intTypePromotion=1
ADSENSE

Giảng dạy các chuyên đề phòng, chống tham nhũng trong môn học nhà nước và pháp luật tại các nhà trường quân đội hiện nay

Chia sẻ: Trần Minh Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

109
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Giảng dạy các chuyên đề phòng, chống tham nhũng trong môn học nhà nước và pháp luật tại các nhà trường quân đội hiện nay trình bày chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn của tác giả trong quá trình tiến hành giảng dạy các chuyên đề về phòng, chống tham nhũng; rất mong qua đó nhận được sự chia sẻ các ý kiến của đồng nghiệp và những bạn đọc quan tâm, nhằm góp phần giảng dạy phòng, chống tham nhũng luôn bám sát hơi thở của cuộc sống,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giảng dạy các chuyên đề phòng, chống tham nhũng trong môn học nhà nước và pháp luật tại các nhà trường quân đội hiện nay

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> <br /> GIAÃNG<br /> Y CAÁC<br /> DAÅ CHUYÏNCHÖËNG<br /> ÀÏÌ PHOÂNG,<br /> THAM NHUÄ<br /> TRONG MÖN HOÅC<br /> AÂNHAÂ<br /> PHAÁP<br /> T NÛÚÁC<br /> LUÊÅ V<br /> TAÅI CAÁC NHAÂ TRÛÚÂNG<br /> Y<br /> QUÊN ÀÖÅ<br /> DÛÚNG VÙN ÀAÅI*<br /> Ngaây nhêån:20/12/2017<br /> Ngaây phaãn biïån:<br /> 25/12/2017<br /> Ngaây duyïåt àùng:<br /> 29/12/2017<br /> <br /> Toám tùæt: <br /> Giaãng daåy phoâng, chöëng tham nhuäng trong caác hoåc viïån, nhaâ trûúâng Quên àöåi àaä vaâ <br /> trong sûå nghiïåp àaâo taåo caán böå cuãa Àaãng, Nhaâ nûúác vaâ quên àöåi; goáp phêìn xêy dûång Chñnh ph<br /> Baâi viïët chia seã möåt söë kinh nghiïåm thûåc tiïîn cuãa taác giaã trong quaá trònh tiïën haânh giaãng daåy c<br /> nhuäng; rêët mong qua àoá nhêån àûúåc sûå chia seã caác yá kiïën cuãa àöìng nghiïåp vaâ nhûäng baån àoåc <br /> phoâng, chöëng tham nhuäng luön baám saát húi thúã cuãa cuöåc söëng.<br /> Tûâ khoáa: <br /> Phoâng, chöëng tham nhuäng; giaáo aán, nùng lûåc giaãng daåy, kinh nghiïåm giaãng daåy.<br /> <br /> TEACHING ANTI-CORRUPTION TOPICS IN SUBJECT STATE  AND LAW  AT MILIT<br /> <br /> Abstract: <br /> Teaching the prevention and fight against corruption in academics and military schools has be<br /> requirement in the training of cadres of the Party, the state and the army. contributing to the government’s int<br /> development. The paper shares some of the author’s practical experiences in teaching anti-corruption topics. <br /> sharing of opinions of colleagues and interested readers will contribute to teaching anti-corruption always clo<br /> Keywords:<br />  prevention and fight against corruption; lesson plan, teaching capacity, teaching experience.<br /> <br /> 1. Võ trñ, yá nghôa cuãa giaãng daåy phoâng, chöëng nhiïìu chuã trûúng, chñnh saách, biïån phaáp àöìng böå,<br /> tham nhuäng<br /> thiïët thûåc àûúåc triïín khai trïn phaåm vi toaân quöëc àïí<br /> Tham nhuäng laâ hiïån tûúång xaä höåi coá tñnh lõchphoâng, chöëng tham nhuäng. Quyïët têm chñnh trõ cuãa<br /> sûã, xuêët hiïån vaâ töìn taåi cuâng vúái xaä höåi phên chia<br /> Àaãng ta vïì phoâng, chöëng tham nhuäng àaä thïí hiïån<br /> thaânh giai cêëp vaâ hònh thaânh nhaâ nûúác. Hiïån nay, rêët roä qua caác kyâ Àaåi höåi Àaãng, trong caác Höåi nghõ<br /> tham nhuäng àaä vaâ àang diïîn ra khaá phöí biïën úã caác trung ûúng nhû Höåi nghõ Trung ûúng 3 (khoáa X)  “Vïì<br /> quöëc gia trïn thïë giúái, laâ möåt trong nhûäng vêën àïì tùng cûúâng sûå laänh àaåo cuãa Àaãng àöëi vúái cöng taác<br /> thu huát sûå quan têm haâng àêìu cuãa caác àaãng chñnh phoâng, chöëng tham nhuäng, laäng phñ”;<br />  àùåc biïåt Àaåi<br /> trõ cêìm quyïìn úã têët caã caác nûúác trïn thïë giúái. Tham höåi Àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá XII cuãa Àaãng Cöång<br /> nhuäng laâm aãnh hûúãng àïën sûå töìn taåi, phaát triïínsaãn Viïåt Nam àaä thïí hiïån roä trong caác nhiïåm vuå<br /> cuäng nhû uy tñn vaâ võ thïë cuãa möîi quöëc gia trïn trong têm, trong àoá coá: “Xêy dûång töí chûác böå maáy<br /> trûúâng quöëc tïë.<br /> cuãa toaân hïå thöëng chñnh trõ tinh goån, hoaåt àöång hiïåu<br /> Àaãng vaâ Nhaâ nûúác ta xaác àõnh phoâng, chöëng tham lûåc, hiïåu quaã; <br /> àêíy maånh àêëu tranh phoâng, chöëng<br /> nhuäng laâ traách nhiïåm cuãa toaân Àaãng, toaân dên, toaân tham nhuäng, laäng phñ, quan liïu”. 1<br /> quên vaâ cuãa caã hïå thöëng chñnh trõ; àöìng thúâi àaä coá Thûåc tïë,  nhiïìu  chuã trûúng, biïån  phaáp phoâng,<br /> chöëng tham nhuäng àaä ài vaâo thûåc tiïîn, àem laåi hiïåu<br /> 1<br /> <br />  Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam (2016), Vùn kiïån Àaåi höåi Àaåi biïíu toaân<br /> * Hoåc viïån Chñnh- trõ<br /> Böå Quöëc phoâng<br /> quöëc lêìn thûá XII, Vùn phoâng Trung ûúng Àaãng, Haâ Nöåi, tr.218.<br /> <br /> 43 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> quaã thiïët thûåc. Àùåc biïåt, gêìn àêy Thuã tûúáng Chñnh<br /> 3. Thöng qua giaáo aán<br /> phuã kyá Quyïët àõnh 137/2009/QÀ-TTg ngaây 02 thaáng<br /> Àêy laâ möåt quy trònh quan troång trong quaá trònh<br /> 12 nùm 2009, phï duyïåt “ Àïì aán àûa nöåi dung phoâng, töí chûác lao àöång sû phaåm cuãa caác khoa giaáo viïn<br /> chöëng tham nhuäng vaâo chûúng trònh giaáo duåc, àaâo trong caác hoåc viïån, nhaâ trûúâng quên àöåi.<br /> taåo”, böìi dûúäng; nùm 2013, phï duyïåt  “Chó thõ söë<br /> Tuây thuöåc vaâo tûâng àiïìu kiïån cuãa caác hoåc viïån,<br /> 10/CT-TTg ngaây 12-6-2013 cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã nhaâ trûúâng, caác khoa giaáo viïn coá thïí tiïën haânh thöng<br /> vïì viïåc àûa nöåi dung phoâng, chöëng tham nhuäng vaâo qua giaáo aán àöëi vúái giaãng viïn taåi phoâng phûúng<br /> giaãng daåy taåi caác cú súã giaáo duåc vaâ àaâo taåo”. Thûåc<br /> phaáp khoa/böå mön. Laänh àaåo khoa/böå mön coá thïí<br /> hiïån quyïët àõnh naây vaâ Kïë hoaåch söë 01/KH-BCÀÀA tiïën haânh thöng qua toaân böå baâi giaãng hay thöng<br /> 137 ngaây 17 thaáng 8 nùm 2010 cuãa Ban Chó àaåo Àïì<br /> qua tûâng phêìn trong baâi giaãng. Àöëi vúái àöåi nguä giaãng<br /> aán 137 vïì viïåc chó àaåo triïín khai thûåc hiïån“Àïì aán viïn treã, kinh nghiïåm giaãng daåy chûa nhiïìu, caác laänh<br /> àûa nöåi dung phoâng, chöëng tham nhuäng vaâo chûúng<br /> àaåo khoa/böå mön cêìn tiïën haânh thöng qua toaân böå<br /> trònh giaáo duåc, àaâo taåo<br /> ”, caác chuyïn àïì vïì phoâng,<br /> baâi giaãng, chuá yá nhûäng troång têm, troång àiïím cuãa<br /> chöëng tham nhuäng laâ möåt hoåc phêìn trong mön Nhaâ baâi giaãng; böë cuåc baâi giaãng, phên böë thúâi gian. Ruát<br /> nûúác vaâ Phaáp luêåt vaâàaä àûúåc àûa vaâo giaãng daåykinh nghiïåm nhûäng phêìn chûa àaåt, chûa tûúâng minh<br /> chñnh thûác trong caác nhaâ trûúâng quên àöåi. Trong trong khi diïîn àaåt vïì nöåi dung baâi giaãng cuãa giaãng<br /> chûúng trònh giaãng daåy cho caác àöëi tûúång, thúâi gian viïn.Tûâ àoá, giaãng viïn coá sûå hoaân thiïån giaáo aán, nöåi<br /> daânh cho giaãng daåy vïì phoâng, chöëng tham nhuäng laâ dung, phûúng phaáp sû phaåm.<br /> 14 tiïët (lïn lúáp laâ 10 tiïët, thaão luêån laâ 4 tiïët).<br /> 4. Tiïën haânh giaãng daåy<br /> Trong quaá trònh hoåc têåp, hoåc viïn àûúåc trang bõ<br /> Àïí quaá trònh giaãng daåy vïì caác chuyïn àïì phoâng,<br /> nhûäng kiïën thûác cú baãn, coá hïå thöëng vïì tham nhuäng chöëng tham nhuäng thaânh cöng, trong quaá trònh tiïën<br /> nhû: nguöìn göëc, baãn chêët, phên loaåi, taác haåi cuãa haânh giaãng daåy, giaãng viïn cêìn chuá yá:<br /> tham nhuäng; kinh nghiïåm vaâ giaãi phaáp phoâng chöëng<br /> Möåt laâ<br /> , baám saát àïì cûúng baâi giaãng, giaáo aán;<br /> tham nhuäng cuãa Viïåt Nam vaâ möåt söë quöëc gia trïn àiïìu àoá seä giuáp cho giaãng viïn traánh àûúåc hai tònh<br /> thïë giúái; tûâ àoá nhùçm nêng cao nhêån thûác cuãa baãn huöëng: (i) quaá têåp trung giaãng cho hoåc viïn möåt vêën<br /> thên ngûúâi hoåc coá yá thûác tñch cûåc, tûå giaác goáp phêìn<br /> àïì seä dêîn àïën tònh traång “chaáy giaáo aán”, do àoá khöng<br /> tñch cûåc àêëu tranh phoâng, chöëng tham nhuäng.