đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 4

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
193
lượt xem
77
download

đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định phụ tải tính toán theo suất phụ tải tính trên một đơn vị sản xuất Nếu phụ tải tính toán xác định cho hộ tiêu thụ có diện tích F, suất phụ tải trên một đơn vị là P0. thì Ptt = P0*F (kW) (2.10) Với: P0 : Suất phụ tải trên một đơn vị diện tích sản xuất (kW/m2). trong thiết kế sơ bộ có thể lấy theo số liệu trong các bảng tham khảo. F : Diện tích bố trí nhóm, hộ tiêu thụ 2 (m ). Phương pháp này dùng để tính phụ tải của các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xương may, chương 4

 1. Chương 4: Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn theo suaát phuï taûi tính treân moät ñôn vò saûn xuaát Neáu phuï taûi tính toaùn xaùc ñònh cho hoä tieâu thuï coù dieän tích F, suaát phuï taûi treân moät ñôn vò laø P0. thì Ptt = P0*F (kW) (2.10) Vôùi: P0 : Suaát phuï taûi treân moät ñôn vò dieän tích saûn xuaát (kW/m2). trong thieát keá sô boä coù theå laáy theo soá lieäu trong caùc baûng tham khaûo. F : Dieän tích boá trí nhoùm, hoä tieâu thuï 2 (m ). Phöông phaùp naøy duøng ñeå tính phuï taûi cuûa caùc phaân xöôûng coù maät ñoä maùy moùc phaân boá töông ñoái ñeàu. 2.6.2.3 Xaùc ñònh phuï taûi theo coâng suaát ñaët (Pñ ) vaø heä soáâ nhu caàu (Knc): Phuï taûi tính toaùn ñöôïc xaùc ñònh bôûi coâng thöùc: n Ptt =knc *  Pdmi (kW) i 1 Qtt =Ptt * tg  (kVAr) (2.11) Trong coâng thöùc treân : knc : heä soá nhu caàu, tra soå tay kyõ thuaät theo caùc soá lieäu thoáng keâ cuûa caùc xí nghieäp, phaân xöôûng töông öùng. cosφ heä soá coâng suaát tính toaùn tra soå tay kyõ thuaät töø ñoù tính ñöôïc tg  . Neáu heä soá cosφ cuûa caùc thieát bò trong nhoùm
 2. khoâng gioáng nhau thì ta phaûi tính heä soá cosφ trung bình cuûa nhoùm theo coâng thöùc sau: n  Cos i * Pdmi costb = i 1 Pdmi (2.12) Phöông phaùp naøy coù öu ñieåm laø ñôn giaûn, tính toaùn thuaän tieän neân noù thöôøng ñöôïc duøng khi ñaõ coù thieát keá nhaø xöôûng cuûa xí nghieäp nhöng chöa coù thieát keá chi tieát boá trí caùc maùy moùc, thieát bò treân maët baèng. Luùc naøy chæ bieát moät soá lieäu duy nhaát laø coâng suaát ñaët cuûa töøng phaân xöôûng. Tuy nhieân noù cuõng coù nhöôïc ñieåm laø keùm chính xaùc vì Knc ñöôïc tra trong caùc soå tay thöôøng thì khoâng hoaøn toaøn ñuùng vôùi thöïc teá maø noù chæ coù yù nghóa duøng ñeå tham khaûo. 2.6.2.4 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn theo heä soá Kmax vaø Ptb (coøn goïi laø phöông phaùp soá thieát bò hieäu quaû hay phöông phaùp saép xeáp bieåu ñoà) Phöông phaùp naøy cho keát quaû töông ñoái chính xaùc, vì khi tính soá thieát bò hieäu quaû (nhq) chuùng ta ñaõ xeùt tôùi haøng laït caùc yeáu toá quan troïng nhö aûnh höôûng cuûa soá löôïng thieát bò trong nhoùm, soá thieát bò coù coâng suaát lôùn nhaát cuõng nhö söï khaùc nhau veà cheá ñoä laøm vieäc cuûa chuùng. Do ñoù khi caàn naâng cao ñoä chính xaùc cuûa PTTT, hoaëc khi khoâng coù soá lieäu caàn thieát ñeå aùp duïng caùc phöông phaùp treân thì ta neân duøng phöông phaùp naøy. Coâng thöùc tính toaùn: Ptt = Pca = Kmax*Ksd*Pñm
 3. Hay Ptt = Knc*Pñm. (2.13) Caùc böôc tính toaùn: - Tính soá thieát bò hieäu quaû theo coâng thöùc (2.6). - Tính heä soá söû duïng cuûa nhoùm thieát bò theo coâng thöùc (2.3). - Xeùt caùc tröôøng hôïp: n + Neáu nhq < 4 vaø n10) .
 4. Trong ñoù Ptb vaø Qtb laø coâng suaát taùc duïng vaø coâng suaát phaûn khaùng trung bình cuûa nhoùm: Ptb = Ksd* Pñm Qtb = Ptb* tgtb (2.17) (cosφtb tính theo coâng thöùc (2.12) ). + Phuï taûi tính toaùn cuûa nhoùm : - Vôùi tuû ñoäng löïc: Stt = 2 Ptt  Qtt 2 (2.18) - Vôùi tuû phaân phoái: n Pttpp = Kñt*  Pttdl i 1 n Qttpp =Kñt*  Qttdl i 1 (2.19) Sttpp = 2 Pttpp  Qttpp 2 Trong ñoù Kñt laø heä soá ñoàng thôøi, choïn theo soá nhoùm ñi vaøo tuû. Neáu coù phuï taûi chieáu saùng ñi vaøo tuû thì phaûi coäng theâm caùc giaù trò Pcs vaø Qcs ,vaøo Ptt vaø Qtt trong caùc coâng thöùc treân. S tt - Doøng ñieän tính toaùn : Itt = 3 * U dm (2.20) + Xaùc ñònh phuï taûi ñænh nhoïn (PTÑN): Phuï taûi ñænh nhoïn laø phuï taûi cöïc ñaïi xuaát hieän trong thôøi gian ngaén
 5. ( Trong khoaûng moät vaøi giaây). Phuï taûi ñænh nhoïn thöôøng ñöôïc tính döôùi daïng doøng ñieän ñænh nhoïn (Iñn). Doøng ñieän naøy thöôøng ñöôïc duøng ñeå kieåm tra suït aùp khi môû maùy, tính toaùn choïn caùc thieát bò baûo veä,… Ñoái vôùi moät maùy bò thì doøng ñænh nhoïn laø doøng môû maùy. Coøn ñoái vôùi nhoùm thieát bò thì doøng ñænh nhoïn xuaát hieän khi maùy coù doøng ñieän môû maùy lôùn nhaát trong nhoùm khôûi ñoäng, coøn caùc maùy khaùc laøm vieäc bình thöôøng. Do ñoù doøng ñænh nhoïn ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: Iñn = Ikñ = Kmm* Iñm (Ñoái vôù moät thieát bò). = Ikñmax+ Itt –Ksd*Iñmmax (Ñoái vôùi moät nhoùm thieát bò).(2.21) Trong ñoù: Kmm laø heä soá môû maùy +Vôùi ñoäng cô KÑB, rotor loàâng soùc Kmm = 57 + Ñoäng cô DC hoaëc KÑB rotor daây quaán Kmm = 2.5 + Ñoái vôùi MBA vaø loø hoà quang thì Kmm  3. Ikñmax vaø Ksd laø doøng khôûi ñoäng vaø heä soá söû duïng cuûa thieát bò coù doøng khôûi ñoäng lôùn nhaát trong nhoùm. Itt laø doøng ñieän tính toaùn cuûa nhoùm. 2.6.3 Xaùc ñònh phuï taûi tính toaùn cho nhaø maùy nhöïa Tieân Taán: 2.6.3.1 Xaùc ñònh phuï taûi ñoäng löïc: ÔÛ ñaây ta seõ xaùc ñònh PTTT cuûa nhaø maùy theo phöông phaùp soá thieát bò hieäu quaû. Vì phöông phaùp naøy cho keát quaû chính xaùc hôn caùc phöông phaùp khaùc, vaø phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá coù theå. Ñaàu tieân ta seõ tính toaùn PTTT vôùi nhoùm 1A (ÑL1A):
 6. + Tính soá thieát bò hieäu quaû theo coâng thöùc (2.6): (3 * 2  4 * 5  7.5 * 8  10 * 2) 2 nhq= = 15 3 2 * 2  4 2 * 5  7.5 2 * 8  10 2 * 2 n  P = 3*2+4*5+7.5*8+10*2 = 106 (kW) i 1 dmi + Tính Ksd cuûa nhoùm theo coâng thöùc(2.3) 0.6 * (10  7.5 * 2  4  7.5 * 3  10)  0.65 * (4 * 2  3  4) Ksd = = 106 0.61 +Töø nhq=15 vaø Ksd = 0.61, tra baûng 2, TL[3], ta tìm ñöôïc Kmax= 1.19 + Tính heä soá coâng suaát trung bình cuûa nhoùm thieát bò theo coâng thöùc(2.12) Costb = 0.65 * (3 * 2)  0.7 * (10  4  7.5  4  7.5  4  7.5  7.5 * 4  4  7.5  4  7.5  10)  106 0.7  tgtb =1.02 + Tính Ptb vaø Qtb theo coâng thöùc (2.17) Ptb = 0.61*106=64.66 kW Qtb = 64.66*1.02 = 65.97 kVAr ( Do nhq >10) + Tính Ptt vaø Qtt theo coâng thöùc (2.16): Ptt= Kmax* Ptb =1.16* 64.66 = 76.95 kW Qtt =Qtb = 65.97 kVAr ( do nhq>10) + Tính Stt cuûa nhoùm theo coâng thöùc (2.18) Stt = 2 Ptt  Qtt 2 = 76.95 2  65.97 2 = 101.36 kVA + Tính Itt cuûa nhoùm theo coâng thöùc (2.20): S tt 101.36 Itt = = = 154 A 3 * U dm 3 * 0.38 + Tính Iñn cuûa nhoùm theo coâng thöùc (2.21):
 7. Vôùi Iñmmax cuûa thieát bò coù doøng môû maùy lôùn nhaát trong nhoùm laø 21.7A Ksdmax = 0.7  Iñn = 5*21.7+154-0.7*21.7 = 249.48 A Nhaän xeùt: Sau khi tính toaùn PTTT cuûa nhoùm ÑL1A ta thaáy:Ptt=76.95 < Pñmi =106kW, Qtt= 64.66 < Qñmi =Pñmi*tg =108 kVAr. Nhö vaäy vieäc xaùc ñònh PTTT seõ giuùp cho vieäc löïa choïn caùc phaàn töû trong heä thoáng cung caáp ñieän nhö daây daãn, thieát bò ñoùng caét, MBA,… hôïp lyù vaø kinh teá hôn. Tieán haønh tính toaùn töông töï cho caùc nhoùm ñoäng löïc khaùc, ta thu ñöôïc keát quaû cho ôû caùc baûng 2.2 2.4
 8. Baûøng 2.2 Baûng phuï taûi tính toaùn xöôûng A STT Teân nhoùm Kí S C.suaát Iñm Uñ costg Ksd Coâng suaát Soáthi Heäs Phuï taûi tính toaùn Doøn nhaùn vaøteân hieä L ñaët moät m  trung bình eát bò oá Ptt Qtt Stt Itt g h thieát bò u Pñm(kW) thieát (V) hieäu cöïc (kW (kVA (kV (A) ñænh ñieän Moä Taátc bò (A) Ptb Qtb quaû ñaïi ) r) A) nhoï t aû (kW (kVA nhq n t. bò ) r) Kma Iñn( t.bò x A) (4 (1) (2) (3) ) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Nhoùm 1 (ÑL1A). Maùy laøm 38 0.7/1.0 108. 1 saïch 12 1 10 10 21.7 0 2 0.6 5 38 0.7/1.0 Maùy thoåi 8 1 4 4 8.68 0 2 0.65 38 0.7/1.0 90.1 2 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 0 2 0.6
 9. 38 0.7/1.0 Maùy thoåi 8 1 4 4 8.68 0 2 0.65 38 0.7/1.0 3 90.1 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 0 2 0.6 Maùy neùn 38 0.7/1.0 khí 7 1 4 4 8.68 0 2 0.6 38 0.65/1. 4 50.4 Maùy thoåi 9 1 3 3 7.01 0 17 0.65 38 0.7/1.0 5 Motor 6 2 7.5 15 16.28 0 2 0.6 97.8 38 0.7/1.0 6 Motor 6 2 7.5 15 16.28 0 2 0.6 97.8 38 0.65/1. Maùy thoåi 9 1 3 3 7.01 0 17 0.65 38 0.7/1.0 Maùy thoåi 8 1 4 4 8.68 0 2 0.65 7 38 0.7/1.0 97.1 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 0 2 0.6 38 0.7/1.0 8 90.1 Maùy thoåi 8 1 4 4 8.68 0 2 0.65
 10. 38 0.7/1.0 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 0 2 0.6 Maùy laøm 38 0.7/1.0 108. 9 saïch 12 1 10 10 21.7 0 2 0.6 5 64.6 76.9 154. 249. Toång nhoùm: 17 106 0.7/1.02 0.61 6 65.97 15.02 1.19 5 65.97 101.4 0 5 Nhoùm 2 (ÑL2A), (4 (1) (2) (3) ) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 38 0.8/0.7 1 Quaït huùt 1 1 9 9 17.09 0 5 0.6 85.8 38 0.8/0.7 2 Quaït huùt 1 1 9 9 17.09 0 5 0.6 85.5 38 0.9/0.4 Maùy haáp 2 1 5 5 8.44 0 8 0.6 38 0.7/1.0 89.8 3 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 0 2 0.6 38 0.9/0.4 4 Maùy haáp 2 2 5 10 8.44 0 8 0.6 50.6 5 Maùy eùp 3 1 37 37 66.14 38 0.850.6 0.7 330.
 11. 0 2 7 38 0.85/0. 6 Maùy saáy 4 1 10 10 17.87 0 62 0.7 89.4 38 0.9/0.4 126. 7 Maùy saáy 5 1 15 15 25.32 0 8 0.7 6 102. 0.84/0.6 67.6 88.6 153. 437. Toång nhoùm: 9 5 5 0.66 5 43.7 5.29 1.31 2 48.07 100.8 2 6 Nhoùm 3 (ÑL3A). 38 0.8/0.7 Quaït huùt 1 1 9 9 17.09 0 5 0.6 93.9 38 0.9/0.4 1 Maùy haáp 2 1 5 5 8.44 0 8 0.6 89.4 38 0.85/0. 2 Maùy saáy 4 1 10 10 17.87 0 62 0.7 89.4 38 0.85/0. 3 Maùy saáy 4 1 10 10 17.87 0 62 0.7 89.4 38 0.85/0. 337. 4 Maùy saáy 4 1 10 10 17.87 0 62 0.7 7 38 0.9/0.4 5 Maùy eùp 11 1 40 40 67.53 0 8 0.7 16.9
 12. 38 0.9/0.4 5 Maùy haáp 2 2 5 10 8.44 0 8 0.6 50.6 38 0.8/0.7 7 Quaït huùt 1 1 9 9 17.09 0 5 0.6 85.5 0.87/0.5 69.0 152. 442. Toång nhoùm: 9 103 7 0.67 1 39.11 4.96 1.31 90.4 43.02 100.1 1 5
 13. m 4 (ÑL4A). (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) uaït huùt 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6 uaït huùt 1 1 9 9 17.09 380 0.8/0.75 0.6 Maùy aáp 2 2 5 10 8.44 380 0.9/0.48 0.6 Maùy xay 10 1 33 33 62.67 380 0.8/0.75 0.5 Motor 6 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.6 0.85/0.6 Maùy saáy 4 1 10 10 17.87 380 2 0.7 0.85/0.6 Maùy saáy 4 1 10 10 17.87 380 2 0.7 Maùy saáy 5 1 15 15 25.32 380 0.9/0.48 0.7 103. 0.83/0.6 146. nhoùm: 9 5 7 0.6 62.1 41.73 6.01 1.37 85.08 45.90 96.7 9
 14. phuï taûi tính toaùn xöôûng B hoùm KH SL Coâng Iñm Uñm cos Ksd Coâng suaát Soáthieát Heä Phuï taûi tính t ân suaát ñaët (A) (V) trung bình bò soá Ptt Qtt Stt bò Pñm(kW) hieäu cöïc (kW) (kVAr) (kVA n Moät Taát Ptb Qtb quaû ñaïi thieát caû (kW) (kVAr) nhq bò thieát Kmax bò (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17 ). m saïch 10 1 10 10 21.70 380 0.7/1.02 0.60 i 7 1 4 4 8.10 380 0.75/0.88 0.65 i 8 2 3 6 7.01 380 0.65/1.17 0.65 5 2 7.5 15 16.28 380 0.7/1.02 0.60 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70 5 2 7.5 15 16.28 380 0.7/1.02 0.60 i 7 1 4 4 8.10 380 0.75/0.88 0.65 i 8 1 3 3 7.01 380 0.65/1.17 0.65 5 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.60 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70 m saïch 10 1 10 10 21.70 380 0.70/1.02 0.60 15 104.5 0.74/0.91 0.64 66.55 60.02 13.00 1.19 79.19 60.02 99.3 ). m saïch 10 1 10 10 21.70 380 0.7/1.02 0.60 i 8 2 3 6 7.01 380 0.65/1.17 0.65 5 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.60 i 7 2 4 8 8.10 380 0.75/0.88 0.65 5 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.60
 15. 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70 5 2 7.5 15 16.28 380 0.7/1.02 0.60 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70 4 1 10 10 17.87 380 0.85/0.62 0.70 5 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.60 khí 6 1 5 5 10.85 380 0.7/1.02 0.60 i 7 2 4 8 8.10 380 0.75/0.88 0.65 16 104.5 0.75/0.88 0.64 66.80 59.30 13.85 1.17 78.16 59.30 98.1 ). 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 2 2 7.5 15 12.66 380 0.9/0.48 0.60 9 1 37 37 70.27 380 0.8/0.75 0.50 2 2 7.5 15 12.66 380 0.9/0.48 0.60 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 9 103 0.79/0.78 0.56 58.10 44.46 5.53 1.45 84.25 48.90 97.4 ). 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 2 2 7.5 15 12.66 380 0.9/0.48 0.60 3 1 45 45 80.44 380 0.85/0.62 0.70 2 2 7.5 15 12.66 380 0.9/0.48 0.60 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 8 102 0.83/0.67 0.64 65.70 45.01 4.17 1.36 89.35 49.51 102.1 ). 3 1 45 45 80.44 380 0.85/0.62 0.70 2 2 7.5 15 12.66 380 0.90/0.48 0.60 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60
 16. 2 1 7.5 7.5 12.66 380 0.9/0.48 0.60 1 1 9 9 19.53 380 0.7/1.02 0.60 2 1 7.5 7.5 12.66 380 0.90/0.48 0.60 1 1 9 9 19.53 380 0.70/1.02 0.60 8 102 0.83/0.67 0.64 65.70 45.01 4.17 1.36 89.35 49.51 102.1 phuï taûi tính toaùn xöôûng C hoùm Kí SL Coâng suaát Iñm Uñm cos Ksd Coâng suaát Soá Heä Phuï taûi tính n hieäu ñaët moät (V) trung bình thieát soá Ptt Qtt bò Pñm (kW) thieát bò cöïc (kW) (kVAr) (k n Moät Taát bò Ptb Qtb hieäu ñaïi thieát caû (A) (kW) (kVAr) quaû Kmax bò thieát nhq bò (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) ( . øn 2 1 1.5 1.5 10.49 220 0.65/1.17 0.2 1 2 2.2 4.4 15.38 220 0.65/1.17 0.15 ghieäm 4 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.25 ñaù 5 1 3 3 7.01 380 0.65/1.17 0.15 3 1 5.5 5.5 11.94 380 0.7/1.02 0.3 thoâ 7 2 2.2 4.4 5.14 380 0.65/1.17 0.2 troøn 10 1 5.5 5.5 11.94 380 0.7/1.02 0.2
 17. 8 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.25 ng 11 1 5.5 5.5 11.94 380 0.7/1.02 0.2 troøn 10 1 5.5 5.5 11.94 380 0.7/1.02 0.2 ng 11 1 5.5 5.5 11.94 380 0.7/1.02 0.2 ñaù 5 1 3 3 7.01 380 0.65/1.17 0.15 8 1 7.5 7.5 16.28 380 0.7/1.02 0.25 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) ( n 9 3 0.75 2.25 5.24 220 0.65/1.17 0.25 ñaù 5 1 3 3 7.01 380 0.65/1.17 0.15 6 2 3.7 7.4 7.03 380 0.8/0.75 0.2 øn 2 1 1.5 1.5 10.49 220 0.65/1.17 0.2 1 2 2.2 4.4 15.38 220 0.65/1.17 0.15 24 84.85 0.69/1.05 0.21 17.82 18.69 17.58 1.56 27.8 18.69 3 . 13 1 15 15 35.06 380 0.65/1.17 0.3 13 1 15 15 35.06 380 0.65/1.17 0.3 14 3 3 9 7.01 380 0.65/1.17 0.25 15 2 1.5 3 8.52 220 0.8/0.75 0.25 khuoân 16 2 4 8 9.35 380 0.65/1.17 0.2 uùc 17 3 1.5 4.5 6.06 220 0.65/1.17 0.2 12 1 14 14 30.39 380 0.7/1.02 0.3 15 1 1.5 1.5 8.52 220 0.8/0.75 0.25 uùc 17 1 1.5 1.5 10.49 220 0.65/1.17 0.2 15 71.5 0.67/1.11 0.27 19.31 21.4 7.09 1.88 36.3 23.54 43

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản