intTypePromotion=1

Hoạt động cho vay bằng thế chấp bất động sản

Chia sẻ: Lan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
165
lượt xem
35
download

Hoạt động cho vay bằng thế chấp bất động sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường tài chính thường phân biệt 3 loại lãi suất: (i) lãi suất chính sách, là lãi suất mà các Ngân hàng Trung ương có thể kiểm soát được trực tiếp, ví dụ như Fed fund rate ở Mỹ hay lãi suất cơ bản ở Việt Nam; (ii) lãi suất liên ngân hàng, là lãi suất các ngân hàng thương mại (NHTM) cho vay lẫn nhau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoạt động cho vay bằng thế chấp bất động sản

  1. Hogt dong cho vay the chdp bdng BCS: Lirong tang, chdt co tang? ThS. NGO THj PHlfaNG THAO Trw&ng Dai hoc Kinh te qudc dan Cho vay the chdp hang BDS la nghiep vu pho hien cua cdc NHTM tren the gidi vd d Viet Nam hien nay. Ty le cho vay the chdp BDS cua cdc NHTM Viet Nam dang cd xu hudng tdng len vd chie'm ty trong khd ldn trong tong du nty cho vay. Tuy nhien, thj trudng BDS a nuoc ta dang phdt trien vd Id mot thi truang khd nhtiy cdm, chju su riii ro khd lan. Vdn de quan tdm ddt ra hien nay Id di ciing vdi su gia tdng mqnh me ve sd luang, cdn thiet phdi cd cdc gidi phdp dengdy cdng ndng cao chdt lugng hoqt ddng cho vay the chdp hdng BDS. Thwc trqng cho vay 55% tdng du np, ttong do tdng dmiie dudd 5%, trong khi tdng the chdp bdng BDS du np cho vay true tiip vao du no tin dung chung tang Cle NHTMCP dang ngay BDS khoing 115 nghin ty hon 18%. Cac khoin eho vay cang chii trpng d i n cho vay ddng, chiim khoing 9,5%. Ty BDS chii y i u tap trung d cae the chap bang BDS. Ty le du le cho vay t h i chap BDS ciia thanh phd Ion nhu Tp. HCM ttu cho vay t h i chap BDS cic ngan hang vao khoang 500 60%; Ha Npi 17%. Trong cho trong 2 nam qua ciia cac nghin ty ddng. Cho vay cdthe vay BDS, cho vay xay nha de NHTM dang co xu hudng chap BDS dang tap ttung ehii ban chiem 9% tdng du np cho tang len va chiem ty ttpng khi yeu d khdi cae NHTMCP va vay BDS, eon lai la vay xay Ion trong tdng du no cho vay. ngoai qudc doanh. dung khu do thi - khu cdng Thap nhit nhu Ngan hing Trong nam 2008, cae nghiep, khu c h i xuat, xay NN&PTNT thi ty le nay cQng NHTM cho vay linh vue BDS dung ea sd ha tang phue vu la 28% nam 2009, tang 6,2% so chiim 11,4% va d i n 6 thang sin xuat kinh doanh, mua vdd nam 2008. Cao nhat nhu d i u nam 2009 ty trpng nay nha, siia nhl. NHTMCP Dai Tin, chiem gin eon khoing 9,5%. Vi tdc dp Miie dp cho vay ttong linh 100% tdng du np (98% nam tang, cho vay trong linh vue vue BDS giiia eae ngan hang 2008 va 99% nam 2009). Viec BDS 6 thing d i u nam 2009 chi ciing khle nhau. Khdi elc md rpng cho vay t h i chap blng BDS dang trd thanh mpt Bang xu the dupe eae NHTM chii y TY LE DLT UO CHO VAY THE CHAP BOS CUA MOT SO NHTM (%) 1 khai thae. Qua khao sat boat '' Ngan hang 2008 2009 Thay dol (+/-) ddng eho vay gin day nhat 1. NHNN va PTNT 21,88 28,07 6,19 Clia Cong ty Tii ehinh qudc t i 2. VietinBank 30,5 35,6 5,1 va Hiep hpi Ngan hang Viet Nam cho thay 93% cle NHTM HI' 3B'5 4,5 ji I 4. - Vietcombank 70,6 75,5 d i u mudn nhan BDS lam tai 1= • ' 5. Techcombank 90,8 96,3 "5,5^^' J ™ san the chap eho cae khoin i 6. ACB 90,1 95 4,9 vay Clia minh. pHI?^' '^'" fll(Nguon:Bao mp 99,1 Hien nay eho vay the chap SHHHi Clia eae NHTM chiem khoang 1 cao hoat dpng tin dung cua cac NHTt\A ) Tai chinh THANG : 51
  2. ITH|TR!''"'M^TAICHINH 1 NHTM nha nudc la 7,8% so vdd tdng ngan hing cho ring vdd tdng lupng Ky han cho vay ciia cac NHTM: du np Clia khdi NHNN, khdi cac vdn vay eiia doanh nghiep ed t h i Tai san BDS t h i chap thudng la NHTMCP khoang 19%. Rieng chap blng BDS ttong toan he thdng mpt khdi lupng Ion va ngudd vay NHTMCP Dai Tin ed ty trpng len ngan hang len tod 400- 500 nghin ty cin vay sd tiin ldn vod thod ban toi 30% tdng du np. ddng nhu hien nay thi chi cin 1/3 thudng la dai han hoac ttung ban. trong sd dd khong tra dupc np eo Mpt thue te phd biin tiuoc day ctia Cdc nhdn td dnh hwdng den chdt Iwong cho vay the se d i n d i n nhung kho khan cac NHTM la chii tipng vao eho vay the chdp bdng BDS thach thiic nhat dinh ciia cac ngln han de giam thiiu riii ro cho NHTM. hoat dpng ngan hang. Cimg voi su Cac quy dinh ciia Nha nw&c phat tiien eiia nin kinh ti, nhu cau Xac dmh gia trj tai san the chap: ve BDS the chap: vdn trung va dai ban ngay cang Cae quy dinh ciia Nha nuac v i Ddi voi tai san la gia tti quyin sii tang len, ben eanh do quy mo vdn BDS t h i chap la ca sd phap ly blo dung dat thi mpt trong nhiing lo Clia cae NHTM cung tang din din dim cho cl ngudd vay va eac ngan ngai Clia ngudd di vay la viec xlc din hoat dpng cho vay tiung va dai hang vdd tu each la ngudd cho vay. dinh gia tti quyin sir dung dat eiia ban dupe eae NHTM quan tam va Do la nhung luat va quy dinh dudd eac NHTM. Thuc te hien nay la de dap ling kip thod. Trong ea cau ky luat da dupe Qudc hdi, Nha nudc, xac dinh gia tti quyin sii dung dat ban eho vay thi cho vay tiung, dai Chinh phii va eac Bp ban hanh the chip, cae ngan hang thuong ban chiem 74%, cho vay ngln han huong d i n thi hanh. Luat Dat dai thuc hien theo 2 hudng: Thii nhit la chiim 26%. Trong linh vuc eho vay 2003, Luat Kinh doanh BDS va eae lay gia dat Nha nuoc quy dinh nhan the chap blng BDS, nhu ciu vay nghi dinh ciia Chinh phii, eac thong voi he sd diiu chinh; Thii hai la lay vdn thuong la phue vu viec xay siia tu Clia cac Bp co lien quan hudng trung binh cdng ciia gia dat Nha nha Clia, mua n h l dat, nhiing nhu din thi hanh da tao hanh lang phap nuac quy dinh ddi vol manh dat do ciu nay doi hdi phai ed lupng von ly cho tai sin BDS (ke cl dat dai) ttd vol gia dat ciia cac minh dit tuong Ion so voi thu nhap thuong xuyen thanh tai sin the chap khi vay d tu da dupc chao ban tien thi tiuong. Clia da sd dan cu. Chinh vi vay, nhu ngan hang. Cac giay td v i nha dat Trudng hcrp thii nhat neu ngan ciu hoan tra vdn vay trong mpt dupe eae ngan hang tin nhiem bdi hang tinh toan dupe mpt he sd diiu khoing thod gian dai la hpp ly. Tuy dp an toan cao. Khoang 40% tdng sd chinh chuan xac thi kit qui dinh gia nhien, viec tang ty trpng cho vay tin dung ciia eae NHTM thudc loai cd dd tin tudng cao. Tuy nhien, hien tiung va dai ban cdng lam tang nii nay. O nong thon quyin sii dung nay cac ngan hang thuong ehi mang ro tiong boat ddng cho vay eiia cac dit ma tinh hpp phap eiia no la giay tinh chat ap dat he sd nay mpt each NHTM. Cac khoan cho vay dai