intTypePromotion=1

Giáo trình Chuyên đề lạnh: Chương 2-3

Chia sẻ: Lit Ga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
206
lượt xem
96
download

Giáo trình Chuyên đề lạnh: Chương 2-3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu cung cấp các thông tin về các hiện tiện bết thường khi vận hành máy lạnh; mạch điện điều khiển hệ thống lạnh. Với các nội dung sau: áp suất ngưng tụ cao bất thường, áp suất bay hơi bất thường, áp suất dầu thay đổi bất thường, khái niệm, mạch điện điều khiển, nguyên lý làm việc, sơ đồ, mạch khởi động Y-A. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Chuyên đề lạnh: Chương 2-3

 1. CHƯƠNG 2: CÁC HIỆN TƯỢNG BẤT THƯỜNG KHI VẬN HÀNH MÁY LẠNH 2.1/ Aïp suáút ngæng tu cao báút thæåìng : 1/ Taïc haûi : - Giaím nàng suáút lanh va hiãûu qua laìm laûnh. - Nhiãût âä cuäúi táöm neïn cao dã xaîy ra nguy cå chaïy dáöu bäi trån. 2/ Nguyãn nhán va caïch khàõc phuûc : - Co khê khäng ngæng trong hã thäúng  taïch khê khäng ngæng . - Bãö màût trao âäøi nhiãût bë báøn vã phêa mäi træåìng giaíi nhiãût + Khäng khê : do buûi ,raïc báøn,la cáy ,.... + Næåïc :Baïm cao,huyãön phuì,cáúu , ...  vã sinh thiãút bë - Bãö màût trao âäøi nhiãût bë báøn vã phêa mäi cháút (dáöu)  xa dáöu - Hãû thäúng giaíi nhiãût khäng âaím baío : næåïc laìm maït khäng âuí, quaût yãúu  chám thãm næåïc, sæîa båm, sæîa quaût . - Mäi cháút nhiãöu chiãúm mäüt pháön diãûn têch daìn ngæng  huït båït gaz ra ngoaìi . 2.2/ Aïp suáút bay håi thay âäøi báút thæåìng : 2.2.1/ Tháúp báút thæåìng : 1/ Taïc haûi: Giaím aïp suáút laûnh va hiãûu qua laìm laûnh. 2/ Nguyãn nhán va caïch khàõc phuûc : + Baïm báøn vã phêa mäi cháút ( ngáûp dáöu trong daìn )  xa dáöu . + Bãö màût trao âäøi nhiãût bë báøn vã phêa mäi træåìng laìm laûnh : * Khäng khê : baïm tuyãút  táy tuyãút tan bàng, buûi  vã sinh (n/m thuäúc laï) * Næåïc : Rong, rãu, caïu  vã sinh + Thiãúu mäi cháút  naûp thãm mäi cháút . + Hãû thäúng laìm laûnh mäi træåìng khäng âaím baío : quaût gio yãúu, næåïc chaíy yãúu  sæîa quaût, sæîa båm . + Do mæïc long trong daìn bay håi tháúp hån quy âënh  Náng mæïc loíng trong daìn bay håi lãn. + Do phin loüc cuía van tiãút læu bë báøn tàõt  Vãû sinh phin loüc. + Do van tiãút læu chènh qua nho  må van tiãút læu + Van âiãûn tæ cáúp loíng cho daìn bay håi bë chaïy  Thay van âiãûn tæì
 2. 2.2.2/ Cao báút thæåìng : 1/ Taïc haûi: - Khäng âaím baío âæåüc nhiãût âä laìm laûnh saín pháøm - Dãø xaîy ra ngáûp loíng. 2/ Nguyãn nhán va caïch khàõc phuûc : + Do van tiãút læu må to qua mæïc  chènh laûi van tiãút læu . + Do ro rè âæåìng thäng tuyãn giæîa âáöu âáøy va âáöu huït maïy neïn Laìm kên + Tàõt âáöu huït maïy neïn (báøn phin loüc, quãn må van...) hoàûc maïy neïn chaûy å chã âä giaím taíi,hoàûc bë moìn  thäng tàõc va chènh laûi . + Trong phoìng laûnh co phaït sinh nguäön nhiãût kha låïn (nguäön noïng hoàûc phoìng laûn khäng âoïng kên) xæ ly nguäön nhiãût . + Mæïc loíng trong daìn bay håi cao qua mæïc  Haû mæïc loíng xuäúng . 2.3/ Aïp suáút dáöu thay âäøi báút thæåìng : 2.3.1/ Chè thë cuía aïp suáút dáöu : Aïp suáút dáöu chênh la hiãûu giæîa aïp suáút âáöu âáøy cuía båm dáöu va aïp suáút âáöu huït cuía maïy neïn + Bçnh thæåìng : pd = (0,7  1,2) at + Luïc chaûy räâa : pd = (1,5  2,5) at . Sau âo chènh chaûy laûi bçnh thæåìng. 2.3.2/ Tháúp báút thæåìng : 1/ Taïc haûi : Khäng âu dáöu bäi trån 2/ Nguyãn nhán va caïch khàõc phuûc: + Phin loüc dáöu bë báøn, tàõc  vã sinh phin loüc . + Båm dáöu bë moìn  sæîa chæîa hoàûc thay båm + Dáöu bë máút pháøm cháút  thay dáöu måïi . + Loîng vã maïy hoa håi taûo air  xæ ly ngáûp loíng . + Maïy huït chán khäng cao quaï, dáöu säi, taûo air  tàng aïp suáút huït hoàûc ngæìng maïy + Dáöu thiãúu, hå âáöu huït cuía båm  naûp thãm dáöu . + Do âæåìng van häöi læu cuía båm dáöu må låïn qua  chènh laûi van häöi læu. 2.3.3/ Cao báút thæåìng : 1/ Taïc haûi : Tàng læåüng dáöu cuäún theo mäi cháút ,nãn thiãúu dáöu bäi trån cho maïy neïn. 2/ Nguyãn nhán va caïch khàõc phuûc : + Do âæåìng van häöi læu cuía båm dáöu må qua nho chènh laûi van häöi læu. + Báøn tàõc å âáöu âáøy båm dáöu  vã sinh . 2.3.4/ Dáöu bë tiãu hao qua nhiãöu :
 3. + Xeïc màng dáöu bë moìn  thay xeïc màng . + Xy lanh moìn  thay xy lanh + Dáöu khäng vã âæåüc maïy ( âäúi våïi hã thäúng frãon)  tçm nguyãn nhán khàõc phuûc + Van cao su cuía hã giaím taíi duìng dáöu bë raïch  thay måïi
 4. CHƯƠNG III: MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG LẠNH 3.1/ Khaïi niãûm : 3.1.1/ Caïc linh kiãûn âiãûn thæåìng gàûp trong hã thäúng laûnh : 1/ Atomat, cáöu dao : - Atomat âàït tiãön hån cáöu dao, nhæng bä pháûn tiãúp xuïc täút hån (chäúng âæåüc hä quang va haûn chã viãûc máút pha) & baío vã ngàõn maûch.Sä láön âoïng ngàõt tháúp. - Cáöu dao re tiãön hån ,baío vã doìng täút våïi âiãöu kiãûn choün dáy chç phu håüp.Nhæng dã máút 1 pha,2 pha gáy chaïy âäüng cå,do tiãúp xuïc khäng täút. Sä láön âoïng ngàõt tháúp ráút tháúp. 2/ Khåíi âäüng tæ : cäng tàõc tå + rå le nhiãût . a/ cäng tàõc tå: Gäöm cuäün huït va loíi sàõt tæ co lo xo va caïc càûp tiãúp âiãøm. * Phán loaûi càûp tiãúp âiãøm: co 2 loaûi - Càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng :Khi chæa co doìng âiãûn âi qua cuäün huït chuïng näúi thäng våïi nhau. - Càûp tiãúp âiãøm thæåìng hå : Khi chæa co doìng âiãûn âi qua cuäün huït chuïng khäng näúi thäng våïi nhau. Khi co doìng âiãûn âi qua cuäün huït càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng se trå thaình thæåìng hå vaì ngæåüc laûi * Càûp tiãúp âiãøm âäüng læûc va càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn - Càûp tiãúp âiãøm âäüng læûc : Duìng trong maûch âäüng læûc,âã cung cáúp âiãûn cho âäüng cå hoaût âäüng .Thæåìng ráút låïn,phu håüp våïi doìng laìm viãûc cuía âäüng cå.Co thæåìng håí. - Càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn : Duìng trong maûch âiãöu khiãøn, âã âiãöu khiãøn sæ cung cáúp âiãûn cho âäüng cå .Thæåìng nho hån nhiãöu so våïi càûp tiãúp âiãøm âäüng læûc.Væìa co thæåìng hå va thæåìng âoïng. b/ Rå le nhiãût : Baío vãû qua doìng trong âäüng cå. Co nuït RESET âã quay laûi ban âáöu. 3/ Rå le trung gian: Co cáúu taûo giäúng cäng tàõc tå,chè khaïc la khäng co càûp tiãúp âiãøm âäüng læûc. Muûc âêch : Bä xung caïc càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn. 4/ Rå le thåìi gian: Co 2 loaûi B Rå le thåìi gian taïc âäüng ngay va taïc âäüng sau.
 5. - Rå le thåìi gian taïc âäüng ngay :Khi co doìng âiãûn âi qua cuäün huït thç rå le thåìi gian se taïc âäüng ngay laìm càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng thaình thæåìng hå va ngæåüc laûi.Sau thåìi gian caìi âàût no se taïc âäüng quay vã vë trê ban âáöu. - Rå le thåìi gian taïc âäüng sau: Khi co doìng âiãûn âi qua cuäün huït thç váùn chæa co gç xaîy ra.Sau thåìi gian caìi âàût no måïi taïc âäüng.Càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng thaình thæåìng hå va ngæåüc laûi,va giæ nguyãn traûng thaïi âoï. 5/ Cäng tàt va nuït nháún : - Cäng tàõt : Khi taïc âäüng no se thay âäøi vë trê va giæ nguyãn traûng thaïi âo - Nuït nháún: Sau khi tha tay ra thç no xe vã vë trê ban âáöu. Co 2 loaûi nuït nháún + Nuït nháún ON : ( start ) Sæ duûng càûp tiãúp âiãøm thæåìng hå .Khi nháún nuït se thaình thæåìng âoïng. + Nuït nháún OFF ( stop ) Sæ duûng càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng .Khi nháún nuït se thaình thæåìng håí. 6/ Cáöu chç, boïng âeìn, ampe kãú, vän kãú, TU, TI : - TU: Âo vän kã theo 1 ty lãû naìo âo - TI : Âo ampe kã theo 1 ty lã naìo âo Vç khi âo nhæîng maûch co hiãûu âiãûn thã hoàûc cæåìng âä doìng âiãûn låïn se ráút nguy hiãøm,nãn ta do våïi ty lã nho hån. 3.2/ Maûch âiãöu khiãøn ON - OFF : 3.2.1/ Så âä : R,S,T F OFF (220V) (380V) M1 ON M Th M N
 6. M : Cuäün huït cäng tàõc tå cáúp âiãûn M1 : Càûp tiãúp âiãøm thæåìng hå cua cuäün huït M ThM : Càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng cuía rå le nhiãût. F : Cáöu chç . * Muûc âêch: Æu âiãøm so våïi duìn cäng tàõc K la âäüng cå khäng khåíi âäüng trå laûi khi co âiãûn. 3.2.2/ Nguyãn ly laìm viãûc : Khi nháún nuït ON thç càûp tiãúp âiãøm thæåìng hå cuía no se trå thaình thæåìng âoïng.Cuäün huït M co âiãûn  âäüng cå chaûy,âäöng thåìi càûp tiãúp âiãøm M1 chuyãøn tæ thæåìng hå thaình thæåìng âoïng ,duy trç doìng âiãûn qua cuäün huït M khi nha nuït ON. Khi âäüng cå bë qua doìng ,rå le nhiãût se taïc âäüng laìm càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng thaình thæåìng hå  cuäün huït M máút âiãûn  âäüng cå dæìng. Khi muäún dæìng âäüng cå thç ta nháún nuït OFF thç cuäün huït M se máút âiãûn ,âäüng cå dæìng .Âäöng thåìi càûp tiãúp âiãøm M1 vã laûi vë trê thæång hå ngàõt âiãûn hoaìn toaìn cuäün huït M khi ta nha nuït OFF. 3.3/ Maûch khåíi âäüng maïy neïn âån giaín : 3.3.1/ Muûc âêch: Âaím baío hã thäúng giaíi nhiãût cuía thiãút bë ngæng tu phaíi hoaût âäüng træåïc thç maïy neïn måïi co thã hoaût âäüng âæåüc 3.3.2/ Så âä: R,S,T F IR2 KM OFF Kp KF P1 (220V) (380V) ON F1 IR1 M P F IR Th Th Th M F p N
 7. IR : Cuäün huït cuía rå le trung gian IR1 ,IR2 : Caïc càûp tiãúp âiãøm thæåìng hå cuía rå le trung gian. KP ,KF ,KM : Caïc cäng tàõt. P : B åm F : Quaût. M : Maïy neïn. 3.3.3/ Nguyãn ly laìm viãûc: Khi nháún nuït ON thç càûp tiãúp âiãøm thæåìng hå cuía no se trå thaình thæåìng âoïng.Cuäün huït IR co âiãûn  âäüng cå chaûy,âäöng thåìi càûp tiãúp âiãøm IR1 chuyãøn tæ thæåìng hå thaình thæåìng âoïng ,duy trç doìng âiãûn qua cuäün huït M khi nha nuït ON. IR2 chuyãøn tæ thæåìng hå thaình thæåìng âoïng .Âãø cung cáúp âiãûn cho maûch âiãöu khiãøn .Luïc naìy ta âoïng cäng tàõt KM thç cuäün huït khäng M co âiãûn .Maïy neïn khäng chaûy .Khi ta báût cäng tàõt KP va KF  cuäün huït P,F co âiãûn .Båm ,quaût chaûy  Caïc càûp tiãúp âiãøm P1 ,F1 chuyãøn tæ thæåìng hå thaình thæåìng âoïng.Thç khi âo ta âoïng cäng tàõt KM ,cuäün huït M måïi co âiãûn  Maïy neïn chaûy. Khi muäún dæìng âäüng cå thç ta nháún nuït OFF thç cuäün huït IR se máút âiãûn ,âäüng cå dæìng .Âäöng thåìi càûp tiãúp âiãøm IR1 vã laûi vë trê thæåìng hå ngàõt âiãûn hoaìn toaìn cuäün huït IR khi ta nha nuït OFF. 3.4/ Maûch baío vã aïp suáút næåïc : 3.4.1/ Muûc âêch : Nãúu chè láúy tên hiãûu âiãûn cuía âäüng cå båm næåïc giaíi nhiãût thç ráút nguy hiãøm, vç nhiãöu khi båm váùn chaûy nhæng khäng co næåïc Do bã caûn næåïc ,váût báøn ,bët âáöu huït cuía båm ,båm bë e ,bë tua . Caïc træåìng håüp trãn seî laìm hoíng thiãút bë laûnh .Âã âaím baío an toaìn täút nháút nãn láúy tên hiãûu la aïp suáút næåïc giaíi nhiãût . Tuy nhiãn co nhiãöu træåìng håüp aïp suáút næåïc bë máút nhæng laûi häöi phuûc ngay âæåüc ,nhæ bë e thoaïng qua hoàûc bë báøn.Nãúu cho dæìng maïy neïn thç khi khåíi âäüng laûi âäúi våïi may neïn låïn thç ráút phæïc taûpva coìn aính hæåíng âãún hä tiãu thu laûnh phêa s a u. Vç váûy ta phaíi thiãút kãú maûch âiãûn sao cho nãúu aïp suáút næåïc máút trong thåìi gian nháút âënh naìo âo maì häöi phuûc laûi âæåüc thç hã thäúng laûnh khäng co gç xaîy ra.Coìn nãúu aïp suáút næåïc tiãúp tuûc máút thç hã thäúng laûnh phaíi dæìng. 3.4.2 Så âä:
 8. K F R,S,T KM Kp KF F1 (220V) (380V) Wp W1 T1 P F M T W 2 Th Th Th F M p N Wp : Water pressure 0,7  1,2 at ,laìtiãúp âiãøm thæåìng âoïng cuía rå le aïp suáút næåïc T200 : Laìcuäün huït cuía rå le thåìi gian taïc âäüng sau,thæåìng caìi âàût 15  30s. T1 : Tiãúp âiãøm thæåìng âoïng cuía rå le thåìi gian W : La ìcuäün huït cuía rå le trung gian. W1 : Laìtiãúp âiãøm thæåìng håícuía rå le trung gian W. 3.4.3/ Nguyãn ly ïlaìm viãûc : Khi âoïng cäng tàõt KP thç cuäün huït P vaì cuäün huït cuía rå le thåìi gian co ïâiãûn. Do âáy laì rå le thåìi gian taïc âäüng sau nãn váùn chæa coï gç xaîy ra . Luïc naìy do båm næåïc âaî chaûy ,aïp suáút næåïc âa î coï nãn càûp tiãúp âiãøm WP seî thaình thæåìng håí. Nãn cuäün huït T200 máút âiãûn . T1 váùn åí vë trê thæåìng âoïng nãn cuäün huït W co ïâiãûn .Càûp tiãúp âiãøm W1 thaình thæåìng âoïng Luïc naìy nãúu âoïng KM cuäün huït M se îcoï âiãûn  Maïy neïn chaûy. Trong thåìi gian hoaût âäüng nãúu aïp suáút næåïc bë máút thç WP trå íthaình thæåìng âoïng vaì cuäün huït T200 se îco ïâiãûn .Trong thåìi gian caìi âàût nãúu aïp suáút næåïc laûi phuûc häöi âæåüc thç T200 seîmáút âiãûn, hãûthäúng khäöng co ïgç xaîy ra.Coìn nãúu aïp suáút næåïc tiãúp tuûc bë máút thç rå le thåìi gian seî taïc âäüng laìm cho càûp tiãúp âiãøm T1 thaình thæåìng håí cuäün huït W máút âiãûn  càûp tiãúp âiãøm W1 tråí vãöthæåìng håí  May neïn dæìng.
 9. 3.5/ Maûch khåíi âäüng Y - A: 3.5.1/ Muûc âêch : Do doìng khåíi âäüng ráút låïn so våïi doìng laìm viãûc ,nãn âäúi våïi âäüng cå låïn ( ≥ 11Kw ) ,ngæåìi ta phaíi giaím doìng khåíi âäüng cuía âäüng cå bàòng caïc maûch Y - Y , A - A , Y / A. Âãø âáúu âæåüc cac maûch trãn yãu cáöu âäüng cå phaíi co 6 cuäün dáy (xem nhæ 2 âäüng cå nho trong stato) Khi khåíi âäüng chè co 1 âäüng cå laìm viãûc ,nãn doìng khå âäüng giaím âi 1 næía vaì khi âäüng cå âaût tåïi voìng quay âënh mæïc,thç âäüng cå thæ 2 hoaût âäüng ,âäüng cå chaûy bçnh thæåìng. Âãø âáúu maûch Y - A thç âäüng cå khi chaûy bçnh thæåìng phaíi âáúu å maûch A .Trong thåìi gian khåíi âäüng ,âäüng cå âæåüc âáúu hçnh Y .Âiãûn aïp âàût lãn mäùi cuäün dáy chè la âiãûn aïp pha,giaím âi 3 láön ,nãn doìng khåíi âäüng cuîng giaím âi 3 láön.Khi âäüng cå âaût âæåüc voìng quay âënh mæïcthç chuyãøn sang âáúu maûch A ,âäüng cå chaûy bçnh thæåìng 3.5.2/ Âiãöu kiãûn thæûc hiãûn : âiãûn aïp laìm viãûc cuía âäüng cå låïn hån âiãn aïp læåïi mäüt cáúp. Vê du : Nãúu âiãûn aïp læåïi 110/220V thç âiãûn aïp laìm viãûc cuía âäüng cå la 220/380 V Nãúu âiãûn aïp læåïi 220/380V thç âiãûn aïp laìm viãûc cuía âäüng cå la 380/660V. 3.5.3/ Maûch âiãûn âäüng læûc : 1/ Maûch ruït goün : . R,S,T: Laì ba dáy pha. N : Laì dáy trung tênh . . MCB: Atomat, âoïng càõt dæït khoaït caïc maûch âiãûn âã dã cho viãûc sæía chæîa vaì baío vã MC, MD, MS : la ba cäng tàõc tå. . M : Âäüng cå. . ThM : Rå le nhiãût âä .
 10. R,S,T,N MC B ThM MS MD MC M 2/ Maûch khai triãøn : MCB MC MD MS M 3/ Nguyãn ly laìm viãûc : Trong thåìi gian laìm viãûc MC,MS co âiãûn ,âäüng cå chaûy hçnh .Sau thåìi gian caìi âàût ( âæåüc âàût voìng quay âënh mæïc) MC,MD co âiãûn thçnh âäüng cå chaûy hçnh A
 11. Læu yï: Maûch âäüng læûc thiãút kã sao cho MD vaì MS khäng âäöng thåìi co âiãûn. 3.5.4/ Maûch âiãûn âiãöu khiãøn : a/ Så âä : K R,S,T F T1 M C1 T2 MD 1 (220V) (380V) M S1 MD 2 T 2 Th MC MD MS N MC , MD , MS : Caïc cuäün huït cuía cäng tàõt tå. MD1 ,MD2 , MS1, MC1 : Caïc càûp tiãúp âiãøm cuía caïc cuäün huït cäng tàõt tå. T : Laì cuäün huït cuía rå le thåìi gian taïc âäüng sau. 2 T1 ,T2: Tiãúp âiãøm thæåìng âoïng va thæåìng hå cuía rå le thåìi gian. b/ Nguyãn ly laìm viãûc : T Khi âoïng cäng tàõc K thç Rå le thåìi gian co âiãûn .Do dáy la Rå le thåìi 2 gian taïc âäüng sau nãn tiãúp âiãøm T1 váùn la thæåìng âoïng, T2 váùn la thæåìng håí. Do T1 thæåìng âoïng nãn cuäün huït MC co âiãûn càûp tiãúp âiãøm MC1 trå thaình thæåìng âoïng nãn cuän huït MS co âiãûn cuäün huït MC,MS co âiãûn nãn âäüng cå chaûy hçnh Y. Sau thåìi gian caìi âàût thç Rå le thåìi gian taïc âäüng tiãúp âiãøm T1 trå thaình thæåìng hå ,T2 trå thaình thæåìng âoïng, T1 la thæåìng hå nãn cuäün huït MC máút âiãûn laìm càûp tiãúp âiãøm MC1 thaình thæåìng hå nãn cuäün huït MS máút âiãûn .Càûp tiãúp
 12. âiãøm MS1 vã laûi vë trê thæåìng âoïng do T2 âaî thaình thæåìng âoïng cuäün huït MD co âiãûn .Càûp tiãúp âiãøm MD1 trå thaình thæåìng âoïng cuäün huït MC co âiãûn.Cuäün huït MD, MC âiãûn nãn âäüng cå chaûy hçnh . Caïc càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng MS1 ,MD2 nhàòm muûc âêch cho caïc cuäün huït MD, MS khäng thã âäön thåìi co âiãûn. 3.6/ Maûch baío vã aïp suáút dáöu bäi trån - Maûch sæ cä: 3.6.1 Rå le aïp suáút dáöu : Khaïc våïi caïc rå le aïp suáút khaïc å 2 âiãøm : - Do aïp suáút dáöu la hiãûu aïp suáút âáöu âáøy cuía båm dáöu va aïp suáút âáöu huït cuía maïy neïn nãn rå le aïp suáút dáöu coìn âæåüc goüi rå le hiãûu aïp suáút .No co 2 âáöu láúy tên hiãu aïp suáút va aïp suáút taïc âäüng la hiãûu cuía 2 aïp suáút naìy. - Do båm dáöu âæåüc gàõn vaìo 1 âaìu cuía truûc khuyíu maïy neïn nãn luïc maïy neïn chæa chaûy thç båm dáöu cuîng chæa chaûy ,nãn chæa co aïp suáút dáöu.rå le aïp suáút phaíi thiãút kã sao cho maïy neïn váùn phaíi khåíi âäüng âæåüc vaì trong qua trçnh hoaût âäüng nãúu máút aïp suáút dáöu thi maïy neïn phaíi dæìng.Âiãöu âo âæåüc thæûc hiãûn nhå rå le aïp suáút dáöu. Trong rå le aïp suáút dáöu co hai loaûi càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn : + Mäüt loaûi càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn âoïng må do tên hiãûu aïp suáút dáöu ( aïp suáút âáöu taïc âäüng ) + Mäüt loaûi càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn âoïng må do nháûn tên hiãûu nhiãût cuía dáy may so co trong rå le aïp suáút dáöu ( Dáy may so âã taûo ra âä trãø taïc âäüng do âä trã nhiãût ) 3.6.2 Maûch sæ cä : Caïc træåìng håüp sæ cä cuía hã thäúng laûnh thæåìng ráút nguy hiãøm nhæ máút aïp suáút dáöu bäi trån,máút aïp suáút næåïc giaíi nhiãût, aïp suáút âáöu âáøy cuía maïy neïn qua cao, aïp suáút âáöu huït cuía maïy neïn qua tháúp,... . Cho nãn ngæåìi ta khäng chè thiãút kã âãø baío vã cho maïy neïn dæìng, ma phaíi thiãút kã sao cho hã thäúng khäng thã tæ khåíi âäüng trå laûi âæåüc ,vaì phaíi baïo tênh hiãûu chuäng reo, âeìn saïng âã baïo cho ngæåìi váûn haình biãút . Sau khi tçm hiãøu va khàõc phuûc xong nguyãn nhán gáy ra sæ cä ,áún nuït RESET thç hã thäúng måïi tæ khåíi âäüng trå laûi âæåüc . 3.6.3 Maûch âiãöu khiãøn :
 13. R,S,T F X1 M1 O1 X3 (220V) (380V) OP1 OPx X2 O P2 K2 OP M L X O B X Th M N Maûch baío vã máút aïp suáút dáöu Maûch sæ cä + OP : la càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn láúy tên hiãûu nhiãût tæ dáy may so cuía rå le aïp suáút dáöu. + OPx : la càûp tiãúp âiãøm âiãöu khiãøn láúy tên hiãûu aïp suáút dáöu cuía rå le aïp suáút dáöu, å âáy la càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng. + L : Âeìn . + B : Chuäng . + RESET: Nuït nháún cuía càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng. + M Cuäün huït cuía âäüng cå maïy neïn. + O X Cuäün huït cuía caïc rå le trung gian . + M2 : la càûp tiãúp âiãøm thæåìng hå cuía maïy neïn. Dáy may so trong rå le aïp suáút dáöu . OPx OP Bä rå le aïp suáút dáöu .
 14. 3.6.4 Nguyãn ly laìm viãûc : Khi âoïng cäng tàõt K ,do X1 ,OP1 la càûp tiãúp âiãøm thæåìng âoïng nãn cuäün huït O co âiãûn  O1 thaình thæåìng âoïng  dáy may so co âiãûn .Tuy nhiãn ,dáy may so chæa âu nong thç aïp dáöu âa co do maïy neïn âa chaûy nãn OPX thaình thæåìng håí. Dáy may so máút âiãûn  Maïy neïn chaûy bçnh thæåìng . Trong qua trçnh maïy neïn hoaût âäüng ,nãúu aïp suáút dáöu máút thç OPX vã laûi thæåìng âoïng  dáy may so co âiãûn trong thåìi gian dáy may so âu noïng , nãúu aïp suáút dáöu laûi co thç OPX thaình thæåìng hå  dáy may so máút âiãûn ,khäng co gç xaîy ra .Coìn nãúu aïp suáút dáöu ma máút thç nhiãût do dáy may so taïc âäüng laìm cho càûp tiãúp âiãøm OP1 thaình thæåìng hå ,OP2 thaình thæåìng âoïng OP1 thaình thæåìng hå nãn cuäün huït O máút âiãûn ,nãn càûp tiãúp âiãøm O1 vã laûi thæåìng hå  cuäün huït M máút âiãûn  Maïy neïn dæìng. * Maûch sæ cä: OP2 la thæåìng âoïng nãn cuäün huït X co âiãûn .X2 tæ thæåìng hå thaình thæåìng âoïng ,duy trç doìng âiãûn qua cuäün huït X , X1 thaình thæåìng hå âaím baío maïy neïn khäng thã tæ khåíi âäüng laûi âæåüc (Vç khi maïy neïn nghè ,dáy may so se nguäüi OP1 se vã laûi thæåìng âoïng ,OP2 thæåìng hå ). Càûp tiãúp âiãøm X3 thaình thæåìng âoïng nãn âeìn saïng ,chuäng reo ,baïo cho ngæåìi váûn haình .Cäng tàõc K2 âãø ngàõt chuäng ,sau khi ngæåìi váûn haình âa tçm ra va khàõc phuûc nguyãn nhán gáy ra sæ cä .Nháún nuït RESET càûp tiãúp âiãøm cuía no tæ thæåìng âoïng thaình thæåìng hå  cuäün huït X máút âiãûn ,X1 thaình thæåìng âoïng va maïy neïn co thã tæ khåíi âäüng trå laûi âæåüc. 3.7 Maûch âiãöu khiãøn nhiãût âä phoìng laûnh : 3.7.1 Maïy neïn chaûy cho 1 phoìng laûnh : 1/ Maïy neïn cäng suáút nho : Taïc âäüng dæìng maïy neïn : Nhiãût âä phoìng laûnh âaût tåïi gia trë naìo âo thç rå le nhiãût âä seî taïc âäüng dæìng maïy neïn va khi nhiãût âä phoìng tàng lãn 1 gia trë naìo âo thç rå le nhiãût âä seî taïc âäüng khåíi âäüng maïy neïn. 2/ Maïy neïn cäng suáút væìa va nho : Khi phoìng laûnh âu taíi thç rå le nhiãût âä seî taïc âäüng ngæìng cáúp loíng vaìo daìn bay håi (âoïng van âiãûn tæ cáúp loíng tiãút læu ) va âäöng thåìi taïc âäüng giaím taíi maïy neïn.
 15. Nãúu aïp suáút váùn tiãúp tuûc tháúp xuäúng ,trong træåìng håüp taíi qua êt thç khi âo rå le aïp suáút huït se taïc âäüng ngæìng maïy neïn âãø baío vã maïy neïn. 3.7.2 Mäüt maïy neïn chaûy cho nhiãöu phoìng laûnh : Khi nhiãût âä 1 phoìng laûnh âat yãu cáöu thç rå le nhiãût âä cuía phoìng âo se taïc âäüng ngæìng cáúp loíng cho phoìng âoï. Nhæng maïy neïn váùn hoaût âäüng bçnh thæåìng .Khi nhiãût âä caïc phoìng laûnh khaïc âaût âæåüc nhiãût âä yãu cáöu thç maïy neïn måïi giaím taíi âæåüc va rå le aïp huït se baío vã maïy neïn. * Caïch âàûc biãût Tuìy theo yãu cáöu cäng nghã vaì tiãút kiãûm âiãûn, âã thiãút kã khäng cáön caïc phoìng laûnh âaût nhiãût âä yãu cáöu måïi giaím taíi maïy neïn ,ma maïy neïn se âæåüc giaím taíi theo tên hiãûu cuía aïp suáút huït .Coìn maïy neïn khäng co baío vã aïp suáút tháúp.Coìn nãúu muäún dæìng luän thç phaíi thãm 1 rå le aïp suáút huït thæ 2
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2