intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích cấu tạo cáp thang máy với hệ thống điện và hệ thống điều khiển dùng thủy lực trong chuyển động p1

Chia sẻ: Jytk Liuly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
70
lượt xem
23
download

Giáo trình phân tích cấu tạo cáp thang máy với hệ thống điện và hệ thống điều khiển dùng thủy lực trong chuyển động p1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoài ra trờn xylanh 5 cú cac lỗ 8.Cabin là bộ phận mang tải của thang máy. Cabin phải được kết cấu sao cho có thể tháo rời nó thành từng bộ phận nha. Theo cấu tạo, cabin gồm hai phần: kết cấu chịu lực (khung cabin) và các vách che, trần, sàn tạo thành buồng cabin. Trên khung cabin có lắp các ngàm dẫn hướng, hệ thống treo cabin, hệ thống tay đòn và bộ hãm bảo hiểm, hệ thống cửa và cơ cấu đóng mở ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích cấu tạo cáp thang máy với hệ thống điện và hệ thống điều khiển dùng thủy lực trong chuyển động p1

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to Giáo trình phân tích cấu tạo cáp thang k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k máy với hệ thống điện và hệ thống điều T§H 46 B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn khiển dùng thủy lực trong chuyển động Lêi nãi ®Çu Thang m¸y lµ mét thiÕt bÞ kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong viÖc vËn chuyÓn ng−êi vµ hµng ho¸ theo ph−¬ng th¼ng ®øng trong c¸c toµ nhµ cao tÇng hay trong c¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp. Ngµy nay trªn thÕ giíi thang m¸y lu«n ®−îc nghiªn cøu c¶i tiÕn hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi. §Êt n−íc ta ®ang trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸. Lóc nµy bé mÆt ®« thÞ ®· cã nhiÒu thay ®æi xuÊt hiÖn nhiÒu nhµ cao tÇng, c¸c nhµ m¸y xÝ nghiÖp xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu do ®ã thang m¸y vµ thang cuèn nãi chung, thang m¸y chë ng−êi nãi riªng ®· vµ ®ang ®−îc sö dông ngµy cµng nhiÒu. Do vËy ®· cã nhiÒu h·ng thang m¸y hµng ®Çu xuÊt hiÖn ë n−íc ta. Tuy nhiªn so víi c¸c n−íc trong khu vùc th× sè l−îng thang m¸y ®−îc l¾p ®Æt ë n−íc ta cßn ch−a lín vµ ®©y vÉn cßn lµ thiÕt bÞ míi, sù hiÓu biÕt vÒ thang m¸y cßn giíi h¹n nhiÒu trong c¸c nhµ chuyªn m«n. Trong thêi gian häc tËp t¹i tr−êng §H N«ng nghiÖp I - Hµ Néi t«i ®· ®−îc ®µo t¹o cã hÖ thèng, tiÕp thu ®−îc c¸c kiÕn thøc hiÖn ®¹i tiªn tiÕn nhÊt trong lÜnh vùc Tù ®éng ho¸. §Ó kÕt thóc kho¸ häc t«i ®−îc nhËn ®Ò tµi “øng dông PLC trong ®iÒu khiÓn thang m¸y”. Do thang m¸y lµ mét thiÕt bÞ vËn chuyÓn ng−êi vµ hµng ho¸ nªn vÊn ®Ò vÒ an toµn, vËn hµnh chÝnh x¸c vµ tèi −u vÒ qu·ng ®−êng ®i lµ vÊn ®Ò ®−îc quan t©m hµng ®Çu, nªn môc ®Ých cña ®Ò tµi nµy lµ “Nghiªn cøu cÊu t¹o, c¸c yªu cÇu cña thang m¸y, c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ trong thang m¸y, an toµn cña thang m¸y. Nªu ra ®−îc c¸c ph−¬ng ¸n truyÒn ®éng cho thang m¸y truyÒn ®éng vµ x©y dùng m« h×nh thang m¸y nhµ 4 tÇng b»ng viÖc øng dông PLC. Néi dung c¬ b¶n cña quyÓn ®å ¸n nµy bao gåm 5 ch−¬ng: Ch−¬ng I: Giíi thiÖu chung vÒ thang m¸y. Ch−¬ng II: C¸c hÖ truyÒn ®éng c¬ b¶n. 1 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 Ch−¬ng i Giíi thiÖu chung vÒ thang m¸y 1.1 Giíi thiÖu chung Thang m¸y lµ mét thiÕt bÞ vËn t¶i theo ph−¬ng th¼ng ®øng dïng trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, trong c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp hoÆc trong c¸c c«ng tr×nh nhµ d©n dông. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ cÇn dïng m¸y ®Ó n©ng h¹ c¸c thiÕt bÞ trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, vËn chuyÓn hµng ho¸ nÆng hoÆc vËt liÖu x©y dùng lªn c¸c tÇng cao, vËn chuyÓn ng−êi trong c¸c toµ nhµ cao tÇng nªn thang m¸y xuÊt hiÖn t−¬ng ®èi sím. XuÊt ph¸t lµ thang t¶i hµng tõ thÕ kû 19, dïng ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vËn t¶i hµng ho¸ vµ vËt liÖu x©y dùng, nh−ng khi ®ã kh©u an toµn ch−a ®−îc thiÕt kÕ tho¶ m·n ®Ó dïng chë ng−êi. Sau nµy khi nhu cÇu vËn chuyÓn ng−êi ë c¸c toµ nhµ cao tÇng ë ®« thÞ rÊt bøc b¸ch, ng−êi ta ®Çu t− nhiÒu ®Ó nghiªn cøu vÒ hÖ thèng phanh cho thang m¸y, vµ mét kü s− ng−êi Mü lµ Otis ®· thµnh c«ng trong viÖc chÕ t¹o ra hÖ thèng phanh an toµn cho thang m¸y, më ra mét ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o thang m¸y cho nhµ cao tÇng, gãp phÇn ph¸t triÓn m¹nh mÏ cho tèc ®é ph¸t triÓn ®« thÞ ho¸ cña toµn thÕ giíi. Víi mét toµ nhµ cao tÇng th× chi phÝ cña viÖc trang bÞ hÖ thèng thang m¸y chiÕm mét phÇn kh«ng nhá trong vèn ®Çu t− c¬ b¶n (®èi víi nhµ > 20 tÇng th× nã chiÕm ≈ 20% gi¸ thµnh toµn bé ng«i nhµ), nh−ng viÖc sö dông thang m¸y, m¸y n©ng trong c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh sÏ lµm gi¶m ®¸ng kÓ thêi gian x©y dùng, gi¶m bít søc ng−êi (kho¶ng 10 lÇn), gi¶m ®¸ng kÓ chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n. ViÖc sö dông thang m¸y trong c¸c toµ nhµ cao tÇng, trong kh¸ch s¹n, c«ng së gi¶m ®¸ng kÓ thêi gian, søc ng−êi, søc lùc cña con ng−êi, gãp phÇn lín vµo viÖc khai th¸c c¸c toµ nhµ cao tÇng, vµo c¸c môc ®Ých kinh doanh vµ sinh ho¹t. 3 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 Thang m¸y nãi chung ®−îc ph©n lo¹i nh− sau : 1.1.1 Theo chøc n¨ng ph©n theo c¸c nhãm + Thang m¸y dïng trong nhµ ¨n, bÖnh viÖn. + Thang m¸y chë ng−êi trong c¸c toµ nhµ cao tÇng. + Thang m¸y chë hµng cã ng−êi ®iÒu khiÓn. 1.1.2 Theo t¶i träng ph©n thµnh c¸c nhãm + Thang m¸y lo¹i nhá cã t¶i träng Q < 160 kg + Thang m¸y lo¹i trung b×nh cã Q = 500 ÷ 2000 kg. + Thang m¸y lo¹i lín cã Q > 2000 kg 1.1.3 Theo tèc ®é di chuyÓn ph©n thµnh c¸c nhãm + Thang m¸y tèc ®é chËm : v = 0,5m/s + Thang m¸y tèc ®é trung b×nh : v = 0,75 ÷ 1,5 m/s + Thang m¸y cao tèc : v = 2,5 ÷ 5 m/s Ngµy nay nhê øng dông c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn trong kü thuËt truyÒn ®éng ®iÖn nh− : C«ng nghÖ biÕn ®æi c«ng suÊt lín b»ng thiÕt bÞ b¸n dÉn; c«ng nghÖ vi ®iÖn tö, kü thuËt vi ®iÒu khiÓn, m¸y tÝnh nhê ®ã mµ c«ng nghÖ thang m¸y cã nh÷ng b−íc tiÕn nh¶y vät. Nhê øng dông c¸c c«ng nghÖ tiªn tiÕn mµ thang m¸y ngµy cµng ®¹t c¸c yªu cÇu kh¾t khe ®Ò ra : An toµn h¬n, chÊt l−îng ®iÒu khiÓn tin cËy cao, chuyÓn ®éng ªm h¬n phï hîp víi sinh lý ng−êi, dõng tÇng chÝnh x¸c h¬n, hiÖu suÊt truyÒn ®éng cao. Trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam tr−íc ®©y, thang m¸y Ýt ®−îc sö dông, chñ yÕu lµ c¸c m¸y n©ng hµng dïng cho c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp hoÆc trªn c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. Tõ khi cã chÝnh s¸ch më cöa, nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng mµ s¶n phÈm cña nã mét phÇn lµ c¸c toµ nhµ cao èc 20 – 24 tÇng ra ®êi, c¸c toµ nhµ chung c− cao tÇng trong ®« thÞ ®−îc quy ho¹ch mäc lªn th× còng lµ lóc nhu cÇu thang m¸y trong n−íc t¨ng lªn mét c¸ch cÊp b¸ch vµ cã yªu cÇu sè l−îng lín, hµng lo¹t c¸c lo¹i thang m¸y xuÊt hiÖn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, mét sè c«ng ty thang m¸y trong n−íc xuÊt hiÖn, trong ®ã c«ng ty Thang m¸y Thiªn 4 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 Nam (Thien Nam Elerator-Co) lµ mét trong nh÷ng c«ng ty ®Çu tiªn ho¹t ®éng trong lÜnh vùc thiÕt kÕ, thi c«ng, l¾p ®Æt vµ cung øng thang m¸y lín nhÊt trong n−íc, s¸nh vai cïng c¸c C«ng ty thang m¸y Tù ®éng (Tu dong Elerator-Co), C«ng ty thang m¸y Th¸i B×nh (Thai Binh Elerator-Co). C¸c c«ng ty nµy cã cïng môc ®Ých lµ nghiªn cøu vµ l¾p ®Æt c¸c lo¹i thang m¸y cã chÊt l−îng cao cña c¸c h·ng næi tiÕng thÕ giíi nh− : Otit Elerator (Mü); Mitsubishi (NhËt); Nippon Elerator, Fuji Elevator (NhËt); LG Elevator (Hµn Quèc). §ång thêi tù s¶n xuÊt c¸c lo¹i thang cã chÊt l−îng vµ gi¸ thµnh c¹nh tranh trong c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu vÒ chÊt l−îng t−¬ng ®èi cao. 1.2 C¸c yªu cÇu ®èi víi thang m¸y 1.2.1 Yªu cÇu vÒ an toµn + §èi víi thang m¸y chë ng−êi, yªu cÇu vÒ an toµn lµ yÕu tè tèi quan träng, v× nÕu ch¼ng may x¶y ra sù cè th× sù mÊt an toµn cã thÓ tr¶ gi¸ b»ng tÝnh m¹ng cña hµnh kh¸ch. §Ó ®¶m b¶o cho thang lµm viÖc tuyÖt ®èi an toµn th× mäi bé phËn cña thang ph¶i ®¹t ®é tin cËy cao nhÊt. Gi÷a phÇn ®iÖn vµ phÇn c¬ cña thang ph¶i cã c¸c kho¸ liªn ®éng chÆt chÏ, c¸c bé phËn c¬ khÝ ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vÒ an toµn th× phÇn ®iÖn míi ®−îc phÐp ho¹t ®éng, vÝ dô : Cöa tÇng, cöa buång thang ph¶i ®−îc ®ãng kÝn th× thang míi lµm viÖc; khi träng t¶i kh«ng v−ît qu¸ møc cho phÐp th× thang míi ho¹t ®éng, khi thang ch¹y qu¸ tèc ®é cho phÐp th× bé phËn phanh c¬ ph¶i ho¹t ®éng h·m chÆt buång thang. 1.2.2 Yªu cÇu dõng chÝnh x¸c buång thang Buång thang cña thang m¸y yªu cÇu ph¶i dõng chÝnh x¸c so víi mÆt b»ng cña tÇng cÇn dõng, khi mµ buång thang ®ã ®Õn ®óng tÇng cÇn dõng. NÕu buång thang dõng kh«ng chÝnh x¸c (mÆt sµn buång thang kh«ng cïng ®é cao víi mÆt sµn cña tÇng) th× sÏ x¶y ra c¸c hiÖn t−îng sau : + §èi víi thang chë kh¸ch : Lµm cho kh¸ch ra vµo khã kh¨n t¨ng thêi gian chê ®ît, dÉn ®Õn gi¶m n¨ng suÊt cña thang. 5 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 + §èi víi thang chë hµng : Khã kh¨n trong viÖc xÕp dì thËm chÝ kh«ng chuyÓn ®−îc hµng ra - vµo buång thang. 1.2.3 Yªu cÇu vÒ h¹n chÕ ®é giËt cña thang m¸y Mét trong nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n ®èi víi thang m¸y, nhÊt lµ thang m¸y chë ng−êi lµ ph¶i ®¶m b¶o chë buång thang chuyÓn ®éng ph¶i ªm. Buång thang chuyÓn ®éng ªm hay kh«ng phô thuéc vµo gia tèc khi më m¸y vµ khi dõng m¸y. Tèc ®é trung b×nh cña thang quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt cña thang. Tèc ®é di chuyÓn trung b×nh cña thang cã thÓ t¨ng b»ng c¸ch gi¶m thêi gian më m¸y vµ h·m m¸y, cã nghÜa lµ t¨ng gia tèc cña buång thang. Nh−ng khi gia tèc qu¸ lín sÏ g©y c¶m gi¸c khã chÞu cho hµnh kh¸ch (chãng mÆt, hôt hÉng). Theo thùc nghiÖm th× gia tèc tèi −u lµ a ≤ 2m/s2. §é giËt cña thang lµ ®¹o hµm bËc nhÊt cña gia tèc, nã quyÕt ®Þnh bëi c¸c ph−¬ng ph¸p më m¸y vµ h·m m¸y. Yªu cÇu vÒ gia tèc l¹i cµng quan träng ®èi víi thang m¸y chë bÖnh nh©n trong c¸c tr−êng hîp bÖnh nÆng, v× vËy trong tr−êng hîp nµy ng−êi ta thiÕt kÕ lo¹i thang dïng thuû lùc trong truyÒn ®éng. ρ (m/s3) Ch¹y tèc a (m/s2) ChÕ ®é H·m xuèng ®é thÊp vµ v (m/s) æn ®Þnh tèc ®é thÊp h·m dõng Më m¸y ρ0 Vh a0 V1 0 t(s) t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 v0 v1 v2 vh vh v3 v4 v1 v0 H×nh I - 1 §−êng cong biÓu diÔn sù phô thuéc ρ,α,ν,s vµo thêi gian 6 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 1.2.4 C¸c yªu cÇu kh¸c V× thang m¸y lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n h¹n lÆp l¹i nªn yªu cÇu m¹ch ®ãng c¾t ®éng lùc ph¶i ®¶m b¶o lµm viÖc an toµn ch¾c ch¾n vµ cã kh¶ n¨ng chÞu ®−îc tÇn sè ®ãng c¾t cao. V× ng−êi sö dông thang m¸y hÇu hÕt lµ kh«ng ph¶i lµ chuyªn nghiÖp nªn c¸c vÞ trÝ gäi tÇng, ®ãng më cöa ph¶i ®¬n gi¶n, dÔ hiÓu, dÔ sö dông, l«gÝc ®iÒu khiÓn thang ph¶i chÆt chÏ vµ ®Çy ®ñ. 1.3 CÊu t¹o chung cña thang m¸y 1.3.1 CÊu t¹o chung cña thang m¸y Nh÷ng lo¹i thang m¸y hiÖn ®¹i th−êng cã kÕt cÊu c¬ khÝ phøc t¹p nh»m n©ng cao n¨ng suÊt, vËn hµnh tin cËy, an toµn. H×nh I.2 lµ h×nh cÊu t¹o chung cña thang m¸y chë ng−êi. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®−îc l¾p ®Æt kÝn vµ an toµn trong buång thang, buång m¸y. Buång m¸y th−êng bè trÝ ë trªn cïng cña thang (mÆt sµn trªn cïng). Tñ ®iÖn 1 ®−îc ®Æt trong buång m¸y 22 bªn I.2 c¹nh ®ã bé h¹n chÕ tèc ®é 2 còng ®−îc ®Æt trªn buång m¸y. C¸p cña I.2 bé h¹n chÕ tèc ®é 8 cã liªn kÕt víi hÖ thèng tay ®ßn cña bé h·m b¶o hiÓm 17 trªn cabin. Khi ®øt c¸p hoÆc c¸p tr−ît trªn r·nh puly do kh«ng ®ñ ma s¸t mµ cabin ®i xuèng v−ît qu¸ tèc ®é cho phÐp, bé h¹n chÕ tèc ®é qua c¸p 8 t¸c ®éng lªn bé h·m b¶o 7 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  7. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 hiÓm 17 ®Ó dõng cabin tùa trªn c¸c ray dÉn h−íng trong giÕng thang. ë mét sè thang m¸y, bé h·m b¶o hiÓm vµ bé phËn h¹n chÕ tèc ®é cßn ®−îc trang bÞ cho c¶ ®èi träng. Cabin vµ ®èi träng ®−îc treo trªn hai ®Çu c¸p n©ng 20 nhê vµo hÖ thèng treo 19 hÖ thèng nµy ®¶m b¶o cho c¸c nh¸nh c¸p riªng biÖt cã søc c¨ng nh− nhau. C¸p n©ng ®−îc v¾t qua c¸c r·nh c¸p cña puly ma s¸t cña bé têi kÐo. Khi bé têi kÐo ho¹t ®éng, puly ma s¸t quay vµ truyÒn chuyÓn ®éng ®Õn c¸p n©ng lµm cabin vµ ®èi träng chuyÓn ®éng lªn hoÆc xuèng däc theo giÕng thang. Khi chuyÓn ®éng, cabin vµ ®èi träng tùa trªn c¸c ray dÉn h−íng trong giÕng thang nhê c¸c ngµm dÉn h−íng 16. GiÕng thang 15 ch¹y dµi theo suèt chiÒu cao toµ nhµ hay c«ng tr×nh ®−îc che ch¾n b»ng kÕt cÊu chÞu lùc nh−(bª t«ng, g¹ch hoÆc kÕt cÊu thÐp, l−íi che hoÆc kÝnh) vµ chØ ®Ó c¸c cöa vµo giÕng thang ®Ó l¾p cöa tÇng 7. Trªn kÕt cÊu chÞu lùc däc theo giÕng thang cã g¾n c¸c ray dÉn h−íng12 vµ 13 cho ®èi träng 14 vµ cabin 18. Bé têi kÐo 21 ®−îc ®Æt trong buång m¸y 22 n»m ë phÝa trªn giÕng thang 15. Cöa cabin 4 vµ cöa tÇng 7 th−êng lµ lo¹i cöa lïa sang mét bªn hoÆc hai bªn vµ chØ ®ãng më khi cabin dõng tr−íc cöa tÇng nhê c¬ cÊu ®ãng më cöa 3 ®Æt trªn nãc cabin. Cöa cabin vµ cöa tÇng ®−îc trang bÞ kho¸ liªn ®éng vµ c¸c tiÕp ®iÓm ®iÖn ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho thang m¸y ho¹t ®éng. Thang m¸y sÏ kh«ng ho¹t ®éng ®−îc nÕu mét trong c¸c cöa tÇng hoÆc cöa cabin ch−a ®ãng h¼n, hÖ thèng kho¸ liªn ®éng ®¶m b¶o ®ãng kÝn c¸c cöa tÇng vµ kh«ng më ®−îc tõ bªn ngoµi khi cabin kh«ng ë ®óng vÞ trÝ cöa tÇng, ®èi víi lo¹i cöa lïa ®ãng më tù ®éng th× khi ®ãng hoÆc më cöa cabin, hÖ thèng kho¸ liªn ®éng kÐo theo cöa tÇng cïng ®ãng hoÆc më. T¹i c¸c ®iÓm trªn cïng vµ d−íi cïng cã ®Æt c¸c c«ng t¾c h¹n chÕ hµnh tr×nh cho cabin. PhÇn d−íi cña cabin lµ hè thang10 ®Ó ®Æt c¸c gi¶m chÊn 11 vµ thiÕt bÞ c¨ng c¸p h¹n chÕ tèc ®é 9. Khi háng hÖ thèng ®iÒu khiÓn, cabin hoÆc ®èi träng cã thÓ ®i xuèng phÇn hè thang 10 v−ît qua c«ng t¾c hµnh tr×nh vµ tú lªn gi¶m chÊn 11 ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho kÕt cÊu m¸y vµ t¹o kho¶ng trèng cÇn thiÕt d−íi ®¸y cabin ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o an toµn khi söa ch÷a vµ b¶o d−ìng. 8 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  8. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 HÖ thèng ®iÒu khiÓn thang m¸y lµ toµn bé c¸c trang thiÕt bÞ vµ linh kiÖn ®iÖn, ®iÖn tö, b¸n dÉn ®¶m b¶o cho thang m¸y ho¹t ®éng theo ®óng chøc n¨ng yªu cÇu vµ ®¶m b¶o an toµn. Thang m¸y chë ng−êi th−êng dïng nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn kÕt hîp cho n¨ng suÊt cao(cïng lóc cã thÓ nhËn nhiÒu lÖnh ®iÒu khiÓn hoÆc gäi tÇng c¶ khi thang dõng vµ khi chuyÓn ®éng ). C¸c nót Ên trong cabin cho phÐp thùc hiÖn c¸c lÖnh chuyÓn ®éng ®Õn c¸c tÇng cÇn thiÕt. C¸c nót Ên ë cöa tÇng cho phÐp hµnh kh¸ch gäi cabin ®Õn cöa tÇng ®ang ®øng. C¸c ®Ìn tÝn hiÖu ë cöa tÇng vµ trong cabin cho biÕt tr¹ng th¸i lµm viÖc cña thang m¸y vµ vÞ trÝ cña cabin. 1.4 ThiÕt bÞ c¬ khÝ cña thang m¸y 1.4.1 C¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh trong giÕng thang C¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh trong giÕng thang gåm: HÖ thèng ray dÉn h−íng, gi¶m chÊn, bé têi kÐo, hÖ thèng h¹n chÕ tèc ®é vµ hÖ thèng c¸c cöa tÇng. * Ray dÉn h−íng Ray dÉn h−íng ®−îc l¾p ®Æt däc theo giÕng thang ®Ó dÉn h−íng cho cabin vµ ®èi träng chuyÓn ®éng däc theo giÕng thang. Ray dÉn h−íng ®¶m b¶o cho ®èi träng vµ cabin lu«n n»m ë vÞ trÝ thiÕt kÕ cña chóng trong giÕng thang vµ kh«ng bÞ dÞch chuyÓn theo ph−¬ng ngang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng. Ngoµi ra ray dÉn h−íng ph¶i ®¶m b¶o ®é cøng ®Ó gi÷ träng l−îng cabin vµ t¶i träng trong cabin tùa lªn ray dÉn h−íng cïng víi c¸c thµnh phÇn t¶i träng ®éng khi bé h·m b¶o hiÓm lµm viÖc (trong tr−êng hîp ®øt c¸p hoÆc cabin ®i xuèng víi tèc ®é lín h¬n gi¸ trÞ cho phÐp ). * Gi¶m chÊn Gi¶m chÊn ®−îc l¾p ®Æt d−íi ®¸y hè thang ®Ó dõng vµ ®ì cabin vµ ®èi träng trong tr−êng hîp cabin hoÆc ®èi träng chuyÓn ®éng xuèng d−íi v−ît qu¸ vÞ trÝ ®Æt c«ng t¾c h¹n chÕ hµnh tr×nh cuèi cïng. Gi¶m chÊn ph¶i cã ®é cao ®ñ lín ®Ó khi cabin hoÆc ®èi träng tú lªn nã th× cã ®ñ kho¶ng trèng cÇn thiÕt phÝa d−íi cho viÖc kiÓm tra vµ s÷a ch÷a. Gi¶m chÊn ph¶i cã ®é cøng vµ hµnh tr×nh cÇn thiÕt 9 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
  9. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k B¸o c¸o tèt nghiÖp Ph¹m V¨n ThuËn T§H 46 sao cho gia tèc dõng cabin hoÆc ®èi träng kh«ng v−ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp ®−îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn. H×nh I.3 Gi¶m chÊn kiÓu lß xo 1. Lß xo; 2. §Üa tú; 3. §Öm cao xu; 4,5. èng dÉn; 6.§Õ. Gi¶m chÊn b»ng lß xo ®−îc dïng th«ng dông cho c¸c lo¹i thang m¸y cã tèc ®é 0,5 - 1 m/s. Trªn h×nh I.3 lµ s¬ ®å cÊu t¹o cña gi¶m chÊn lß xo. Bé phËn chÝnh cña nã lµ lß so 1, phÝa trªn cã ®Üa tú 2 vµ ®Öm cao su 3. C¸c èng dÉn 4 vµ 5 cã t¸c dông gi÷ æn ®Þnh ngang cho lß xo. V× cabin vµ ®èi träng ®i xuèng lu«n lu«n tùa trªn c¸c day dÉn h−íng nªn trong nhiÒu tr−êng hîp ng−êi ta bá c¸c èng dÉn 4 vµ 5. §Õ 6 cña gi¶m chÊn ®−îc b¾t víi ®¸y hè thang b»ng bul«ng hoÆc vÝt në. 10 Khoa C¬ §iÖn TR−êng §HNNI - HN
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2