intTypePromotion=1

Giáo trình phân tích quy trình tự động hóa với Autocad 3d cho thiết kế công trình giao thông p10

Chia sẻ: Dgrw Eryewr | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
87
lượt xem
7
download

Giáo trình phân tích quy trình tự động hóa với Autocad 3d cho thiết kế công trình giao thông p10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình tự động hóa với autocad 3d cho thiết kế công trình giao thông p10', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình phân tích quy trình tự động hóa với Autocad 3d cho thiết kế công trình giao thông p10

  1. Ví dụ sau tính tổng của các số từ 1 đến 10: Dim i As Integer Dim Tong As Integer Tong = 0 For i = 1 To 10 Step 1 Tong = Tong + i Next Debug.Print ("Tong = " & Tong) Kết quả như sau: Ví dụ sau tính tổng của các số chẵn từ 0 đến 10: Dim i As Integer Dim Tong As Integer Tong = 0 For i = 0 To 10 Step 2 Tong = Tong + i Next Debug.Print ("Tong = " & Tong) Kết quả như sau: CHÚ Ý Khi giá trị của là âm (
  2. CHƯƠNG III: CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC  GỢI Ý Nếu như muốn thoát khỏi vòng lặp xác định FOR khi mà số lần lặp chưa đủ thì ta sử dụng từ khóa Exit For. Ví dụ sau sẽ tính tổng của các số chẵn từ 0 đến 10, nhưng sẽ dừng vòng lặp FOR ngay khi tổng lớn hơn 20: Dim i As Integer Dim Tong As Integer Tong = 0 For i = 10 To 0 Step -2 Tong = Tong + i If Tong > 20 Then Exit For Next Debug.Print ("Tong = " & Tong) Kết quả như sau: (10 + 8 + 6 = 24) 8.3.2. Lặp trong một tập hợp Trong trường hợp muốn thực hiện các khối lệnh lặp theo một biến đếm chạy trong một tập hợp mà tập hợp đó không thể xác định được số lượng hoặc bước nhảy thì người dùng có thể dùng vòng lặp trong tập hợp (For Each … Next). Tập hợp ở đây có thể là một tập đối tượng dạng Collection hoặc một mảng. Các từ khoá sử dụng For, Each, In, Next Cú pháp: For Each In [Khối_lệnh] Next Giải thích: sẽ nhận các giá trị từ phần tử đầu tiên đến phần tử cuối cùng trong . Ứng với mỗi giá trị của , khối lệnh được thực hiện một lần. CHÚ Ý Kiểu của trong vòng lặp (For Each … Next) sẽ phụ thuộc vào kiểu của mà nó duyệt qua là kiểu mảng hay kiểu tập đối tượng. Đối với là tập đối tượng thì kiểu dữ liệu của có thể là Variant, hoặc đối tượng cùng kiểu với tập đối tượng đó. Đối với là mảng thì kiểu dữ liệu của chỉ có thể là Variant. Ví dụ sau sẽ thực hiện tính tích các số trong một mảng 2 chiều với việc dùng vòng lặp trong tập hợp. Kết quả sẽ được hiển thị trong cửa sổ Immediate. Public Sub TestForEach() Dim a(0 To 2, 0 To 1) As Double Dim v As Variant Dim Tich As Double a(0, 0) = 1: a(1, 0) = 2: a(2, 0) = 3 49
  3. a(0, 1) = 4: a(1, 1) = 5: a(2, 1) = 6 Tich = 1 Debug.Print "Cac phan tu trong mang" For Each v In a Debug.Print v Tich = Tich * v Next Debug.Print "Tich=" & Str(Tich) End Sub Kết quả như sau: 8.4. Vòng lặp không xác định Thực hiện một khối lệnh với số lần lặp không định trước và chỉ kết thúc quá trình lặp này khi một biểu thức điều kiện được thỏa mãn (biểu thức điều kiện có giá trị Boolean: True hoặc False). Tùy thuộc vào việc kiểm tra biểu thức điều kiện mà ta sử dụng một trong hai dạng cú pháp như sau: Kiểu 1: Lặp trong khi biểu thức điều kiện là TRUE  Do While [Khối_lệnh] Loop Với cú pháp này, [Khối_lệnh] chỉ được thực hiện khi là đúng. Ví dụ sau sẽ đếm số chữ số chẵn trong khoảng hai số A, B: Dim i, A, B, SoChan As Integer A = 1: B = 10 i=A SoChan = 0 Do While i
  4. CHƯƠNG III: CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC  Nếu muốn vòng lặp luôn có ít nhất một lần thi hành khối lệnh, sử dụng cú pháp: Do [Khối_lệnh] Loop While Với cú pháp này, [Khối_lệnh] được thực hiện ít nhất một lần cho dù đúng hay sai bởi được kiểm tra ở cuối của cấu trúc. Kiểu 2: Lặp cho đến khi điều kiện là FALSE    Do Until [Khối_lệnh] Loop Nếu muốn vòng lặp luôn có ít nhất một lần thi hành khối lệnh sử dụng cú pháp: Do [Khối_lệnh] Loop Until CHÚ Ý Khi [Khối_lệnh] được thực thi, nếu như trong [Khối_lệnh] không có câu lệnh nào tác động lên để nó nhận giá trị ngược lại thì vòng lặp này sẽ không bao giờ kết thúc và làm cho ứng dụng bị “treo”. Để thoát khỏi tình huống “treo” này có nhiều cách và cách đơn giản nhất là bấm tổ hợp phím Ctrl+Break để quay trở lại VBAIDE. Có cách khác để thoát khỏi vòng lặp, ngoài việc thiết lập có giá trị ngược lại, là sử dụng từ khóa Exit Do đặt trong [Khối_lệnh]. 9. Chương trình con Về cơ bản, chương trình con là một khối các câu lệnh và chúng được sử dụng lặp lại trong chương trình chính thông qua tên của chương trình con. Chương trình con đặc biệt hữu ích khi thay thế các khối lệnh lặp nhau hoặc cùng thực thi một chức năng tương tự nào đó. Có hai loại chương trình con chính là Hàm (Function) và Thủ tục (Sub). Ngoài ra, trong các mô-đun lớp (Class Module) còn có chương trình con dạng thuộc tính (Property), tuy nhiên trong giáo trình này sẽ không trình bày về loại chương trình con này mà người đọc có thể tham khảo trong giáo trình môn Lập trình hướng đối tượng trong xây dựng. Cú pháp tổng quát của một chương trình con như sau: Cú pháp tổng quát của một chương trình con như sau: [Private|Friend|Public][Static] Tên([các_tham_số]) [Khối_lệnh] 51
  5. End Trong đó phần thân chương trình con được bọc giữa phần khai báo và phần kết thúc (có từ khóa End). Các từ khóa [Private|Public|Friend] xác định phạm vi hoạt động của chương trình con. Khái niệm phạm vi này cũng tương tư như phạm vi của biến đã được trình bày ở phần trước. Từ khóa [Static] xác định cách thức cấp phát bộ nhớ cho các biến khai báo bên trong chương trình con (sẽ trình bày cụ thể ở phần sau). CHÚ Ý Từ khóa Friend chỉ được sử dụng trong mô-đun lớp hoặc mô-đun lệnh của UserForm. 9.1. Hàm (Function) Là chương trình con có trả về giá trị khi nó được gọi. Cú pháp khai báo như sau: [Private/Public/Friend][Static] Function ([Các_tham_số]) as [Khối_lệnh] End Function Ví dụ: tạo hàm tính diện tích của hình chữ nhật, với hai tham số cần nhập vào là chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật. Function Dien_Tich(Rong As Double, Dai As Double) as Double Dien_Tich=Rong*Dai End Function 9.2. Thủ tục (Sub) Là chương trình con không trả về giá trị khi được gọi. Cú pháp khai báo như sau: [Private/Public/Friend][Static] Sub ([Các_tham_số]) [Khối_lệnh] End Sub Ví dụ: để tạo một chương trình con dạng thủ tục có tính năng như phần trên có thể viết mã lệnh như sau: Sub Dien_Tich(Rong as Double, Dai as Double, Dt as Double) Dt=Rong*Dai End Sub CHÚ Ý Trong ví dụ này, vì chương trình con không có giá trị trả về nên để nhận về giá trị diện tích phải bổ sung thêm tham số Dt vào trong danh sách tham số của chương trình con. 9.3. Truyền tham số cho chương trình con Xét 2 chương trình con được đặt trong cùng một mô-đun chuẩn, thực hiện việc gán và in giá trị của biến như sau: 52
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2