GIÁO TRÌNH ĐIỀU KHIỂN SỐ_CHƯƠNG 4

Chia sẻ: Tranthi Kimuyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
70
lượt xem
15
download

GIÁO TRÌNH ĐIỀU KHIỂN SỐ_CHƯƠNG 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'giáo trình điều khiển số_chương 4', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH ĐIỀU KHIỂN SỐ_CHƯƠNG 4

 1. C.4: ĐẶC TÍNH THỜI C.4: GIAN GIAN CỦA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ
 2. 4.1 KHÁI NIỆM CHUNG X(z) Y(z) G(z) x(kT) y(kT) Cho x(kT) và G(z). Xác định y(kT) x(kT ) ⇒ X ( z ) = Z { x(kT )} Y ( z) G( z) = ⇒ Y ( z ) = X ( z ).G ( z ) X ( z) ⇒ y (kT ) = Z −1 {Y ( z )}
 3. Ví dụ 1 − e − aT • Cho: x(kT ) = 1(kT ) G( z) = z − e − aT z x(kT ) = 1(kT ) ⇒ X ( z ) = Z {1(kT )} = z −1 z 1 − e − aT Y ( z ) = X ( z ).G ( z ) = ⋅ z − 1 z − e − aT ⎧ z 1 − e − aT ⎫ • Tra bảng: y (kT ) = Z {Y ( z )} = Z ⎨ −1 −1 ⋅ − aT ⎬ ⎩ z −1 z − e ⎭ y (kT ) = 1 − e − akT
 4. x(kT) 1 0.8 0.6 y(kT) 0.4 0.2 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 time [s]
 5. 4.2. XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH THỜI GIAN CỦA MỘT KHÂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỆ QUY 2z −1 Y ( z) G( z) = =2 Cho hàm truyền đạt của khâu: X ( z) 2z − z − 1 và tín hiệu đầu vào x(kT) với k=0, 1, 2, …, ∞. Xây dựng biểu thức xác định y(kT) 1. Nhân chéo: 2 z 2Y ( z ) − zY ( z ) − Y ( z ) = 2 zX ( z ) − X ( z ) 2. Nhân hai vế cho z-n với n là bậc cao nhất của z: 2Y ( z ) − z −1Y ( z ) − z −2Y ( z ) = 2 z −1 X ( z ) − z −2 X ( z ) 3. Lấy Z-1 cả hai vế. Áp dụng tính chất Z của hàm trễ:
 6. f (kT ) ⇒ Z { f (kT )} = F ( z ) ⇒ Z −1{ F ( z )} = f (kT ) {z F ( z )} = f [ (k − 1)T ] ⇒ Z { f [ (k − 1)T ]} = z F ( z ) ⇒ Z −1 −1 −1
 7. 3. Lấy Z-1 cả hai vế. Áp dụng tính chất Z của hàm trễ: Z −1 {2Y ( z ) − z −1Y ( z ) − z −2Y ( z )} = Z −1 {2 z −1 X ( z ) − z −2 X ( z )} 2 y (kT ) − y[(k − 1)T ] − y[(k − 2)T ] = 2 x[(k − 1)T ] − x[(k − 2)T ] 4. Xác định y(kT). Đơn giản cách viết: y (kT ) = 0.5 y[(k − 1)T ] + 0.5 y[(k − 2)T ] + x[(k − 1)T ] − 0.5 x[(k − 2)T ] y (k ) = 0.5 y (k − 1) + 0.5 y (k − 2) + x(k − 1) − 0.5 x( k − 2); k = 0,1, 2, ..., ∞ Biểu thức đệ quy đặc tính thời gian đầu ra của khâu đã cho y (0) = 0.5 y (−1) + 0.5 y (−2) + 2 x(−1) − 0.5 x(−2) 5. Xác định các giá trị ban đầu: y(-1) = 0; y(-2) = 0; x(-1) = 0; x(-2) = 0
 8. Các bước tính y (k ) = 0.5 y (k − 1) + 0.5 y (k − 2) + x(k − 1) − 0.5 x(k − 2); k = 0,1, 2, ..., ∞ k = 0 … y(0) = 0.5y(-1) + 0.5y(-2) + x(-1) – 0.5x(-2) = 0 k = 1 … y(1) = 0.5y(0) + 0.5y(-1) + x(0) – 0.5x(-1) = x(0) k = 2 … y(2) = 0.5y(1) + 0.5y(0) + x(1) – 0.5x(0) = 0.5x(0) + x(1) – 0.5x(0) = x(1) k = 3 … y(3) = 0.5y(2) + 0.5y(1) + x(2) – 0.5x(1) = 0.5x(1) + 0.5x(0) + x(2) – 0.5x(1) = x(2) + 0.5 x(0) ....
 9. Lưu đồ thuật toán START 1 Nhập x(k), k=k+1 Kmax y(1) = 0; y(2) = 0 y(-2) = 0; y(-1) = 0 (-) x(1) = 0; x(2) = 0 x(-2) = 0; x(-1) = 0 k > Kmax + 3 k > Kmax (+) k=3 k=0 STOP y(k) = 0.5y(k-1) + 0.5y(k-2) + x(k-1) – 0.5x(k-2) 1
 10. Ví dụ 1: Y ( z) a2 H 0GP ( z ) = = Cho hàm truyền đạt của khâu: U ( z ) z − a1 và tín hiệu đầu vào u(kT) với k=0, 1, 2, …, ∞. Xây dựng biểu thức xác định y(kT): 1. Nhân chéo: zY ( z ) − a1Y ( z ) = a2U ( z ) 2. Nhân hai vế cho z-1: Y ( z ) − a1 z −1Y ( z ) = a2 z −1U ( z )
 11. Y ( z ) − a1 z −1Y ( z ) = a2 z −1U ( z ) 3. Lấy Z-1 cả hai vế. Áp dụng tính chất Z của hàm trễ: Z −1 {Y ( z ) − a1 z −1Y ( z )} = Z −1 {a2 z −1U ( z )} y (kT ) − a1 y[(k − 1)T ] = a2u[(k − 1)T ] 4. Xác định u(kT). Đơn giản cách viết: y (kT ) = a1 y[(k − 1)T ] + a2u[(k − 1)T ] y (k ) = a1 y (k − 1) + a2u (k − 1) y (0) = a1 y (−1) + a2u (−1) 5. Xác định các giá trị ban đầu: y(-1) = 0; u(-1) = 0
 12. Các bước tính y (k ) = a1 y (k − 1) + a2u (k − 1) k = 0 … y(0) = a1y(-1) + a2u(-1) = 0 k = 1 … y(1) = a1y(0) + a2u(0) = u(0) k = 2 … y(2) = a1y(1) + a2u(1) = a1u(0) + a2u(1) k = 3 … y(3) = a1y(2) + a2u(2) = a1[a1u(0) + a2u(1)] + a2u(2) ....
 13. Lưu đồ thuật toán START 1 Nhập u(k), k=k+1 a1, a2, Kmax y(1) = 0; u(1) = 0 y(-1) = 0; u(-1) = 0 (-) k > Kmax + 2 k > Kmax k=0 k=2 (+) STOP y(k) = a1y(k-1) + a2u(k-1) 1
 14. Ví dụ 2: U ( z ) A0 z + A1 GC ( z ) = = Cho hàm truyền đạt của khâu: z −1 E ( z) và tín hiệu đầu vào e(kT) với k=0, 1, 2, …, ∞. Xây dựng biểu thức xác định u(kT): 1. Nhân chéo: zU ( z ) − U ( z ) = A0 zE ( z ) + A1E ( z ) 2. Nhân hai vế cho z-1: U ( z ) − z −1U ( z ) = A0 E ( z ) + A1 z −1E ( z )
 15. U ( z ) − z −1U ( z ) = A0 E ( z ) + A1 z −1E ( z ) 3. Lấy Z-1 cả hai vế. Áp dụng tính chất Z của hàm trễ: Z −1 {U ( z ) − z −1U ( z )} = Z −1 { A0 E ( z ) + A1 z −1E ( z )} u (kT ) − u[(k − 1)T ] = A0e(kT ) + A1e[(k − 1)T ] 4. Xác định u(kT). Đơn giản cách viết: u (kT ) = u[(k − 1)T ] + A0e(kT ) + A1e[(k − 1)T ] u (k ) = u (k − 1) + A0e(k ) + A1e(k − 1) u (0) = u (−1) + A0e(0) + A1e(−1) 5. Xác định các giá trị ban đầu: u(-1) = 0; e(-1) = 0
 16. Các bước tính u (k ) = u (k − 1) + A0e(k ) + A1e(k − 1) k = 0 … u(0) = u(-1) + A0e(0) + A1e(-1) = A0e(0) k = 1 … u(1) = u(0) + A0e(1) + A1e(0) =(A0 + A1)e(0) + A0e(1) k = 2 … u(2) = u(1) + A0e(2) + A1e(1) = = (A0 + A1)e(0) + A0e(1) + A0e(2) + A1e(1) = = (A0 + A1)e(0) + (A0 + A1)e(1) + A0e(2) ....
 17. Lưu đồ thuật toán START 1 Nhập e(k), k=k+1 A0, A1, Kmax u(1) = 0; e(1) = 0 u(-1) = 0; e(-1) = 0 (-) k > Kmax + 2 k > Kmax k=0 k=2 (+) STOP u(k) = u(k-1) + A0e(k) + A1e(k-1) 1
 18. 4.3. MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN SỐ 1. Xác định hàm truyền đạt G(z) của cả hệ thống. Xác định đặc tính đầu ra của hệ thống như của một khâu. Không có đặc tính thời gian của các tín hiệu khác trong hệ thống. 2. Xác định đặc tính thời gian của tất cả các khâu trong hệ thống.
 19. Ví dụ Mô phỏng hệ thống có một vòng kín X(z) E(z) U(z) Y(z) H0GP(z) GC(z) (-) Trong đó: A0 z + A1 a2 H 0GP ( z ) = GC ( z ) = z − a1 z −1
 20. X(z) E(z) U(z) Y(z) H0GP(z) GC(z) (-) U ( z ) A0 z + A1 GC ( z ) = = z −1 E( z) ⇒ u (k ) = u (k − 1) + A0e(k ) + A1e(k − 1) (1) Y ( z) a H 0GP ( z ) = =2 U ( z ) z − a1 ⇒ y (k ) = a1 y (k − 1) + a2u ( k − 1) (2) E(z) = X(z) – Y(z) e(k) = x(k) – y(k) (3)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản