intTypePromotion=3

Đồ án môn học: Thiết kế động cơ đốt trong

Chia sẻ: Danbo Vu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:52

0
51
lượt xem
11
download

Đồ án môn học: Thiết kế động cơ đốt trong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án môn học "Thiết kế động cơ đốt trong" được biên soạn với các nội dung: Phương pháp xây dựng các đồ thị trong bản vẽ đồ thị động học và động lực học, phân tích đặc điểm chung của động cơ chọn tham khảo, phân tích đặc điểm kết cấu và nguyên lý làm việc của cơ cấu phân phối khí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án môn học: Thiết kế động cơ đốt trong

 1. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: GVHD: PGS.TS TRẦN VĂN NAM THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG LỜI NÓI ĐẦU Sau khi âæåüc hoüc 2 män chênh cuía ngaình âäüng cå âäút trong (Nguyãn lyï âäüng cå âäút trong, Kãút cáúu vaì tênh toaïn âäüng cå âäút trong ) cuìng mäüt säú män cå så khaïc (sæïc bãön váût liãûu, cå lyï thuyãút, váût liãûu hoüc,... ), sinh viãn âæåüc giao laìm âäö aïn män hoüc kãút cáúu vaì tênh toaïn âäüng cå âäút trong. Âáy laì mäüt pháön quan troüng trong näüi dung hoüc táûp cuía sinh viãn, nhàòm taûo âiãöu kiãûn cho sinh viãn täøng håüp, váûn duûng caïc kiãún thæïc âaî hoüc âãø giaíi quyãút mäüt váún âãö cuû thãø cuía ngaình. Trong âäö aïn naìy, em âæåüc giao nhiãûm vuû tênh toaïn vaì thiãút kãú Hãû Thäúng Phäúi Khê cuía âäüng cå. Âáy laì mäüt nhoïm chi tiãút chênh, khäng thãø thiãúu trong âäüng cå âäút trong. Noï duìng âãø naûp khê bãn ngoaìi vaìo buäöng chaïy vaì haìo träün våïi nhiãn liãûu phun vaìo åí cuäúi kç neïn âãø thæûc hiãûn quaï trçnh chaïy sinh cäng. Trong quaï trçnh thæûc hiãûn âäö aïn, em âaî cäú gàõng tçm toìi, nghiãn cæïu caïc taìi liãûu, laìm viãûc mäüt caïch nghiãm tuïc våïi mong muäún hoaìn thaình âäö aïn täút nháút. Tuy nhiãn, vç baín thán coìn êt kinh nghiãûm cho nãn viãûc hoaìn thaình âäö aïn láön naìy khäng thãø khäng coï khiãúm khuyãút. Cuäúi cuìng, em xin baìy toí loìng biãút ån sáu sàõc âãún caïc tháöy, cä âaî táûn tçnh truyãön âaût laûi nhæîng kiãún thæïc quyï baïu cho em. Âàûc biãût, em xin gåíi låìi caím ån âãún sæû nhiãût tçnh hæåïng dáùn cuía tháöy Tráön Vàn Nam trong quaï trçnh laìm âäö aïn. Em mong muäún nháûn âæåüc sæû xem xeït vaì chè dáùn cuía tháöy. Sinh viãn Lã Hoaìng Thaío SVTH : LÊ HOÀNG THẢO TRƯỜNG: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN 1 LỚP : 07C4A KHOA : CƠ KHÍ GIAO THÔNG NHÓM: 12A
 2. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: GVHD: PGS.TS TRẦN VĂN NAM THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Baíng Säú Liãûu Cuía Âäüng Cå Ghi chuï THÆÏ TÃN THÄNG SÄÚ KYÏ HIÃÛU GIAÏ TRË NGUYÃN Cäng suáút coï êch Ne Kw 55 Tyí säú neïn 17.7 Säú voìng quay n voìng/phuït 2220 Âæåìng kênh xilanh D mm 104.1 Haình trçnh piston S mm 119.5 Säú xilanh/ tham säú 4/ 0.25 kãút cáúu Säú kyì i/ 4 Goïc måí såïm xupaïp âäü 16 naûp 1 Goïc âoïng muäün 2 âäü 46 xupaïp naûp Goïc måí såïm xupaïp 3 âäü 56 thaíi 4 Goïc âoïng muäün âäü 48 xupaïp thaíi Baíng Thäng Säú Choün Cuía Âäüng Cå TÃN THÄNG SÄÚ KYÏ HIÃÛU THÆÏ NGUYÃN GIAÏ TRË Ghi chuï 2 Aïp suáút khê naûp Pk MN/m 0.1 Nhiãût âäü khê naûp Tk K 288 Hãû säú dæ læåüng 1.5 1.5 - 1.9 khäng khê Aïp suáút cuäúi kyì naûp Pa MN/m2 0.088 (0.8-0.9)Pk 2 Aïp suáút khê soït Pr MN/m 0.11124 (1.05-1.1)P0 Nhiãût âäü khê soït Tr K 700 700 - 900 T Âäü sáúy noïng khê K 20 20 - 40 naûp måïi Chè säú giaîn nåí âoaûn nhiãût m 1.45 1.45 - 1.5 cuía khê soït Chè säú giaín nåí âa n1 1.35 biãún trong quaï trçnh (1.34-1.39) naûp Chè säú giaín nåí âa n2 1.2 biãún trong quaï trçnh (1.15-1.28) thaíi Tyí säú tàng aïp ’ 1.604 1.5 - 1.8 Hã säú naûp thãm 1 1.04 1.02 - 1.07 Hãû säú queït buäöng 2 0.92 - 0.97 0.95 2 SVTHchaïy : LÊ HOÀNG THẢO TRƯỜNG: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN HãûLỚP : 07C4A säú hiãûu âênh tyí KHOA : CƠ KHÍ GIAO THÔNG NHÓM: 12A t 1.1 1.11 nhiãût Hãû säú âiãön âáöy âäö d 0.97 0.92 - 0.97 thë
 3. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: GVHD: PGS.TS TRẦN VĂN NAM THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG ÂÄÜNG HOÜC VAÌ ÂÄÜNG LÆÛC HOÜC. 1.1.XÁY DÆÛNG ÂÄÖ THË CÄNG. 1.1.1. Xáy dæûng âæåìng cong aïp suáút trãn âæåìng neïn. Ta coï: phæång trçnh âæåìng neïn âa biãún: p.V n1 = conts, do âoï nãúu goüi x laì âiãøm báút kyì trãn âæåìng neïn thç [1]: p c .Vcn1 p nx .Vnxn1 Tæì âoï ruït ra : 1 p nx pc . n1 Vnx Vc Vnx Âàût: i Vc Khi âoï, aïp suáút taûi âiãøm báút kyì x: pc p nx [MN/m2] i n1 (1.1) ÅÍ âáy: n1 pc pa . - aïp suáút cuäúi quaï trçnh neïn. Trong âoï: pa - aïp suáút âáöu quaï trçnh neïn. - Âäüng cå khäng tàng aïp: pa = (0,8 ÷ 0,9)pk Choün: pa = 0,88pk Trong âoï: pk- aïp suáút træåïc xuïpaïp naûp Choün pk = p0 = 0,1[MN/m2] Váûy: pa =0,88.0,1=0,088 [MN/m2] - tyí säú neïn, =17,7 (âáy laì âäüng cå Diezel buäöng chaïy phán caïch ) n1- chè säú neïn âa biãún trung bçnh. - Âäüng cå Diesel buäöng chaïy ngàn caïch: n1 = (1,34 1,39). Choün n1 = 1,35 pc = 0,088.17,7 1,35 = 4,26 [MN/m2]. 1.1.2. Xáy dæûng âæåìng cong aïp suáút trãn âæåìng giaîn nåí. Phæång trçnh cuía âæåìng giaîn nåí âa biãún laì: p.V n const , do âoï 2 nãúu goüi x laì âiãøm báút kyì trãn âæåìng giaîn nåí thç: p z .V zn2 n2 p gnx .V gnx 1 p gnx pz . n2 Tæì âoï ruït ra: V gnx Vz ÅÍ âáy: pz- aïp suáút cæûc âaûi, pz = 7,7 [MN/m2]. SVTH : LÊ HOÀNG THẢO TRƯỜNG: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN 3 LỚP : 07C4A KHOA : CƠ KHÍ GIAO THÔNG NHÓM: 12A
 4. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: GVHD: PGS.TS TRẦN VĂN NAM THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Vz = .Vc Trong âoï: - tyí säú giaîn nåí såïm, = (1,2÷1,7). Choün = 1,5 n2- chè säú giaîn nåí âa biãún trung bçnh - Âäúi våïi âäüng cå Diesel: n2 = (1,15 1,28). Choün n2 = 1,2 V gnx Ta âàût: i Vc n2 Suy ra: p gnx pz . n2 [MN/m2] i (1.2) 1.1.3. Baíng tênh xáy dæûng âäö thë cäng Tæì cäng thæïc (1.1) vaì (1.2), kãút håüp våïi viãûc choün caïc thãø têchVnx vaì Vgnx, ta tçm âæåüc caïc giaï trë aïp suáút p nx, pgnx. Viãûc tênh caïc giaï trë pnx, pgnx âæåüc thæûc hiãûn trong baíng sau: Baíng 1.1. Caïc âiãøm aïp suáút trãn âæåìng neïn vaì âæåìng giaîn nåí Đường Nén Đường Giản Nở n1 n1 n1 n2 n2 n2 Vx i i 1/i Pc/ i i 1/ i (Pz.ρn2)/ i Vc 1 1.00 1.00 4.26 1.00 1.00 1.5Vc 1.5 1.73 0.58 2.46 1.63 0.61 7.70 2Vc 2 2.55 0.39 1.67 2.30 0.44 5.44 3Vc 3 4.41 0.23 0.97 3.74 0.27 3.34 4Vc 4 6.50 0.15 0.66 5.28 0.19 2.37 5Vc 5 8.78 0.11 0.49 6.90 0.14 1.81 6Vc 6 11.23 0.09 0.38 8.59 0.12 1.46 7Vc 7 13.83 0.07 0.31 10.33 0.10 1.21 8Vc 8 16.56 0.06 0.26 12.13 0.08 1.03 9Vc 9 19.42 0.05 0.22 13.97 0.07 0.89 10Vc 10 22.39 0.04 0.19 15.85 0.06 0.79 11Vc 11 25.46 0.04 0.17 17.77 0.06 0.70 12Vc 12 28.63 0.03 0.15 19.73 0.05 0.63 13Vc 13 31.90 0.03 0.13 21.71 0.05 0.58 14Vc 14 35.26 0.03 0.12 23.73 0.04 0.53 15Vc 15 38.70 0.03 0.11 25.78 0.04 0.48 16Vc 16 42.22 0.02 0.10 27.86 0.04 0.45 17Vc 17 45.83 0.02 0.09 29.96 0.03 0.42 17,7Vc 17.7 48.39 0.02 0.09 31.45 0.03 0.40 1.1.4. Xaïc âënh caïc âiãøm âàûc biãût vaì hiãûu chènh âäö thë cäng. Veî hãû truûc toüa âäü (V, p) våïi caïc tyí lãû xêch: v= 0,006 [lêt/mm] 2 p= 0,0293 [MN/m .mm]. Xaïc âënh caïc âiãøm âàûc biãût: -Âiãøm r (Vc,pr) SVTH : LÊ HOÀNG THẢO TRƯỜNG: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN 4 LỚP : 07C4A KHOA : CƠ KHÍ GIAO THÔNG NHÓM: 12A
 5. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: GVHD: PGS.TS TRẦN VĂN NAM THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG ÅÍ âáy: Vc- thãø têch buäöng chaïy: Vh Vc 1 (1.3) Trong âoï: Vh- thãø têch cäng taïc: .D 2 .104,12 Vh .S .119,5 1016574,05 [mm3] 4 4 Vh = 1,002 [l] Khi âoï: 1,02 Vc 0,06 [l] 17,7 1 pr- aïp suáút khê soït, phuû thuäüc vaìo loaûi âäüng cå Täúc âäü trung bçnh cuía piston: S .n 0,1195.2220 CM 8,843 [m/s] 30 30 Nhæ váûy âäüng cå âang khaío saït laì âäüng cå täúc âäü cao, do âoï aïp suáút khê soït pr âæåüc xaïc âënh [1]: pr = (1,05÷1,1).p0 Trong âoï: p0- aïp suáút khê tråìi Vç âäüng cå khäng tàng aïp, coï làõp bçnh tiãu ám trãn âæåìng thaíi nãn thay p0 åí trãn bàòng aïp suáút trãn âæåìng thaíi p th,våïi pth =(1,02÷1,04).p0 Choün: pth = 1,03p0 vaì pr = 1,08pth Váûy: Pr = 1,08.pth = 1,08.1,03.p0 = 0,11124 [MN/m2]. Váûy: r (0,06 [l]; 0,11124 [MN/m2]) - Âiãøm a (Va,pa) Trong âoï : Va = . Vc = 17,7. 0,06 = 1,062 [l]. a (1,062[l]; 0,088[MN/m2]) - Âiãøm b (Vb, pb) ÅÍ âáy: Pz pb - aïp suáút cuäúi quaï trçnh giaîn nåí. pb n2 ; pz 7 n2 1,.2 17 = pb = 1.55 = pb = 0,398 [MN/m2] b (1,062 [l]; 0.398 [MN/m2]). - Âiãøm c (Vc, pc) c (0,06[l]; 4,26 [MN/m2]). SVTH : LÊ HOÀNG THẢO TRƯỜNG: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN 5 LỚP : 07C4A KHOA : CƠ KHÍ GIAO THÔNG NHÓM: 12A
 6. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: GVHD: PGS.TS TRẦN VĂN NAM THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG - Âiãøm y (Vc, pz) y (0,06[l]; 7,7[MN/m2]) - Âiãøm z (Vz, pz) Våïi Vz = .Vc = 1,5.0,06 = 0.09 [l]. z (0,09 [l]; 7,7 [MN/m2]) Näúi caïc âiãøm trung gian cuía âæåìng neïn vaì âæåìng giaîn nåí våïi caïc âiãøm âàûc biãût, seî âæåüc âäö thë cäng lyï thuyãút. Duìng âäö thë Brick xaïc âënh caïc âiãøm : - Phun såïm (c’): s = 14o - Måí såïm xupap naûp (r’): α1=16o - Âoïng muäün xupaïp naûp (a’’): α2=46o - Måí såïm xupap thaíi (b’): α3=56o - Âoïng muäün xupap thaíi (r’’): α4=48o Hiãûu chènh âäö thë cäng : Âäüng cå Diesel láúy aïp suáút cæûc âaûi bàòng pz. Xaïc âënh caïc âiãøm trung gian: - Trãn âoaûn cy láúy âiãøm c’’ våïi c’’c = 1/3 cy. - Trãn âoaûn yz láúy âiãøm z’’ våïi yz’’ = 1/2 yz. - Trãn âoaûn ba láúy âiãøm b’’ våïi bb’’ = 1/2 ba. Näúi caïc âiãøm c’c’’z’’ vaì âæåìng giaîn nåí thaình âæåìng cong liãn tuûc taûi ÂCT vaì ÂCD vaì tiãúp xuïc våïi âæåìng thaíi, ta seî nháûn âæåüc âäö thë cäng âaî hiãûu chènh. SVTH : LÊ HOÀNG THẢO TRƯỜNG: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN 6 LỚP : 07C4A KHOA : CƠ KHÍ GIAO THÔNG NHÓM: 12A
 7. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: GVHD: PGS.TS TRẦN VĂN NAM THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG o o' 0 18 1 17 P [MN/m2] 2 16 15 3 14 7.7 Z'' 4 13 5 12 6 11 7 7 9 10 8 6 ÂÄÖ THËBRICK C'' 5 C ÂÄÖ THËCÄNG 4 µp = 0.0293[MN/m2.mm] C' µv = 0.006[lit/mm] 3  ­Pj(s) C 2 1' 1 ÂCT F 1 b' ÂCD 2' P0 b r r' a' b'' a r'' E0.7 0 A 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 1 B V [l] 3' F 2 F 1 2 3 D Hçnh 1.1 Âäö Thë Cäng 1.2.XÁY DÆÛNG ÂÄÖ THË CHUYÃØN VË PISTON BÀÒNG PHÆÅNG PHAÏP ÂÄÖ THË BRICK. Veî voìng troìn tám O, baïn kênh R = S/2 = 119,5/2 = 59,75 [mm]. Choün tyí lãû xêch: s = 0,716 [mm/mm]. Giaï trë biãøu diãùn cuía R laì : R 59,75 R 83,5 [mm]. S 0,716 Tæì O láúy âoaûn OO’ dëch vãö phêa âiãøm chãút dæåïi mäüt âoaûn : R. OO' 2 SVTH : LÊ HOÀNG THẢO TRƯỜNG: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN 7 LỚP : 07C4A KHOA : CƠ KHÍ GIAO THÔNG NHÓM: 12A
 8. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: GVHD: PGS.TS TRẦN VĂN NAM THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG ÅÍ âáy: - thäng säú kãút cáúu; = 0,25. R. 59,75.0,25 OO' 7,469 [mm] 2 2 Giaï trë biãøu diãùn laì : R. 59,75.0,25 OO' 10,43 [mm] 2. S 2.0,716 Muäún xaïc âënh chuyãøn vë cuía piston æïng våïi goïc quay truûc khuyíu laì α ta laìm nhæ sau: tæì O keí baïn kênh báút kyì OB taûo våïi AD mäüt goïc α, tæì O’ keí tia O’B’//OB. Keí B’C thàóng goïc våïi AD. Theo Brick âoaûn AC = x. Tháût váûy, ta coï thãø chæïng minh âiãöu naìy ráút dãù daìng. Tæì hçnh 1.2 ta coï : AC = AO - OC = AO - (CO’ - OO’) = R - O’B’.Cos + R. /2 Coi: R. O' B' R 2.Cos Thay quan hãû trãn vaìo cäng thæïc tênh AC, sau khi chènh lyï ta coï : AC R. 1 Cos . 1 Cos 2 R. 1 Cos . 1 Cos 2 x 2 4 A ÂCT 90 180 0 B x x C M S=2R R (S=Xmax) S=2R O X=f( R. O' D ÂCD Hçnh 1.2. Âäö thë Brick 1.3.XÁY DÆÛNG ÂÄÖ THË VÁÛN TÄÚC. Tyí lãû xêch : v = . s ÅÍ âáy: .n .2250 - täúc âäü goïc cuía truûc khuyíu, 235,5 rad / s 30 30 SVTH : LÊ HOÀNG THẢO TRƯỜNG: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN 8 LỚP : 07C4A KHOA : CƠ KHÍ GIAO THÔNG NHÓM: 12A
 9. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: GVHD: PGS.TS TRẦN VĂN NAM THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG .n .2250 v . S .0,90625  213,4218 [mm/s.mm] 30 30 Veî næîa voìng troìn tám O coï baïn kênh R1: R 1 = R. = 72,5. 235,5 = 17073,75 [mm/s]. Giaï trë biãøu diãùn cuía R1 laì : R1 17073,75  R1 80 [mm]. v 213,4218 Veî voìng troìn tám O coï baïn kênh R2: R. . 72,5.0,25.235,5 R2 2134,218 [mm/s]. 2 2 Giaï trë biãøu diãùn cuía R2 laì: R2 2134,218 R2 10 [mm]. v 213,4218 Chia næîa voìng troìn R1 vaì voìng troìn R2 thaình 18 pháön âaïnh säú 1, 2, 3, ..., 18 vaì 1’, 2’, 3’, ..., 18’ theo ngæåüc vaì cuìng chiãöu kim âäöng häö tæång æïng. Tæì caïc âiãøm 0, 1, 2, 3, ... keí caïc âæåìng thàóng goïc våïi AB keí tæì 0, 1’, 2’, 3’, ... tæång æïng taûo thaình caïc giao âiãøm. Näúi caïc giao âiãøm naìy laûi bàòng âæåìng cong ta âæåüc âæåìng biãøu diãùn trë säú váûn täúc. Khoaíng caïch tæì âæåìng cong naìy âãún næîa âæåìng troìn biãøu diãùn trë säú täúc âäü cuía piston æïng våïi goïc α. SVTH : LÊ HOÀNG THẢO TRƯỜNG: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN 9 LỚP : 07C4A KHOA : CƠ KHÍ GIAO THÔNG NHÓM: 12A
 10. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: GVHD: PGS.TS TRẦN VĂN NAM THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG ÂÄÖ THËCHUYÃØ N VËVÁÛ N TÄÚ C  = 2 âäü /mm = 0.16637 m/s.mm v  V s = 0.776 mm/mm 0 S( Vmax 20 40 V(S 60 80 100 120 140 160 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 S 3'' 4'' 5'' 6'' 3' 4' 5' 6' 7' 2'' 7'' 2' 1'' 8'' 1' 8' 0 9' 9'' 18 10'' 17'' 16'' 11'' 15'' 12'' 13'' 14'' 1 17 2 16 3 15 4 14 5 13 6 12 7 11 8 9 10 Hçnh 1.3. Âäö thë xaïc âënh váûn täúc cuía piston vaì chuyãøn vë S. 1.4.XÁY DÆÛNG ÂÄÖ THË GIA TÄÚC THEO PHÆÅNG PHAÏP TÄLÃ. Choün tyí lãû xêch J = 65039,77 [mm/s2.mm]. Láúy âoaûn thàóng AB = S = 2R = 119,5 (mm). S 119,5 Giaï trë biãøu diãùn laì: AB 167 [mm] S 0,716 Tênh jmax, jmin [2]: 2 + jmax R. . 1 59,75.232,362. 1 0,25 4032465,48 [mm/s2] + jmin R. 2 . 1 59,75.232,362. 1 0,25 2419479,29 [mm/s2] Tæì A dæûng âoaûn thàóng AC thãø hiãûn jmax . Giaï trë biãøu diãùn cuía jmax laì: jmax 4032465,48 AC 62 [mm]. j 65039,77   Tæì B dæûng âoaûn thàóng BD thãø hiãûn jmin . Giaï trë biãøu diãùn cuía jmin laì: SVTH : LÊ HOÀNG THẢO TRƯỜNG: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN 10 LỚP : 07C4A KHOA : CƠ KHÍ GIAO THÔNG NHÓM: 12A
 11. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: GVHD: PGS.TS TRẦN VĂN NAM THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG jmin 2419479,29 BD 37,2 [mm]. Näúi CD càõt AB åí E. j 65039,77 Láúy EF [2]: 2 EF 3. .R. 3.0,25.59,75.232,36 2 2419479,29 [mm/s2]. Giaï trë biãøu diãùn cuía EF laì : EF 2419479,29 EF 37,2 [mm]. j 65039,77 Näúi CF vaì DF. Phán caïc âoaûn CF vaì DF thaình caïc âoaûn nhoí bàòng nhau ghi caïc säú 1, 2, 3, ... vaì 1’, 2’, 3’, ... nhæ hçnh 1.4. Näúi 11’, 22’, 33’, v.v... Âæåìng bao cuía caïc âoaûn thàóng naìy biãøu thë quan hãû cuía haìm säú j=f(x). Diãûn têch F1 = F2. J [m/s2] C ÂäöThëGia Täú c J(s) µj = 65039.77[mm/m2.mmm]  ­J(s) 1' j max F 1 2' A B E S[mm] 3' F j min 2 F 1 2 3 D Hçnh 1.4. Âäö thë Tälã. 1.5. XÁY DÆÛNG ÂÄÖ THË LÆÛC QUAÏN TÊNH P j, LÆÛC KHÊ THÃØ Pkh, LÆÛC TÄØNG P1. 1.5.1. Âäö thë læûc quaïn tênh Pj. Caïch xáy dæûng hoaìn toaìn giäúng âäö thë gia täúc, ta chè thay caïc giaï trë Jmax, Jmin vaì -3 R 2 bàòng caïc giaï trë Pmax, Pmin, -3 R 2.m. ÅÍ âáy: m- khäúi læåüng chuyãøn âäüng tënh tiãún cuía cå cáúu khuyíu truûc thanh truyãön [2]: m = mnp + m1. Trong âoï: m1- khäúi læåüng táûp trung taûi âáöu nhoí thanh truyãön. SVTH : LÊ HOÀNG THẢO TRƯỜNG: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN 11 LỚP : 07C4A KHOA : CƠ KHÍ GIAO THÔNG NHÓM: 12A
 12. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: GVHD: PGS.TS TRẦN VĂN NAM THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG m 1 coï thãø xaïc âënh så bäü theo cäng thæïc kinh nghiãûm sau âáy [2]: m1 = (0,275 0,35)mtt Choün m1 = 0,32. mtt = 0,32.2,8 = 0,98 [kg]. mnp- khäúi læåüng nhoïm piston, mnp = 1,9 [kg]. m = 1,9 + 0,98 = 2,88 [kg]. Læûc quaïn tênh Pjmax : m. j max Pj max FP (1.4) ÅÍ âáy: FP- diãûn têch âènh piston. .D 2 .104,12 FP 8506,9 [mm2]. 4 4 2,88.4032465,48.10 9 Pj max 1,3652 [MN/m2]. 8506,9.10 6 Læûc quaïn tênh Pjmin: 9 m. jmin 2,88.2419479,29.10 Pj min 0,82 [MN/m2]. (1.5) FP 8506,9.10 6 Tæì A dæûng âoaûn thàóng AC thãø hiãûn (-Pjmax). Giaï trë biãøu diãùn cuía (-Pjmax) laì: Pj max 1,3652 AC 46,6 [mm]. P 0,0293 Tæì B dæûng âoaûn thàóng BD thãø hiãûn (-Pjmin). Giaï trë biãøu diãùn cuía (-Pjmin) laì: Pj min 0,82 BD 27,98 [mm]. P 0,0293 Näúi CD càõt AB åí E. Láúy EF [2]: 2 m.3. .R. 3.0,25.59,75.232,362.2,88.10 9 EF 0,82 [MN/m2]. FP 8506,9.10 6 Giaï trë biãøu diãùn cuía EF laì: EF 0,82 EF 27,98 [mm]. P 0,0293 Näúi CF vaì DF. Phán caïc âoaûn CF vaì DF thaình caïc âoaûn nhoí bàòng nhau ghi caïc säú 1, 2, 3, ... vaì 1’, 2’, 3’,... nhæ hçnh 1.4. Näúi 11’, 22’, 33’, v.v... Âæåìng bao cuía caïc âoaûn thàóng naìy biãøu thë quan hãû cuía haìm säú -Pj=f(s). Diãûn têch F1 = F2. SVTH : LÊ HOÀNG THẢO TRƯỜNG: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN 12 LỚP : 07C4A KHOA : CƠ KHÍ GIAO THÔNG NHÓM: 12A
 13. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: GVHD: PGS.TS TRẦN VĂN NAM THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Pj [MN/m] C ÂäöThëLæû c Quaïn Tênh Pj µpj = 0.0293[MN/m2.mm]  ­Pj(s) 1' Pjmax F 1 2' A B E S[mm] 3' F Pjmin 2 F 1 2 3 D Hçnh 1.5. Âäö thë læûc quaïn tênh. 1.5.2. Âäö thë læûc khê thãø Pkh Kãút håüp âäö thë Brick vaì âäö thë cäng nhæ ta âaî veî åí trãn ta coï caïch veî nhæ sau : Tæì caïc goïc 0, 10 0, 200, 300, ..., 1800 tæång æïng våïi kyì naûp cuía âäüng cå 1900, 2000, 2100, ..., 3600 tæång æïng våïi kyì neïn cuía âäüng cå 370 0, 3800, 3900, ..., 5400 tæång æïng våïi kyì chaïy - giaîn nåí cuía âäüng cå 5500, 5600, 5700, ..., 7200 tæång æïng våïi kyì thaíi cuía âäüng cå trãn âäö thë Brick ta gioïng caïc âoaûn thàóng song song våïi truûc p cuía âäö thë cäng seî càõt âæåìng biãøu diãùn âäö thë cäng tæång æïng caïc kyì naûp, neïn, chaïy - giaîn nåí, thaíi cuía âäüng cå vaì láön læåüt âo caïc giaï trë âæåüc tênh tæì âiãøm càõt âoï âãún âæåìng thàóng song song våïi truûc V vaì coï tung âäü bàòng p 0, ta âàût sang bãn phaíi baín veî caïc giaï trë væìa âo ta seî âæåüc caïc âiãøm tæång æïng caïc goïc 0 0, 100, 200, 300, ..., 7100, 7200 vaì láön læåüt näúi caïc âiãøm âoï ta seî âæåüc âäö thë læûc khê thãø Pkh cáön biãøu diãùn. 1.5.3. Âäö thë læûc taïc duûng lãn chäút piston P1. Læûc taïc duûng lãn chäút piston laì håüp læûc cuía læûc quaïn tênh vaì læûc khê thãø: P1 = Pkh + Pj Tæì âäö thë læûc quaïn tênh vaì læûc khê thãø âaî veî åí trãn, theo nguyãn tàõc cäüng âäö thë ta seî âæåüc âäö thë P1 cáön biãøu diãùn. SVTH : LÊ HOÀNG THẢO TRƯỜNG: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN 13 LỚP : 07C4A KHOA : CƠ KHÍ GIAO THÔNG NHÓM: 12A
 14. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: GVHD: PGS.TS TRẦN VĂN NAM THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Hçnh :1.7 Âäö thë khai triãøn Pj, P1, Pkt 1.6. XÁY DÆÛNG ÂÄÖ THË LÆÛC TIÃÚP TUYÃÚN T, LÆÛC PHAÏP TUYÃÚN Z, LÆÛC NGANG N. Caïc cäng thæïc âãø tênh toaïn T, Z, N âæåüc chæïng minh nhæ sau: Pkh N Ptt P1 l Pk Ptt Z T O N Ptt Hçnh 1.8 Hãû læûc taïc duûng trãn cå cáúu khuyíu truûc thanh truyãön giao P1 Ptt tám. ÅÍ âáy: p1 = pkh + pJ p1 = P1/Fp SVTH : LÊ HOÀNG THẢO TRƯỜNG: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN 14 LỚP : 07C4A KHOA : CƠ KHÍ GIAO THÔNG NHÓM: 12A
 15. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: GVHD: PGS.TS TRẦN VĂN NAM THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG pJ = PJ/Fp    Phán p1 thaình hai thaình pháön læûc: p1 ptt N Trong âoï: ptt -læûc taïc duûng trãn âæåìng tám thanh truyãön. N- læûc ngang taïc duûng trãn phæång thàóng goïc våïi âæåìng tám xy lanh. Tæì quan hãû læåüng giaïc ta coï thãø xaïc âënh âæåüc trë säú cuía ptt vaì N. 1 ptt p1 . Cos (1.6) N p1 .tg (1. Phán p tt thaình hai phán læûc: læûc tiãúp tuyãún T vaì læûc phaïp tuyãún Z (sau khi âaî dåìi xuäúng tám chäút khuyíu ) ta cuîng coï thãø xaïc âënh trë säú cuía T vaì Z bàòng caïc quan hãû sau: Sin T ptt .Sin( ) p1 . Cos Cos (1.8) Z ptt .Cos p1 . Cos (1.9) Láûp baíng tênh T, N, Z tæång æïng våïi caïc goïc quay truûc khuyíu = 0 , 100, 200, ..., 7200 vaì = arcsin( .sin ). 0 Choün tyí lãû xêch T = Z = N =0,0293 [MN/m2.mm], = 2 [âäü/mm]. Sæí duûng caïc cäng thæïc (1.7), (1.8), (1.9), ta tênh âæåüc caïc giaï trë T, Z, N æïng våïi caïc goïc α. Baíng 1.2. Giaï trë T, Z, N æïng våïi caïc goïc α Tyí lãû xêch μT = μZ = μN = μN = 0,0293 [MN/m2.mm] α( độ) P1(mm) Sin( α+β)/cosβ T(mm) Cos( α+β)/cosβ Z(mm) tagβ N(mm) 0 -42.00 0.00 0.00 1.00 -42.00 0.00 0.00 10 -41.00 0.22 -8.87 0.98 -40.07 0.04 -1.78 20 -39.00 0.42 -16.48 0.91 -35.50 0.09 -3.35 30 -35.00 0.61 -21.32 0.80 -28.11 0.13 -4.41 40 -28.00 0.77 -21.49 0.66 -18.52 0.16 -4.56 50 -21.00 0.89 -18.72 0.49 -10.36 0.20 -4.10 60 -13.00 0.98 -12.70 0.31 -4.00 0.22 -2.88 70 -5.00 1.02 -5.11 0.11 -0.57 0.24 -1.21 80 3.00 1.03 3.09 -0.08 -0.23 0.25 0.76 90 11.00 1.00 11.00 -0.26 -2.84 0.26 2.84 100 16.00 0.94 15.05 -0.42 -6.78 0.25 4.06 110 21.00 0.86 18.00 -0.57 -11.95 0.24 5.08 120 25.00 0.76 18.88 -0.69 -17.30 0.22 5.54 130 26.00 0.64 16.66 -0.79 -20.60 0.20 5.07 140 28.00 0.52 14.51 -0.87 -24.38 0.16 4.56 150 29.00 0.39 11.34 -0.93 -26.94 0.13 3.65 160 29.00 0.26 7.58 -0.97 -28.10 0.09 2.49 SVTH : LÊ HOÀNG THẢO TRƯỜNG: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN 15 LỚP : 07C4A KHOA : CƠ KHÍ GIAO THÔNG NHÓM: 12A
 16. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: GVHD: PGS.TS TRẦN VĂN NAM THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 170 29.00 0.13 3.79 -0.99 -28.78 0.04 1.26 180 30.00 0.00 0.00 -1.00 -30.00 0.00 0.00 190 30.00 -0.13 -3.93 -0.99 -29.77 -0.04 -1.30 200 30.00 -0.26 -7.84 -0.97 -29.07 -0.09 -2.57 210 30.50 -0.39 -11.92 -0.93 -28.34 -0.13 -3.84 220 30.00 -0.52 -15.54 -0.87 -26.12 -0.16 -4.88 230 29.00 -0.64 -18.58 -0.79 -22.98 -0.20 -5.66 240 28.50 -0.76 -21.52 -0.69 -19.72 -0.22 -6.32 250 25.00 -0.86 -21.43 -0.57 -14.23 -0.24 -6.04 260 20.30 -0.94 -19.10 -0.42 -8.60 -0.25 -5.16 270 15.50 -1.00 -15.50 -0.26 -4.00 -0.26 -4.00 280 9.00 -1.03 -9.26 -0.08 -0.69 -0.25 -2.29 290 2.00 -1.02 -2.04 0.11 0.23 -0.24 -0.48 300 -3.00 -0.98 2.93 0.31 -0.92 -0.22 0.67 310 -5.00 -0.89 4.46 0.49 -2.47 -0.20 0.98 320 -3.00 -0.77 2.30 0.66 -1.98 -0.16 0.49 330 7.00 -0.61 -4.26 0.80 5.62 -0.13 -0.88 340 34.00 -0.42 -14.37 0.91 30.95 -0.09 -2.92 350 74.00 -0.22 -16.02 0.98 72.32 -0.04 -3.22 137.0 360 137.00 0.00 0.00 1.00 0 0.00 0.00 370 217.00 0.22 46.97 0.98 212.07 0.04 9.43 380 177.00 0.42 74.81 0.91 161.13 0.09 15.19 390 100.00 0.61 60.91 0.80 80.30 0.13 12.60 400 64.00 0.77 49.12 0.66 42.33 0.16 10.42 410 44.00 0.89 39.22 0.49 21.71 0.20 8.59 420 35.00 0.98 34.19 0.31 10.78 0.22 7.76 430 31.00 1.02 31.69 0.11 3.56 0.24 7.49 440 30.00 1.03 30.87 -0.08 -2.30 0.25 7.62 450 34.00 1.00 34.00 -0.26 -8.78 0.26 8.78 460 36.00 0.94 33.87 -0.42 -15.26 0.25 9.14 470 38.00 0.86 32.57 -0.57 -21.63 0.24 9.18 480 41.00 0.76 30.96 -0.69 -28.37 0.22 9.09 490 40.00 0.64 25.62 -0.79 -31.69 0.20 7.80 500 40.00 0.52 20.72 -0.87 -34.83 0.16 6.51 510 39.00 0.39 15.24 -0.93 -36.23 0.13 4.91 520 38.00 0.26 9.93 -0.97 -36.82 0.09 3.26 530 37.00 0.13 4.84 -0.99 -36.72 0.04 1.61 540 35.70 0.00 0.00 -1.00 -35.70 0.00 0.00 550 34.50 -0.13 -4.51 -0.99 -34.24 -0.04 -1.50 560 34.00 -0.26 -8.89 -0.97 -32.95 -0.09 -2.92 570 33.00 -0.39 -12.90 -0.93 -30.66 -0.13 -4.16 580 32.00 -0.52 -16.58 -0.87 -27.86 -0.16 -5.21 590 30.00 -0.64 -19.22 -0.79 -23.77 -0.20 -5.85 600 29.00 -0.76 -21.90 -0.69 -20.07 -0.22 -6.43 610 25.00 -0.86 -21.43 -0.57 -14.23 -0.24 -6.04 620 20.00 -0.94 -18.81 -0.42 -8.48 -0.25 -5.08 630 15.00 -1.00 -15.00 -0.26 -3.87 -0.26 -3.87 640 7.00 -1.03 -7.20 -0.08 -0.54 -0.25 -1.78 650 -1.00 -1.02 1.02 0.11 -0.11 -0.24 0.24 660 -9.00 -0.98 8.79 0.31 -2.77 -0.22 2.00 SVTH : LÊ HOÀNG THẢO TRƯỜNG: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN 16 LỚP : 07C4A KHOA : CƠ KHÍ GIAO THÔNG NHÓM: 12A
 17. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: GVHD: PGS.TS TRẦN VĂN NAM THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 670 -17.00 -0.89 15.15 0.49 -8.39 -0.20 3.32 680 -24.00 -0.77 18.42 0.66 -15.87 -0.16 3.91 690 -31.00 -0.61 18.88 0.80 -24.89 -0.13 3.91 700 -35.00 -0.42 14.79 0.91 -31.86 -0.09 3.00 710 -39.20 -0.22 8.48 0.98 -38.31 -0.04 1.70 720 -42.00 0.00 0.00 1.00 -42.00 0.00 0.00 Trãn hãû toüa âäü T- , Z- , N- , ta xaïc âënh caïc trë säú T, Z, N åí caïc goïc âäü = 00, =100, = 200, ..., = 7200. Trë säú cuía T, Z, N nhæ âaî láûp Baíng 1.2 âæåüc tênh theo cäng thæïc âaî chæïng minh åí trãn, ta seî âæåüc caïc âiãøm 0, 1, 2, 3, ..., 72. Duìng âæåìng cong näúi caïc âiãøm áúy laûi, ta coï âäö thë læûc T, Z, N cáön xáy dæûng. Hçnh :1.8 Âäö thë T,Z,N 1.7.TÊNH MÄMEN TÄØNG T Thæï tæû laìm viãûc cuía âäüng cå : 1 - 3 -4 - 2. 180. 180.4 ­ Goïc cäng taïc ct 1800 . i 4 180. 180.4 Ta tênh T trong 1 chu k yì goïc cäng taïc ct 180 0 i 4 + Khi truûc khuyíu cuía xylanh thæï nháút nàòm åí vë trê 1 0 0 . Thç khuyíu truûc cuía xylanh thæï 2 nàòm åí vë trê 2 180 0 . 0 Khuyíu truûc cuía xylanh thæï 3 nàòm åí vë trê 3 540 . Khuyíu truûc cuía xylanh thæï 4 nàòm åí vë trê 4 360 0 . Tênh mämen täøng T = T1 + T2 + T3 + T4. SVTH : LÊ HOÀNG THẢO TRƯỜNG: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN 17 LỚP : 07C4A KHOA : CƠ KHÍ GIAO THÔNG NHÓM: 12A
 18. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: GVHD: PGS.TS TRẦN VĂN NAM THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Tênh giaï trë cuía Ttb bàòng cäng thæïc: 3 30.N i .10 Ttb ( MN / m 2 ). .R.FP . .n Ne Trong âoï : N i : cäng suáút chè thë cuía âäüng cå; N i m 55 Våïi m (0,6 0,93) ; choün m 0,8 Ni 68,75 [kw] 0,8 n: laì säú voìng quay cuía âäüng cå; n = 2220 (v/ph). FP : laì diãûn têch âènh piston; FP 8506,896.10 6 (m 2 ) . R: laì baïn kênh quay cuía truûc khuyíu; R 59,75.10 3 (m) . : laì hãû säú hiãûu âênh âäö thë cäng; (0,92 0,97) , choün 0,95 30.68,75.103 Ttb 612743,5( N / m 2 ) . 3,14.59,75.10 3.8506,896.10 6.0,95.2220 Ttb 612,7435.10 3 ( MN / m 2 ) . Våïi tyí lãû xêch : T P 0,029( MN / m 2 .mm) 3 Ttb 612,7435.10 Ttb 20,9(mm) T 0,029 Baíng 1.3 Baíng tênh xáy dæûng âäö thë Tyí lãû xêch T = 0.0293[MN/m2.mm]. Thæï tæû laìm viãûc: 1-3-4-2 α1( độ) T1(mm) α2( độ) T2(mm) α3( độ) T3(mm) α4(độ) T4(mm) ∑T (mm) 0 0.00 180 0.00 540 0.00 360 0.00 0.00 10 -8.87 190 -3.93 550 -4.51 370 46.97 29.65 20 -16.48 200 -7.84 560 -8.89 380 74.81 41.60 30 -21.32 210 -11.92 570 -12.90 390 60.91 14.77 40 -21.49 220 -15.54 580 -16.58 400 49.12 -4.49 50 -18.72 230 -18.58 590 -19.22 410 39.22 -17.29 60 -12.70 240 -21.52 600 -21.90 420 34.19 -21.93 70 -5.11 250 -21.43 610 -21.43 430 31.69 -16.27 80 3.09 260 -19.10 620 -18.81 440 30.87 -3.96 90 11.00 270 -15.50 630 -15.00 450 34.00 14.50 100 15.05 280 -9.26 640 -7.20 460 33.87 32.45 110 18.00 290 -2.04 650 1.02 470 32.57 49.54 120 18.88 300 2.93 660 8.79 480 30.96 61.56 130 16.66 310 4.46 670 15.15 490 25.62 61.89 140 14.51 320 2.30 680 18.42 500 20.72 55.95 150 11.34 330 -4.26 690 18.88 510 15.24 41.20 160 7.58 340 -14.37 700 14.79 520 9.93 17.93 170 3.79 350 -16.02 710 8.48 530 4.84 1.10 180 0.00 360 0.00 720 0.00 540 0.00 0.00 SVTH : LÊ HOÀNG THẢO TRƯỜNG: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN 18 LỚP : 07C4A KHOA : CƠ KHÍ GIAO THÔNG NHÓM: 12A
 19. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: GVHD: PGS.TS TRẦN VĂN NAM THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Hçnh 1. 9 Âäö thë täøng T 1.8. XÁY DÆÛNG ÂÄÖ THË VECTÅ PHUÛ TAÍI TAÏC DUÛNG TRÃN CHÄÚT KHUYÍU Âäö thë veïctå phuû taíi taïc duûng trãn chäút khuyíu duìng âãø xaïc âënh læûc taïc duûng trãn chäút khuyíu åí mäùi vë trê cuía truûc khuyíu. Sau khi coï âäö thë naìy ta coï thãø tçm trë säú trung bçnh cuía phuû taíi taïc duûng trãn chäút khuyíu cuîng nhæ coï thãø tçm âæåüc dãø daìng læûc låïn nháút vaì læûc beï nháút. Duìng âäö thë phuû taíi ta coï thãø xaïc âënh khu væûc chëu læûc êt nháút âãø xaïc âënh vë trê khoan läù dáùn dáöu bäi trån vaì âãø xaïc âënh phuû taíi khi tênh sæïc bãön truûc. Caïch xáy dæûng âæåüc tiãún haình nhæ sau : _ Veî toüa âäü T -Z gäúc toüa âäü O1 chiãöu ám dæång nhæ hçnh 1.6. _ Tênh læûc quaïn tênh cuía khäúi læåüng chuyãøn âäüng quay cuía thanh truyãön (tênh trãn âån vë diãûn têch piston) : pk 0 m2 .R. 2 (1.10) ÅÍ âáy: m2 -khäúi læåüng táûp trung taûi âáöu to thanh truyãön. m2 = mtt - m1 = 2,8 -0,98 = 1,82 [kg] R -baïn kênh quay cuía truûc khuyíu vaì R = 59,75.10-3 (m) pR 0 1,82.59,75.10 3.232,36 2 5871269,74.10 3 [N] Tênh trãn âån vë diãûn têch piston : pR 0 5871269,74.10 3.10 6 pR 0 0,69 [MN/m2] Fp 8506,896.10 6 Choün tyí lãû xêch P = 0,0293(MN/m2.mm) nãn giaï trë biãøu diãùn læûc pk0 laì: pR 0 0,69 pR 0 23,55 [mm] p 0.0293 SVTH : LÊ HOÀNG THẢO TRƯỜNG: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN 19 LỚP : 07C4A KHOA : CƠ KHÍ GIAO THÔNG NHÓM: 12A
 20. ĐỒ ÁN MÔN HỌC: GVHD: PGS.TS TRẦN VĂN NAM THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG Veî tæì O1 xuäúng phêa dæåïi mäüt veïctå -pk0 vaì coï giaï trë biãøu diãùn pk0 = 23,55(mm). Veïctå naìy nàòm trãn truûc Z, gäúc cuía veïctå laì O. Âiãøm O laì tám chäút khuyíu. Trãn toüa âäü T -Z xaïc âënh caïc trë säú cuía T vaì Z åí caïc goïc âäü = 00, = 100, = 200, = 300, ..., = 7200, trë säú T vaì Z âaî âæåüc láûp åí Baíng 1.2, tênh theo cäng thæïc nhæ âaî chæïng minh åí pháön 1.6, ta seî âæåüc caïc âiãøm 0, 1, 2, ..., 72. Duìng âæåìng cong näúi caïc âiãøm áúy laûi, ta coï âæåüc âäö thë veïctå phuû taíi taïc duûng trãn chäút khuyíu. Nãúu ta näúi O våïi báút kyì âiãøm naìo trãn hçnh veî (vê duû näúi våïi âiãøm = 3900 nhæ hçnh 1.6 chàóng haûn), ta seî coï âæåüc veïctå biãøu diãùn phuû taíi taïc duûng trãn chäút khuyíu khi goïc quay cuía truûc khuyíu laì = 3900. Chiãöu cuía veïctå naìy nhæ hçnh 1.6. Tçm âiãøm taïc duûng cuía veïctå chè cáön keïo daìi veïctå vãö phêa gäúc cho âãún khi gàûp voìng troìn tæåüng træng bãö màût chäút khuyíu taûi âiãøm b. Ráút dãù tháúy ràòng veïctå Q laì håüp læûc cuía caïc læûc taïc duûng trãn chäút khuyíu:     Q pR 0 T Z pR 0 ptt ÂÄÖ THËPHUÛTAÍI TAÏC DUÛ NG LÃN CHÄÚ T KHUYÍU = Z = 0.0293[MN/m2.mm] T  720 10 540 530 520 510 20 550 500 560 570 200 19 190 18180 170 17 490 30 20 160 16 480 580 150 21 210 15 140 470 40 590 14 460 22 130 600 450 13 23 610 120 50 620 310 300 110 440 630 100 12 24 60 640 90 70 650 80 25 O 1 430 11 0 T Pr 26 420 10 [MN/m2] a [d?] 410 27 9 340 O 28 8 29 7 400 30 6 5 31 32 4 3 390 33 350 34 2 35 0 1 360 380 370 Z [MN/m2] Hçnh 1.10. Âäö thë veïctå phuû taíi taïc duûng trãn chäút khuyíu. SVTH : LÊ HOÀNG THẢO TRƯỜNG: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA- ĐHĐN 20 LỚP : 07C4A KHOA : CƠ KHÍ GIAO THÔNG NHÓM: 12A

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản