intTypePromotion=3

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p8

Chia sẻ: Sfdsg Uikulo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
43
lượt xem
2
download

Giáo trình hình thành đường lối phân tích quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành đường lối phân tích quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p8', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hình thành đường lối phân tích quan điểm xã hội chủ nghĩa sở hữu chủ yếu là quốc doanh p8

  1. 2.2. ChÝnh s¸ch tµi chÝnh tÝn dông Thùc hiÖn chÝnh s¸ch tµi chÝnh, tÝn dông ®èi víi kinh tÕ t­ nh©n b×nh ®¼ng víi doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. B¶o ®¶m ®Ó kinh tÕ t­ nh©n tiÕp cËn vµ ®­îc h­ëng c¸c ­u ®·i cña Nhµ n­íc cho kinh tÕ hé, doanh nghiÖp nhá vµ võa, cho ®Çu t­ theo c¸c môc tiªu ®­îc Nhµ n­íc khuyÕn khÝch. Nhµ n­íc hç trî vÒ x©y dùng c¬ së h¹ tÇng chung (giao th«ng, ®iÖn, n­íc, th«ng tin liªn l¹c ) t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kinh tÕ t­ nh©n ph¸t triÓn. Sím ban hµnh quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi doanh nghiÖp nhá vµ võa, trong ®ã doanh nghiÖp t­ nh©n. TiÕp tôc ®æi míi chÕ ®é kª khai vµ nép thuÕ phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña c¸c hé kinh doanh, doanh nghiÖp nhá vµ võa, võa t¹o thuËn lîi cho ng­êi kinh doanh, võa chèng thÊt thu thuÕ. 72
  2. 2.3. ChÝnh s¸ch lao ®éng tiÒn l­¬ng Kinh tÕ t­ nh©n ph¶i thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng vÒ viÖc ký hîp ®ång lao ®éng, tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, thêi gian lµm viÖc, b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn vÒ vÖ sinh an toµn lao ®éng bæ sung chÕ tµi cÇn thiÕt ®Ó xö lý vi ph¹m. Sím ban hµnh ®ång bé c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o hiÓm x· héi ®Ó ng­êi lao ®éng trong hé kinh doanh c¸ hÓ vµ doanh nghiÖp cña t­ nh©n ®Òu ®­îc tham gia. TiÕn tíi h×nh thµnh ®a d¹ng vÒ m« h×nh tæ chøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi phï hîp víi tõng nhãm ®èi t­îng cã nhiÒu møc ®ãng, møc h­ëng kh¸c nhau. 2.4. ChÝnh s¸ch hç trî vÒ ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ Nhµ n­íc trî gióp ®µo t¹o, båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt ®­êng lèi, chñ tr­¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt, n¨ng lùc kinh doanh cho chñ doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng. 73
  3. §èi víi chñ doanh nghiÖp cÇn quan t©m båi d­ìng, gi¸o dôc ph¸t huy tinh thÇn yªu n­íc vµ tr¸ch nhiÖm tr­íc céng ®ång x· héi, cã ®¹o ®øc kinh doanh, t«n träng ch÷ tÝn, tù gi¸c chÊp hµnh chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, ch¨m lo ®êi sèng vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp. Ph¸t triÓn c¸c trung t©m d¹y nghÒ cña Nhµ n­íc ®Æt biÖt lµ ë khu vùc n«ng th«n, miÒn nói; khuyÕn khÝch, hç trî c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong, ngoµi n­íc më c¸c c¬ së ®µo t¹o, båi d­ìng qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt cho doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, trong ®ã cã kinh tÕ t­ nh©n vµ d¹y nghÒ cho ng­êi lao ®éng. 2.5. ChÝnh s¸ch hç trî vÒ th«ng tin, xóc tiÕn th­¬ng m¹i Cã c¬ chÕ vµ ph­¬ng tiÖn ®¶m b¶o cho khuvùc kinh tÕ t­ nh©n nhËn ®­îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ luËt ph¸p, chÝnh s¸ch, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt n­íc, cña ngµnh, c¸c vïng; c¸c t«ng tin dù b¸o trung h¹n, dµi h¹n vÒ c¸c ngµnh, c¸c s¶n phÈm ë trong n­íc vµ trªn thÕ 74
  4. giíi; c¸c dù ¸n ph¸t triÓn cã nguån vèn tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ c¸c nguån vèn ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi. Nhµ n­íc khuyÕn khÝch vµ hç trî kinh doanh, doanh nghiÖp cña t­ nh©n vµ c¸c hiÖp héi ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xóc tiÕn th­¬ng m¹i ë c¶ thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc. 75
  5. kÕt luËn Sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ t­ nh©n thêi gian qua ®· kh¬i dËy mét bé phËn tiÒm n¨ng cña ®Êt n­íc cho ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. Nguån tiÒm n¨ng nµy bao gåm trÝ tuÖ, kinh nghiÖm n¨ng lùc qu¶n lý, kh¶ n¨ng kinh doanh, quan hÖ x· héi, tiÒn vèn, søc lao ®éng, tµi nguyªn Ph¸t triÓn kinh tÕ t­ nh©n ®· gãp phÇn x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, gãp phÇn thóc ®Èy kinh tÕ - x· héi ph¸t triÓn. Khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®· gãp phÇn quan träng vµo t¨ng tr­ëng GDP, huy ®äng nguån vèn trong x· héi ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh; t¹o ®­îc nihÒu viÖc lµm, gãp phÇn c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n, t¨ng thu ng©n s¸ch cho nhµ n­íc, tham gia s¶n xuÊt nhiÒu hµng xuÊt khÈu, t¸c ®éng tÝch cùc ®èi víi chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ ®æi míi c¬ chÕ kinh tÕ - x· héi. Tuy nhiªn khu vùc kinh tÕ t­ nh©n cßn ë tr×nh ®é thÊp cña sù ph¸t triÓn, chñ yÕu lµ lo¹i h×nh kinh tÕ c¸ thÓ, lo¹i h×nh doanh nghiÖp t­ nh©n gÇn ®©y tuy ph¸t triÓn m¹nh nh­ng chñ yÕu vÉn lµ quy m« nhá. Do vËy §¶ng vµ nhµ n­íc cÇn cã nhiÒu nh÷ng chÝnh s¸ch dµnh nhiÒu sù quan t©m ®Õn 76
  6. khu vùc kinh tÕ nµy, bëi khu vùc kinh tÕ t­ nh©n lµ ®ßn bÈy ®Ó t¨ng tr­ëng kinh tÕ. 77
  7. tµi liÖu tham kh¶o. 1. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam: V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø VIII NXB. ChÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi 1996 2. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam: V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc lÇn thø IX, NXB, chÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi 2001 3. Ban t­ t­ëng - V¨n ho¸ Trung ­¬ng: Tµi liÖu nghiªn cøu, c¸c nghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø n¨m Ban chÊp hµnh Trung wong §¶ng kho¸ IX, NXB. ChÝnh trÞ quèc gia Hµ Néi 2002. 4. TrÇn Hoµng Kim, Lª Thô: C¸c thµnh phÇn kinh tÕ ViÖt Nam, thùc tr¹ng, xu thÕ vµ gi¶i ph¸p NXB. Thèng kª, Hµ Néi 1992 5. TS. Hµ Huy Thµnh: Thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ, tiÓu chñ vµ t­ b¶n t­ nh©n - lý luËn vµ chÝnh s¸ch. 78
  8. 79

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản