantaged groups to their proper <br /> Keywords<br /> : Gender stereotypes, women, LGBT groups, employment, labor.<br /> <br /> rong  cuöåc  söëng  khaái niïåm  “àõnh  kiïën  giúái”<br /> Trïn thûåc tïë, chuáng ta thûúâng phoãng vêën vúái ngûúâi<br /> thûúâng àûúåc duâng àïí noái vïì thaái àöå vaâ haânhàöëi thoaåi möåt caách khöng chuã yá theo caách maâ chuáng<br /> vi tiïu cûåc cuãa caác caá nhên, nhoám xaä höåi àöëi ta nhòn vaâo giúái tñnh cuãa hoå àïí khùèng àõnh laåi nhûäng<br /> vúái phuå nûä vaâ nam giúái, nhûäng àõnh kiïën naây laâ nguöìn<br /> àõnh kiïën cuãa chuáng ta. Haäy tûúãng tûúång möåt phuå<br /> göëc dêîn àïën sûå àöëi xûã khöng cöng bùçng trong xaä nûä àûúåc phoãng vêën vaâo võ trñ giaám àöëc àiïìu haânh<br /> höåi, àùåc biïåt laâ khöng cöng bùçng àöëi vúái nûä giúái vaâ<br /> cuãa möåt cöng ty tin hoåc, nïëu ngûúâi phoãng vêën tin<br /> nhoámLGBT. Noái àïën giúái laâ noái àïën vai troâ, traách<br /> tûúãng rùçng phuå nûä khöng coá nhiïìu nùng lûåc àïí àaãm<br /> nhiïåm vaâ quyïìn lúåi maâ xaä höåi quy àõnh cho ngûúâi nhêån nhiïåm vuå quaãn lyá àoá, nhêët laâ möåt cöng ty dûúâng<br /> nam vaâ ngûúâi nûä. Bao göìm viïåc phên chia lao àöång, nhû àöåc quyïìn cuãa nam giúái thò seä àûa ra caác cêu<br /> caác kiïíu phên chia nguöìn lúåi vaâ tûúng quan vïì àõa võ hoãi khoá hún cho caác ûáng viïn nûä. Àiïìu naây khiïën cho<br /> xaä höåi cuãa nam giúái vaâ nûä giúái trong möåt böëi caãnh<br /> caác ûáng viïn nûä luáng tuáng hún khi traã lúâi khiïën cho<br /> vùn hoáa cuå thïí.Àõnh kiïën giúái coá thïí laâm phuå nûä hayhoå seä keám thaânh cöng hún so vúái caác ûáng viïn laâ<br /> nam giúái àaánh giaá khöng àuáng hònh aãnh baãn thên nam giúái. Nhû vêåy, àõnh kiïën cuãa ngûúâi phoãng vêën<br /> mònh cuäng nhû àaánh giaá sai ngûúâi khaác; àõnh kiïën seä caâng khùèng àõnh phuå nûä coá trònh àöå keám hún<br /> giúái coân laâ sûå nhòn nhêån khöng àuáng vïì loaåi hònhnam giúái trong quaãn lyá àiïìu haânh cöng ty tin hoåc.<br /> hoaåt àöång, nghïì nghiïåp maâ nam vaâ nûä coá thïí laâm<br /> hoùåc khöng thïí laâm.<br /> * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân<br /> <br /> 47 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 9 thaáng 11/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> Trong baâi viïët naây, töi muöën baân àïën 2 nhoám ngaânh nghïì chuã yïëu laâ lao àöång nam nhû: nghïì caá,<br /> aãnh hûúãng nùång nïì nhêët trong àõnh kiïën giúái àang khai thaác moã, khai thaác àaá, cung cêëp àiïån, nûúác, ga,<br /> töìn taåi giai àoaån hiïån nay, àoá laâ àõnh kiïën vúái giúái nûä<br /> giao thöng vêån taãi vaâ truyïìn thöng, coânnhûäng ngaânh<br /> vaâ nhoám LGBT. Hai nhoám naây hiïån àang laâ àöëi tûúång nghïì lao àöång chuã àaåo laâ phuå nûä: saãn xuêët, cöng taác<br /> chõu aãnh hûúãng cuãa khuön mêîu àõnh kiïën truyïìn y tïë vaâ cöng taác xaä höåi. Tuy nhiïn, sûå têåp trung phuå<br /> thöëng: möåt nhoám laâ tû tûúãng àõnh kiïën thúâi kyâ Phongnûä trong caác ngaânh nghïì phuå nûä chiïëm thïë chuã àaåo<br /> kiïën Nho giaáo “troång nam khinh nûä”, möåt nhoám laâkhöng roä rïåt nhû sûå têåp trung nam giúái trong nhûäng<br /> àõnh kiïën “baãn daång giúái”. Sûå àõnh kiïën giúái naây seä<br /> ngaânh nghïì maâ nam giúái chiïëm thïë chuã àaåo.<br /> aãnh hûúãng trûåc tiïëp àïën sûå phaát triïín kinh tïë vaâ an<br /> Tònh traång phên biïåt giúái trong möåt söë lônh vûåc<br /> sinh xaä höåi cuãa Viïåt Nam trong nhûäng giai àoaån túái. cöng viïåc àang khaá phöí biïën vaâ coá xu thïë gia tùng<br /> 1. Àõnh kiïën àöëi vúái giúái nûä:<br /> trong thúâi gian gêìn àêy. Àiïìu naây coá thïí xuêët phaát tûâ<br /> Sau caác cuöåc àiïìu tra nghiïn cûáu cuãa BöåLao àöång tû tûúãng phuå nûä thûúâng yïëu úát vaâ khöng thïí laâm<br /> Thûúng binh & Xaä höåi, coá thïí àaánh giaá sûå àõnh kiïën nhûäng cöng viïåc nùång nhoåc, nguy hiïím, àöåc haåi hoùåc<br /> giúái vúái phuå nûä têåp trung úã nhûäng àiïím sau àêy:<br /> caác cöng viïåc coá thïí gêy khoá khùn cho viïåc thûåc hiïån<br /> Tiïìn cöng khöng àûúåc traã ngang nhau (giûäa nam<br /> nhûäng chûác nùng nöåi trúå hoùåc chùm soác con caái cuãa<br /> giúái vaâ nûä giúái) cho cöng viïåc coá giaá trõ ngang nhau; ngûúâi phuå nûä, thñ duå nhûäng cöng viïåc àoâi hoãi phaãi ài<br /> Lao àöång nûä khöng àûúåc traã cöng trong caác doanh<br /> laåi nhiïìu vaâo ban àïm.Thêåm chñ coá nhûäng àiïìu khoaãn<br /> nghiïåp gia àònh úã nöng thön vaâ àö thõ;<br /> trong böå luêåt Lao àöång qui àõnh cêëm tuyïín duång phuå<br /> Caác cöng viïåc trong gia àònh khöng traã thuâ lao nûä laâm cöng viïåc nguy hiïím. Nhû vêåy, caác quy àõnh<br /> cho phuå nûä trong khi giúâ laâm viïåc cuãa hoå úã nhaâ nhiïìunaây àaä laâm haån chïë sûå lûåa choån nghïì nghiïåp cuãa<br /> hún nam giúái;<br /> phuå nûä vaâ goáp phêìn gia tùng quan niïåm phên biïåt<br /> Bõ baåo lûåc vaâ quêëy röëi tònh duåc núi cöng súã<br /> giúái trong xaä höåi.<br /> Moåi ngûúâi àïìu coá quyïìn laâm viïåc, tûå do lûåa choån 2. Àõnh kiïën giúái àöëi vúái nhoám LGBT:<br /> viïåc laâm vaâ nghïì nghiïåp, hoåc nghïì vaâ nêng cao trònh<br /> Viïåc àaãm baão cho nhoám LGBT àûúåc hûúãng caác<br /> àöå nghïì nghiïåp maâ khöng bõ àõnh kiïën vïì giúái. Àïí quyïìn cuãa con ngûúâi nhêët laâ vêën àïì viïåc laâm vêîn<br /> àaãm baão quyïìn naây, ngûúâi sûã duång lao àöång phaãi àang laâ vêën àïì nan giaãi cho duâ coá cú súã cuãa luêåt<br /> thûåc hiïån  nguyïn tùæc bònh àùèng giûäa nam  vaâ nûä Nhên  quyïìn  Quöëc  tïë,  möåt  tiïëng  noái  mang  tñnh<br /> trong tuyïín duång lao àöång. Luêåt bònh àùèng giúái cuäng nguyïn tùæc cho vêën àïì bònh àùèng vaâ khöng kyâ thõ<br /> quy àõnh rùçng nam, nûä àïìu bònh àùèng vïì tiïu chuêín<br /> phên biïåt àöëi xûã. Thaái àöå kyâ thõ tònh duåc àöìng tñnh<br /> vaâ àöå tuöíi khi tuyïín duång. Tuy nhiïn, khi nhòn laåi vöën ùn sêu baám rïî trong xaä höåi vaâ thûúâng ài àöi vúái<br /> tònh hònh tuyïín duång lao àöång úã Viïåt Nam laåi cho viïåc thiïëu sûå baão vïå phaáp lyá chöëng laåi nhûäng haânh<br /> thêëy coá tònh traång bõ chia taách theo chiïìu ngang àang<br /> vi phên biïåt àöëi xûã dûåa trïn xu hûúáng tñnh duåc vaâ<br /> töìn taåi, tûác laâ coá sûå phên chia giúái nam vaâ giúái nûä roä<br /> baãn daång giúái àaä khiïën cho quyïìn con ngûúâi cuãa<br /> rïåt trong möåt söë cöng viïåc/ ngaânh nghïì nhêët àõnh. nhoám LGBT úã moåi lûáa tuöíi vaâ moåi khu vûåc bõ xêm<br /> Laâm nöng nghiïåp laâ nghïì phöí biïën nhêët úã Viïåt Nam phaåm nghiïm troång. Hoå bõ phên biïåt àöëi xûã trïn thõ<br /> vúái 46% nam giúái vaâ 53% phuå nûä xaác àõnh laâm nöng trûúâng lao àöång, cú höåi tòm kiïëm viïåc laâm vaâ cú höåi<br /> nghiïåp laâ hònh thûác lao àöång chñnh cuãa hoå.Coá 39% àaâo taåo nghïì.<br /> nam giúái hún so vúái 24,5% phuå nûä xaác àõnh cöng<br /> Hònh dûúái àêy laâ sú àöì àïí chuáng ta hiïíu vïì baãn<br /> viïåc coá traã lûúng laâ nghïì chñnh cuãa hoå, àoá laâ: xêydaång giúái, möåt thuêåt ngûä liïn quan àïën nhoám LGBT<br /> dûång, khai thaác moã vaâ vêån taãi àöëi vúái nam giúái, coân<br /> àïí cuâng nghiïn cûáu vïì àõnh kiïën giúái vúái nhoám naây:<br /> àöëi vúái phuå nûä thò nghïì chñnh laâ trong saãn xuêët cöng(xem  hònh trang bïn).<br /> nghiïåp nheå. Mùåt khaác, 23% phuå nûä so vúái 16% nam<br /> Sûå phên biïåt àöëi xûã trong viïåc àaâo taåo vaâ tòm<br /> giúái nhòn nhêån laâm viïåc taåi doanh nghiïåp gia àònh laâ viïåc laâm vúái nhoám LGBT coá thïí laâm töín haåi nghiïm<br /> hònh thûác laâm viïåc chuã yïëu cuãa hoå:àoá laâ nhûäng cöng<br /> troång àïën khaã nùng thuå hûúãng quyïìn àûúåc hoåc têåp<br /> viïåc àoá göìm cûãa haâng buön baán taåp phêím vaâ nghïì cuãa nhûäng thanh thiïëu niïn àûúåc xem laâ àöìng tñnh<br /> thuã cöng, coân àöëi vúái nam giúái thò cöng viïåc chñnh laânûä, àöìng tñnh nam, song tñnh, chuyïín giúái. Trïn thûåc<br /> laâm nghïì xe öm hoùåc nghïì sûãa chûäa xe. Nhiïìu ngûúâi tïë, cú höåi viïåc laâm cho nhoám LGBT rêët khoá khùn, hoå<br /> cuäng kïët húåp viïåc àöìng aáng vúái kinh doanh taåi gia hêìu nhû khöng coá cú höåi àûúåc laâm viïåc trong cú<br /> hoùåc cöng viïåc coá traã lûúng.Möåt cuöåc nghiïn cûáu quan nhaâ nûúác hay thêåm chñ taåi caác cú quan tû nhên.<br /> khaác cuäng àûa ra söë liïåu àïí chûáng minh coá nhûäng Chuáng ta seä bùæt gùåp hoå nhiïìu hún úã caác loaåi hònh<br /> 48 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 9 thaáng 11/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> cöng viïåc nhû: ca sô, nhaåc sô, hoåa sô, thúå laâm àêìu, têm chó cuãa chñnh quyïìn àõa phûúng súã taåi. Àiïìu<br /> trang àiïím, buön baán tûå do hoùåc möåt söë töí chûác Phi naây seä cho pheáp múã röång têìm hoaåt àöång cuãa caác töí<br /> chñnh phuã (NGOs) daânh cho nhoám LGBT.<br /> chûác xaä höåi cuäng nhû nêng cao tñnh thiïët thûåc trong<br /> Àöëi vúái vêën àïì àaâo taåo, trong möåt söë trûúâng húåp,caác hoaåt àöång cuãa caác töí chûác naây. Khi àoá, caác àùåc<br /> caác nhaâ chûác traách trong ngaânh giaáo duåc vaâ caác trûúângtñnh cuå thïí cuãa nhoám nûä giúái vaâ nhoám  LGBT seä<br /> hoåc coân chuã àöång phên biïåt àöëi xûã vúái thanh niïn chó àûúåc tòm hiïíu, nùæm bùæt vaâ caác töí chûác xaä höåi coá khaã<br /> vò xu hûúáng tñnh duåc hay sûå thïí hiïån giúái cuãa hoå, àöi nùng àõnh hònh nïn caác muåc tiïu cuå thïí vaâ do vêåy,<br /> khi dêîn túái viïåc hoå khöng àûúåc nhêån vaâo trûúâng hoùåc khaã nùng coá àûúåc caác giaãi phaáp phuâ húåp, coá cú súã<br /> bõ àuöíi hoåc. Thïm vaâo nûäa, nhûäng thanh niïn nhoám khoa hoåc seä lúán hún.<br /> LGBT coân thûúâng xuyïn phaãi chõu àûång baåo lûåc vaâ<br /> Phûúng phaáp cöng taác xaä höåi cêìn àûúåc trang<br /> quêëy röëi,  kïí caã bõ baån hoåc vaâ thêìy cö doåa naåt úã<br /> bõ àêìy àuã vaâ hoaân chónh cho caác töí chûác àoaân<br /> trûúâng.<br /> thïí trong nûúác àïí baão vïå quyïìn vaâ lúåi ñch cho<br /> Sûå kyâ thõ vaâ cö lêåp rêët dïî gêy ra chûáng trêìm caãmnûä giúái vaâ nhoám LGBT<br /> vaâ caác vêën àïì khaác vïì sûác khoãe, goáp phêìn khiïën cho<br /> Trïn thûåc tïë, quaá trònh haânh chñnh hoáa caác àoaân<br /> caác em tröën hoåc, boã hoåc hoùåc bõ àuöíi hoåc. Vaâ trongthïí vaâ töí chûác xaä höåi trong thúâi gian vûâa quaàaä kòm<br /> nhûäng trûúâng húåp cûåc àoan, möåt söë em àaä tûå tûãhaäm nhûäng nùng lûåc cuãa ngûúâi lao àöång. Do àoá cêìn<br /> hoùåc coá yá àõnh tûå tûã. Möåt cuöåc khaão saát cuãa töí chûác<br /> thiïët phaãi coá caác nhên viïn Cöng taác xaä höåi tham<br /> NGOs àaä cho thêëy gêìn 65% thanh thiïëu niïn àöìng<br /> vêën, trúå giuáp àïí giúái nûä coá cú höåi tòm kiïëmvaâ àûúåc<br /> tñnh nam, àöìng tñnh nûä vaâ song tñnh bõ bùæt naåt úãlaâm nhûäng cöng viïåc mong muöën.Ngoaâi ra, nïn hoåc<br /> trûúâng do xu hûúáng tñnh duåc vaâ hún 1/4 trong söë hoå têåp nhûäng phûúng phaáp Cöng taác xaä höåi múái cuãa<br /> bõ xêm phaåm cú thïí.<br /> caác töí chûác quöëc tïë àïí caác töí chûác xaä höåi cuãa Viïåt<br /> 3. Khuyïën nghõ cho viïåc giaãm thiïíu àõnh kiïën<br /> Nam trúã thaânh caác töí chûác chuyïn nghiïåp vaâ hiïån<br /> giúái vúái phuå nûä vaâ nhoám LGBT:<br /> àaåi. Tûâ àoá múái àaáp ûáng àêìy àuã nhûäng nhu cêìu cêëp<br /> Àùåt nhoám nûä giúái vaâ nhoám LGBT thaânh nhoám<br /> thiïët cuãa 2 nhoám bõ àõnh kiïën giúái nùång nïì nhêët.<br /> troång àiïím cêìn àûúåc caác töí chûác àoaân thïí xaä höåi Tû vêën, phaãn biïån vaâ vêån àöång nhûäng chñnh saách<br /> quan têm vaâ trúå giuáp<br /> liïn quan àïën nûä giúái vaâ nhoám LGBT<br /> Cêìn àùåt 2 nhoám naây vaâo trong phaåm vi hoaåt àöång<br /> Chñnh saách vïì àaâo taåo nghïì, taåo viïåc laâm nûä<br /> cuãa caác töí chûác xaä höåi chûá khöng phaãi laâ nhoám quangiúái vaâ nhoám LGBT vaâ caác chñnh saách höî trúå öín<br /> <br /> 49 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 9 thaáng 11/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> àõnh cuöåc söëng laâ 3 nhoám chñnh saách quan troång Caác cú quan, ban ngaânh phaãi tön troång quyïìn coá<br /> àïí höî trúå cho nûä giúái vaâ nhoám LGBT. Vñ duå nhûviïåc laâm bùçng caách khöng khûúác tûâ hoùåc haån chïë<br /> àiïìu 111 Böå luêåt Lao àöång nïn xem laåi viïåc aáp khaã nùng tiïëp cêån cuãa moåi ngûúâi, àùåc biïåt nhûäng caá<br /> duång cho nhûäng cöng viïåc, ngaânh nghïì hoùåc võ trñ nhên vaâ nhoám ngûúâi bõ thiïåt thoâi vaâ yïëu thïë vúái nhûäng<br /> maâ nam giúái chiïëm àa söë. Àêy laâ sûå bêët bònh àùèng viïåc laâm xûáng àaáng. Bêët kyâ sûå phên biïåt àöëi xûã àõnh<br /> vò àoá laâ nhûäng chñnh saách ûu tiïn vaâ taåo thuêån lúåikiïën giúái naâo trong quyïìn àûúåc tiïëp cêån vúái thõ trûúâng<br /> cho nam giúái trong cöng viïåc. Bïn caånh àoá, caác<br /> lao àöång hoùåc vúái caác phûúng tiïån vaâ quyïìn lúåi àïí<br /> nhên viïn Cöng taác xaä höåi cêìn coá kiïën thûác töët vïì coá àûúåc viïåc laâm àïìu cêëu thaânh haânh vi vi phaåm<br /> tû vêën, phaãn biïån vaâ vêån àöång chñnh saách cho Cöng ûúác Quöëc tïë vïì caác quyïìn kinh tïë, xaä höåi vaâ<br /> nhoám nûä giúái vaâ nhoám LGBT. Trong böëi caãnh hiïånvùn hoáa.<br /> taåi, viïåc ban haânh möåt chñnh saách múái höî trúå riïng<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> cho nhoám nûä giúái vaâ nhoám LGBT laâ cêìn thiïët búãi<br /> khöng chó trûåc tiïëp höî trúå cho hoå maâ coân höî trúå1. Alfaro, Jairo Acuna, Chuã biïn,Caãi caách nïìn haânh<br /> chñnh Viïåt Nam, thûåc traång vaâ giaãi ,phaáp<br /> NXB Chñnh<br /> cho caác muåc tiïu quan troång liïn quan túái phaát<br /> trõ quöëc gia, 2009<br /> triïín nguöìn nhên lûåc, nêng cao tyã lïå lao àöång qua<br /> 2. Marr, David G,Vietnam 1945, California University<br /> àaâo taåo nghïì, àaáp ûáng nhu cêìu phaát triïín kinh tïë<br /> Press, 1997<br /> xaä höåi cuãa àêët nûúác. Cêìn àêíy maånh cöng taác tuyïn 3. PACT, Vietnam Country Office, Civil Society and<br /> Climate Change in Vietnam: Actors, Roles, and<br /> truyïìn, phöí biïën chñnh saách phaáp luêåt liïn quan<br /> àïën nûä giúái vaâ nhoám LGBT, cöng viïåc naây khöng Posibility, May 2012<br /> ai khaác chñnh laâ chûác nùng, nhiïåm vuå cuãa caác nhên 4. Revenue Watch Institute/PanNature, Sûã duång EITI<br /> phuåc vuå caãi caách chñnh saách: Hûúáng dêîn thûåc hiïån<br /> viïn cöng taác xaä höåi.<br /> Böå tiïu chñ EITI<br /> , Haâ Nöåi, thaáng 3/2014<br /> Toám laåi, nguyïn tùæc khöng àõnh kiïën giúái phaãi 5. http://laodong.com.vn/lao-dong-cuoi-tuan/bai-1àûúåc aáp duång vaâo têët caã caác khña caånh cuãa quyïìn coá tran-trui-viec-lam-nguoi-chuyen-gioi-312446.bld<br /> viïåc laâm vaâ àaâo taåo nghïì. Do àoá, caác nhaâ chûác traách6. http://www.tin247.com/binh_dang_gioi_trong<br /> coá nghôa vuå àaãm baão àïí quyïìn coá viïåc laâm àûúåc _ l a o _ d o n g _ v i e c _ l a m _ c u a _ p h u _ n u - 1 thûåc thi maâ khöng coá bêët kyâ sûå phên biïåt àöëi xûã naâo. 21388504.html<br /> 5. Kïët luêån<br /> ÀÖÍI MÚÁI CHÛÚNG<br /> AÅO...<br /> TRÒNH<br /> ÀAÂO T<br /> Àöíi múái CTÀT laâ yïëu töë söëng coân trong quaá trònh<br /> <br /> àaâo taåo theo nhu cêìu thõ trûúâng. Trong thúâi kyâ kinh<br /> (Tiïëp theo trang 62)<br /> tïë tri thûác hoaân thiïån chûúng trònh àaâo taåo ngaânh xaä<br /> nghïì nghiïåp theo caác nhaánh (phên ngaânh) cuãa ngaânh<br /> höåi hoåc seä giuáp cho sinh viïn vûâa xaác àõnh muåc tiïu<br /> xaä höåi hoåc theo muåc tiïu xaä höåi hoåc ûáng duång.<br /> nghïì nghiïåp, luyïån têåp tay nghïì, trau döìi kiïën thûác<br /> - Nhaánh kinh tïë - xaä höåi<br /> àïí coá möåt haânh trang töët nhêët sau khi töët nghiïåp.<br /> - Nhaánh chñnh trõ vaâ caác àoaân thïí xaä höåi<br /> - Nhaánh Töí chûác vaâ quaãn lyá xaä höåi<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> - Nhaánh Vùn hoáa xaä höåi<br /> 1. Chñnh phuã (2011), Chiïën lûúåc phaát triïín giaáo duåc<br /> - Nhaánh Nghiïn cûáu vaâ phaát triïín xaä höåi<br /> 2011 - 2020, Haâ Nöåi<br /> Muöën xêy dûång chûúng trònh àaâo taåo ngaânh Xaä 2. R. Diamon (2003) Thiïët kïë vaâ Àaánh giaá chûúng trònh<br /> höåi hoåc theo caác nhaánh mang tñnh ûáng duång nhû<br /> khoaá hoåc (Cêím nang hûäu duång)<br /> , NXB Àaåi hoåc Quöëc gia.<br /> vêåy rêët cêìn sûå uãng höå cuãa Ban giaám hiïåu cuäng nhû3. Luêåt Giaáo duåc 2005<br /> 4. Söí tay sinh viïn caác trûúâng: Àaåi hoåc Cöng àoaân,<br /> caác khoa, phoâng trong cöng taác àaâo taåo. Chûúng<br /> trònh àaâo taåo cêìn àûúåc xêy dûång cuå thïí cho tûâng ÀHKHXHVNV - ÀHQGHN; ÀHKHXHVNVÀHQGTPHCM.<br /> nhaánh trïn cú súã cuãa chûúng trònh àaä coá kïët húåp<br /> 5.<br /> Voä Vùn Thùæng (2010), Tiïëp cêån C-D-I-O àïí nêng cao<br /> àõnh hûúáng cho sinh viïn theo muåc tiïu nghïì nghiïåp<br /> chêët lûúång àaâo taåo àaåi hoåc, cao àùèng úã Viïåt Nam, Höåi<br /> bùçng caách múã röång caác hoåc phêìn tûå choån cuãa caã<br /> thaão xêy dûång chuêín àêìu ra vaâ triïín khai chûúng<br /> kiïën thûác cú súã, cú súã ngaânh, vaâ chuyïn ngaânh. Àöìng<br /> trònh àaâo taåo theo mö hònh CDIO, TP. Höì Chñ Minh:<br /> thúâi tùng thúâi lûúång cho caác hoåc phêìn thûåc têåp taåi cú Àaåi hoåc Quöëc gia TP. Höì Chñ Minh, Retrieved from<br /> súã àïí sinh viïn coá àiïìu kiïån thûåc haânh theo caác cöng 6.http://www.vnseameo.org/International Conferviïåc cuå thïí taåi caác àún võ. Àiïìu àoá seä giuáp cho sinh ence2011/CD/Full%20Papers/Tieng%20Viet/<br /> viïn nêng cao kyä nùng, tay nghïì cuãa mònh.<br /> Vo_Van_Thang.doc<br /> 50 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 9 thaáng 11/2017<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2