han chiing nhan quyin sii dung dat da ed dinh ehii chua dinh gia mpt each thuong tir 20 - 30 nam ttong khi tao dieu kien eho nguoi dan dupc CO can Cli khoa hpc va viec ap dat ngudn vdn huy ddng eiia cac vay vdn ngan hang mpt lupng tiin nay thuong lam cho gii tri ciia NHTM ky ban tdi da ehi 1110 -15 Ion de giii quyet nhiing v i n d i co minh dat cin dinh gia co gia tri nam. Vi vay mat can ddi ky ban, lai ban nhu xay dung, siia ehua nha thip hem rat nhiiu so voi gia thi suit eung la nhung riii ro tiem an Clia, hpp ddng lao dpng nuoc ngoai tiuong thue ti. Vi du gia dat d vi tti trong boat dpng cho vay the chap va nhung nhu ciu khac. phd Trang Tiin- Ha Npi theo khung blng BDS. gia nha nuoc nam 2009 la 81.000.000 Hoat dong cua thf trw&ng BDS: Gidi phdp ndng cao chdt ddng/m^, ngan hang thuong ap Iwong cho vay the chdp Thi truong BDS d nuac ta dang dung he sd 2 cho khu vuc nay se cho bdng BDS phat triin va la mpt thi tiuong kha kit qua la 162.000.000 ddng, nhung nhay elm, va cung chiu su riii ro tten thuc t i gii thi ttudng eo thi len Tao moi trw&ng phap ly dong bo kha Ion, co anh hudng rat Ion den tod 300-400 trieu d d n g / m l Truong va thuan lyi cho hoat dong cho ngudn til np ciia ngudd vay ddi vdi hpp thii hai ciing cho ta kit qua cudi vay: BDS t h i chap. Khi thi truong nha, cung thap hon nhiiu so voi thuc ti. De boat dpng ciia ngan hang noi dat trim ling se gay kho khan eho Ciing vod vi du tten, n i u lly ttung ehung va boat dpng eho vay the khach hang ddng thoi Inh hudng binh cdng giua miic gia ciia nha chap blng BDS noi rieng dupe hieu den viee thu hdi np gdc cua ngan nuac la 81.000.000 ddng/m^ va gia qua, NHNN cung nhu Chinh phii hang. Ben canh do, tinh hinh kinh te chao ban tren thi trudng la cin som hoan thien cae van ban ciing anh hudng din thu nhap ciia 300.000.000ddng/m2 thi se cho ta phap quy v i boat dpng ngan hang nguoi vay va anh hudng d i n kha miic gia de xac dinh gia tri t h i chap noi ehung va cho vay the chip BDS nang til np ciia khach hang. la 190.500.000 d d n g / m l ndi rieng; Rut ngln thdd gian ban Nhiiu chuyen gia trong nganh hanh cac van b i n huong d i n thi 52 THANG 6/2010 Tai chinh
  3. hanh Luat, Nghi dinh ciia Chinh nhung van d i vi dinh gia BDS, trinh dp chuyen mdn cao. Ngan phii de cac ngan hang khong roi quan ly va xii ly BDS the chap eho hang cung cin phii quy dinh eu the vao tinh tiang chd dpi do thieu van phii hpp vod yeu ciu ciia thuc te. mpt sd chi tieu diiu ehinh mpt each ban huong d i n eu the. Dinh ky kiem tia tai sin the chip. It thdng nhat nhlm han e h i yeu td Nha nuac eUng eln nghien ciiu nhat 3 thang/lin va phai cd su giam chii quan ciia ngudd dinh gia eung va ban hanh mpt dao luat rieng v i sat Clia kiem tia npi bp. Truong hpp nhu tranh dupe su thong ddng giiia the chip tai sin noi chung va t h i gia BDS bien dpng hen tuc thi phii nhan vien dinh gia voi khach hang. chap BDS noi rieng. Trong do, quy cd su danh gia lien tuc, yeu elu Ddi vod dinh gii nha (tai sin tien dinh cu thi ve, thii tuc, trinh tu, khaeh hang bd sung tai san d i m dat) blng phuong phap chi phi rat quyin va trach nhiem eiia cae ben blo va tra np truac ban tuong iing phiic tap doi hdi phii eo kien thiie cd lien quan khi thuc hien the chap vdi gia tri tai sin d i m bao bi giim v i ky thuat xay dung nen Ngan BDS tai cac NHTM de vay vdn ciing sut do danh gia lai va trich lap du hang Cling cin c6 quy dinh ro v i nhu cae thii tuc, tiach nhiem eiia cac phong riii ro dly dii. viec xae dinh gia tri con lai ciia nha, ben khi thuc hien phat mai tai san Ngoai ra, eae ngan hang cin quy cong trinh tten dat. thi chap de thu hdi np. Luat v i thi dinh chat ehe quy trinh riit vdn vay Ngoai viec xac dinh ty le chit chip tai sin ban hanh se la can eii d i dim blo la khach hang sii dung lupng cdn lai ciia nha thi viec xac phap ly quan tipng de eac ben thuc vdn vay diing mue dich va yeu ciu dinh don gia nha cung dong vai tro hien quyin va nghia vu ciia minh, trong hd so xin vay; Ban hanh eac quan trpng khong kem. Ddi voi ddng thdd ciing la ca sd phap ly d i m l u hpp ddng giao dich, m i u bieu nhiing BDS t h i chap, gia tti ciia no thue hien cac nghia vu khi phii xii kiem tra chuan trong boat ddng cho mang tinh chat thdd ky, bi Inh ly tai san dam bao np vay. Tir do vay CO the chap blng BDS de phong hudng manh me ciia nhiing biin dim bao an toan vdn cho cac tranh cae riii ro phat sinh trong qua dpng thi truong trong mpt thod ky NHTM trong viec cho vay va thu trinh eho vay va khi giii chap eac dai lam tang chi phi de tao ra mdt hdi np. khoan vay. BDS t h i chap mod. Do do, khi tinh don gia ciia nha va cong trinh tten Hoan thien quy trinh cho vay the Hoan thien cong tac djnh gia chap bang BDS: BDS the chap: dat eln tinh toan them ca ty le lam phat va nhung du bao v i bien dpng Mpi boat dpng cho vay t h i chap Hien nay eae ngan hang thuong gia el lien quan den chi phi xay blng BDS tai cac ngan hang se dupe ap dung mpt sd phucmg phap dinh dung cong trinh khi su dung tiin hanh giao dich theo hinh thuc gia ehii yiu nhu so sinh va chi phi phuong phap chi phi trong dinh gia "mpt Clia". Tiie la viec lam thii tue de xae dinh gia tri the chap. Ddi voi BDS. hd so giay td vay vdn va cae thii tuc phucmg phap dinh gia so sanh, day Ngoai ra, ngan hang eung nen de the chap diu do phong quan he la mpt phucmg phap dan gian, d i ap dung cac phuong phap dinh gia khach hang giii quyit. Phong quan thue hien nen dupc h l u bet cac khae d i dat hieu qui cao hon. Cac he khach hang se chiu trach nhiem ngan hang thucmg mai ap dung cho phucmg phap dinh gia khong chi bo tiep nhan hd sa, chuyen den eae mpi loai hinh BDS. Tuy nhien, hep d hai phucmg phap nhu hien phong ban chiie nang de giii quyit phucmg phap nay cung cd nhung nay la so sanh va chi phi. Tiiy theo va sau dd cd trach nhiem thong bao diim yiu nhat dinh nhu thong tin timg loai khaeh hang va loai hinh cho khach hang biit nhu ciu vay thi truong thieu chinh xae; kinh BDS t h i chap ma van dung eae vdn Clia khieh hang cd dupe thue nghiem va tiinh dp chuyen mon ciia phuong phap dinh gia cho thich hien hay khong. ngudd dinh gia khong cao... Nhu hpp nhu phuong phap vdn hoa, Cac ngan hang cin tang eudng vay, cin xay dung ngan hang thong phuong phap lpi nhuan, phucmg su phdi hpp, tae nghiep giua eac bp tin thi tiuong BDS, tao ngudn thong phap thang du. phan va sip xep hpp ly eac bp phan tin dang tin cay va co dp chinh xac Thiic day nhanh viec xay dung CO lien quan trong boat dpng eho cao. Cae eong ty dia dc ciia cae don gia dat thi truong co y nghia rat vay nhu quan he giua phong tin NHTM nhu ACB, Sacomreal... elc Ion trong viec dinh gia BDS, tao dung, phdng k i toan va phong san giao dich BDS, trung tam giao diiu kien thuan lpi d i dang trong ngan quy; Chirc nang quyet dinh dich BDS cd su quan ly chat che ciia viee xac dinh gia ca ma khong mat cho vay cin tach biet vdd tham dinh Nha nudc diu la nhung co sd tin cay cong tim kiem thong tin, khio sat tin dung; chue nang tham dinh tin cho ngan hang thdng tin nay. Nhan cae BDS xung quanh, riit ngln thoi dung eln tieh biet voi dinh gia tai vien dinh gia phii dupe dao tao gian giii quyit mpt hd so vay vdn, san dam blo de dam blo tinh khach nghiep vu va sau sat thuc te khi eo tiit kiem thoi gian va chi phi. quan va giam ap lire cong viec cho mpt giao dich BDS the chap vai ddi bp phan tin dung. Cin quy dinh ro diiu tia khao sat nghiem tiie va ed • Xem tiep tr. 61 Tai chinh THANG 6/2010 53
  4. hpp thu hiit FPI va quin ly dong vong mdt ngay, chi sd ehung • Tiep theo tr. 53 vdn nay mpt each hieu qui, khong khoan tren Sd giao dich Thuang thu hiit FPI vdd mpi gia. Khi thu hiit Hai mit 8,8%, miie sut giam ky luc Dao tao dqi ngu can bo djnh gia: FPI, Trung Qudc da tmh toan trong vdng 10 nam qua, uoc tinh nhung giai phap quan ly phii hpp; tuang duong khoin 100 ty USD. Dinb gia BDS la mpt nghiep vu kit hpp chat che viec thu hiit FPI voi Cimg vdd su sut giam TTCK Trung khoa hpc v i xac dinb gia tri BDS. chinh saeh kinh te vi mo ciia Chinh Qudc, hang loat thi trudng khae Bdd vay, dp chinh xac ciia cong viec phii, dac biet la chinh sach quan ly tren the gioi nhu: My, Anh, Phap, phu thupc mpt p h i n rat 16n vao ngoai hdi va tiin te; co nhiing giii Nhat, Han Qudc, Singapore... trinh dp va nang luc eiia ddi ngu phap quin ly, ban ehe tdi da nhung eiing bi Inh hudng theo. Day la can bp dinh gia. tac ddng tieu cue ciia dong vdn nay bai hpc quan trpng cho nhiing nha Dinh gia tai sin bao dam noi vdd su phat trien kinh te ciia dat hoach dinh chinh saeh ciia Trung chung va dinh gia BDS t h i chip noi nuoc. Qudc trong viec thiit lap cae bien rieng rit khd khan phiic tap, khong Tuy nhien, Trung Qudc vin phai phap kiem soat vdn. Su kien tren phai chi don gian la xac dinh gia tti ddi mat voi nhiiu vin d i dang quan cGng cho thay su nhay elm ciia hien tai ciia BDS t h i chap ma edn tam. Theo do, eac giii phap thu hut dong vdn FPI ddi vdd cae ehinh phii tinh den gia tti tuong lai eua FPI mac dii da dat dupe nhung saeh lien quan d i n TTCK. Ddng BDS nen ddi hdi nguoi dinh gia phii thanh tuu nhat dinh song so vdd thdi cho thay cac bien phap kiem cd kinh nghiem, chuyen mon sau v i tiim luc va khi nang thu hut ciia soat vdn true tiep (bien phap hanh linh vuc dinh gia. Rat nhiiu NHTM Trung Qudc kit qui dat dupc v i n ehinh) khong eon phu hpp, thay hien nay, eae nhan vien tin dung edn rit khiem tdt, ehua tuong xung vao do la cae bien phap kiem soat deu phii lam kiem el cong tae dinh vdd tiim nang hien co. Cu the: vdn gian tiip (kiem soat dua tren gia tai sin d i m blo, h l u bet diu Tiiu nhdt, vin tdn tai nhiiu ban thi trudng). khong dupe dao tao ehinh quy v i che ddi vod NDTNN, he thdng phap Viec Viet Nam gia nhap WTO dinh gia. Chinh vi vay, cae ngan luat lien quan d i n dong vdn nay va su phat trien manh me ciia hang cin phii tang cuong nang eao vin eon nhiiu so hd, thieu sot, ein TTCK trong nuoc nhiing nam qua trinh dp chuyen mon dinh gia cho tiip tuc hoan thien. la cam kit d i y hiia hen ciia dong nban vien blng each tao diiu kien Thu hai, NDTNN tiiam gia TTCK vdn FPI vao nudc ta. Viee thu hiit cap chi phi eii nhan vien, can bd vin chii yeu la NDT nhd le trong ngudn vdn nay co mdt y nghia rat tham gia eac khoa dao tao nghiep vu khi do NDT td chuc chiem ty ttpng quan trpng trong su nghiep cong dinb gia tai san, dinh gia BDS, tham kha it. Cong tic quan ly ciia Chinh nghiep hoa, hien dai boa dat nude dinh eae du an... thi va lam thii tuc pbii vin chua theo kip su phat ttien trong nhiing nam tod. La qudc gia lay chiing chi hanh nghi dinh gia Clia dong vdn nay. Thii tuong nuoc ling giing co nhiiu net tuong BDS tao ea sd phap ly eho viec dinh Trung Qudc On Gia Blo ciing thira ddng v i diiu kien chinh tri, van gia. Ngan hang eiing eo the mdd eac nhan, vin edn tdn tai nhiiu bien boa va the che kinh te xa hdi, Viet chuyen gia tiong linh vuc dinh gia phap hanh ehinh ttong viec thu hiit Nam va Trung Qudc co nhung tai sin, dinh gia BDS v i giang day va quin ly ddng vdn nay. Ty ttpng diem tuong ddng trong viec hinh bdi duong nang eao chuyen mon vdn FPI trong tdng ngudn vdn d i u thanh, quin ly va phat trien TTCK, dinh gia eho nhan vien dinh gia. $ tu xa bdi ciia Trung Qudc vin con d i u dang diing ttuoc rihiing van d i rat thap. lien quan den viec hpi nhap kinh t i Tdi lieu tham khdo: qudc t i trong linh vuc tai chinh. 1. Bao cao kit qui hoat dong kinh doanh Thuba, van nan tin ddn v i n la cua mgt so NHTI^ 2008-2009 van d i Ion, chua the giii quyit va Chinh vi vay, nhiing kinh nghiem 2. Bao cao hoat dong tin dung cac NI-ITM Clia Trung Qudc trong thu hiit va giai doan 2005-2009 gay ra khong it he luy cho TTCK 3. Bao cao NHNN Trung Qudc. Su kien ngay quan ly dong vdn FPI la nhiing bai 4. Qui trinh djnh gia tai sin dim bio ngan 27/2/2007, dupe gpi la "ngay thii bpc bd ieh eho Viet Nam trong viec hing ACB, Techcombank thu hiit va quan ly co hieu qua 5. Dinh gia tii sin dim bio vay von ngan ba den tdi" eiia TTCK Trung hing trong dieu kien hoi nhap, Pham Qudc, khi tin ddn v i viee Chinh ngudn vdn nay. ^ Thanh Binh 2007 6. Luat dat dai 2003 phii se danh thue 20% len Ipd tiie 7. Nghi djnh 181/2004/ND- CP ngay ehiing khoan. Tin ddn nay ngay 29/10/2004 hu&ng din thi hanh Luat dat lap tuc tae dpng d i n TTCK Trung Tai lieu tham khdo: dai 1. Theo Lane and tVlilesi - Ferretti 2006 8. Tai lieu bao cao hoi thio "Hoan thien Qudc va eac TTCK khac tren the phap luat ve giao dich dim bio nham 2. Theo so lieu duac CSRC cong bo tren gidd. NDT trong nuac va NDTNN trang web: http://www.csrc.gov.cn tang cir&ng ca hoi tiep can tin diing tai nhanh chong ban thao cd phieu de 3. Bao cao phat then thi tru&ng chung Viet Nam" ngay 27/6/2007, Cong ty Tii khoan Trung Quoc nam 2008, tac gii chinh Qudc te va Hiep hoi Ngan hing riit vdn khdi TTCK. Chi trong Lizhangzhe. Tai Chinh THANG 6/2010 61
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2