<br /> phuã soáng toaân böå nöåi dung baâi giaãng; (ii) khöng laâm<br /> 2. Chuêín bõ giaáo aán<br /> chuã nöåi dung baâi giaãng, dïî dêîn àïën lan man xa rúâi<br /> Àïí thaânh cöng trong tûâng baâi giaãng, thò quaá trònh chuã àïì mön hoåc.<br /> chuêín bõ giaáo aán coá vai troâ quan troång. Thûåc tïë cho<br /> Mùåt khaác, khi giaáo aán, àïì cûúng baâi giaãng àaä<br /> thêëy, giaáo aán chuêín bõ khöng chu àaáo seä dêîn àïën àûúåc thöng qua, cêëp coá thêím quyïìn phï duyïåt laâ cú<br /> baâi giaãng khöng thaânh cöng. Trong quaá trònh chuêín súã phaáp lyá quan troång trong quaá trònh tiïën haânh giaãng<br /> bõ giaáo aán, ngûúâi giaãng viïn cêìn chuá yá möåt söë àiïìudaåy, àaãm baão sûå chuêín hoáa vïì nöåi dung kiïën thûác<br /> nhû sau:<br /> maâ ngûúâi giaãng viïn cêìn trang bõ cho hoåc viïn.<br /> Möåt laâ<br /> , khi nhêån àûúåc kïë hoaåch giaãng daåy chuyïn<br /> Hai laâ, àöëi vúái nhûäng vuå aán “phûác taåp, nhaåy caãm”<br /> àïì phoâng, chöëng tham nhuäng, giaãng viïn cêìn phaãi liïn quan àïën tham nhuäng , vúái nhûäng luöìng dû luêån<br /> cùn cûá vaâo chûúng trònh mön hoåc, àöëi tûúång hoåc xaä höåi coá caác yá kiïën traái chiïìu, thò ngûúâi giaãng viïn<br /> viïn, àïí biïn soaån giaáo aán phuâ húåp vúái muåc tiïu, nöåi caâng cêìn phaãi coá baãn lônh chñnh trõ vûäng vaâng, àaåo<br /> dung, yïu cêìu cuãa chûúng trònh àaâo taåo. Quaá trònh<br /> àûác nghïì nghiïåp trong saáng; khi àûa ra nhûäng nhêån<br /> chuêín bõ, giaãng viïn cêìn thu thêåp taâi liïåu, xûã lyá thöng àõnh àaánh giaá cêìn thêån troång, khaách quan. Àùåc biïåt,<br /> tin, chuêín hoáa nöåi dung kiïën thûác trong giaáo aán; giaãng viïn luön cùn cûá vaâo kïët luêån cuãa caác cú quan,<br /> àöìng thúâi cêìn xaác àõnh troång têm, troång àiïím, tûâ àoá chûác nùng coá thêím quyïìn (chùèng haån nhû caác kïët<br /> coá “àiïím nhêën” trong baâi giaãng.<br /> luêån cuãa UÃy ban Kiïím tra Trung ûúng, Thanh tra<br /> Hai laâ, giaãng viïn cêìn tòm hiïíu kyä àöëi tûúång hoåc Chñnh phuã, Toâa aán Nhên dên...) àöëi vúái tûâng vuå viïåc<br /> viïn cuãa mònh (tûác laâ giaãng cho ai?, àöå tuöíi nhû thïë cuå thïí, àïí nhêån àõnh, àaánh giaá khaách quan, trung<br /> naâo? nhêån thûác ra sao? kinh nghiïåm söëng cuãa ngûúâi thûåc, àuáng quan àiïím, àûúâng löëi cuãa Àaãng.<br /> hoåc?), àïí tûâ àoá lûåa choån phûúng phaáp cho phuâ húåp<br /> Trong quaá trònh phên tñch, àaánh giaá nhêån àõnh vïì<br /> nhû: àöëi thoaåi giûäa giaãng viïn vaâ hoåc viïn, cuâng phoâng, chöëng tham nhuäng, giaãng viïn cêìn phaãi quaán<br /> nhau thaão luêån, thaáo gúä nhûäng tònh huöëng thûåc tiïîn triïåt sêu sùæc quan àiïím cuãa Àaãng, chñnh saách, phaáp<br /> àùåt ra cho tûâng baâi giaãng; thuyïët trònh, nïu vêën àïì; luêåt cuãa Nhaâ nûúác vïì phoâng, chöëng tham nhuäng;<br /> diïîn giaãi, quy naåp, hïå thöëng kiïën thûác cuãa chuyïn cêìn laâm cho ngûúâi hoåc thêëy roä quyïët têm chñnh trõ<br /> àïì nhùçm àaåt àûúåc muåc tiïu, yïu cêìu cuãa baâi giaãng. cuãa Àaãng ta maâ àûáng àêìu laâ Töíng bñ thû Nguyïîn<br /> 44 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> Phuá Troång - Trûúãng Ban chó àaåo Trung ûúng vïì phaåm, böí sung kiïën thûác, gùæn kïët giûäa lyá luêån vúái<br /> phoâng, chöëng tham nhuäng, khi Töíng bñ thû nhêën thûåc tiïîn; cêåp nhêåt thöng tin, “luön biïët laâm múái mònh”<br /> maånh: “Khöng ai àûáng ngoaâi cuöåc vaâ cuäng khöng trong tûâng baâi giaãng, trong tûâng giúâ lïn lúáp, taåo nïn<br /> thïí àûáng ngoaâi cuöåc vaâ loâ àaä noáng cuãi tûúi cuängsûå thaânh cöng trong sûå nghiïåp “tröìng ngûúâi”.<br /> phaãi chaáy”2. Bïn caånh àoá, giaãng viïn cêìn coá sûå nghiïn<br /> 5. Kïët luêån<br /> cûáu kyä lûúäng Luêåt Phoâng, chöëng tham nhuäng nùm<br /> Giaãng daåy vïì phoâng, chöëng tham nhuäng laâ möåt<br /> 2005 (sûãa àöíi böí sung vaâo nùm 2007, 2012) àïí luêån<br /> trong nhûäng cöng viïåc khoá khùn, phûác taåp, nhaåy caãm,<br /> giaãi cho àuáng, cho thuyïët phuåc àöëi vúái ngûúâi hoåc. àoâi hoãi möîi ngûúâi giaãng viïn luön coá sûå têm huyïët,<br /> Ba laâ, caác söë liïåu trñch dêîn phuåc vuå cho baâi giaãngcêìu thõ, àêìu tû cöng sûác nghiïn cûáu baâi giaãng kyä<br /> cêìn roä nguöìn göëc, coá àöå chñnh xaác vaâ tin cêåy cao,lûúäng, hiïíu roä àöëi tûúång hoåc viïn; biïn soaån vaâ thuåc<br /> mang tñnh thuyïët phuåc, chùèng haån nhû trñch dêîn luyïån giaáo aán cêín thêån, nghiïm tuác àïí möîi baâi giaãng<br /> cuãa Töí chûác Minh baåch quöëc tïë (Transparency<br /> laâ möåt sûå thaânh cöng; laâ gieo mêìm trong traái tim<br /> International - TI), Ngên haâng Thïë giúái (World Bank)<br /> ngûúâi hoåc sûå tin tûúãng vaâo chuã trûúng, àûúâng löëi<br /> àaánh giaá vïì tham nhuäng, phoâng chöëng tham nhuäng cuãa Àaãng, chñnh saách, phaáp luêåt cuãa Nhaâ nûúác; àïí<br /> haâng nùm àöëi vúái caác quöëc gia. Khi giaãng vïì chuyïn tûâ àoá tûâng hoåc viïn reân luyïån, phêën àêëu trúã thaânh<br /> àïì vïì “Kinh nghiïåm phoâng, chöëng tham nhuäng úã Viïåt nhûäng cöng dên töët, caán böå, cöng chûác liïm chñnh..<br /> Nam vaâ caác nûúác trïn thïë giúái”, “Giaãi phaáp phoâng, Taâi liïåu tham khaão<br /> chöëng tham nhuäng úã Viïåt Nam”, giaãng viïn cuäng 1. Chñnh phuã,<br /> Chó thõ söë 10/CT<br /> -TTg ngaây 12<br /> -6-2013 cuãa Thuã<br /> cêìn chuá yá tham khaão kinh nghiïåm phoâng, chöëng tham<br /> tûúáng Chñnh phuã vïì viïåc àûa nöåi dung phoâng, chöëng tham<br /> nhuäng thaânh cöng cuãa caác quöëc gia úã Bùæc Êu, chêu nhuäng vaâo giaãng daåy taåi caác cú súã giaáo duåc. vaâ àaâo taåo<br /> Quyïët àõnh 137/2009/QÀ-TTg ngaây 02 thaáng 12<br /> AÁ nhû: Haân Quöëc, Singapore, Trung Quöëc... àïí tûâ 2. Chñnh phuã,<br /> nùm<br /> 2009,<br /> phï duyïåt“Àïì aán àûa nöåi dung phoâng, chöëng<br /> àoá coá sûå àöëi chiïëu, so saánh, hoåc têåp kinh nghiïåm<br /> tham<br /> nhuäng<br /> vaâo chûúng trònh giaáo duåc, àaâo taåo, böìi<br /> ”. dûúäng<br /> phoâng, chöëng tham nhuäng thaânh cöng cuãa caác nûúác,<br /> 3. Luêåt Phoâng, chöëng tham nhuäng nùm (sûãa<br /> 2005 àöíi böí sung<br /> laâm cho baâi giaãng phong phuá, hêëp dêîn àöëi vúái hoåc<br /> nùm 2007, 2012), Nxb Höìng Àûác, Haâ Nöåi nùm 2013.<br /> viïn. Tuy nhiïn, möîi quöëc gia coá nhûäng àùåc àiïím<br /> 4. Böå luêåt Hònh sûå nùm 1999<br /> (àûúåc sûãa àöíi, böí sung nùm 2009),<br /> riïng vïì lõch sûã, kinh tïë, chñnh trõ, do àoá khöng thïí<br /> Nxb Höìng Àûác, Haâ Nöåi nùm 2014.<br /> rêåp khuön maáy moác trong hoåc têåp kinh nghiïåm phoâng, 5. Böå luêåt Hònh sûå nùm 2015 sûãa àöíi böí sung nùm 2017.<br /> chöëng tham nhuäng cuãa caác quöëc gia trïn thïë giúái 6. Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam (2016),<br /> Vùn kiïån Àaåi höåi Àaåi biïíu<br /> vaâo hoaân caãnh Viïåt Nam.<br /> Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam lêìn thûá<br /> VùnXII,<br /> phoâng Trung ûúng<br /> Àaãng, Haâ Nöåi.<br /> Böën laâ,giaãng daåy vïì phoâng, chöëng tham nhuäng,<br /> giaãng viïn luön coá sûå tiïëp cêån kiïën thûác liïn ngaânh ——————<br /> Luêåt hoåc, Xaä höåi hoåc, Chñnh trõ hoåc..., tûâ àoá coá 2sûå<br /> Theo baáo Nhên dên söë 22651, thûá nùm, ngaây 12 thaáng 10 nùm<br /> luêån giaãi töíng húåp àöëi vúái vêën àïì tham nhuäng. Àöìng 2017.<br /> thúâi, giaãng viïn cêìn coá sûå vêån duång, so saánh, àöëi 3 Luêåt Phoâng, chöëng tham nhuäng nùm 2005 (sûãa àöíi, böí sung<br /> chiïëu caác quy àõnh cuãa Böå luêåt Hònh sûå vaâ Luêåt nùm 2007, 2012) cuãa Nhaâ nûúác Cöång hoâa xaä höåi Chuã nghôa<br /> Viïåt Nam, quy àõnh<br /> 12 haânh vi tham nhuäng,<br /> göìm:1. Tham ö taâi<br /> Phoâng, chöëng tham nhuäng, búãi leä trong 12 haânh vi<br /> saãn,<br /> 2.<br /> Nhêån<br /> höëi<br /> löå,<br /> 3.<br /> Laåm<br /> duång<br /> chûác<br /> vuå, quyïìn haån àïí chiïëm<br /> tham nhuäng quy àõnh trong Luêåt Phoâng, chöëng tham<br /> àoaåt taâi saãn; 4. Lúåi duång chûác vuå, quyïìn haån trong khi thi haânh<br /> nhuäng thò coá 7 haânh vi àaä àûúåc quy àõnh trong Böå<br /> nhiïåm vuå, cöng vuå vò vuå lúåi; 5. Laåm quyïìn trong khi thi haânh<br /> 3<br /> luêåt Hònh sûå.<br /> Trong 12 haânh vi trïn, coá 7 haânh vi (tûâ<br /> nhiïåm vuå, cöng vuå vò vuå lúåi; 6. Lúåi duång chûác vuå, quyïìn haån<br /> 1 àïën 7) àaä àûúåc quy àõnh trong Böå luêåt Hònh sûå<br /> gêy aãnh hûúãng àïën ngûúâi khaác àïí truåc lúåi; 7. Giaã maåo trong<br /> nùm 1999 (Chûúng XXI: caác töåi phaåm vïì chûác vuå,<br /> cöng taác vò vuå lúåi; 8. Àûa höëi löå, möi giúái höëi löå àûúåc thûåc hiïån<br /> Muåc A: caác töåi phaåm vïì tham nhuäng, bao göìm tûâ ngûúâi coá chûác vuå, quyïìn haån àïí giaãi quyïët cöng viïåc cuãa cú<br /> Àiïìu 278 àïën Àiïìu 284). Coân tûâ haânh vi thûá 8 àïën quan, töí chûác, àún võ hoùåc àõa phûúng vò vuå lúåi; 9. Lúåi duång<br /> 12 chûa àûúåc hònh sûå hoáa (khöng phaãi laâ töåi phaåm). chûác vuå, quyïìn haån sûã duång traái pheáp taâi saãn cuãa Nhaâ nûúác vò<br /> vuå lúåi; 10. Nhuäng nhiïîu vò vuå lúåi; 11. Khöng thûåc hiïån nhiïåm<br /> Nùm laâ, sau möîi baâi giaãng trïn lúáp, ngûúâi giaãng<br /> viïn luön nghiïm tuác tûå ruát kinh nghiïåm àöëi vúái baãn vuå, cöng vuå vò vuå lúåi; 12. Lúåi duång chûác vuå, quyïìn haån àïí bao<br /> che cho ngûúâi cho ngûúâi coá haânh vi vi phaåm phaáp luêåt vò vuå lúåi;<br /> thên, tûå mònh kiïím àiïím (Baâi giaãng àaä thaânh cöng<br /> caãn trúã, can thiïåp traái phaáp luêåt vaâo viïåc kiïím tra, thanh tra,<br /> chûa? Coá àiïím naâo coân haån chïë? Phûúng phaáp<br /> kiïím toaán, àiïìu tra, truy töë, xeát xûã, thi haânh aánTrong<br /> vò vuå lúåi.<br /> truyïìn àaåt kiïën thûác, giaãng daåy àaä àaåt muåc àñch, yïu 12 haânh vi tham nhuäng nïu trïn, coá 7 haânh vi àaä àûúåc quy<br /> cêìu àïì ra?).<br /> àõnh trongBöå luêåt Hònh sûå nùm 1999 àûúåc sûãa àöíi, böí sung<br /> Do vêåy, ngûúâi giaãng viïn luön luön phaãi trau döìi<br /> nùm 2009; Böå luêåt Hònh sûå nùm 2015 sûãa àöíi böí sung nùm<br /> 2017, coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 01/01/2018.<br /> baãn thên, reân luyïån phûúng phaáp, taác phong sû<br /> <br /> 45 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 10 thaáng 12/2017<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2