intTypePromotion=1

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo cáp thang máy với hệ thống điện và hệ thống điều khiển p2

Chia sẻ: Fwet Ret | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
56
lượt xem
11
download

Giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo cáp thang máy với hệ thống điện và hệ thống điều khiển p2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo cáp thang máy với hệ thống điện và hệ thống điều khiển p2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình hướng dẫn ứng dụng cấu tạo cáp thang máy với hệ thống điện và hệ thống điều khiển p2

  1. . B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 H×nh I.4 Gi¶m chÊn kiÓu thuû lùc. 1. ®Çu ®ì; 2. lß xo chÞu nÐn; 3. pitt«ng; 4. khoang chøa dÇu; 5. xylanh; 6. lâi; 7,8. lç dÇu; 9.®ai èc; 10. lß xo. Gi¶m chÊn b»ng thuû lùc lµ lo¹i tèt nhÊt vµ th−êng dïng cho thang m¸y cã tèc ®é trªn 1m/s. H×nh I.4 lµ cÊu t¹o cña gi¶m chÊn b»ng thuû lùc. PhÇn d−íi cña gi¶m chÊn lµ xylanh 5 cã ®Õ ®−îc b¾t víi ®¸y hè thang b»ng bul«ng. T©m xylanh 5 cã lâi 6, ®Çu d−íi cña lâi 6 cè ®Þnh vµo ®¸y xylanh cßn ®Çu trªn cã ®ai èc 9. Lâi 6 ®−îc l¾p qua lç 7 cña pitt«ng 3 víi khe hë cÇn thiÕt. Khi cabin tú lªn ®Çu pitt«ng 3, nã nÐn pitt«ng 3 ®i xuèng vµ dÇu trong xylanh 5 qua khe hë cña lç 7 ch¶y vµo trong pitt«ng 3. V× lâi 6 cã h×nh c«n nªn khi pitt«ng 3 ®i xuèng th× khe hë cña lç 7 cµng hÑp dÇn l−u l−îng dÇu ch¶y vµo trong pitt«ng 3 gi¶m vµ nã chÞu ®−îc lùc tú tõ phÝa cabin lín dÇn ®Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh dõng cabin ®−îc ªm dÞu. §Ó tr¸nh va ®Ëp trong thêi ®iÓm cabin b¾t ®Çu tiÕp xóc víi pitt«ng 3, trªn ®Çu pitt«ng cã l¾p ®Çu ®ì 1 tú lªn lß xo chÞu nÐn 2. Ngoµi ra trªn xylanh 5 cã c¸c lç 8 11 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  2. . B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 ®Ó dÇu cã thÓ trµn sang khoang 4 trong thêi ®iÓm ®Çu ®Ó gi¶m va ®Ëp vµ khi pitt«ng ®i xuèng, nã xÏ bÞt c¸c lç 8 l¹i. Sau khi nhÊc cabin lªn, pitt«ng 3 trë l¹i vÞ trÝ ban ®Çu nhê lß xo 10 tú lªn ®ai èc 9 ë ®Çu trªn cña lâi 6. Gi¶m chÊn ph¶i cã ®é cøng vµ hµnh tr×nh cÇn thiÕt sao cho gia tèc dõng cabin hoÆc ®èi träng kh«ng v−ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp. * Cabin vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan. Cabin lµ bé phËn mang t¶i cña thang m¸y. Cabin ph¶i ®−îc kÕt cÊu sao cho cã thÓ th¸o rêi nã thµnh tõng bé phËn nhá. Theo cÊu t¹o, cabin gåm hai phÇn: kÕt cÊu chÞu lùc (khung cabin) vµ c¸c v¸ch che, trÇn, sµn t¹o thµnh buång cabin. Trªn khung cabin cã l¾p c¸c ngµm dÉn h−íng, hÖ thèng treo cabin, hÖ thèng tay ®ßn vµ bé h·m b¶o hiÓm, hÖ thèng cöa vµ c¬ cÊu ®ãng më cöa... Ngoµi ra ®èi víi thang m¸y chë ng−êi ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu th«ng giã, nhiÖt ®é vµ ¸nh s¸ng. 12 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  3. . B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 H×nh I.5. Khung cabin Trªn h×nh I.5 lµ khung chÞu lùc cña thang m¸y. Khung cabin gåm khung ®øng 1 vµ khung n»m 2 liªn kÕt víi nhau b»ng bul«ng qua c¸c b¶n m·. Khung ®øng gåm dÇm trªn vµ dÇm d−íi, mçi dÇm lµm tõ hai thanh thÐp ch÷ U vµ hai dÇm nµy nèi c¸c thanh thÐp gãc b»ng bu l«ng t¹o thµnh khung thÐp kÝn. Khung n»m 2 tùa trªn dÇm d−íi cña khung ®øng t¹o thµnh sµn cabin. DÇm trªn cña khung ®øng liªn kÕt víi hÖ thèng treo cabin 5, ®¶m b¶o cho c¸c c¸p treo cabin cã 13 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  4. .B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 ®é c¨ng nh− nhau. NÕu cabin cã kÝch th−íc lín th× khung ®øng vµ khung n»m cßn liªn kÕt víi nhau b»ng thanh gi»ng 8. Trªn khung cabin cã l¾p hÖ thèng tay ®ßn 7 vµ c¸c qu¶ nªm 3 cña phanh an toµn. HÖ tay ®ßn 7 liªn hÖ víi c¸p cña hÖ thèng h¹n chÕ tèc ®é qua chi tiÕt 6 ®Ó t¸c ®éng lªn bé h·m b¶o hiÓm dõng cabin tùa trªn ray dÉn h−íng khi tèc ®é h¹ cña cabin v−ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp. Ngµm dÉn h−íng Ngµm dÉn h−íng cã t¸c dông dÉn h−íng cho cabin vµ ®èi träng chuyÓn ®éng däc theo ray dÉn h−íng vµ khèng chÕ ®é dÞch chuyÓn ngang cña cabin vµ ®èi träng trong giÕng thang kh«ng v−ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp. Cã hai lo¹i ngµm dÉn h−íng: Ngµm tr−ît vµ ngµm con l¨n. HÖ thèng treo cabin Do cabin vµ ®èi träng ®−îc treo b»ng nhiÒu sîi d©y c¸p riªng biÖt cho nªn ph¶i cã hÖ thèng treo ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c sîi c¸p n©ng riªng biÖt nµy cã ®é c¨ng nh− nhau. Trong tr−êng hîp ng−îc l¹i, sîi c¸p chÞu lùc c¨ng lín sÏ bÞ qu¸ t¶i cßn sîi chïng sÏ bÞ tr−ît trªn r·nh puly ma s¸t nªn rÊt nguy hiÓm. V× vËy mµ hÖ thèng treo cabin ph¶i ®−îc trang bÞ thªm tiÕp ®iÓm ®iÖn cña m¹ch an toµn ®Ó ng¾t ®iÖn dõng thang khi mét trong c¸c sîi c¸p chïng qu¸ møc cho phÐp ®Ó phßng ngõa tai n¹n. Khi ®ã, thang chØ cã thÓ ho¹t ®éng ®−îc khi ®· ®iÒu chØnh ®é c¨ng cña c¸c c¸p nh− nhau. Cã 2 lo¹i hÖ thèng treo: kiÓu tay ®ßn vµ kiÓu lß xo. HÖ thèng treo kiÓu tay ®ßn Khi cã mét c¸p chïng, tay ®ßn lËp tøc nghiªng ®i ®Ó ®iÒu chØnh lùc c¨ng c¸p song nÕu c¸p chïng qu¸ giíi h¹n cho phÐp th× ®Çu tay ®ßn sÏ ch¹m vµo tiÕp ®iÓm an toµn ®Ó ng¾t m¹ch vµ thang kh«ng ho¹t ®éng ®−îc. HÖ thèng treo kiÓu tay ®ßn cã kh¶ n¨ng ®iÒu lùc c¨ng c¸p mét c¸ch tù ®éng víi ®é tin cËy cao. Nh−îc ®iÓm cña nã lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sîi c¸p cña nã lín lµm c¸p nghiªng khi cabin ë vÞ trÝ trªn cïng kÝch th−íc cång kÒnh vµ khã bè trÝ khi cã nhiÒu sîi c¸p n©ng, c¸p cã thÓ bÞ xoay, xo¾n trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. C¸c nh−îc ®iÓm trªn 14 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  5. . B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 cã thÓ kh¸c phôc b»ng c¸ch dïng hÖ thèng kiÓu lß xo. C¸c thang m¸y hiÖn ®¹i th−êng dïng hÖ thèng treo kiÓu lß xo. HÖ thèng treo kiÓu lß xo H×nh I.6 HÖ thèng treo kiÓu lß xo Trªn h×nh I.6 lµ hÖ thèng treo kiÒu lß xo víi 4 sîi c¸p. c¸c lß xo chÞu nÐn vµ gi·n ra khi c¸p chïng ®Ó ®¶m b¶o ®é c¨ng cÇn thiÕt, mÆt kh¸c chóng cßn cã kh¶ n¨ng gi¶m chÊn. §é nÐn cña mçi lß xo ®−îc ®iÒu chØnh b»ng ®ai èc bªn 15 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  6. . B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 d−íi. Khi c¸p bÞ chïng qu¸ giíi h¹n cho phÐp th× ®Çu bul«ng 2 ch¹m vµo tay ®ßn 3 ®Ó ng¾t tiÕp ®iÓm ®iÖn 4. Buång cabin Buång cabin lµ mét kÕt cÊu cã thÓ th¸o rêi ®−îc gåm trÇn, sµn vµ v¸ch cabin. C¸c phÇn nµy cã thÓ liªn kÕt víi nhau vµ liªn kÕt víi khung chÞu lùc cña cabin. Buång cabin th−êng ®−îc dËp tõ thÐp tÊm (chÕ t¹o b»ng ph−¬ng ph¸p dËp ) víi c¸c g©n t¨ng c−êng. C¸c yªu cÇu chung ®èi víi buång cabin - TrÇn, sµn vµ v¸ch cabin ph¶i kÝn kh«ng cã lç thñng, trÇn, sµn cabin liªn kÕt víi nhau b»ng vÝt víi c¸c tÊm nÑp hoÆc b»ng c¸c chi tiÕt liªn kÕt chuyªn dïng. - Ph¶i ®¶m b¶o ®é bÒn vµ ®é cøng cÇn thiÕt, trÇn cabin ph¶i cã ®ñ ®é cøng ®Ó l¾p ®Æt c¸c trang thiÕt bÞ vµ c¬ cÊu më cöa vµo ra. - Buång cabin ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ th«ng giã, tho¸t nhiÖt vµ ¸nh s¸ng, ngoµi ra trong buång cabin ph¶i cã c¸c thiÕt bÞ liªn hÖ víi bªn ngoµi nh− ®iÖn tho¹i, chu«ng, cabin ph¶i cã cöa tho¸t hiÓm. - Sµn cabin th−êng ®−îc chÕ t¹o víi khung n»m cña cabin, cã hai lo¹i sµn lµ sµn cøng vµ sµn ®éng. Lo¹i sµn cøng lµ lo¹i sµn ®−îc b¾t chÆt víi khung n»m cña khung cabin, c«ng dông cña sµn ®éng lµ nhËn biÕt l−îng t¶i träng cã trong cabin vµ ®ãng m¹ch ®iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nh ®· cµi ®Æt cho phï hîp. V× vËy mµ sµn ®éng cã nhiÒu kiÓu d¸ng kh¸c nhau tuú theo lo¹i thang m¸y. HÖ thèng cöa cabin vµ cöa tÇng Cöa cabin vµ cöa tÇng lµ nh÷ng bé phËn qua träng trong viÖc ®¶m b¶o an toµn vµ cã ¶nh h−ëng lín ®Õn chÊt l−îng vµ n¨ng suÊt cña thang. Cöa cabin vµ cöa tÇng th−êng lµm tõ thÐp tÊm dËp, hoÆc khung thÐp bÞt thÐp tÊm, èp gç. Theo c¸ch ®ãng më cöa mµ ph©n ra lµm 2 lo¹i cöa lµ cöa lïa vµ cöa quay. Lo¹i cöa lïa ®−îc dïng nhiÒu h¬n. C¸c yªu cÇu an toµn ®èi víi hÖ thèng cöa gåm 16 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  7. . B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 §ñ ®é cøng v÷ng vµ ®é bÒn. Cöa ®−îc l¾p khÝt vµ cã khÝch th−íc phï hîp víi tiªu chuÈn. Cöa ph¶i ®−îc trang bÞ hÖ thèng kho¸ cöa sao cho hµnh kh¸ch kh«ng thÓ tù ®éng më cöa tõ bªn ngoµi, khi gÆp ch−íng ng¹i vËt th× sÏ tù ®éng më ra. Cöa ph¶i cã kh¶ n¨ng chèng ch¸y. Cöa ph¶i cã tiÕp ®iÓm ®iÖn an toµn ®Ó ®¶m b¶o cho thang m¸y chØ cã thÓ ho¹t ®éng ®−îc khi cöa cabin vµ tÊt c¶ c¸c cöa tÇng ®· ®ãng kÝn vµ kho¸ ®· sËp. * HÖ thèng c©n b»ng trong thang m¸y I.7 §èi träng, c¸p n©ng, c¸p ®iÖn, c¸p hoÆc xÝch c©n b»ng lµ nh÷ng bé phËn c©n b»ng trong thang m¸y ®Ó c©n b»ng víi träng l−îng cña cabin vµ t¶i träng n©ng. ViÖc chän s¬ ®å ®éng häc vµ träng l−îng cña c¸c bé phËn cña hÖ thèng c©n b»ng cã ¶nh h−ëng lín tíi m« men t¶i träng vµ c«ng suÊt ®éng c¬ cña c¬ cÊu dÉn ®éng, ®Õn lùc c¨ng lín nhÊt cña c¸p n©ng vµ kh¶ n¨ng kÐo cña puly ma s¸t. 17 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  8. . B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 §èi träng lµ bé phËn ®ãng vai trß chÝnh trong hÖ thèng c©n b»ng cña thang m¸y. §èi víi thang m¸y cã chiÒu cao n©ng kh«ng lín, ng−êi ta chän ®èi träng sao cho träng l−îng cña nã c©n b»ng víi träng l−îng cña cabin vµ mét phÇn t¶i träng n©ng, bá qua träng l−îng c¸p n©ng vµ c¸p ®iÖn kh«ng dïng c¸p hoÆc xÝch c©n b»ng. Khi thang m¸y cã chiÒu cao n©ng lín, träng l−îng cña c¸p n©ng vµ c¸p ®iÖn lµ ®¸ng kÓ nªn ng−êi ta ph¶i dïng c¸p hoÆc xÝch c©n b»ng ®Ó bï trõ l¹i phÇn träng l−îng cña c¸p ®iÖn vµ c¸p n©ng chuyÓn tõ nh¸nh treo cabin sang nh¸nh treo ®èi träng vµ ng−îc l¹i khi thang m¸y ho¹t ®éng. H×nh I.8 §èi träng 1. C¸p n©ng; 2. HÖ thèng treo; 3. Ngµm dÉn h−íng; 4. DÇm trªn; 5. Thanh ®øng; 6. Qu¶ ®èi träng; 7. DÇm d−íi; 8. ThÐp gãc §èi träng H×nh I.8 lµ mét khung ®øng h×nh ch÷ nhËt gåm rÇm trªn 4, dÇm d−íi 7 vµ c¸c thanh thÐp gãc th¼ng ®øng 5 liªn kÕt víi dÇm trªn vµ dÇm d−íi b»ng bul«ng. T¹i c¸c ®Çu dÇm trªn vµ dÇm d−íi cã l¾p c¸c ngµm dÉn h−íng 3 ®Ó ®èi träng cã thÓ tùa vµ tr−ît trªn ray dÉn h−íng khi chuyÓn ®éng. DÇm trªn cña 18 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  9. . B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 ®èi träng liªn kÕt víi hÖ thèng treo 2 ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c sîi c¸p n©ng 1 cã ®é c¨ng nh− nhau. C¸c qu¶ ®èi träng 6 ®−îc ®Æt khÝt trong khung ®èi träng sao cho chóng kh«ng thÓ dÞch chuyÓn vµ ®−îc gi÷ bëi thanh thÐp gãc 8. Träng l−îng ®èi träng cã thÓ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: § = C + ψQ Trong ®ã: C: Trängl−îng cabin. Q: T¶i träng n©ng danh nghÜa cña thang m¸y. ψ: HÖ sè c©n b»ng. NÕu träng l−îng cña ®èi träng c©n b»ng víi träng l−îng cña cabin vµ t¶i träng n©ng th× khi n©ng hoÆc h¹ cabin ®Çy t¶i ®éng c¬ cña c¬ cÊu n©ng chØ cÇn kh¾c phôc lùc c¶n cña lùc ma s¸t vµ lùc qu¸n tÝnh, song khi cabin kh«ng t¶i th× ®éng c¬ ph¶i kh¾c phôc thªm mét lùc c¶n ®óng b»ng t¶i träng n©ng danh nghÜa Q ®Ó h¹ cabin, v× vËy ng−êi ta chän ®èi träng víi hÖ sè c©n b»ng ψ sao cho lùc cÇn thiÕt ®Ó n©ng cabin ®Çy t¶i c©n b»ng víi lùc ®Ó h¹ cabin kh«ng t¶i. PhÇn träng l−îng kh«ng c©n b»ng khi n©ng cabin ®Çy t¶i lµ (C + Q -§) vµ khi h¹ cabin kh«ng t¶i lµ (§ - C) nh− vËy ta cã C+Q-§=§-C Thay § ë trªn vµo ta cã ψ =0,5. NÕu thang m¸y lµm viÖc víi t¶i träng n©ng danh nghÜa Q th× hÖ sè c©n b»ng hîp lý nhÊt lµ 0,5 Bé têi kÐo Tuú theo s¬ ®å dÉn ®éng mµ bé têi kÐo cña thang m¸y ®−îc ®Æt ë trong phßng m¸y dÉn ®éng n»m ë phÝa trªn, phÝa d−íi hoÆc n»m c¹nh giÕng thang. - Bé têi kÐo thuû lùc th−êng dïng cho thang m¸y cã chiÒu cao n©ng kh«ng lín l¾m. Bé têi kÐo dÉn ®éng ®iÖn lµ lo¹i th«ng dông h¬n c¶: lo¹i cã hép gi¶m tèc vµ lo¹i kh«ng cã hép gi¶m tèc. 19 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  10. . B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 - Bé têi kÐo cã hép gi¶m tèc gåm ®éng c¬ ®iÖn, hép gi¶m tèc, khíp nèi, phanh vµ puly ma s¸t hoÆc tang cuèn c¸p. Bé têi kÐo cã hép sè gi¶m tèc th−êng chØ dïng cho thang m¸y cã tèc ®é d−íi 1,4 m/s. §èi víi thang m¸y cã tèc ®é chë hµng thÊp d−íi 0,5m/s th× ng−êi ta dïng ®éng c¬ ®iÖn mét tèc ®é. - §èi víi thang m¸y cã tèc ®é lín ng−êi ta th−êng dïng bé têi kÐo kh«ng cã hép gi¶m tèc puly ma s¸t vµ b¸nh phanh ®−îc l¾p trùc tiÕp kh«ng qua bé truyÒn, lo¹i nµy th−êng dïng ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu cã tèc ®é quay nhá vµ ®−îc m¾c theo hÖ thèng m¸y ph¸t ®éng c¬ cho phÐp ®iÒu chØnh v« cÊp tèc ®é quay cña ®éng c¬, ®¶m b¶o cho cabin chuyÓn ®éng ªm dÞu vµ dõng chÝnh x¸c. Phanh dõng Phanh dõng gi÷ cabin vµ ®èi träng ë tr¹ng th¸i treo khi thang dõng. Phanh dõng ®Ó dËp t¾t ®éng n¨ng cña c¸c khèi l−îng chuyÓn ®éng khi dõng. Phanh ®−îc chän theo m« men phanh sao cho nã cã thÓ gi÷ ®−îc cabin trong qu¸ tr×nh thö t¶i tÜnh: P.D.η 0 M ph = ki 2.i Trong ®ã: P: Lùc vßng xuÊt hiÖn trªn puly ma s¸t trong qu¸ tr×nh thö t¶i tÜnh( cabin ë ®iÓm dõng thÊp nhÊt vµ t¶i träng chÊt trong cabin b»ng t¶i träng khi thö t¶i tÜnh). D: §−êng kÝnh puly ma s¸t tÝnh ®Õn t©m c¸p. η0: HiÖu suÊt cña hép gi¶m tèc. i: Tû sè truyÒn cña hép gi¶m tèc. Kt: HÖ sè an toµn phanh. Trong thang m¸y th−êng dïng phanh hai m¸ lo¹i th−êng ®ãng víi nguyªn lý phanh tù ®éng phanh th−êng ®ãng vµ m« men phanh ®−îc t¹o nªn do lùc nÐn cña lß xo, phanh më do t¸c ®éng cña nam ch©m ®iÖn hoÆc (con ®Èy) ®iÖn – thuû lùc ®−îc m¾c cïng nguån víi m¹ch ®iÖn. §éng c¬ lµm viÖc th× phanh më cßn khi mÊt ®iÖn th× phanh ®ãng l¹i bãp chÆt trôc ®éng c¬ 20 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản