intTypePromotion=1

đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 4

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
322
lượt xem
110
download

đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán bộ truyền cấp nhanh (Bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng) a) Xác định sơ bộ khoảng cách trục Khoảng cách trục aw được xác định theo công thức 6.15a Trong đó: Ka : Hệ số phụ thuộc vào vật liệu của cặp bánh răng và loại răng Ta bảng 6.5 chọn Ka = 43 1/3 (MPa ) T1 : Mômen xoắn trên trục chủ động T1 = 74571 (Nmm) ba : Hệ số chiều rộng bánh răng Tra bảng 6.6, chọn ba = 0,3 0,73 bd = 0,53ba(ibn + 1) = 0,53.0,3(3,56 + 1)......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 4

  1. Chương 4: TÝnh to¸n bé truyÒn cÊp nhanh (Bé truyÒn b¸nh r¨ng trô r¨ng nghiªng) a) X¸c ®Þnh s¬ bé kho¶ng c¸ch trôc Kho¶ng c¸ch trôc aw ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 6.15a T1.K H aw1  K a (i1  1)3 (mm) [ H ]2 .i1. ba Trong ®ã: Ka : HÖ sè phô thuéc vµo vËt liÖu cña cÆp b¸nh r¨ng vµ lo¹i r¨ng Ta b¶ng 6.5 chän Ka = 43 1/3 (MPa ) T1 : M«men xo¾n trªn trôc chñ ®éng T1 = 74571 (Nmm) ba : HÖ sè chiÒu réng b¸nh r¨ng Tra b¶ng 6.6, chän ba = 0,3  bd = 0,53ba(ibn + 1) = 0,53.0,3(3,56 + 1) = 0,73 KH : HÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng trªn chiÒu réng vµnh r¨ng khi tÝnh vÒ tiÕp xóc. Theo b¶ng 6.7 vµ bd ta chän theo s¬ ®å 3  KH = 1,1 74571.1,1  aw1  43.(3,56  1).3  126,98 (mm) 531,82.3,56.0,3 LÊy aw1 = 127 (mm)
  2. b) X¸c ®Þnh th«ng sè ¨n khíp +) X¸c ®Þnh m«®un Theo c«ng thøc 6.17 ta cã m = (0,01  0,02)aw = (0,01  0,02).127 = (1,27  2,54) (mm) Theo b¶ng 6.8 ta chän m = 2 +) X¸c ®Þnh sè r¨ng, gãc nghiªng  vµ hÖ sè dÞch chØnh x Chän tr-íc  = 100  cos = 0,9848 Theo c«ng thøc 6.31, ta cã sè r¨ng b¸nh nhá 2aw1. cos  2.127.0,9848 z1    27,43  lÊy z1 = 27 m(i  1) 2(3,56  1) (r¨ng)  z2 = i.z1 = 3,56.27 = 96,12  lÊy z2 = 96 (r¨ng)  TØ sè truyÒn thùc tÕ lµ im = 96/27 = 3,556 TÝnh l¹i gãc  cos = m(z1 + z2)/2aw1 = 2(27 + 96)/(2.127) = 0,969   = 14,30 Nh- vËy, nhê cã gãc nghiªng  cña r¨ng, ë ®©y kh«ng cÇn dÞch chØnh ®Ó ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch trôc cho tr-íc, nãi kh¸c ®i dÞch chØnh b¸nh r¨ng nghiªng chØ nh»m c¶i thiÖn chÊt l-îng ¨n khíp. c) KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn tiÕp xóc Theo c«ng thøc 6.33, øng suÊt tiÕp xóc trªn mÆt r¨ng lµm viÖc: 2.T1.K H (i  1)  H  Z M .Z H .Z  . 2 bw .i.d w1 (MPa)
  3. Trong ®ã: bw : ChiÒu réng vµnh r¨ng bw = ba .aw = 0,3.127 = 38,1 (mm) ZM : HÖ sè kÓ ®Õn c¬ tÝnh vËt liÖu cña c¸c b¸nh r¨ng ¨n khíp Tra b¶ng 6.5 ta ®-îc ZM = 274 (MPa1/3) ZH : HÖ sè kÓ ®Õn h×nh d¹ng tiÕp xóc, tÝnh theo c«ng thøc 6.34 Z H  2 cos  b / sin 2 tw b - gãc nghiªng cña r¨ng trªn h×nh trô c¬ së, tÝnh theo c«ng thøc 6.35 tgb = cost.tg Víi t vµ tw tÝnh theo c¸c c«ng thøc ë b¶ng 6.11, víi  = 200 theo TCVN. §èi víi b¸nh r¨ng nghiªng kh«ng dÞch chØnh ta cã: t = tw = arctg(tg/cos) = arctg(tg20/0,969) = 0 20,59  tgb = cos20,59 . tg14,3 = 0,24  b = 13,50  Z H  2 cos13,5 / sin 2.20,59  1,72 Ta cã:  = bwsin/(m.) : HÖ sè trïng khíp däc tÝnh theo CT 6.37  = 0,3awsin/(m.) = 0,3.127.sin14,3/(2.3,14) = 1,5  = [1,88 - 3,2.(1/z1 + 1/z2)]/cos : HÖ sè trïng khíp ngang, tÝnh theo CT 6.38b  = [1,88 - 3,2.(1/27 + 1/96)]/0,969 = 1,78 Z : H.sè kÓ ®Õn sù trïng khíp cña r¨ng, tÝnh theo c«ng thøc 6.36c
  4. Z   1 /    1 / 1,78  0,75 KH : HÖ sè t¶i träng khi tÝnh vÒ tiÕp xóc, x¸c ®Þnh theo CT 6.39 KH = KH.KH.KHv KH : HÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng trªn chiÒu réng vµnh r¨ng, tra b¶ng 6.7 ta ®-îc KH = 1,1 Theo c«ng thøc 6.40, ta x¸c ®Þnh vËn tèc vßng: v = dw1.n1/60000 = .2aw1/(im + 1).n1/60000 = 3,14.2.127/(3,556 + 1).507/60000 = 1,48 (m/s) dw = 2aw1/(im + 1) = 2.127/(3,556 + 1) = 55,8 (mm) KH : HÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng cho c¸c ®«i r¨ng ®ång thêi ¨n khíp, tra b¶ng 6.14 ta ®-îc KH = 1,13 KHv : HÖ sè kÓ ®Õn t¶i träng ®éng xuÊt hiÖn trong vïng ¨n khíp, tinh theo c«ng thøc 6.41 vH .bw .d w 1,29.38,1.55,8 K Hv  1   1  1,015 2.T1.K H .H H 2.74571.1,1.1,13 aw1 127 Trong ®ã : vH   H .g 0 .v.  0,002.73.1,48.  1,29 (m/s) ibn 3,556 H lµ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña c¸c sai sè ¨n khíp, tra b¶ng 6.15 ta ®-îc  H  0,002 tra theo b¶ng 6.16, lµ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh g0  73 h-ëng cña sai lÖch c¸c b-íc r¨ng 1 vµ 2.  KH = 1,1.1,13.1,015 = 1,26 2.74571.1,26(3,556  1)   H  274.1,72.0,75.  503,5 38,1.3,556.55,82 (MPa)
  5. TÝnh chÝnh x¸c øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp Theo c«ng thøc 6.1, víi v = 1,52 (m/s) < 5 (m/s)  Zv = 1 Víi cÊp chÝnh x¸c ®éng häc lµ 9, ta chän cÊp chÝnh x¸c vÒ møc tiÕp xóc lµ 8, khi ®ã cÇn gia c«ng ®é nh¸m Ra = 2,5 … 1,24 m, do ®ã ZR = 0,95 Víi da < 700 mm nªn KxH = 1 Theo c«ng thøc 6.1 vµ 6.1a ta cã: [H] = [H].Zv.ZR.ZxH = 531,8.1.0,95.1 = 505,21 (MPa) Nh- vËy, H < [H], nh-ng chªnh lÖch nµy nhá do ®ã cã thÓ gi¶m chiÒu réng r¨ng: bw = ba.aw.(H/[H])2 = 0,3.127.(503,5/505,21)2 = 37,8 (mm) Ta chän bw = 38 (mm). d) KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ ®é bÒn uèn Theo c«ng thøc 6.43 vµ 6.44 ta cã F1 = 2T1KFYYYF1/(bwdw1m) (MPa) F2 = F1.YF2/YF1 (MPa) Trong ®ã: T1 = 74571: M« men xo¾n trªn b¸nh chñ ®éng, (Nmm) m=2 : M« ®un ph¸p tuyÕn, (mm) bw = 38 : ChiÒu réng vµnh r¨ng, (mm) dw1 = 55,8 : §-êng kÝnh vßng l¨n b¸nh chñ ®éng, (mm) Y = 0,56 : HÖ sè kÓ ®Õn sù trïng khíp cña r¨ng, Y = 1/
  6. Y = 0,898 : HÖ sè kÓ ®Õn ®é nghiªng cña r¨ng, Y = 1 - /140 YF1, YF2 : HÖ sè d¹ng r¨ng cña b¸nh 1 KF : HÖ sè t¶i träng khi tÝnh vÒ uèn Sè r¨ng t-¬ng ®-¬ng: zv1 = z1/cos3 = 27/cos314,3 = 30 zv1 = z1/cos3 = 100/cos314,3 = 110 Tra b¶ng 6.18 ta ®-îc: YF1 = 3,8 ; YF2 = 3,6 Theo c«ng thøc 6.45 ta cã KF = KF.KF.KFv Trong ®ã: KF : HÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng trªn chiÒu réng vµnh r¨ng, tra b¶ng 6.7 ta ®-îc KF = 1,2 KF : HÖ sè kÓ ®Õn sù ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng cho c¸c ®«i r¨ng ®ång thêi ¨n khíp khi tÝnh vÒ uèn, tra b¶ng 6.14 víi vËn tèc vßng v = 1,52 m/s < 2,5 m/s vµ cÊp chÝnh x¸c 9  KF = 1,37 Theo c«ng thøc 6.47 aw1 127 vF   F .g 0 .v.  0,006.73.1,48.  3,87 (m/s) ibn 3,556 Trong ®ã: F lµ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña c¸c sai sè ¨n khíp, tra b¶ng 6.15 ta ®-îc F = 0,006 g0  73 tra theo b¶ng 6.16, lµ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña sai lÖch c¸c b-íc r¨ng 1 vµ 2. vF .bw .d w 3,87.38,1.55,8  K Fv  1  1  1,03 2.T1.K F .H F 2.74571.1,2.1,37
  7.  KF = 1,37.1,2.1,03 = 1,7 Thay c¸c sè liÖu vµo 6.43 vµ 6.44 ta ®-îc F1 = 2.74571.1,7.0,56.0,898.3,8/(37.55,8.2) = 117,3 (MPa) F2 = 117,3.3,6/3,8 = 111,2 (MPa) Víi m = 2  YS = 1,08 - 0,0695ln(2) = 1,03; YR = 1 (b¸nh r¨ng phay); KxF = 1 (da < 400mm) Do ®ã, theo c«ng thøc 6.2 vµ 6.2a ta cã: [F1] = [F]1.YR.YS.YxF = 252.1.1,03.1 = 259,56 (MPa) [F2] = [F]2.YR.YS.YxF = 236,5.1.1,03.1 = 243,6 (MPa) Nh- vËy F1 < [F1] vµ F2 < [F2] nªn bµi to¸n ®-îc tháa m·n. e) KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ qu¸ t¶i Theo c«ng thøc 6.48, víi Kqt = Tmax/T = 1,4: Hmax = H. K qt = 503,5. 1,4 = 595,75 < [H]max = 1260 (MPa) Theo c«ng thøc 6.49 F1max = F1.Kqt = 117,7.1,4 = 164,78 < [F]1max = 464 (MPa) F2max = F2.Kqt = 111,2.1,4 = 155,68 < [F]1max = 360 (MPa) VËy ®iÒu kiÖn vÒ qu¸ t¶i tháa m·n. Do ®ã ta chÊp nhËn kÕt qu¶ trªn. g) C¸c th«ng sè vµ kÝch th-íc bé truyÒn Kho¶ng c¸ch trôc aw1 = 127 mm M« ®un ph¸p m = 2 mm
  8. ChiÒu réng vµnh r¨ng bw = 38 mm TØ sè truyÒn ibn = 3,556 Gãc nghiªng cña r¨ng  = 14,30 Sè r¨ng b¸nh r¨ng z1 = 27 r¨ng ; z2 = 96 r¨ng HÖ sè dÞch chØnh x1 = 0 ; x2 = 0 Theo c¸c c«ng thøc trong b¶ng 6.11, tÝnh ®-îc: §-êng kÝnh vßng chia d1 = 55,7 mm ; d2 = 198,2 mm §-êng kÝnh ®Ønh r¨ng da1 = 59,7 mm ; da2 = 202,2 mm §-êng kÝnh ®¸y r¨ng df1 = 50,3 mm ; df2 = 193,2 mm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2