intTypePromotion=1

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ.

Chia sẻ: Abcdef_30 Abcdef_30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
616
lượt xem
6
download

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: -Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở. -Mô tả được cách bố trí và tiến hành TN xác định điện trở của một dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế. 2. Kĩ năng: -Mắc mạch điện theo sơ đồ. -Sử dụng đúng các dụng cụ đo: Vôn kế, ampe kế. -Kĩ năng làm bài thực hành và

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ.

  1. THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ. A.M ỤC TIÊU: 1 . Kiến thức: -Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở. -Mô t ả đ ư ợc cách bố trí v à tiến h ành TN xác đ ịnh điện trở c ủa một dây dẫn bằng vôn kế v à ampe kế. 2 . Kĩ năng: -M ắc mạch điện theo s ơ đ ồ. -S ử dụng đúng các dụng cụ đo: Vôn kế, ampe kế. -Kĩ năng làm bài th ực h ành và vi ết báo cáo thực h ành. 3 . Thái đ ộ: -C ẩn thận,kiên trì, trung th ực, chú ý an to àn trong s ử dụng đi ện. -Hợp tác trong hoạ t đ ộng nhóm. -Yêu thích môn h ọc.
  2. B .CHU ẨN BỊ: GV Phô tô cho mỗi HS một mẫu báo cáo TH. Đối với mỗi nhóm HS: -1 điện trở ch ưa bi ết trị số (dán kín trị số). -1 ngu ồn điện 6V. -1 ampe kế có GHĐ 1A. -1 vônkế có G HĐ 6 V, 12V. -1 công tắc điện. -Các đoạn dây n ối. C .PHƯƠNG PHÁP: Th ực nghiệm. 1.Ki ểm tra phần chuẩn bị lí thuyết của HS cho b ài TH. 2. Chia HS thành các nhóm, m ỗi nhóm TH trên m ột bộ dụng cụ TN. 3. Đại diện nhóm n êu rõ mục tiêu và các bước tiến h ành, s au đó m ới tiến h ành. 4. Hoạt động nhóm. 5. HS hoàn thành phần báo cáo TH. 6. Cu ối giờ học: GV thu báo cáo TH, n êu nhận xét về ý th ức, thái độ v à tác phong.
  3. D.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. *H. Đ.1: KI ỂM TRA B ÀI C Ũ. -Yêu c ầu lớp phó học tập báo c áo tình hình chu ẩn bị b ài của c ác b ạn trong lớp. -G ọi HS lên b ảng trả lời câu hỏi: Đ o ạn dây d ẫn đang xét +Câu h ỏi của mục 1 trong 3 mẫu báo cáo TH 4 6 5 A +Vẽ s ơ đ ồ mạch điện TN xác V 2 - K + định điện trở của một dây dẫn 1 bằng vôn kế v à ampe kế. -GV ki ểm tra phần chu ẩn bị c ủa HS trong vở. -G ọi HS nhận xét câu trả lời c ủa bạn→Đánh giá phần c huẩn bị b ài c ủa HS cả lớp nói chung và đánh giá cho đi ểm HS đ ư ợc kiểm tra tr ên
  4. bảng. *H. Đ.2: TH ỰC HÀNH THEO NHÓM. - Nhóm trư ởng cử đại diện -GV chia nhóm, phân công nhóm trư ởng. Yêu c ầu nhóm lên nh ận dụng cụ TN, phân trư ởng của các nhóm phân c ông b ạn th ư kí ghi chép k ết c ông nhi ệm vụ của các bạn q uả và ý ki ến thảo lu ận của trong nhóm c ủa mình. c ác b ạn trong nhóm. -GV nêu yêu c ầu chung của ti ết TH về thái độ học tập, ý th ức kỉ luật. -Giao d ụng cụ cho các nhóm. -Các nhóm ti ến hành TN. -Yêu c ầu các nhóm tiến h ành TN theo n ội dung mục II tr9 - Tất cả HS trong nhóm đều t ham gia mắc hoặc theo d õi, SGK. -GV theo dõi, giúp đ ỡ HS ki ểm tra cách mắc của các mắc mạch điện, kiểm tra các b ạn trong nhóm. đi ểm tiếp xúc, đặc biệt l à c ách mắc vôn kế, ampe kế
  5. vào m ạch trư ớc khi đóng c ông t ắc. Lưu ý c ách đọc kết - Đọc kết quả đo đúng quy quả đo, đọc trung thực ở các t ắc. lần đo khác nhau. -Yêu c ầu các nhóm đều phả i -Cá nhân HS hoàn thành b ản b áo cáo TH m ục a), b). tham gia TH. - Trao đ ổi nhóm hoàn thành -Hoàn thành báo cáo TH. Trao đ ổi nhóm để nhận xét n hận xét c). về nguyên nhân gây ra s ự khác nhau c ủa các trị số điện tr ở vừa tính đ ư ợc trong mỗi lần đo. *H. Đ.3: TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ HỌC TẬP C ỦA HỌC SINH. -GV thu báo cáo TH. -Nh ận xét rút kinh nghiệm về: +Thao tác TN. +Thái đ ộ học tập của nhóm. +Ý th ức kỉ luật.
  6. *H. Đ.4: HƯỚNG DẪN VỀ NH À: Ôn lại kiến thức về mạch mắc nối tiếp, song s ong đã h ọc ở lớp 7. R ÚT KINH NGHIÊM: ............................................................................................ ............................................................................................ ............................ ................................................................ ........................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản