intTypePromotion=3

Giáo trình phân tích quy trình điều chế các loại thảo dược từ tuyến nội tiết của động vật p8

Chia sẻ: Asda Ytyity | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
39
lượt xem
2
download

Giáo trình phân tích quy trình điều chế các loại thảo dược từ tuyến nội tiết của động vật p8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình điều chế các loại thảo dược từ tuyến nội tiết của động vật p8', khoa học tự nhiên, nông - lâm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình điều chế các loại thảo dược từ tuyến nội tiết của động vật p8

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k ru t d lá sách th c qu n d múi kh dc d t ong Hình 6.6. Tiêu hoá các túi d dày Trong d c trâu, bò còn ch a lư ng vi sinh v t khá l n, chúng ti t ra men ureaza đ tiêu hoá đ m ure và chuy n thành protein c a cơ th . gia súc kho , ho t đ ng c a các túi d dày bình thư ng thì th c ăn đ ng l i trong d c và d t ong kho ng 2 ngày, nhu đ ng d c c a trâu bò t 2 - 5 l n, c a dê c u t 2 - 6 l n trong 2 phút. 6.3.2. Cơ năng tiêu hoá c a các túi d dày Quá trình tiêu hoá trong d c ngoài tác d ng cơ gi i còn có quá trình phân hu c a vi sinh và các ch t lên men. Lư ng vi sinh v t trong d c r t l n (kho ng 1 t con trong 1 kg th c ăn d c ). Trư c h t th o phúc trùng phá v màng xenluloza đ t o đi u ki n cho vi khu n lên men và gi i phóng các ch t dinh dư ng khác như tinh b t, đư ng, đ m trong th c ăn đ d dàng tiêu hoá. Th o trùng cũng ăn m t ph n xenluloza đã b phá v đó đ có năng lư ng cho s ho t đ ng c a chúng. Ch t xơ dư i tác d ng c a vi khu n gây lên men r t m nh, qua m t s giai đo n và cu i cùng t o ra nhi u ch t khí (CH4, CO2) và các axit béo bay hơi khác (a. acetic, a. propiovic, a. butyric, a. valeric), các s n ph m này đư c h p th vào máu qua thành d c đ tham gia vào quá trình trao đ i ch t, vi khu n còn làm lên men hemixenluloza thành pentoza và hexoza, lên men dectin t o thành m t s axit béo bay hơi khác. Th o phúc trùng cũng phân gi i tinh b t thành polysaccarit nh men amylaza trong cơ th th o phúc trùng ti t ra. Nh ng đa đư ng này s đư c lên men t o thành axit béo bay hơi. S phân gi i protein trong d c không đáng k . Các vi sinh v t bi n protein th c v t thành protein đ ng v t có giá tr dinh dư ng cao trong cơ th c a chúng. H vi sinh v t này theo d ch th c ăn đi xu ng d múi kh và ru t non, đó do môi trư ng không thích h p, chúng ch t đi, tr thành ngu n protein đ ng v t cung c p cho trâu bò. Ngư i 140
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k ta tính r ng 20 - 30% ch t đ m d tiêu hoá trong d c là vi sinh v t t o thành. Vi c t ng h p các vitamin nhóm B và K cũng do các vi sinh v t ( gia súc trư ng thành) t o nên, riêng vitamin C ch a trong th c ăn b phân hoá nhanh trong d c . Chú ý: Vi c t ng h p các vitamin này ch th c hi n đư c khi gia súc cai s a. Vì v y, v i gia súc non vi c b sung các vitamin cho cơ th là c n thi t. 6.4. B NH B I TH C D C (Dilatatio acuta ruminis íngestis) 6.4.1. Đ c đi m B nh d c b i th c (hay còn g i tích th c ăn trong d c ) là do trong d c ch a nhi u th c ăn khó tiêu hóa làm cho th tích d dày tăng lên g p b i, vách d dày căng. N u th c ăn tích l i lâu trong d c thư ng k phát viêm ru t và gây r i lo n hô h p, cơ th b nhi m đ c → con v t ch t. Đây là b nh trâu bò hay m c (chi m 40% trong các b nh d dày b n túi). B nh ti n tri n ch m (thư ng x y ra sau khi ăn t 6 - 9 gi ). 6.4.2. Nguyên nhân Do ăn quá no: Trâu bò ăn quá no các lo i th c ăn khô, th c ăn khi g p nư c d trương n (như rơm, c khô, cây h đ u, bã đ u) ho c do gia súc nh n đói lâu ngày đ t nhiên ăn no, ăn xong u ng nhi u nư c l nh ngay đ u có th d n đ n d c b i th c. Do chăm sóc kém ho c thay đ i th c ăn đ t ng t (trâu bò cày kéo b m c b nh do làm vi c quá m t nh c, ăn xong đi làm ngay, bò s a m c b nh do thi u v n đ ng). Do cơ th gia súc suy y u, b máy tiêu hoá ho t đ ng kém, ho c do k phát t nh ng b nh khác như ngh n d lá sách, li t d c , viêm d t ong do ngo i v t và d múi kh bi n v . Do k phát t m t s b nh truy n nhi m (b nh cúm, b nh t huy t trùng,...). 6.4.3. Cơ ch sinh b nh Ho t đ ng c a d c do h th n kinh th c v t chi ph i. Vì v y, nh ng nhân t gây b nh bên ngoài hay trong cơ th đ u làm tr ng i c a ho t đ ng th n kinh mê t u, làm gi m nhu đ ng c a d c → th c ăn tích l i d c . Khi th c ăn tích l i trong d c làm tăng áp l c xoang b ng → gây r i lo n hô h p và tu n hoàn. Do v y, con v t có bi u hi n th khó. Hơn n a khi th c ăn tích l i lâu s lên men, th i r a sinh ra nhi u hơi và các s n v t phân gi i (như các lo i khí; axit h u cơ). Nh ng ch t này kích thích vào vách d c , làm cho d c co gi t t ng cơn → con v t đau b ng và không yên. N u hơi sinh ra nhi u s gây ra chư ng hơi, m t khác th c ăn trong quá trình lên men s trương to làm căng vách d dày d n t i giãn d dày. B nh ti n tri n làm cho cơ trơn co bóp y u d n → b nh n ng thêm, vách d c b kích thích gây viêm ho i t , ch t phân gi i ng m vào máu gây trúng đ c → con v t ch t. 141
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k 6.4.4. Tri u ch ng B nh x y ra sau khi ăn t 6 - 9 gi . Tri u ch ng lâm sàng th hi n rõ: Con v t gi m ăn hay không ăn, ng ng nhai l i, hơi ra có mùi chua, hay ch y dãi, con v t đau b ng (khó ch u, đuôi qu t m nh vào thân, xoay quanh c c bu c, l y chân sau đ p b ng, đ ng n m không yên có khi ch ng b n vó gi y gi a, khi d t di th y con v t c đ ng c ng nh c, hai chân d ng ra. Mé b ng trái con v t phình to, s n n th y ch c, n tay vào có d ng b t nhão, con v t đau, cho tay qua tr c tràng s vào d c th y ch c như s vào túi b t, con v t r t khó ch u. Gõ vào vùng d c th y âm đ c tương đ i l n lên vùng âm bùng hơi. Vùng âm đ c tuy t đ i l n và chi m c vùng âm đ c tương đ i. Tuy v y, n u con v t chư ng hơi k phát thì khi gõ v n có âm bùng hơi. Nghe th y âm nhu đ ng d c gi m hay ng ng h n, n u b nh n ng thì vùng trái chư ng to, con v t th nhanh, nông, tim đ p m nh, chân đi lo ng cho ng, run r y, m t m i, cũng có khi n m mê m t không mu n d y. Có th gây viêm ru t k phát. Lúc đ u con v t đi táo, sau đó đi a ch y, s t nh . 6.4.5. Tiên lư ng N u b nh nh , không k phát b nh khác thì sau 3 - 5 ngày s kh i, n u k phát chư ng hơi, viêm ru t hay nhi m đ c thì có th ch t. 6.4.6. Ch n đoán Trâu bò m c b nh này có nh ng đ c đi m: B ng trái căng to, s vào ch c, n tay vào vùng d c đ l i v t tay, gia súc không ăn, nhai l i gi m. C n phân bi t v i các b nh: D c chư ng hơi: B nh phát ra nhanh, vùng b ng trái căng to, s d c căng như qu bóng, gia súc khó th ch t nhanh. Li t d c : N n vùng b ng trái c m th y th c ăn nhão như cháo, nhu đ ng d c m t. Viêm d t ong do ngo i v t: Con v t có tri u ch ng đau khi khám vùng d t ong. 6.4.7. Đi u tr Nguyên t c t c đi u tr : làm h i ph c và tăng cư ng nhu đ ng d c , tìm cách th i th c ăn tích lâu ngày trong d c . a. H lý Cho gia súc nh n ăn 1 - 2 ngày (không h n ch nư c u ng), tăng cư ng xoa bóp vùng d c , d t cho gia súc v n đ ng đ tăng cư ng cơ năng v n đ ng c a d c . 142
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k Nh ng ngày sau cho gia súc ăn m t ít th c ăn m m, d tiêu và cho ăn làm nhi u l n trong ngày, đ ng th i có th th t cho gia súc b ng nư c m. Moi phân trong tr c tràng và kích thích bàng quang cho con v t đi ti u. b. Dùng thu c Dùng thu c t y tr ch t ch a trong d c : Sulfat natri 300 - 500 g/con (trâu, bò); 50 - 100 g/con (bê, nghé); 20 - 50 g/con (dê, c u). Hòa v i nư c s ch cho con v t u ng 1 l n trong ngày đ u đi u tr . Dùng thu c tăng cư ng nhu đ ng d c : Pilocacpin 3% 5 - 10ml/con (trâu, bò); 3 - 5ml/con (bê, nghé); 2 - 3ml/con (dê, c u). Tiêm b p, ngày 1 l n Tăng cư ng tiêu hóa d c : dùng HCl (10 - 12ml nguyên chu n hòa v i 1 lít nư c). Cho con v t u ng ngày 1 l n. Đ phòng th c ăn lên men trong d c - Ichthyol: trâu, bò (20 - 30g), dê, c u, bê, nghé (1 - 2g). Cho u ng ngày 1 l n. - Ho c dùng formol (15ml nguyên chu n hoà v i 1 lít nư c s ch) cho con v t u ng: trâu, bò (1 lít/con); bê, nghé, dê (200 - 300ml/con). Cho u ng ngày 1 l n. - Ho c dùng: c n + t i; nư c dưa chua, nư c lá th cho con v t u ng. Dùng thu c tr s c, tr l c, tăng cư ng gi i đ c cho cơ th : Thu c Trâu, bò (ml) Bê, nghé, dê, c u (ml) Dung d ch Glucoza 20% 1000 - 2 000 500 - 1000 Cafeinnatribenzoat 20% 10 - 15 5 - 10 Canxi clorua 10% 50 - 70 15 - 20 Urotropin 10% 50 - 70 20 - 30 Vitamin C 5% 20 10 Tiêm ch m vào tĩnh m ch ngày 1 l n Chú ý: - N u b i th c d c có k phát chư ng hơi c p tính ph i dùng troca ch c thoát hơi. - V i bi n pháp trên mà th c ăn v n tích trong d c thì m d c l y b t th c ăn 6.5. LI T D C (Atomia ruminis) 6.5.1. Đ c đi m B nh làm cho d c co bóp kém và d n đ n li t → th c ăn trong d c , d múi kh không đư c xáo tr n và t ng v đ ng sau. Th c ăn tích l i trong d c , d t ong, d múi kh và b th i r a, lên men sinh ra ch t đ c, làm cho cơ th b trúng đ c và h i cho h th ng th n kinh th c v t. K t qu làm tr ng i cơ năng v n đ ng c a d c , làm gia 143
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k súc gi m ăn, gi m nhai l i và thư ng k phát viêm ru t, cu i cùng con v t trúng đ c ch t. B nh thư ng th y trâu, bò, còn dê, c u ít m c. 6.5.2. Nguyên nhân * Do cơ th suy như c (chi m kho ng 40%), thư ng g p nh ng trư ng h p sau: - Do th c ăn khan hi m, gia súc b đói, ăn Hình 6.7. M d c l y th c ăn rơm b m c, th i nát nên thi u sinh t . - Do gia súc b các b nh tim, gan, th n, r i lo n trao đ i ch t, hay m c nh ng b nh m n tính khác. - Do chăm sóc nuôi dư ng gia súc không đúng phương pháp: + Cho ăn lâu ngày nh ng th c ăn làm h n ch nhu đ ng cơ trơn (trâu bò ăn nhi u th c ăn tinh, kém th c ăn thô xanh). + Cho ăn th c ăn có tính kích thích m nh làm cho nhu đ ng d c quá hưng ph n, đ n giai đo n sau s làm gi m trương l c c a cơ → nhu đ ng d c gi m sau đó li t. - Do cho ăn nh ng th c ăn quá đơn đi u hay thay đ i th c ăn quá đ t ng t. - Do ch đ qu n lý gia súc không h p lý, gia súc làm vi c quá s c, thay đ i đi u ki n chăn th . * Do k phát c a m t s b nh khác - K phát t m t s b nh n i khoa (d c b i th c, d c chư ng hơi, viêm d t ong do ngo i v t, viêm phúc, m c). - K phát t m t s b nh truy n nhi m (b nh cúm, b nh t huy t trùng). - K phát t m t s b nh kí sinh trùng (sán lá gan, kí sinh trùng đư ng máu) ho c do trúng đ c c p tính gây nên. 6.5.3. Cơ ch sinh b nh Các tác đ ng b nh lý làm tr ng i t i ho t đ ng c a h th n kinh trung ương, th n kinh th c v t r i làm tr ng i s ho t đ ng c a ti n v làm cho cơ d c gi m nhu đ ng và d n đ n li t. Khi d c b li t, nh ng th c ăn tích l i trong d c , d lá sách lên men, th i r a sinh ra các ch t đ c và đư c h p th vào máu gây nh hư ng đ n tiêu hoá và tr ng thái toàn thân c a con v t (do nh ng s n ph m phân gi i t d c h p th vào máu, làm gi m cơ năng th i đ c c a gan, lư ng glycogen trong gan gi m d n d n đ n ch ng xeton huy t, lư ng ki m d tr trong máu gi m d n t i trúng đ c toan. Đ ng th i do th c ăn lên men, các s n ph m sinh ra kích thích vào vách d dày gây nên ch ng viêm ho i t d dày, viêm cata d múi kh và ru t → b nh tr nên n ng thêm). 144
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản