intTypePromotion=1

đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 2

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
414
lượt xem
286
download

đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn hệ chiếu sáng: 5 – Chọn khoảng nhiệt độ màu: Tm= cong Kruithof. 6 – Chọn bóng đèn: loại: R a= (lm) 7 – Chọn bộ đèn: loại: hiệu suất: quang thông các bóng/1bộ: T m= (0K) Pđm= (w) Фđ= (0K) theo đồ thị đường Cấp bộ đèn: Số đèn /1 bộ: (lm) Ldọcmax= Lngangmax= 8 – Phân bố các bộ đèn: làm việc: (m) cách trần h’= (m); bề mặt Chiều cao treo đèn so với bề mặt làm việc: htt= (m)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho cao ốc, chương 2

  1. Chương 2: toùm taét caùc böôùc trong tính toaùn chieáu saùng 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a= (m); chieàu roäng b= (m) chieàu cao H = (m); dieän tích S= (m2) 2 – traàn: Heä soá phaûn xaï traàn ρtr= töôøng: Heä soá phaûn xaï töôøng ρtg= saøn: Heä soá phaûn xaï saøn ρlv= 3 – Ñoä roïi yeâu caàu: Etc= (lx) 4 – Choïn heä chieáu saùng: 5 – Choïn khoaûng nhieät ñoä maøu: Tm= (0K) theo ñoà thò ñöôøng cong Kruithof. 6 – Choïn boùng ñeøn: loaïi: T m= (0K) R a= Pñm= (w) Фñ= (lm) 7 – Choïn boä ñeøn: loaïi: Caáp boä ñeøn: hieäu suaát: Soá ñeøn /1 boä: quang thoâng caùc boùng/1boä: (lm) Ldoïcmax= Lngangmax=
  2. 8 – Phaân boá caùc boä ñeøn: caùch traàn h’= (m); beà maët laøm vieäc: (m) Chieàu cao treo ñeøn so vôùi beà maët laøm vieäc: htt= (m) ab 9 – Chæ soá ñòa ñieåm: K = htt (a  b) 10 – Heä soá buø: d = h' 11 – Tyû soá treo: j  = h '  h tt 12 – Heä soá söû duïng: U= E tc Sd 13 – Quang thoâng toång :  tong  = U  tong 14 – Xaùc ñònh soá boä ñeøn: N boden  =  cacbong / 1bo Choïn soá boä ñeøn: Nboden= 15 – Kieåm tra sai soá quang thoâng: N boden . cacbong / 1bo   tong  %  .100%  tong Keát luaän: 16 – Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc: Nboden. cacbong/1bo .U Etb  = Sd 17 – Phaân boá caùc boä ñeøn:
  3. 1.2 TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG: Vì ñaëc tröng cuûa toøa nhaø Citilight Tower laø cao oác vaên phoøng neân taùc giaû choïn taàng 2 laø khu vaên phoøng ñeå aùp duïng tính toaùn chieáu saùng vôùi baøi toaùn cuï theå sau: TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG TAÀNG 2 Vaên phoøng 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a = 42.8 (m); chieàu roäng b= 7.5 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 321 (m2) 2 – traàn: vaøng creme Heä soá phaûn xaï traàn ρtr= 0.7 töôøng: vaøng nhaït Heä soá phaûn xaï töôøng ρtg= 0.5 saøn: gaïch Heä soá phaûn xaï saøn ρlv= 0.2 3 – Ñoä roïi yeâu caàu: Etc= 300 (lx) 4 – Choïn heä chieáu saùng: chung ñeàu 5– Choïn khoaûng nhieät ñoä maøu:Tm= 4000 (0K) theo ñoà thò ñöôøng cong Kruithof. 6 – Choïn boùng ñeøn: loaïi: Multiclaude optique haut rendement
  4. Ra= 85 Pñm=36 (w) Фñ= 3450 (lm) Tm= 4000 (0K) 7 – Choïn boä ñeøn: loaïi: CFR 340 hieäu suaát:100% Soá ñeøn /1 boä:3 quang thoâng caùc boùng/1boä:3x3450 (lm) 8 – Phaân boá caùc boä ñeøn: caùch traàn h’= 0 (m); beà maët laøm vieäc: 0.8 (m) Chieàu cao treo ñeøn so vôùi beà maët laøm vieäc: htt= 2 (m) ab 9 – Chæ soá ñòa ñieåm: K = 3.19 htt (a  b) 10 – Heä soá buø: d =1.25 h' 11 – Tyû soá treo: j  =0 h '  h tt 12 – Heä soá söû duïng: U=0.77 E tc Sd 13 – Quang thoâng toång :  tong  = 156331 (lm) U  tong 14 – Xaùc ñònh soá boä ñeøn: N boden  = 15.1  cacbong / 1bo Choïn soá boä ñeøn: Nboden= 15 15 – Kieåm tra sai soá quang thoâng:
  5. N boden . cacbong / 1bo   tong  %  .100% = -0.007  tong Keát luaän: thoûa yeâu caàu 16 – Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc: Nboden. cacbong/1bo .U Etb  = 298 (lx) Sd Do caùch boá trí cuûa maët baèng xaây döïng neân khu vöïc vaên phoøng chia ra laøm nhieàu khu nhoû. Nhöng yeâu caàu veà chieáu saùng vaø caùch boá trí cuûa caùc phaàn hoaøn toaøn töông töï nhau neân tính gaàn ñuùng ta coù keát quaû ôû caùc khu vöïc nhoû cuûa vaên phoøng nhö sau: 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a = 18.1 (m); chieàu roäng b= 4.3 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 77.83 (m2) = > Soá boä ñeøn caàn boá trí cho khu vöïc naøy laø : Nboä ñeøn= 5 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a = 14.4 (m); chieàu roäng b= 11.5 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 165.6 (m2) = > Soá boä ñeøn caàn boá trí cho khu vöïc naøy laø : Nboä ñeøn= 9 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a = 7.8 (m); chieàu roäng b= 3.3 (m)
  6. chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 25.74 (m2) = > Soá boä ñeøn caàn boá trí cho khu vöïc naøy laø : Nboä ñeøn= 2 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a = 14.1 (m); chieàu roäng b= 4.3 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 60.63 (m2) = > Soá boä ñeøn caàn boá trí cho khu vöïc naøy laø : Nboä ñeøn= 3 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a = 14.4 (m); chieàu roäng b= 7.5 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 108 (m2) = > Soá boä ñeøn caàn boá trí cho khu vöïc naøy laø : Nboä ñeøn= 6 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a = 7.8 (m); chieàu roäng b= 3.3 (m) chieàu cao H = 2.8 (m); dieän tích S= 25.74 (m2) = > Soá boä ñeøn caàn boá trí cho khu vöïc naøy laø : Nboä ñeøn= 2 Toång soá boä ñeøn cung caáp cho khu vöïc vaên phoøng taàng 2 laø Ntoångboäñeøn = 42 boä (3x36W)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2