intTypePromotion=1

đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 8

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
184
lượt xem
68
download

đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quá trình tính tính gần đúng ta chưa kể đến ứng suất tập trung như góc lượn , rãnh then và chưa kể đến nhân tố ảnh hưởng đến ảnh hưởng giới hạn mỏi , ảnh h-ởng của kích thước tuyệt đối , của hình dáng cấu tạo chi tiết , của chất l-ợng bề mặt . [s] :là hệ số an toàn cho phép th-ờng [s] = 1,5 ữ 2,5 s :là hệ số an toàn chỉ xét riêng cho ứng suất pháp s : hệ số an toàn chỉ xét riêng cho ứng suất tiếp = Trong đó:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: thiết kế trạm dẫn động băng tải, chương 8

  1. Chương 8: TÝnh chÝnh x¸c trôc Trong qu¸ tr×nh tÝnh tÝnh gÇn ®óng ta ch-a kÓ ®Õn øng suÊt tËp trung nh- gãc l-în , r·nh then vµ ch-a kÓ ®Õn nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn ¶nh h-ëng giíi h¹n mái , ¶nh h-ëng cña kÝch th-íc tuyÖt ®èi , cña h×nh d¸ng cÊu t¹o chi tiÕt , cña chÊt l-îng bÒ mÆt . TÝnh chÝnh x¸c trôc theo c«ng thøc: s .s s=  [s] s  s2 2 [s] :lµ hÖ sè an toµn cho phÐp th-êng [s] = 1,5 ÷ 2,5 s :lµ hÖ sè an toµn chØ xÐt riªng cho øng suÊt ph¸p  1 s = K . a   .   m s : hÖ sè an toµn chØ xÐt riªng cho øng suÊt tiÕp  s = 1 K  a  . m Trong ®ã: -1 lµ giíi h¹n mái uèn -1=0,436.b = 0,436.850 = 370,6 (MPa). -1 lµ giíi h¹n mái xo¾n víi -1 = 0,58.-1= 0,58.365,5 = 214,948 (MPa). Chän -1 = 215 (MPa). aj, mj: lµ biªn ®é vµ trÞ sè trung b×nh cña øng suÊt ph¸p t¹i tiÕt diÖn xÐt. Do øng suÊt uèn ®-îc coi nh- thay ®æi theo chu kú ®èi xøng cho nªn: mj = 0 cßn aj =maxj = Mu /W
  2. aj , mj lµ biªn ®é vµ trÞ sè trung b×nh cña øng suÊt tiÕp t¹i tiÕt diÖn xÐt. Do øng suÊt uèn ®-îc coi nh- thay ®æi theo chu kú m¹ch ®éng cho nªn: mj = aj = 0,5.max = 0,5.T /Wo. Víi trôc tiÕt diÖn trßn, cã 1 r·nh then:  .d 3 b.t1 .(d j  t1 ) 2 j  .d 3 b.t1 .(d j  t1 ) 2 j W  ; Wo   ; 32 2.d j 16 2.d j Trong ®ã : B: ChiÒu réng then. T1: ChiÒu s©u r·nh then. +) Trôc I: ë ®©y ta chØ kiÓm nghiÖm t¹i hai tiÕt diÖn mÆt c¾t nguy hiÓm lµ 1-2 b, t1: tra b¶ng 9.1a theo d ta cã b = 8 mm ; t1 = 4 mm.  .30 3 8.4.(30  4) 2 W   2290 32 2.30  .303 8.4.(30  4) 2 Wo    4941 16 2.30 a =max = Mu /W =114349,3 /2290 = 50 m = a = 0,5.max = 0,5.T /Wo = 0,5.74571/4941 = 7,5 kdj vµ kdj lµ hÖ sè tËp trung øng su©t ®èi víi trôc cã r·nh then cã : k k kdj  (  k x  1) / k y ; kdj  (  k x  1) / k y   Víi: kx = 1,1 (trôc tiÖn ra) : b¶ng 10.8. ky = 1 (kh«ng dïng biÖn ph¸p t¨ng bÒn bÒ mÆt )  vµ  lµ hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña kÝch th-íc tiÕt diªn trôc ®Õn ®é bÒn mái ®èi víi c¸c trôc b»ng thÐp cacbon, víi d = 30 tra b¶ng 10.10 ta cã  = 0,88 vµ  = 0,81.
  3. B¶ng 10.12 : k =2,01; k= 1,88 (c¾t b»ng dao phay ngãn). 2,01 1,88  kdj  (  1,1  1) / 1  2,38 ; kdj  (  1,1  1) / 1  2,42 0,88 0,81  =0,05;  = 0,1: Tra b¶ng 10.7.  1 370,6 s    3,68  K .   . 2,01.50  a  m  215 s  1   14,85 k  a  . m 1,88.7,5  0,05.7.5 Khi ®ã hÖ sè an toµn trôc t¹i tiÕt diÖn (1-2) ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: s .s 3,68.14,85 s=   3,57  [s] s s 2  2  3,68 2  14,85 2 NhËn thÊy r»ng víi hÖ sè an toµn ®· tÝnh trªn tiÕt diÖn nguy hiÓm tháa m·n ®iÒu kiÖn → Trôc I ®¶m b¶o bÒn. +) Trôc II: ë ®©y ta kiÓm nghiÖm t¹i tiÕt diÖn mÆt c¾t nguy hiÓm lµ mÆt c¾t qua b¸nh r¨ng 3 (mÆt c¾t 2-3) vµ mÆt c¾t qua b¸nh r¨ng 1 (mÆt c¾t 2-1) Víi mÆt c¾t 2-3 b, t2 : tra b¶ng 9.1 theo d = 56 mm ta cã b = 16 mm ; t2 = 6 mm.  .563 16.6.(56  6) 2 W   15098 32 2.56  .563 16.6.(56  6) 2 W0    32339 16 2.56 a = max = Mu /W = 1362947/15098 = 80,2 m = a = 0,5.max = 0,5.T /Wo = 0,5. 254745.2/32339 = 7,88 kdj vµ kdj lµ hÖ sè tËp trung øng su©t ®èi víi trôc cã r·nh then cã :
  4. k k kdj  (  k x  1) / k y ; kdj  (  k x  1) / k y   Víi: kx = 1,1 (trôc tiÖn ra ) : b¶ng 10.8. ky = 1 (kh«ng dïng biÖn ph¸p t¨ng bÒn bÒ mÆt )  vµ  lµ hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña kÝch th-íc tiÕt diªn trôc ®Õn ®é bÒn mái ®èi víi c¸c trôc b»ng thÐp cacbon, víi d = 56 tra b¶ng 10.10 ta cã  = 0,8 vµ  = 0,75 B¶ng 10.12 : k = 2,01; k = 1,88 (c¾t b»ng dao phay ngãn). 2,01 1,88  kdj  (  1,1  1) / 1  2,6 ; kdj  (  1,1  1) / 1  2,6 0,8 0,75  =0,05;  = 0,1: B¶ng 10.7.  1 370,6 s    1,78  k .   . 2,6.80, 2  a  m  215 s  1   10,14 k  a   . m 2,6.7,88  0,05.7,88 Khi ®ã hÖ sè an toµn trôc t¹i tiÕt diÖn 1 -1,®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: s .s 1,78.10,14 s=   1,75  [s] s s 2   2 1,73 2  10,14 2 NhËn thÊy r»ng víi hÖ sè an toµn ®· tÝnh trªn tiÕt diÖn nguy hiÓm tháa m·n ®iÒu kiÖn. Víi mÆt c¾t 2-1 b, t2 : tra b¶ng 9.1 theo d = 48 mm ta cã b = 14 mm ; t2 = 5,5 mm.  .483 14.5,5.(48  5,5) 2 W   9408,6 32 2.48  .483 14.5,5.(48  5,5) 2 W0    20266 16 2.48 a = max = Mu /W = 578263/9408,6 = 61,5
  5. m = a = 0,5.max = 0,5.T /Wo = 0,5.254745/20266 = 6,28 kdj vµ kdj lµ hÖ sè tËp trung øng su©t ®èi víi trôc cã r·nh then cã : k k kdj  (  k x  1) / k y ; kdj  (  k x  1) / k y   Víi: kx = 1,1 (trôc tiÖn ra ) : b¶ng 10.8. ky = 1 (kh«ng dïng biÖn ph¸p t¨ng bÒn bÒ mÆt )  vµ  lµ hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña kÝch th-íc tiÕt diªn trôc ®Õn ®é bÒn mái ®èi víi c¸c trôc b»ng thÐp cacbon, víi d = 48 tra b¶ng 10.10 ta cã  = 0,81 vµ  = 0,76 B¶ng 10.12 : k = 2,01; k = 1,88 (c¾t b»ng dao phay ngãn). 2,01 1,88  kdj  (  1,1  1) / 1  2,58 ; kdj  (  1,1  1) / 1  2,57 0,81 0,76  =0,05;  = 0,1: B¶ng 10.7.  1 370,6 s    2,34  k .   . 2,58.61,5  a  m  215 s  1   13,06 k  a  . m 2,57.6,28  0,05.6,28 Khi ®ã hÖ sè an toµn trôc t¹i tiÕt diÖn 1 -1,®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: s .s 2,34.16,06 s=   2,3  [s] s  s2 2 2,34 2  13,06 2 NhËn thÊy r»ng víi hÖ sè an toµn ®· tÝnh trªn tiÕt diÖn nguy hiÓm tháa m·n ®iÒu kiÖn → Trôc II ®¶m b¶o bÒn. +) Trôc III: ë ®©y ta chØ kiÓm nghiÖm t¹i hai tiÕt diÖn mÆt c¾t nguy hiÓm lµ mÆt c¾t qua b¸nh r¨ng: b, t1: tra b¶ng 9.1 theo d ta cã b = 18 mm ; t3 = 7 mm.
  6.  .62 3 18.7.(62  7) 2 W   20324 32 2.62  .62 3 18.7.(62  7) 2 W0    43721,8 16 2.62 a =max = Mu /W = 1416300,7 /20324 = 69,7 m = a = 0,5.max = 0,5.T /Wo = 0,5. 683480/43721,8 = 7,8 kdj vµ kdj lµ hÖ sè tËp trung øng su©t ®èi víi trôc cã r·nh then cã : k k kdj  (  k x  1) / k y ; kdj  (  k x  1) / k y   Víi: kx = 1,1 (trôc tiÖn ) : b¶ng 10.8. ky = 1 (kh«ng dïng biÖn ph¸p t¨ng bÒn bÒ mÆt )  vµ  lµ hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h-ëng cña kÝch th-íc tiÕt diªn trôc ®Õn ®é bÒn mái ®èi víi c¸c trôc b»ng thÐp cacbon, víi d = 62 tra b¶ng 10.10 ta cã  = 0,78 vµ  = 0,74 B¶ng 10.12 : k = 2,01; k = 1,88 (c¾t b»ng dao phay ngãn). 2,01 1,88  kdj  (  1,10  1) / 1  2,67 ; kdj  (  1,10  1) / 1  2,64 0,78 0,74  =0,05;  = 0,1: B¶ng 10.7.  1 370,6 s    1,99  K    . 2,67.69,7  a  m  215 s  1   10,25 K  a  . m 2,64.7,8  0,05.7,8 Khi ®ã hÖ sè an toµn trôc ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: s .s 1,99.10,25 s=   1,95  [s] s s 2  2  1,99 2  10,25 2 NhËn thÊy r»ng víi hÖ sè an toµn ®· tÝnh trªn tiÕt diÖn nguy hiÓm tháa m·n ®iÒu kiÖn => Trôc III ®¶m b¶o bÒn.
  7. : TÝnh then §Ó cè ®Þnh b¸nh r¨ng theo ph-¬ng tiÕp tuyÕn hay lµ ®Ó truyÒn m«men vµ chuyÓn ®éng tõ trôc ®Õn b¸nh r¨ng hoÆc ng-îc l¹i ng-êi ta dïng then. Then ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bÒn dËp vµ ®iÒu kiÖn bÒn c¾t: 2T d     d .lt (h  t1 ) d 2.T c    c  d .lt .b Trong ®ã: +d ,c :øng suÊt dËp vµ øng suÊt c¾t tÝnh to¸n (MPa) +d: §-êng kÝnh trôc(mm) + T: M«men xo¾n trªn trôc( Nmm) + lt, b, h, t1: KÝch th-íc tra b¶ng 9.1,9.2: + [d]-øng suÊt dËp cho phÐp : Tra b¶ng 9.5 [d] =100(MPa). + [c]-øng suÊt c¾t cho phÐp (MPa): c = [ 60 ...90 MPa] khi chÞu t¶i träng tÜnh-> khi chÞu t¶i träng va ®Ëp nhÑ lÊy: c = [ 40 ...60 MPa]. TÝnh t¹i c¸c tiÕt diÖn l¾p then +) §èi víi trôc I §-êng kÝnh trôc 1 ®Ó l¾p then d = 30 mm tra b¶ng 9.1a ta chän ®-îc then: b = 8, h = 7, t1 = 4. 2T1 2.74571 d    40,9( MPa)   d . . d .lt (h  t1 ) 30.40,5.[7  4] 2.T12 2.74571 c    12,3   c  . d12 .lt .b 30.40,5.8
  8. +) §èi víi trôc II §-êng kÝnh trôc 2 t¹i tiÕt diÖn qua b¸nh r¨ng 3 (mÆt c¾t 2- 3) d = 56 mm tra b¶ng 9.1a ta chän ®-îc then: b = 16, h = 10, t2 = 6. 2T 2.254745.2 d    60( MPa)   d . . d .lt .(h  t1 ) 56.75,6.[10  6] 2.T 2.254745.2 c    15   c  . d .lt .b 56.75,6.16 §-êng kÝnh trôc 2 t¹i tiÕt diÖn qua b¸nh r¨ng 2 (mÆt c¾t 2-2) d = 48 mm tra b¶ng 9.1a ta chän ®-îc then: b = 14, h = 9, t2 = 5,5. ChiÒu dµi then lt = 1,35.d lt = 1,35.48 = 64,8 mm. 2T 2.254745 d    46,8( MPa)   d . . d .lt .(h  t 2 ) 48.64,8.[9  5,5] 2.T 2.254745 c    11,7   c  . d .lt .b 48.64,8.14 +) §èi víi trôc III §-êng kÝnh trôc 3 ®Ó l¾p then (d = 62 mm) tra b¶ng 9,1a ta chän ®-îc then: b = 18, h = 11, t3 = 7. 2T 2.683480 d    65,85( MPa)   d . . d .lt .(h  t1 ) 62.83,7.[11  7] 2.T 2.683480 c    14,63   c  . d .lt .b 62.83,7.18 VËy tÊt c¶ c¸c mèi ghÐp then ®Òu tho¶ m·n ®é bÒn dËp vµ ®é bÒn c¾t.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2