Hormon tuyến giáp

Chia sẻ: Va Ha Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
81
lượt xem
5
download

Hormon tuyến giáp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Trình bày được những tác dụng của T3,T4 2. Kể được 3 chỉ định của T3,T4 3. Trình bày được 4 chống chỉ định của T3,T4 4. Vận dụng được T3,T4 trong điều trị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hormon tuyến giáp

 1. HORMON GIAÙP TRAÏNG
 2. MỤC TIÊU 1. Trình bày được những tác dụng của T3,T4  2. Kể được 3 chỉ định của T3,T4  3. Trình bày được 4 chống chỉ định của T3,T4  4. Vận dụng được T3,T4 trong điều trị
 3.  TETRA – IODO – THYRONIN    :  T4  TRI – IODO – THYRONIN :  T3
 4. TOÅNG HÔÏP HORMON TUYEÁN GIAÙP Nhu caàu Iode haèng ngaøy khoaûng 150 – 200 mcg Iode haáp thuï vaøo maùu ôû daïng iodur ( I-) * Giai ñoaïn baét iode: nhôø bôm iod * Giai ñoaïn oxy hoùa iod: Peroxydase I + OI + 2H I2 + H2O
 5. * Giai ñoaïn iod hoùa tyrosin: • - I2 + Tyrosin = MIT (Mono – Iodo – Tyrosin) - MIT + I2 = DIT (Di – Iodo – Tyrosin) - DIT + DIT = T4 (Tetra – Iodo – Thyronin) - DIT + MIT = T3 (Tri – Iodo – Thyronin) - T4 – I = T3 ( ôû ngoaøi tuyeán giaùp) - T3 20% toång hôïp ôû tuyeán giaùp 80% taïo thaønh ôû ngoaøi tuyeán giaùp - T4 chæ toång hôïp ôû tuyeán giaùp
 6. * Giai ñoaïn phoùng thích Iodothyronin (T3, T4) Men catheptase caét tyrosin iod hoùa ra khoûi thyroglobulin T3, T4 phoùng thích vaøo maùu  Phaàn nhoû ôû daïng töï do.  Phaàn lôùn gaén vôùi protein huyeát töông
 7. Gaén vôùi protein huyeát töông   Prealbumin: TBPA (Thyroxin – Binding – Pre – Albumin)  Alpha 2 Globulin: TBG (Thyroxin – Binding – Globulin)  Albumin: TBA (Thyroxin – Binding – Albumin) MIT, DIT teá baøo tuyeán giaùp seõ söû duïng laïi ñeå toång hôïp T3, T4
 8. VAÄN CHUYEÅN   Trong maùu: - T4 chieám 90% - T3 chieám 10%  Khi ñeán moâ T3, T4 gaén keát vôùi protein noäi baøo 
 9. TAÙC DUÏNG CUÛA T3, T4  Chuyeån hoùa: Taêng chuyeån hoùa cô baûn * Protid: - Lieàu sinh lyù taêng toång hôïp protein - Taêng seõ taêng thoaùi bieán protein * Glucid: - Taêng haáp thu glucose ôû ruoät - Taêng tieâu thuï glucose - Taêng thoaùi hoaù glycogen(lieàu cao) * Lipid: - Taêng thoaùi hoùa : cholesterol, phospholid, triglycerid
 10. Vitamin: - Taêng nhu caàu veà vitam : B1, B6, B12, C in - Chuyeån caroten thaønh vitam A in Phaùt trieån cô theå: - Bieät hoùa toå chöùc - Kích thích suïn lieân hôïp phaùt trieån - Keát hôïp vôùi horm GH ñeå cô theå phaùt trieån toaøn dieän on
 11. Tim maïch: - Taêng nhòp tim taêng söùc co cô tim , - Taêng huyeát aùp taâmthu - Giaûmhuyeát aùp taâm tröông Thaàn kinh cô: - Thaàn kinh trung öông: +caêng thaúng, deã kích thích +m nguû aát - Chöùc naêng cô: + Taêng phaûn xaï gaân xöông +Run tay +Yeáu cô
 12. Hoâ haáp: Taêng bieân ñoä vaø taàn soá hoâ haáp Tieát nieäu:  Taêng ñoä loïc ôû caàu thaän  Giaûm taùi haáp thu ôû oáng thaän Tieâu hoùa:  Taêng tieát dòch ruoät  Taêng nhu ñoäng ruoät
 13. CÔ CHEÁ TAÙC DUÏNG   T3, T4 gaén vaøo ADN cuûa nhaân laøm taêng toång hôïp protein chuyeân bieät coù vai troø trong taùc duïng cuûa hormon tuyeán giaùp  Kích thích Na+ K+ ATPase treân maøng teá baøo hình thöùc vaän chuyeån naøy caàn nhieàu naêng löôïng . Do ñoù cô theå taêng chuyeån hoùa cô baûn
 14. ÑIEÀU TIEÁT T3, T4  VUØNG DÖÔÙI ÑOÀI TRH FEED BACK (-) TIEÀN YEÂN TS H TUYEÁN GIAÙP T3 T4 töï do
 15. Cơ chế tự điều tiết   Nồng độ iode vô cơ cao trong tuyến giáp sẽ ức chế  bài tiết T3, T4  Nồng độ iode hữu cơ cao trong tuyến giáp sẽ giảm  thu nhận iode và giảm tổng hợp  T3, T4
 16. DÖÔÏC ÑOÄNG HOÏC  Haáp thu : Toát qua ñöôøng tieâu hoùa vaø tieâm - T4: T1/2 laø 6 – 7 ngaøy, taùc duïng yeáu keùo daøi - T3: T1/2 laø 1 – 2 ngaøy, taùc duïng maïnh ngaén Chuyeån hoùa : ôû gan Thaûi tröø : chuû yeáu qua nöôùc tieåu, phaàn nhoû qua phaân
 17. COÂNG DUÏNG   Ñieàu trò suy giaùp  Böôùu giaùp ñôn thuaàn  Giaûm taùc duïng phuï cuûa thuoác KGTH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản