intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo chuyên đề Giới và Phát triển

Chia sẻ: Le Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

132
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo chuyên đề Giới và Phát triển có nội dung trình bày các khái niệm về giới và giới tính, giới và phát triển, lồng ghép giới, định kiến giới, bình đẳng giới và các nội dung liên quan khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo chuyên đề Giới và Phát triển

  1. NỘI DUNG BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN 1. CÁC KHÁI NiỆM Giới tính: Sự khác biệt sinh học giữa nam KẾT LUẬN và nữ. Sự khác biệt này liên quan đến quá trình tái GIÔÙI TÍNH (SEX) sản xuất con người và di truyền nòi giống. (PN có GIÔÙI (GENDER) thể mang thai, cho con bú, NG có thể làm thụ thai) • Ñaëc tröng sinh hoïc • Ñaëc tröng XH • Baåm sinh • Hoïc ñöôïc töø GÑ vaø • Thoáng nhaát XH • Khoâng theå thay ñoåi • Ña daïng Giới: Sự khác biệt về mặt xã hội giữa nam và nữ: • Coù theå thay ñoåi hành vi ứng xử, vai trò, trách nhiệm xã hội, quyền lợi cho PN và NG, trẻ em trai và trẻ em gái . (PN có thể làm thủ tướng. NG làm vua bếp). ĐỊNH KiẾN GiỚI YAN CAN COOL Laø nhaän thöùc, thaùi ñoä vaø ñaùnh giaù thieân leäch, tieâu cöïc veà ñaëc ñieåm, vò trí, vai troø vaø naêng löïc cuûa nam hoaëc nöõ. Ñònh kieán giôùi thöôøng mang tính coá höõu, baûo thuû. Tuy nhieân, ñònh kieán giôùi do con ngöôøi vaø xaõ hoäi taïo neân. Do vaäy, khi caùc ñieàu kieän xaõ hoäi thay ñoåi vaø con ngöôøi töï nhaän thöùc thì ñònh kieán giôùi daàn bò xoùa boû nhöng ñoøi hoûi phaûi coù thôøi gian.
  2. ÁO DÀI SĨ HOÀNG PHỤ NỮ BAY VÀO VŨ TRỤ THIEÁU NHAÄN THÖÙC VEÀ GIÔÙI TÌNH TRẠNG TRẺ BỎ HỌC: NAM? NỮ? Laø söï thieáu thoâng tin, thieáu hieåu bieát veà caùc vaán ñeà giôùi cuøng vôùi taùc ñoäng cuûa chuùng ñoái vôùi vieäc treû em trai vaø gaùi, nam giôùi vaø phuï nöõ traûi nghieäm cuoäc soáng vaø höôûng thuï thaønh quaû phaùt trieån. THANH THIẾU NIÊN TẠI CÁC VŨTRƯỜNG: NAM? NỮ? PHẠM TỘI: NAM, NỮ?
  3. Bình ñaúng giôùi laø gì? Bình ñaúng giôùi laø vieäc nam, nöõ coù vò trí, vai troø ngang nhau, ñöôïc taïo ñieàu kieän vaø cô hoäi phaùt huy naêng löïc cuûa mình cho söï phaùt trieån cuûa coäng ñoàng, cuûa gia ñình vaø höôûng thuï nhö nhau veà thaønh quaû lao ñoäng ñoù. Luaät BÌNH ÑAÚNG GIÔÙI (ñieàu 5) B×nh ®¼ng giíi kh«ng cã nghÜa Kết luận lµ cÇn thùc hiÖn mét sù ngang nhau gi÷a nam giíi vµ n÷ giíi - Giíi lµ sù kh¸c biÖt vÒ mÆt XH gi÷a nam vµ n÷ theo ph­¬ng ch©m: nam giíi - X· héi cã nh÷ng quan niÖm kh¸c nhau vÒ vai lµm g× th× n÷ giíi còng ph¶i lµm trß giíi vµ chóng thay ®æi theo thêi gian. BÌNH - Gia ®×nh vµ c¸c thÓ chÕ trong XH cã vai trß c¬ vµ ng­îc l¹i. ĐẲNG b¶n trong viÖc h×nh thµnh vµ cñng cè vai trß giíi, GiỚI còng nh­ phª ph¸n nÕu kh«ng tu©n thñ c¸c vai B×nh ®¼ng giíi ph¶i lµ sù kh¾c trß giíi ®· ®­îc XH chÊp nhËn. phôc t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng - §Þnh kiÕn XH vÒ vai trß, vÞ trÝ cña phô n÷ cßn nhưng kh«ng dÉn tíi sù triÖt nÆng nÒ, ®ang c¶n trë sù tiÕn bé cña phô n÷ vµ sù tiªu nh÷ng kh¸c biÖt tù nhiªn nghiÖp b×nh ®¼ng giíi. gi÷a hai giíi, h¬n n÷a cßn t«n träng nh÷ng sù kh¸c biÖt 2. GiỚI VÀ PHÁT TRIỂN Bà Carme Chacon, nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên nữ trưở Quố đầ của Tây Ban Nha, duyệt quân đội với chiếc bụng bầu 7 tháng Nha, duyệ độ vớ chiế bụ bầ thá
  4. Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero và 9 nữ bộ trưởng (Bà Carme Chacon ñöùng thöù 4) Hijab nguyên mẫu cực đoan vẫn Irum Saed người Pakistan 30 tuổi, tồn tại ở Afghanistan bị tạt axit cách đây 15 năm Shamsia (Afghanistan) Bà Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ CT- Phó Chủ bị tạt axit vì đi học tịch Quốc hội tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng trả lời báo chí trong bệnh viện hòa En Xanvađo
  5. Bà Nguyễn Thị Doan P. Chủ tịch Nước CHXHCN VN Bà Nguyeãn Thò Kim Ngaân – Bí thư TW Đảng & Bà Trương Mỹ Hoa (nguyên P. Chủ tịch Nước CHXHCN VN) tieáp Ñaïi söù ñaëc meänh toaøn quyeàn Australia Baø Toân Nöõ Thò Ninh, nguyeân Ñaïi söù ñaëc meän h toaøn quyeàn cuûa VN taïi EU & moät soá quoác gia nhö Bæ, Phaùp … nguyeân Phoù Chuû nhieäm UB Ñoái ngoaïi Quoác hoäi. Thủ tướng Đức Thủ tướng Thái Lan TRANH CAÙT YÛ LAN Tổng thống Brazil Dilma Rousseff (62 tuổi) Tổng thống Brazil Tổng thống Lítva Dilma Rousseff (62 tuổi Dalia Grybauskaite
  6. 2.1 MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI * NAÂNG CAO NHẬN THỨC GIỚI . * XAÂY DỰNG CHÍNH SAÙCH ĐỂ PHỤ NỮ COÙ CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG TRONG CAÙC LĨNH VỰC. * DUY TRÌ, PHAÙT TRIỂN KINH TẾ, MỞ RỘNG VAØ NAÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ XH. * DUY TRÌ, PHAÙT TRIỂN KINH TẾ, MỞ RỘNG VAØ Bà Hoàng Lệ Xuân, nghệ nhân “bàn tay vàng” của XQ Việt Nam NAÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ XH bên tác phẩm “Đóa sen tri ân”. Nghị Quyết 11–NQ/BCT về “ Công tác PN 2.2 THỰC TRẠNG BÌNH ĐẲNG GiỚI thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” GIA ĐÌNH CÓ HÀNH VI (27/4/2007) 23% BẠO LỰC VỀ THỂ CHẤT VẤN ĐỀ “Bình đẳng giới của Việt Nam được LHQ đánh BLGĐ GIA ĐÌNH CÓ HÀNH VI giá là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu Ở 25% BẠO LỰC VỀ TINH THẦN Thiên niên kỷ” VIỆT “…Tuy vậy, trước yêu cầu của công cuộc NAM CẶP VỢ CHỒNG CÓ HIỆN CNH,HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc 30% TƯỢNG ÉP BUỘC QUAN HỆ tế, tình hình phụ nữ và công tác phụ nữ còn TÌNH DỤC nhiều yếu kém” Haäu quaû nghieâm troïng cuûa baïo löïc gia ñình Bạo lực theå chaát & tinh thaàn: Baùo caùo cuûa Boä Coâng an 2-3 ngaøy coù 1 ngöôøi cheát Chieám 14% vuï gieát ngöôøi Ngaønh y teá Chieám 50% caùc vuï töï töû Toøa aùn toái cao Chieám 42% caùc vuï ly hoân
  7. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN BLGĐ Treû em – Naïn nhaân cuûa baïo löïc gia ñình 60% nguyên nhân trực tiếp là do rượu KT khó khăn, ngoại tình, Add Your thiếu hiểu biết pháp luật… Title Nguyên nhân sâu xa là do BBĐ Giới, tư tưởng gia trưởng Đứa trẻ này là nạn nhân của bạo Beù Nguyeãn Thò Haûo (4 tuoåi) ôû Huyeän lực gia đình. Phöôùc Long, Tænh Bình Phöôùc Phuï nöõ - Naïn nhaân cuûa Baïo löïc gia ñình MỘT NẠN NHÂN CỦA BLGĐ Coâ Nguyeãn Thò Thuùy Haèng ôû thoân Vónh Xuaân, xaõ Phoå Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngaõi bò Ảnh do CSAGA (một tổ chức phi chính phủ choàng ñaùnh. chuyên tư vấn, bảo vệ PN bị BLGĐ) cung cấp. Bạo lực gia đình ở 4 TP lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh) cao gần gấp rưỡi so với các vùng nông thôn. - Ép vợ trong quan hệ tình dục: Thành phố 9,2 % ; nông thôn 7,6%. - Tỷ lệ vợ đánh chồng TP (1,8% ở TP và 0,5% ở nông thôn). Tuy nhiên, tỷ lệ vợ đánh chồng chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ (0,6%) so với con số chồng đánh vợ (3,4%). Nguyên nhân say rượu là lý do để chồng đánh vợ (37,5%) và cũng là lý do để vợ đánh chồng 37,8%). ( Báo cáo điều tra về gia đình Việt Nam do Bộ Văn Hoá Thể thao và Du lịch kết hợp với UNICEF, 6/ 2008) TS gần 10.000 hộ gia đình được điều tra trên quy mô cả nước
  8. Vấn đề teä naïn xaõ hoäi TS công dân VN kết hôn với người nước ngoài đến Vấn đề buoân ngöôøi cuối năm 2008 là hơn 248.000. Trong đó, PN lấy chồng nước ngoài chiếm 87%-93%, 3. LỒNG GHÉP GiỚI 3.1 LỒNG GHÉP GiỚI LÀ GÌ ? LAØ QUAÙ TRÌNH ÑÖA YEÁU TOÁ GIÔÙI VAØO CHÍNH SAÙC H, CHU TRÌNH KEÁ HOAÏC H DÖÏ AÙN ÔÛ MOÏ I CAÁ P ÑOÄ VAØ MOÏI LÓNH VÖÏC CUÛA ÑÔØI SOÁNG XAÕ HOÄI ÑEÅ ÑAÙ P ÖÙNG NHU CAÀU GIÔÙ I
  9. 3.2 TAÏI SAO PHAÛI LGG? 3. 3 NGUYEÂN TAÉC LGG - Xuaát phaùt töø vai troø, vò trí cuûa PN và NG trong phaùt trieån. 1. UBQG vì STBPN chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng KH hành động giai đoạn 2006 – - Xuaát phaùt töø ñònh höôùng, hieäu quaû ñaàu tö phaùt 2010 với 5 mục tiêu về KT, GD-ĐT,CSSK, quyền trieån KT – XH. năng PN và năng lực hoạt động. 2. Các mục tiêu có điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. - Töø nhu caàu duy trì tính beàn vöõng thaønh quaû 3. Mục tiêu tương ứng của ngành nào do ngành đó chủ phaùt trieån ñaït ñöôïc. trì xây dựng 4. Các mục tiêu/chỉ tiêu Quốc gia có tính định hướng Bộ/ngành/địa phương xác định cụ thể. 4.Tính ưu việt của phương pháp LGG 5. AI CHÒU TRAÙCH NHIEÄM LGG? Veà nguyeân taéc giaûi quyeát BBÑ Giôùi : laø traùch nhieäm chung cuûa taát caû caùc cô quan nhaø nöôùc vaø Phương pháp LGG không chỉ chú trọng tới PN toå chöùc XH chöù khoâng phaûi laø traùch nhieäm cuûa Đề cập đến các biện pháp khắc phục nguyên Hoäi LHPN hay Ban Vì sự tiến bộ PN. nhân sâu xa của sự bất bình đẳng giữa PN và NG, Đáp ứng tối đa những nhu cầu, nguyện vọng khác nhau thông qua các chính sách cụ thể. Cùng với việc thu hút PN vào mọi mặt đời sống, phương pháp này góp phần triệt để xoá UBQG VSTBPN vaø caùc Ban VSTBPN coù vai bất bình đẳng giới trong XH. troø ñaëc bieät trong vieäc tham möu veà chính saùch, xaây döïng KH haønh ñoäng vaø kieän toaøn cô cheá toå chöùc, naâng cao naêng löïc, ñieàu phoái giaùm saùt vaø ñaùnh giaù caùc hoïat ñoäng LGG. GIẢI PHÁP THAY ĐỔI NHẬN THỨC Xin caûm ôn. NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ BĐG Chuùc caùc Anh, Chò Söùc khoûe, • NÓI chưa phải là đã nghe Haïnh phuùc vaø Thaønh ñaït • NGHE chưa phải là đã HiÓu • HIỂU chưa phải là đã chÊp nhËn • CHẤP NHẬN chưa phải là đã hµnh ®éng • HÀNH ĐỘNG chưa phải là đã duy trì • “LGG được coi là chiến lược hữu hiệu nhất nhằm đạt được mục tiêu BÌNH ĐẲNG GIỚI
  10. • 8 MUÏC TIEÂU THIEÂN NIEÂN KYÛ • 1. Xoùa boû tình traïng ñoùi ngheøo cuøng cöïc • 2. Phoå caäp giaùo duïc tieåu hoïc • 3. Taêng cöôøng BÑG vaø taêng quyeàn naêng cho PN • 4. Giaûm tæ leä töû vong cho treû em • 5. Caûi thieän söùc khoûe baø meï • 6. Phoøng choáng HIV/AIDS, soát reùt vaø caùc beänh khaùc • 7. Ñảm baûo moâi tröôøng beàn vöõng • 8. Thieát laäp quan heä hôïp taùc toaøn caàu vì phaùt trieån
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2