intTypePromotion=1

Giải phẫu bàn tay

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
147
lượt xem
20
download

Giải phẫu bàn tay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bàn tay là một bộ phận của con người, có chức năng cầm nắm. Bàn tay nằm ở cuối một cánh tay (đối với con người) hoặc ở cuối chi trước của động vật linh trưởng và một số động vật có xương sống khác. Bàn tay là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể con người. Nó hỗ trợ cho các hoạt động đơn giản (như nắm một vật thể lớn) hoặc các hoạt động phức tạp hơn (như nhặt một viên sỏi nhỏ). Các ngón tay là nơi tập trung dày đặc các dây thần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giải phẫu bàn tay

 1. 1
 2. Ths. Bs. Nguyeãn Phöôùc Vónh BM Giaûi phaãu hoïc
 3. GIÔÙI HAÏN Töø neáp gaáp cuoái cuøng ôû coå tay ñeán heát caùc ngoùn tay. Gan tay: maët tröôùc Mu tay: maët sau 3
 4. 4
 5. GAN TAY LÔÙP NOÂNG: Da vaø toå chöùc döôùi da: – Da daøy, dính chaéc, coù vaân tay – Maïch maùu: nhoû vaø ít – TK noâng: Caùc nhaùnh cuûa TK giöõa, TK truï, TK quay, TK cô bì Maïc noâng: Daøy ôû giöõa Caân gan tay Moûng ôû moâ caùi vaø moâ uùt Caân gan tay: Coù gaân cô gan tay daøi phía tröôùc 5
 6. TK cô bì TK giöõa TK truï TK quay 6
 7. LÔÙP SAÂU Maïc giöõ gaân gaáp: – Baùm töø xöông thuyeàn, xöông thang ñeán xöông ñaäu vaø moùc xöông moùc – Cuøng caùc xöông coå tay taïo neân oáng coå tay. Ñi trong oáng coå tay coù TK giöõa => Hoäi chöùng oáng coå tay 7
 8. Gaân cô gan tay daøi Maïc giöõ gaân gaáp Caùc boù ngang D/C ñoát baøn tay ngang noâng Caân gan tay 8
 9. LÔÙP SAÂU CÔ MOÂ CAÙI: Ngoùn caùi quan troïng nhaát, ñaûm nhaän 50% chöùc naêng cuûa baøn tay. Moâ caùi goàm 4 cô vaän ñoäng ngoùn caùi. Cô daïng ngoùn caùi ngaén Cô gaáp ngoùn caùi ngaén } Noâng Cô ñoái ngoùn caùi Cô kheùp ngoùn caùi } Saâu 9
 10. Lôùp saâu 10
 11. TK giöõa TK truï Maïc giöõ gaân gaáp 11
 12. Cô gaáp ngoùn caùi ngaén Cô daïng ngoùn caùi ngaén Cô ñoái ngoùn caùi Cô kheùp ngoùn caùi 12
 13. CÔ MOÂ UÙT: – Cô gan tay ngaén: Moûng, naèm ngang, dính da gan tay – Cô daïng ngoùn uùt – Cô gaáp ngoùn uùt ngaén – Cô ñoái ngoùn uùt 13
 14. Cô gan tay ngaén Cô ñoái Cô gaáp (ngaén) Cô daïng 14
 15. CAÙC GAÂN GAÁP: Gaân gaáp caùc ngoùn noâng Gaân gaáp caùc ngoùn saâu (töø caúng tay) CAÙC CÔ GIUN: 4 cô giun: 1, 2, 3, 4. 15
 16. Gaân gaáp saâu (Gaân xuyeân) Gaân gaáp noâng (Gaân thuûng) Caùc cô giun 16
 17. MAÏCH MAÙU VAØ THAÀN KINH 17
 18. 18
 19. MAÏCH MAÙU ÑM quay vaø ÑM truï taïo thaønh 2 cung. Cung gan tay cho caùc nhaùnh gan ngoùn chung, nhaùnh gan ngoùn rieâng caùc ngoùn tay. Cung gan tay noâng: ÑM truï + nhaùnh gan tay noâng cuûa ÑM quay 3 ngoùn röôõi trong Cung gan tay saâu: ÑM quay + nhaùnh gan tay saâu cuûa ÑM truï Tröôùc khi noái vôùi nhaùnh gan tay saâu cuûa ÑM truï, ÑM quay cho ÑM ngoùn caùi chính, ÑM quay ngoùn troû 1 ngoùn röôõi ngoaøi 19
 20. CUNG ÑM GAN TAY ÑM quay ÑM truï 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2