intTypePromotion=1

đồ án tốt nghiệp môn cao áp, chương 1

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
220
lượt xem
87
download

đồ án tốt nghiệp môn cao áp, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc nghiên cứu giông sét và các biện pháp chống sét đã có lịch sử lâu dài cùng với sự phát triển của nghành điện . Ngày nay người ta đã tìm ra được các phương pháp nhữmh hệ thống thiết bị và kỹ thuật cao để đề phòng chống sét đámh . Sét là một hiện t-ợng tự nhiên , mật độ , thời gian phóng điện , biên độ dốc của sét không thể dự đoán tr-ớc nên việc nghiên cứu chống sét là rất quan trọng , đặc biệt là trong nghành điện . I . Tình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án tốt nghiệp môn cao áp, chương 1

  1. Chương 1: T×nh h×nh gi«ng sÐt ë viÖt nam vµ ¶nh h-ëng cña nã tíi l-íi ®IÖn ViÖc nghiªn cøu gi«ng sÐt vµ c¸c biÖn ph¸p chèng sÐt ®· cã lÞch sö l©u dµi cïng víi sù ph¸t triÓn cña nghµnh ®iÖn . Ngµy nay ng-êi ta ®· t×m ra ®-îc c¸c ph-¬ng ph¸p nh÷mh hÖ thèng thiÕt bÞ vµ kü thuËt cao ®Ó ®Ò phßng chèng sÐt ®¸mh . SÐt lµ mét hiÖn t-îng tù nhiªn , mËt ®é , thêi gian phãng ®iÖn , biªn ®é dèc cña sÐt kh«ng thÓ dù ®o¸n tr-íc nªn viÖc nghiªn cøu chèng sÐt lµ rÊt quan träng , ®Æc biÖt lµ trong nghµnh ®iÖn . I . T×nh h×nh gi«ng sÐt ë VIÖT NAM : Theo ®Ò tµi KC – 03 - 07 cña viÖn n¨ng l-îng , trong mét n¨m sè ngµy sÐt ë miÒn B¾c kho¶ng tõ 70 ®Õn 100 ngµy vµ sè lÇn cã gi«ng lµ tõ 150 – 300 lÇn . Vïng cã gi«ng nhiÒu nhÊt trªn miÒn B¾c lµ khu vùc Mãng C¸i , Tiªn Yªn ( Qu¶ng Ninh ) hµng n¨m cã tõ 100 – 110 ngµy gi«ng sÐt , th¸ng 7 , th¸ng 8 cã thÓ cã ®Õn 25 ngµy gi«ng \ th¸ng . Mét sè vïng cã ®i¹ h×nh chuyÓn tiÕp nh- gi÷a c¸c vïng nói vµ vïng ®ång b»ng sè lÇn gi«ng còng ®Õn 200 lÇn sÐt / n¨m . Víi sè ngµy gi«ng kho¶ng 100 ngµy / n¨m . N¬i Ýt gi«ng nhÊt lµ qu¶ng B×nh , hµng n¨m chØ cã 80 ngµy gi«ng . XÐt vÒ diÔn biÕn cña mïa
  2. gi«ng trong n¨m , mïa gi«ng kh«ng hoµn toµn ®ång nhÊt gi÷a c¸c vïng . Nãi chung ë miÒn B¾c gi«ng tËp trung tõ th¸ng 4 – 9 , ë phÝa t©y b¾c gi«ng tËp trung tõ th¸nh 5 – 8 trong n¨m . Trªn vïng duyªn h¶i trung bé tõ phÝa b¾c ®Õn Qu¶ng Ng·i lµ khu vùc t-¬ng ®èi nhiÒu gi«ng trong th¸ng sè ngµy cã gi«ng xÊp xØ 10 ngµy / th¸ng . Th¸ng cã nhiÒu gi«ng nhÊt lµ th¸ng 5 , cã thÓ cã tõ 12 – 15 ngµy . Nh÷ng th¸ng ®Çu mïa vµ cuèi mïa chØ gÆp 2 – 5 ngµy / th¸ng . Tõ B×nh §Þnh trë vµo lµ khu vùc Ýt gi«ng nhÊt th-êng chØ cã vµo th¸ng 5 , sè ngµy cã gi«ng xÊp xØ 10 ngµy ( Tuy Hoµ 10 ngµy , Nha Trang 8 ngµy , Phan ThiÕt 13 ngµy ) , cßn c¸c th¸ng kh¸c cña mïa ®«ng chØ quan s¸t ®-îc tõ 5 – 7 ngµy gi«ng sÐt . MiÒn nam còng cã kh¸ nhiÒu gi«ng , hµng n¨m quan s¸t ®-îc tõ 40 ®Õn 50 ngµy vµ ®Õn trªn 100 ngµy tuú n¬i . Khu vùc nhiÒu gi«ng nhÊt lµ ®ång b»ng Nam bé , sè ngµy gi«ng sÐt cã thÓ lªn tíi 120 – 140 ngµy /n¨m . Mïa ®«ng ë Nam Bé tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 11 th× sè ngµy gi«ng trung b×nh lµ 10 ngµy /th¸ng , c¸c th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10 cã kho¶ng trªn 20 ngµy gi«ng ( SµI Gßn 22 ngµy , Hµ Tiªn 28 ngµy. T©y Nguyªn , mïa gi«ng chØ cã ë c¸c th¸ng 4 , 5 vµ 9 . Th¸ng cùc ®¹i ( th¸ng 5 ) , trung b×nh quan s¸t ®-îc 15 ngµy gi«ng vµ ë T©y Nguyªn trung b×nh sè ngµy gi«ng sÐt tõ 10 ®Õn 12 ngµy ( Pl©y cu 17 ngµy , Kon Tum 14 ngµy , §µ L¹t 10 ngµy cßn c¸c th¸ng kh¸c trong mïa trung b×nh cã 5 – 7 ngµy /th¸ng .
  3. Qua sè liÖu kh¶o s¸t ta thÊy r»ng trung b×nh gi«ng sÐt trªn 3 miÒn B¾c – Trung – Nam , nh÷ng vïg l©n cËn l¹i cã mËt ®é gi«ng sÐt t-¬ng ®èi gièng nhau . KÕt qu¶ nghiªn cøu , ng-êi ta ®· lËp ®-îc b¶n ®å ph©n vïng gi«ng sÐt toµn ViÖt Nam ( c¸c th«ng sè cho trong b¶ng 1 ) . Ngµy ®«ng G׬ ®«ng MËt ®é sÐt Th¸ng Vïng trung b×nh trung b×nh trung b×nh gi«ng cùc (ngµy / n¨m (giê /n¨m) ®¹i ) ®ång b»ng ven biÓn 81.1 215.6 6.47 8 MiÒn nói trung du B¾c Bé 61,6 219,1 6.33 7 Cao nguyªn miÒn trung 47,6 126,21 3.31 5.8 Ven biÓn miÒn trung 44 95,2 3.55 5.8 ®ång b»ng miÒn Nam 60.1 89.32 5.37 5.9 Tõ c¸c sè liÖu vÒ ngµy giê gi«ng , sè l-îng ®o l-êng nghiªn cøu ®· thùc hiÖn c¸c giai ®o¹n cã thÓ tÝnh to¸n ®-a ra c¸c sè liÖu dù kiÕn vÒ mËt ®é phãng ®iÖn xuèng c¸c khu vùc ( sè liÖu dù b¸o nh- trong b¶ng 2 )
  4. Sè ngµy ®ång b»ng MiÒn nói Cao Ven biÓn ®ång b»ng gi«ng ven biÓn trung du nguyªn trung bé miÒn Nam phÝa B¾c miÒn trung 20  40 2,43 4,68 2,1  12  1,22  1,26  4,2 2,4 2,44 2,52 40  60 4,68  7,92 4,2  6,3 2,4  3,6 2,44  3,65 2,52  3,78 60  80 7,92  9,72 6,3  8,4 3,6  4,8 3,65  4,87 3,78  5,06 80  100 9,72  12,15 8,4  4,8  6 4,87  6,09 5,06 6,3 10,5 100  120 12,15  10,5 6  7,2 6,09  7,31 6,3  7,76 14,58 12,6 II . ¶nh h-ëng cña gi«ng sÐt : á ViÖt Nam trong khu«n khæ ®Ò tµi cÊp nhµ n-íc KC – 03 – 07 ®· l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ ghi sÐt vµ bé ghi tæng hîp trªn c¸c ®-êng d©y t¶i ®iÖn trong nhiÒu n¨m liªn tôc , kÕt qu¶ thu thËp t×nh h×nh sù cè l-íi ®IÖn 220 kV ë miÒn B¾c tõ n¨m 1987 ®Õn n¨m 1992 ®-îc ghi trong b¶ng 3 : Lo¹i sù D-íi 220 KV §-êng d©y Ph¶ L¹i – Hµ §«ng cè Tæng sè VÜnh cöu Tæng sè VÜnh cöu Do sÐt
  5. 1987 2 1 2 1 1 1988 5 2 5 2 1 1989 24 3 6 2 1 1990 25 4 2 1 1 1991 30 2 3 1 1 1992 19 4 4 4 3 105 16 22 11 8 Trong tæng sè sù cè vÜnh cöu cña ®-êng d©y 220 KV Ph¶ L¹i – Hµ §«ng , nguyªn nh©n do sÐt lµ 8/11chiÕm 72,7 % .Së dÜ lÊy kÕt qu¶ sù cè cña ®-êng d©y Ph¶ L¹i – Hµ §«ng lµm kÕt qu¶ chung cho sù cè l-íi ®IÖn MiÒn B¾c v× ®©y lµ ®-êng d©y quan träng cña MiÒn B¾c vµ sù cè ®-êng d©y nµy ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn t×nh h×nh truyÒn t¶i ®iÖn n¨ng trªn l-íi ®iÖn . KÕt luËn : Qua nh÷ng nghiªn cøu tÝnh h×nh gi«ng sÐt ë ViÖt Nam vµ nh÷ng t¸c h¹i cña sÐt g©y nªn ®èi víi l-íi ®iÖn , cho nªn viÖc b¶o vÖ chèng sÐt cho ®-êng d©y ®iÖn vµ c¸c tr¹m biÕn ¸p lµ kh«ng thÓ thiÕu ®-îc . V× vËy viÖc ®Çu t- nghiªn cøu chèng sÐt lµ cÇn thiÕt ®Ó n©ng cao ®é tin cËy trong vËn hµnh l-íi ®iÖn cña n-íc ta

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản