intTypePromotion=3

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : ĐIỆN GIÓ-ĐIỆN MẶT TRỜI- ĐIỆN HẠT NHÂN.

Chia sẻ: Abcdef_30 Abcdef_30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
69
lượt xem
10
download

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : ĐIỆN GIÓ-ĐIỆN MẶT TRỜI- ĐIỆN HẠT NHÂN.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

A. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Nêu được các bộ phận chính của máy phát điện gió-pin mặt trời-nhà máy điện nguyên tử. -Chỉ ra được sự biến đổi năng lượng trong các bộ phận chính của các nhà máy trên. -Nêu được ưu và nhược điểm của việc sản xuất và sử dụng điện gió, điện hạt nhân, điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : ĐIỆN GIÓ-ĐIỆN MẶT TRỜI- ĐIỆN HẠT NHÂN.

  1. ĐIỆN GIÓ-ĐIỆN MẶT TRỜI- ĐIỆN HẠT NHÂN. A. M ỤC TI ÊU: 1.Ki ến thức: -Nêu đư ợc các bộ phận chính của máy phát đi ện gió -pin mặt trời -nhà máy điện nguyên tử. -Ch ỉ ra đ ư ợc sự biến đổi năng l ư ợng trong các bộ phận c hính của các nh à máy trên. -Nêu được ưu và như ợc điểm của việc sản xuất v à s ử dụng đi ện gió, điện hạt nhân, điện mặt trời. 2. Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức về d òng đ iện 1 chiều không đ ổi để giải thích sự sản xuất điện mặt trời. 3. Thái đ ộ: Hợp tác. B . CHU ẨN BỊ: Đối với GV: -1 máy phát đi ện gió+quạt gió. -M ột pin mặt trời+đ èn đi ện dây tóc 100W+động c ơ nh ỏ. -Hình vẽ s ơ đ ồ nh à máy đi ện nguyên t ử. C .PHƯƠNG PHÁP: Trực quan, đ àm thoại. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
  2. *H. Đ.1: KI ỂM TRA B ÀI C Ũ-TẠO TÌNH HUỐNG HỌC TẬP (5 phút) 1. Kiểm tra bài c ũ: HS1: Em hãy nêu vai trò c ủa điện năng trong đời sống v à kĩ thu ật. Việc truyền tải điện năng có thuận lợi g ì? Khó khăn gì? HS2: Nhà máy nhi ệt điện và thu ỷ điện có đặc điểm giống v à khác nhau như th ế n ào? Nêu ưu đi ểm và như ợc điểm của c ác nhà máy này. 1 . Tạo t ình hu ống học tập. Ta đ ã biết muốn có điện năng thì ph ải chuyển hoá năng lư ợng khác th ành đi ện năng. Trong cuộc sống có nguồn năng lư ợng lớn, đó l à gió, năng lư ợng mặt trời, năng l ư ợng hạt nhân, năng l ư ợng thuỷ triều,…Vậy muốn chuyển hoá c ác năng lư ợng đó t hành năng lượng điện th ì ph ải làm như th ế n ào? *H. Đ.2: TÌM HIỂU MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ ( 8 phút) I. MÁY PHÁT ĐI ỆN GIÓ.
  3. -Em hãy ch ứng minh gió có -Gió có năng lư ợng: năng lư ợng? G ió có th ể sinh công, đẩy t huyền buồm chuyển động, làm đ ổ cây,… -C1: Nghiên c ứu tr ên sơ đ ồ a )C ấu tạo: máy phát điện gió. -Cánh quạt gắn với trục quay -Nêu s ự biến đổi năng l ư ợng. c ủa rô to của máy phát điện. – Stato là các cu ộn dây điện. Năng lượng gió →năng lư ợng rôto → năng l ư ợng t rong máy phát đi ện.
  4. *H. Đ.3 TÌM HIỂU HOẠT ĐỘNG CỦA PIN MẶT TRỜI ( 1 5 phút). I I.PIN M ẶT TRỜI. -GV thông báo qua cấu a )C ấu tạo: Là nh ững tấm silic tạo của pin mặt trời: + Là tr ắng hứng ánh sáng. nh ững tấm phẳng làm b) Hoạt động: Năng l ư ợng ánh bằng chất silic. s áng chuyển hoá th ành năng +Khi chiếu ánh sáng th ì có lư ợng điện. s ự khuyếch tán của c ) Năng lượng điện lớn → S ê lectrôn từ lớp kim loại tấm kim loại lớn. khác → 2 c ực của nguồn d) S ử dụng: Phải có ánh sáng đi ện. c hiếu vào. -Pin m ặt trời: Nếu năng lượng lớn v à ph ải sử
  5. +| Năng lượng chuyển hoá dụng nhiều li ên tục th ì ph ải nạp như thế nào? đi ện cho ắc quy. +Chuyển hoá trực tiếp hay C 2: Vì P=P 1+P 2+...…+P n n ên gián ti ếp. P=20.100+10.75=2750 W -Mu ốn năng lư ợng nhiều C ông suất của ánh sáng mặt thì điện tích của tấm kim tr ời cần cung cấp cho pin mặt loại phải nh ư thế n ào? tr ời : Khi s ử dụng phải nh ư th ế 2750 W.10=27500 W. Diện tích tấm pin mặt trời: nào? 27500 W Yêu c ầu HS nghi ên c ứu tài  19,6m 2 1400W/m 2 li ệu và trả lời. -Yêu c ầu HS tóm tắt v à gi ải b à i tập. + Đổi đơn vị. +Th ực hiện bài giải.
  6. *H. Đ.4: TÌM HIỂU NHÀ MÁY HẠT NHÂN (5 phút) III.NHÀ MÁY ĐI ỆN HẠT NHÂN. -Nghiên c ứu -Các b ộ phận chính của nhà máy. tài liệu cho + Lò ph ản ứng. +Nồi h ơi. +Tua bi ết các bộ b in. phận chính + Máy phát điện. +Tư ờng bảo vệ. c ủa nh à máy. -S ự chuyển hoá năng l ượng: -S ự chuyển + Lò ph ản ứng: năng l ư ợng hạt nhân→nhiệt hoá năng n ăng→nhi ệt năng của n ư ớc. lư ợng. + Nồi h ơi: Bi ến nhiệt năng hạt nhân→nhiệt M u ốn sử dụng n ăng chất lỏng→nhi ệt năng của n ư ớc. đi ện năng th ì + Máy phát điện: Nhiệt năng của n ước →c ơ phải sử dụng n ăng c ủa tua bin. như thế nào? + Tư ờng bảo vệ ngăn cách bức xạ nhiệt ra n goài tránh gây nguy hi ểm. *H.Đ.5: NGHIÊN C ỨU SỬ DỤNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG ( 5 phút).
  7. I V. S Ử DỤNG TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG. -Mu ốn sử dụng tiết -S ử dụng điện năng th ành các dạng ki ệm điện năng th ì n ăng lư ợng khác. phải sử dụng nh ư C 3: Thiết bị chuyển hoá điện năng th ế n ào? thành quang năng:… -Yêu c ầu HS trả lời Thi ết bị chuyển hoá điện năng th ành n hi ệt năng:… C 3. Thi ết bị chuyển hoá điện năng th ành c ơ năng:… - Đặc điểm năng -Đặc điểm năng lư ợng điện là ph ải sử lư ợng điện, biện d ụng hết, chỉ dự trữ ít trong ắc quy. pháp ti ết kiệm năng -Khuyến khích sử dụng điện v ào ban lư ợng điện? đ êm. -Vì sao người ta M ột s ố máy móc năng l ư ợng điện ban khuyến khích d ùng đ ầu chuyển hoá th ành năng lư ợng đi ện ban đ êm? khác sau đó chuyển hoá th ành năng -Trả lời C4 lượng cần dùng. Hiệu suất động c ơ đi ện lớn, năng
  8. lượng hao phí ít. *H.Đ.6: C ỦNG CỐ ( 7 phút) 1. Nêu ưu đi ểm và -Nhà máy đi ện gió-Pin m ặt trời: như ợc điểm của việc Ưu đi ểm: B i ến năng lư ợng có sẵn trong tự s ản xuất và s ử dụng nhiên thành năng lượng điện. đi ện gió, điện mặt +G ọn nhẹ. + Không gây ô nhiễm. tr ời. Như ợc điểm: Phụ thuộc vào th ời tiết. 2. Nêu ưu đi ểm và -Nhà máy đi ện hạt nhân. như ợc điểm của sản Ưu đi ểm : Công suất cao. xuất và s ử dụng điện Như ợc điểm: Ô nhiễm, nếu không có bộ năng c ủa nh à máy phận bảo vệ tốt sẽ gây ô nhiễm môi tr ườn g. đi ện hạt nhân. -Gi ống: Biến nhiệt năng thành cơ năng c ủa 3. So sánh đ ặc điểm tuabin → đi ện năng. gi ống và khác nhau +Nhà máy nhi ệt điện: Năng l ượng nhi ên li ệu gi ữa nh à máy nhi ệt thành cơ năng c ủa n ư ớc. đi ện và điện nguyên +Nhà máy đi ện nguyên t ử: Năng lư ợng hạt tử. nhân thành cơ năng của n ước. -Nêu n ội dung ưu
  9. đi ểm. H.D.V.N: Ôn lại kiến thức c ơ bản của ch ương IV và làm lại bài t ổng kết ch ương III. E. RÚT KINH NGHI ỆM: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản