intTypePromotion=1

Hướng dẫn: Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong cơ quan hành chính Nhà nước

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:60

0
809
lượt xem
314
download

Hướng dẫn: Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong cơ quan hành chính Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tào liệu Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong cơ quan hành chính Nhà nước trình bày về hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2000, tổng quan về hoạt động đánh giá, quản lý lịch trình đánh giá,...Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn: Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong cơ quan hành chính Nhà nước

 1. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ  Tæng côc Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng   híng dÉn  ®¸nh gi¸ hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng  theo tiªu chuÈn TCVN ISO 9001:2000  trong c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc    1
 2. I. hÖ thèng tµi liÖu theo TCVN iso 9001:2000 1.1 CÊu   tróc   cña   hÖ   thèng   tµi   liÖu   theo   TCVN   ISO  9001:2000 ISO 9001:2000 b¾t buéc tæ chøc ph¶i cã mét hÖ thèng qu¶n  lý chÊt lîng ®îc lËp thµnh v¨n b¶n. Tuy nhiªn, sè lîng  c¸c v¨n b¶n b¾t buéc ph¶i x©y dùng ®∙ ®îc c¾t gi¶m ®¸ng  kÓ so víi yªu cÇu trong phiªn b¶n 1994. C¸c tµi liÖu  b¾t   buéc   nµy   ph¶i   tån   t¹i,   nhng   kh«ng   phô   thuéc   vµo  lo¹i h×nh vµ quy m« tæ chøc còng nh  ®Æc thï s¶n phÈm  dÞch vô, bao gåm: a) Sæ tay chÊt lîng; b) ChÝnh s¸ch chÊt lîng vµ môc tiªu chÊt lîng; c) C¸c thñ tôc b»ng v¨n b¶n quy ®Þnh c¸ch thøc: ­ KiÓm so¸t tµi liÖu; ­ KiÓm so¸t hå s¬ ; ­ §¸nh gi¸ néi bé; ­ KiÓm so¸t s¶n phÈm kh«ng phï hîp; ­ Hµnh ®éng kh¾c phôc; ­ Hµnh ®éng phßng ngõa. ViÖc   tån   t¹i   c¸c   tµi   liÖu   kh¸c   trong   hÖ   thèng   lµ   hoµn  toµn do tæ chøc quyÕt ®Þnh c¨n cø vµo nhu cÇu ho¹ch ®Þnh,  vËn hµnh vµ kiÓm so¸t mét c¸ch hiÖu lùc c¸c qu¸ tr×nh.  Nh×n chung, møc ®é v¨n b¶n ho¸ hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng  cña mçi tæ chøc tuú thuéc vµo: a) Quy m« cña tæ chøc vµ lo¹i h×nh ho¹t ®éng; b) Sù phøc t¹p vµ t¬ng t¸c gi÷a c¸c qu¸ tr×nh; c) N¨ng lùc cña c¸n bé nh©n viªn thùc hiÖn; d) C¸c ®Æc ®iÓm ®Æc thï kh¸c cña tæ chøc. Tiªu chuÈn còng cho phÐp tæ chøc linh ho¹t lùa chän c¸ch  thøc x©y dùng hÖ thèng tµi liÖu ®Ó hç trî cho viÖc thùc  hiÖn HTQLCL cña m×nh. Tµi liÖu cã thÓ díi d¹ng mét biÓu  ®å tiÕn tr×nh, s¬ ®å qu¸ tr×nh, c¸c bíc tuÇn tù ®îc kiÓm  so¸t b»ng m¸y tÝnh, danh môc kiÓm tra, biÓu ®å vµ h×nh  ¶nh hay ®o¹n phim... Tµi liÖu cã thÓ lµ b¶n cøng hoÆc c¸c     2
 3. file   d÷   liÖu   ®îc   lu   tr÷   trong   hÖ   thèng   m¸y   tÝnh,   m¹ng  intranet hay dùa trªn c¬ së cña website. Th«ng thêng mét hÖ thèng tµi liÖu theo ISO 9001:2000 ®îc  lËp theo mét c¬ cÊu h×nh th¸p gåm 3 møc, bao gåm:  Møc 1: Sæ tay chÊt lîng ­ ChÝnh   s¸ch,   tr¸ch   nhiÖm   quyÒn   h¹n,   m«   t¶   ph¬ng  thøc   tiÕp   cËn   chung   cña   tæ   chøc   nh»m   tu©n   thñ  theo tõng yªu cÇu cña HTQLCL.  Møc 2: C¸c thñ tôc ­ Quy   ®Þnh   c¸ch   thøc   thùc   hiÖn   c¸c   qu¸   tr×nh   t¸c  nghiÖp trong HTQLCL.  Møc 3: C¸c híng dÉn ­ C¸c tµi liÖu t¸c nghiÖp kü thuËt chi tiÕt bao gåm  c¸c quy ®Þnh kü thuËt, tiªu chuÈn hay b¶n vÏ... Trong tiªu chuÈn ISO 9001:2000 hå s¬ ®îc xem nh mét d¹ng  tµi liÖu ®Æc biÖt ®îc thiÕt lËp víi môc ®Ých lu tr÷ c¸c  d÷ liÖu vÒ viÖc HTQLCL vËn h¹nh vµ thùc hiÖn vµ cung cÊp  c¸c b»ng chøng chøng tá sù phï hîp so víi c¸c yªu cÇu.  C¸c hå s¬ tèi thiÓu cÇn ph¶i lu gi÷ bao gåm: PhÇn Lo¹i hå s¬ 5.6.1 Xem xÐt cña l∙nh ®¹o. 6.2.2  Gi¸o dôc, ®µo t¹o, kü n¨ng vµ kinh nghiÖm. (e) 7.1  B»ng chøng cña viÖc c¸c qu¸ tr×nh t¹o thµnh s¶n  (d) phÈm/dÞch vô vµ s¶n phÈm/dÞch vô phï hîp víi c¸c  yªu cÇu. 7.2.2 KÕt qu¶ xem xÐt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng liªn  quan ®Õn s¶n phÈm/dÞch vô vµ c¸c hµnh ®éng n¶y  sinh tõ viÖc xem xÐt. 7.3.2 §Çu vµo cho thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn. 7.3.4 KÕt   qu¶   xem   xÐt   thiÕt   kÕ   vµ   ph¸t   triÓn   vµ   c¸c  hµnh ®éng cÇn thiÕt.  7.3.5 KÕt qu¶ thÈm tra x¸c nhËn thiÕt kÕ vµ c¸c hµnh  ®éng cÇn thiÕt.  7.3.6 KÕt qu¶ x¸c nhËn gi¸ trÞ sö dông thiÕt kÕ vµ ph¸t  triÓn vµ c¸c hµnh ®éng n¶y sinh.    3
 4. 7. . 3 7 KÕ t qu¶ xem xÐ t c¸c thay ® æ i th i t kÕ vµ c¸c hµnh    Õ ® éng n¶y si .  nh 7. . 4 1 KÕ t qu¶ ® ¸nh g i  ngêi cung øng vµ c¸c  hµnh ® éng ¸   n¶y si  tõ  kÕ t qu¶ ® ¸nh gi nh ¸.  7. .   Khi cã yªu cÇu chøng m i 5 2 nh cho g i  trÞ  sö dông cña  ¸ (d ) qu¸ tr× nh trong trêng hî  kh«ng ki  tra  x¸c nhËn  p Óm ®î  c¸c  kÕ t qu¶ ® Çu c  ra  b»ng c¸c  b i n  ph¸p  g i   Ö ¸m s¸t hay ® o lêng ti p  theo. Õ 7. . 5 3 NhËn bi t duy nhÊt s¶n  phÈm  khi truy  xÐ t nguån  Õ gèc l  yªu cÇu b¾ t µ  buéc 7. . 5 4 Tµi  s¶n   cña   kh¸ch   hµng  bÞ  m Êt  m ¸t,  h  háng  hay  kh«ng phï hî .p 7.   6 Ti   chuÈn  ®î   sö   dông  ® Ó  hi u   chuÈn   hay  ki   ªu c Ö Óm (a) ® Þnh c¸c  th i t  bÞ ® o Õ  trong  tr êng hî  kh«ng tån   p t¹i  chuÈn ® o lêng quèc gi  hay quèc t . a Õ 7.6 H i u l  cña c¸c kÕ t qu¶ tr í  ® ã Ö ùc c  trong  trêng hî   p th i t  b i ® o c  ph¸t hi n  l  kh«ng phï hî  víi  Õ  ®î Ö µ p yªu cÇu. 7.6 KÕ t qu¶ hi u chuÈn vµ ki  ® Þnh Ö Óm  th i t bÞ ® o. Õ 8. . 2 2 KÕ t qu¶ ® ¸nh gi  néi bé. ¸ 8. . 2 4 B»ng chøng vÒ sù phï hî  cña s¶n phÈm / p dÞch vô víi   chuÈn m ùc chÊp nhËn vµ chØ  râ  cÊp cã thÈm  quyÒ n  th«ng qua s¶n phÈm /dÞch vô. 8.3 B¶n chÊt cña sù kh«ng phï hî  trong s¶n phÈm / p dÞch  vô   vµ   c¸c   hµnh  ® éng  ti p   theo,  bao  gåm   c¶   c¸c  Õ quyÕ t ® Þnh  cho phÐ p nh© n  nhî . ng 8. .   KÕ t 5 2  qu¶ hµnh ® éng kh¾ c phôc. (e) 8. .   KÕ t 5 3  qu¶ hµnh ® éng phßng ngõa. (d ) 1. 2 Lîi   Ých   cña   viÖc   v¨n   b¶n   ho¸   hÖ   thèng   qu¶n   lý  chÊt lîng V¨n b¶n ho¸ hÖ thèng qu¶n l  chÊt lî  cã t¸c  dông: ý ng o Q u¶n  l   tèt  c¸c   ® i ý Óm t¬ ng  gi ,  c¸c   ho¹t   ® éng ao   cÇn phèi hî  trong t  chøc; p æ    4
 5. o §¶m   b¶o  sù   nhÊt  qu¸n   trong   hµnh  ® éng  vµ   hi u  Ó b i t chung vÒ  c¸c  qu¸ tr× nh, nhi  vô, ph¬ ng ph¸p  Õ Öm l  vi c; µm Ö o X¸c ® Þnh râ  tr¸ch  nhi  vµ quyÒ n h¹n , tr¸nh  l m   Öm ¹ dông; o Cã c¬  së  ® Ó ki  tra ,  gi  s¸t  c¸c  ho¹t  ® éng, Óm ¸m   ti n  hµnh ® ¸nh g i Õ ¸; o Cung  cÊp   b»ng   chøng   kh¸ch   quan   vÒ   vi c   ho¹ch   Ö ® Þnh vµ thùc hi n H TQ LCL; Ö o DÔ dµng ® µo t¹o  cho c¸c nh© n ªn  vµ duy tr×  kÕ t   vi qu¶ c«ng vi c khi cã thay ® æ i vÒ nh© n Ö    sù . 1.3 Sæ tay chÊt lîng Theo yªu  cÇu t¹i  M ôc 4. .  cña ti  chuÈn I  9001: 2 2 ªu SO 2000,  t  chøc ph¶i l  vµ duy tr×  sæ  tay  chÊt lî . Sæ tay  chÊt  æ Ëp ng lî  ph¶i bao gåm : ng a) ph¹m vi ¸p dông cña HTQLCL trong ®ã nªu chi tiÕt vÒ  c¸c ngo¹i lÖ cã kÌm theo c¸c lý gi¶i; b) c¸c thñ tôc d¹ng v¨n b¶n ®îc thiÕt lËp cho HTQLCL  hoÆc viÖn dÉn ®Õn chóng; c) m« t¶ sù t¬ng t¸c gi÷a c¸c qu¸ tr×nh trong HTQLCL. Sæ tay chÊt lîng lµ tµi liÖu n»m ë tÇng trªn cïng  trong  c¬ cÊu hÖ thèng tµi liÖu, cã tÝnh chÊt ®Þnh híng vµ chÝnh  s¸ch. Môc ®Ých cña sæ tay chÊt lîng lµ nh»m m« t¶ c¸c yÕu  tè chÝnh cña hÖ thèng qu¶n lý vµ sù t¬ng t¸c gi÷a c¸c yÕu  tè   nµy.   Tæ   chøc   cã   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   h×nh   thøc   vµ   ®Þnh  d¹ng cña sæ tay chÊt lîng cña m×nh. Trong phÇn nhiÒu tr­ êng hîp, sæ tay chÊt lîng sÏ m« t¶ tãm t¾t vÒ HTQLCL vµ  c¸c nguyªn t¾c ®îc ¸p dông trong hÖ thèng, viÖn dÉn ®Õn  hÖ thèng tµi liÖu hç trî vµ cã thÓ ®îc chuyÓn cho c¬ quan  bªn ngoµi víi môc ®Ých cung cÊp th«ng tin. Víi nh÷ng tæ  chøc cã quy m« nhá gän, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt/cung cÊp dÞch  vô kh«ng phøc t¹p, sæ tay chÊt lîng cã thÓ bao gåm toµn  bé c¸c thñ tôc kÌm theo c¸c chØ dÉn c«ng viÖc chi tiÕt.     5
 6. Ngoµi nh÷ ng yªu  cÇu b¾ t  buéc nªu  trªn ,  sæ  tay  chÊt lî   ng th êng ® Ò cËp tíi  m ét sè néi dung kh¸c, bao gåm : ­ Trang theo dâi néi dung vµ qu¸ tr× nh söa ® æ i  néi dông  cña sæ  tay chÊt lî ; ng ­ Môc lôc; ­ Quy ®Þnh vÒ viÖc kiÓm so¸t vµ ph©n phèi sæ tay chÊt l­ îng; ­ Tuyªn bè vÒ chÝnh s¸ch chÊt lîng; ­ LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc; ­ S¬ ®å tæ chøc, tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n cña mét sè vÞ trÝ  chñ chèt; ­ Néi dung cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng: chÝnh s¸ch vµ  c¸ch thøc thùc hiÖn nh»m ®¸p øng c¸c yªu cÇu t¬ng øng  cña tiªu chuÈn. 1.4 Qu¸ tr×nh lËp v¨n b¶n hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng  X¸c ® Þnh cam kÕ t cña l∙nh  ® ¹o: i. T×m hi u vÒ hÖ thèng qu¶n l  chÊt lî  I  9000; Ó ý ng SO ii. Cam kÕ t vÒ vi c hç trî  vµ cung cÊp ® µo Ö  t¹o ,  nguån  lùc.  Tæ chøc nh© n sù thùc hi n: Ö i. Bæ nhi  §¹i  di n l∙nh  ® ¹ Öm Ö o vÒ  chÊt lî   ng ( M R), quy ® Þnh Q  râ  tr¸ch  nhi Öm vµ quyÒ n h¹n ; ii. Thµnh l  Ban ® i u hµnh: Ëp Ò 0. Lùa chän thµnh vi ; ªn 1. Q uyÕ t Þnh  ®  nguyªn t c l  vi c; ¾ µm Ö 2. ChØ ® Þnh éi  ®  ngò c¸n bé hç trî. i. X¸c ® Þnh nhi  vô hç trî  cña c¸c  thµnh  Öm vi  kh¸c trong t  chøc. ªn æ  X¸c ® Þnh ph¹  vi tri n  khai dù ¸n: m Ó    6
 7. i. S¶n phÈm ,  dÞch  vô hay l nh  vùc ¸p  dông  Ü thuéc ph¹  vi cña H TQ LCL; m ii. §Þa bµn tri n  khai ¸p dông H TQ LCL; Ó iii. Ti  chuÈn ¸p dông. ªu  Thi t l  ® Þnh ng  vµ chÝnh s¸ch : Õ Ëp  hí i. X© y dùng vµ  c«ng bè chÝnh s¸ch  chÊt l­ î ; ng ii. Tri n khai c¸c m ôc ªu  chÊt lî ; Ó  ti ng iii. X© y dùng kÕ ho¹ch  x© y dùng vµ tri n  khai  Ó H TQ LCL.  Rµ   so¸t   l   t ng   thÓ   c¸c   qu¸   tr× nh   trong   ¹i æ H TQ LCL: i. X© y dùng b i u ® å Õ n  tr× nh ki  doanh,  Ó  ti nh cung cÊp dÞch vô; ii. NhËn  b i t  c¸c   qu¸  tr× nh   ® ang  ®î   tri n   Õ c Ó khai trong thùc t ; Õ iii. So s¸nh  víi  yªu  cÇu cña  ti  chuÈn l   ªu ùa chän ® Ó bæ sung.  Q uyÕ t ® Þnh c¬  cÊu cña hÖ thèng qu¶n l  chÊt l­ ý î  ®î  l  thµnh v¨n b¶n; ng c Ëp  §¸nh gi  thùc tr¹ng : ¸ i. TËp hî  c¸c tµ i li u  hi n cã; p Ö Ö ii. Rµ so¸t  vµ hi u  râ  c¸ch  thøc  ti n  hµnh  Ó Õ c¸c ho¹t ® éng trong t  chøc. æ  V i t sæ  tay chÊt lî ; Õ ng  V i t c¸c thñ tôc/ Õ quy tr× nh: i. X¸c ® Þnh qu¸ tr× nh ® ang tri n  khai trong  Ó thùc t ; Õ ii. Ki Óm tra  thùc t  ­ chØ nh söa; Õ    7
 8. iii. So s¸nh  víi  yªu  cÇu cña I  9001: SO 2000 ­  chØ nh söa; bæ sung c¸c hí  dÉn c«ng vi c; ng Ö iv. ¸p dông thùc t  ­ chØ nh söa; Õ  V i t quy tr× nh hoµn chØ nh; Õ  ¸p dông thö ­ chØ nh söa;  Ban hµnh chÝnh thøc.  V i t c¸c hí  dÉn c«ng vi c. Õ ng Ö    8
 9. II. tæng quan vÒ ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ 2.1 Kh¸i qu¸t §¸nh gi  chÊt lî  l  c«ng cô qu¶n l  c¬  b¶n ®î  sö dông  ¸ ng µ ý c ® Ó: a) X¸c ® Þnh hÖ thèng qu¶n l  chÊt lî  cã  ®î  th i t l   ý ng c Õ Ëp vµ   l   thµnh   v¨n   b¶n  phï  hî ,   ®î   thÊu   hi u   vµ   ®î   Ëp p c Ó c thùc  hi n  cã  hi u  l  vµ  thÝch  hî  nh»m  ® ¹t ®î  c¸c  Ö Ö ùc p c m ôc ªu  chÊt lî  ® ∙  ti ng  c«ng bè; b) §a ra c¸c chøng cø kh¸ch quan nh»m chøng minh cho møc  ®é ®¶m b¶o chÊt lîng mong muèn, vµ lo¹i bá, còng nh  ng¨n ngõa sù kh«ng phï hîp; c) §Ò xuÊt c¸c hµnh ®éng c¶i tiÕn trong tæ chøc; d) L∙nh   ®¹o   tæ   chøc   cã   c¬   së   ra   nh÷ng   quyÕt   ®Þnh   ®iÒu  chØnh thÝch hîp. Theo ISO 9000:2000, ®¸nh gi¸ ®îc ®Þnh nghÜa lµ “Qu¸ tr×nh   cã hÖ thèng, ®éc lËp vµ ®îc lËp thµnh v¨n b¶n ®Ó thu thËp   b»ng chøng ®¸nh gi¸ vµ xem xÐt ®¸nh gi¸ chóng mét c¸ch   kh¸ch quan nh»m x¸c ®Þnh møc ®é ®¸p øng c¸c chuÈn mùc ®∙   tho¶ thuËn”. Tõ ®Þnh nghÜa nªu trªn, cã thÓ thÊy r»ng ho¹t ®éng ®¸nh  gi¸   ®îc   nhËn   biÕt  trªn   mét  sè  nguyªn   t¾c.  Nh÷ng  nguyªn  t¾c nµy ®¶m b¶o cho mét cuéc ®¸nh gi¸ thËt sù lµ mét c«ng  cô cã hiÖu qu¶ vµ tin cËy trong viÖc hç trî cho c¸c chÝnh  s¸ch qu¶n lý vµ c¸c biÖn ph¸p kiÓm so¸t. Cã tÊt c¶ 5 néi  dung c¬ b¶n ®îc ®Ò cËp díi ®©y: a) Thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c; b) NhËn ®Þnh c«ng b»ng, trung thùc vµ chÝnh x¸c; c) CÈn träng mét c¸ch phï hîp; d) §éc lËp, kh¸ch quan; e) Cã b»ng chøng.    9
 10. 2.2 Mét sè thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa liªn quan ®Õn ®¸nh  gi¸ §¸nh gi¸:  Q u¸ tr× nh cã hÖ thèng, ® éc l  vµ ®î  l  thµnh v¨n  b¶n  Ëp c Ëp ® Ó thu  thËp  b»ng  chøng ® ¸nh gi  vµ   xem  xÐ t ® ¸nh gi   ¸ ¸ chóng m ét c¸ch  kh¸ch quan nh»m x¸c ® Þnh m øc é ¸p øng   ®  ® c¸c chuÈn m ùc ∙  ®  tho¶ thuËn. ChuÈn mùc ®¸nh gi¸: TËp hî  c¸c chÝnh s¸ch , thñ tôc hay yªu cÇu ®î  x¸c ® Þnh p c   l  gèc so s¸nh. µ B»ng chøng ®¸nh gi¸: Hå s¬, tuyªn bè vÒ sù kiÖn hay c¸c th«ng tin kh¸c liªn  quan tíi c¸c chuÈn mùc ®¸nh gi¸ vµ cã thÓ kiÓm tra x¸c  nhËn ®îc. Chó thÝch: b»ng chøng ®¸nh gi¸ cã thÒ lµ ®Þnh tÝnh  hoÆc ®Þnh lîng. Ph¸t hiÖn khi ®¸nh gi¸: KÕt qu¶ cña viÖc xem xÐt nhËn ®Þnh c¸c b»ng chøng ®¸nh  gi¸ ®∙ thu thËp so víi chu¶n mùc ®¸nh gi¸. Chó thÝch: ph¸t hiÖn khi ®¸nh gi¸ cã thÓ chØ ra sù  phï hîp hoÆc kh«ng phï hîp víi chuÈn mùc ®¸nh gi¸,  hoÆc chØ ra c¬ héi c¶i tiÕn. KÕt luËn ®¸nh gi¸: KÕt qu¶ cña cuéc ®¸nh gi¸ do ®oµn ®¸nh gi¸ cung cÊp sau  khi xem xÐt c©n nh¾c tÊt c¶ c¸c ph¸t hiÖn khi ®¸nh gi¸. Kh¸ch hµng cã yªu cÇu ®¸nh gi¸: Lµ tæ chøc hay ngêi ®a ra yªu cÇu ®¸nh gi¸.    10
 11. Bªn ®îc ®¸nh gi¸: Tæ chøc ®î  ® ¸nh gi c ¸. Chuyªn gia ®¸nh gi¸: Ngêi cã n¨ng lùc tiÕn hµnh ®¸nh gi¸. §oµn ®¸nh gi¸: Mét hay nhiÒu chuyªn gia ®¸nh gi¸ tiÕn hµnh ®¸nh gi¸. Ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸: TËp hîp mét hay nhiÒu cuéc ®¸nh gi¸ ®îc ho¹ch ®Þnh cho  mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh vµ nh»m mét môc ®Ých cô  thÓ. KÕ ho¹ch ®¸nh gi¸: S¾p ®Æt cho c¸c ho¹t ®éng sÏ ®îc thùc hiÖn trªn hiÖn tr­ êng vµ c¸c giµn xÕp cho cuéc ®¸nh gi¸. N¨ng lùc: Kh¶ n¨ng ®îc chøng minh ®Ó ¸p dông c¸c kiÕn thøc vµ kü  n¨ng.   2.3 Ph©n lo¹i c¸c h×nh thøc ®¸nh gi¸ Cã ba h×nh thøc ®¸nh gi¸ ®îc ph©n lo¹i dùa trªn quan hÖ  gi÷a bªn ®¸nh gi¸ vµ bªn ®îc ®¸nh gi¸ nh sau: 1.  §¸nh gi¸ cña Bªn thø nhÊt: Cßn gäi lµ ®¸nh gi¸ néi bé, ®îc chÝnh tæ chøc hoÆc bªn ®­ îc   tæ   chøc   uû   quyÒn   tù   tiÕn   hµnh   ®¸nh   gi¸   víi   c¸c   môc  ®Ých néi bé vµ cã thÓ t¹o c¬ së cho viÖc tù c«ng bè sù  phï hîp.  2.  §¸nh gi¸ cña bªn thø hai: Lµ lo¹i h×nh ®¸nh gi¸ ®îc tiÕn hµnh bëi c¸c bªn quan t©m  ®Õn tæ chøc nh kh¸ch hµng, hay ®¹i diÖn cña kh¸ch hµng.     11
 12. 3.  §¸nh gi¸ cña bªn thø ba:  Do tæ chøc ®éc lËp bªn ngoµi tiÕn hµnh. Tæ chøc ®éc lËp  bªn thø ba ®îc gäi lµ tæ chøc chøng nhËn. Tæ chøc chøng  nhËn cÊp giÊy chøng nhËn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng, hÖ  thèng qu¶n lý m«i trêng hay s¶n phÈm cña tæ chøc phï hîp  víi c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn ¸p dông. Cã thÓ kÕt hîp viÖc ®¸nh gi¸ hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng,  hÖ thèng qu¶n lý m«i trêng hay ®¸nh gi¸ s¶n phÈm, hµng  ho¸ trong cïng mét cuéc ®¸nh gi¸. C¸c tæ chøc chøng nhËn  còng cã thÓ phèi hîp ®Ó ®¸nh gi¸ mét bªn ®îc ®¸nh gi¸.     12
 13. III. qu¶n lý lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ 3.1 Kh¸i qu¸t §Ó  ti n  hµnh ho¹t ® éng ® ¸nh g i  t  chøc chøng nhËn ph¶i  Õ ¸, æ thùc thùc hi n vµ qu¶n l  m ét Þch  tr× nh ® ¸nh g i  cã hi u  Ö ý  l ¸ Ö l  vµ hi u qu¶. M ôc ® Ých cña l ùc Ö Þch  tr× nh ® ¸nh g i  l  ® Ó ¸ µ   trî  gi  cho l∙nh  ® ¹ æ  chøc chøng nhËn khi cung cÊp c¸c  óp o t nguån l  cÇn th i t t¹o  ® i u ki n cÇn th i t cho ho¹t ® éng  ùc Õ Ò Ö Õ tri n  khai c¸c cuéc ® ¸nh g i  trªn  ® óng thê i ® i Ó ¸ Óm vµ hoµn  chØ nh. LÞch   tr× nh   ® ¸nh g i   cã   thÓ   bao gåm   vi c  t  chøc  nhi u  ¸ Ö æ Ò cuéc ® ¸nh g i  bao qu¸t hÖ thèng qu¶n l  chÊt lî  víi c¸c  ¸ ý ng m ôc ªu  kh¸c nhau tuú  thuéc vµo quy m «,  ti  b¶n chÊt vµ m øc   ®é  phøc t¹p  cña t  chøc. LÞch tr× nh ® ¸nh g i  còng cã thÓ   æ ¸ bao gåm  nh÷ ng cuéc ® ¸nh gi  kÕ t hî  nhi u l ¹i  h× nh nh  ¸ p Ò o ® ¸nh g i  hÖ thèng  qu¶n l  chÊt lî , ® ¸nh gi  hÖ thèng  ¸ ý ng ¸ qu¶n l  m «i ý  trêng... L∙  ® ¹ æ  chøc chøng nhËn cã thÓ  trùc  ti p  qu¶n l  hoÆ c nh o t Õ ý   uû quyÒ n qu¶n l  lý Þch  tr× nh ® ¸nh gi  C«ng t¸c  qu¶n l   ¸. ý lÞch  tr× nh ® ¸nh g i  bao gåm : ¸ ­ ThiÕt lËp môc tiªu vµ quy m« cña ch¬ng tr×nh; ­ X¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm, nguån lùc vµ c¸c thñ tôc; ­ §¶m b¶o viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸; ­ Gi¸m s¸t vµ rµ so¸t ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸; ­ §¶m b¶o duy tr× c¸c hå s¬ thÝch hîp. 3.2 Môc tiªu vµ quy m« cña lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ Môc tiªu cña lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ Môc  tiªu   cho  lÞch   tr×nh   ®¸nh   gi¸   cÇn  ®îc  thiÕt  lËp   ®Ó  ®Þnh híng cho viÖc ho¹ch ®Þnh vµ ®iÒu hµnh c¸c cuéc ®¸nh  gi¸. Tuú thuéc vµo quy m«, b¶n chÊt vµ møc ®é phøc t¹p,     13
 14. t  chøc chøng nhËn cã thÓ  ® ¸p øng c¸c m ôc ªu  nµy trong   æ  ti m ét cuéc ® ¸nh g i¸. C¸c m ôc ªu  ®a ra  ®î  c¨n cø trªn :  ti c ­ §Þnh hí  trong ki  doanh; ng nh ­ C¸c yªu cÇu cña hÖ thèng qu¶n l ; ý ­ C¸c yªu cÇu chÕ ® Þnh hoÆ c yªu cÇu hî  ® ång; p ­ Yªu cÇu cña kh¸ch hµng; ­ C¸c rñ i ro  ti m  Èn trong t  chøc. Ò æ Th«ng  th êng,  ® èi víi   cuéc ® ¸nh  gi  néi  bé,  t   chøc  ¸p  ¸ æ dông H TQ LCL ph¶i tù  x¸c ® Þnh m ôc ªu  cña l  ti Þch  tr× nh ® ¸nh  gi  cho m × nh ¸  vµ ® ång thê i chuÈn bÞ cho vi c chøng nhËn  Ö H TQ LCL cña t  chøc chøng nhËn hay nh»m ® ¶m b¶o sù phô hî   æ p víi c¸c yªu cÇu hî  ® ång. p Quy m« cña lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ LÞch tr×nh ®¸nh gi¸ cã thÓ ®a d¹ng vÒ ®é lín, b¶n chÊt vµ  møc ®é phøc t¹p. Quy m« cña lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ ®îc thÓ  hiÖn qua ph¹m vi, môc tiªu, kho¶ng thêi gian ph©n bæ, vµ  tÇn xuÊt cña viÖc ®¸nh gi¸. Quy m« nµy bÞ t¸c ®éng bëi: ­ Quy   m«,   b¶n   chÊt,   vµ   møc   ®é   phøc   t¹p   cña   tæ   chøc  ®¸nh gi¸; ­ Sè lîng, tÇm quan träng, møc ®é phøc t¹p, tÝnh chÊt  t¬ng ®ång, vµ ®Þa ®iÓm cña c¸c ho¹t ®éng sÏ ®îc ®¸nh  gi¸; ­ Tiªu chuÈn, c¸c yªu cÇu chÕ ®Þnh vµ theo hîp ®ång,  c¸c chÝnh s¸ch, thñ tôc vµ c¸c chuÈn mùc ®¸nh gi¸  kh¸c; ­ Nhu cÇu vÒ chøng nhËn; ­ KÕt qu¶ cña c¸c cuéc ®¸nh gi¸ tríc ®ã hoÆc kÕt qu¶  xem xÐt lÞch tr×nh ®¸nh gi¸; ­ C¸c vÊn ®Ò ng«n ng÷, v¨n ho¸, x∙ héi; ­ Mèi quan t©m cña c¸c bªn liªn quan;    14
 15. ­ Nh÷ ng thay ® æ i lí  vÒ t  chøc, ho¹t ® éng hay c¸c khu    n æ vùc chøc n¨ng. 3.3 Tr¸ch nhiÖm, nguån lùc vµ thñ tôc Tr¸ch nhiÖm Tr¸ch nhiÖm qu¶n lý lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ cÇn ®îc chØ ®Þnh  cho   mét   hoÆc   nhiÒu   c¸   nh©n   cã   hiÓu   biÕt   chung   vÒ   c¸c  nguyªn t¾c ®¸nh gi¸, vÒ n¨ng lùc cña chuyªn gia ®¸nh gi¸,  vµ vÒ viÖc ¸p dông c¸c c«ng cô còng nh  ph¬ng ph¸p ®¸nh  gi¸. Ngêi ®îc chØ ®Þnh còng cÇn cã hiÓu biÕt chung vÒ kü  thuËt vµ s¶n xuÊt, kinh doanh/cung øng dÞch vô t¬ng øng  víi c¸c ho¹t ®éng sÏ ®îc ®¸nh gi¸. Nguêi cã tr¸ch nhiÖm qu¶n lý lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ ph¶i: ­ X¸c ®Þnh, thùc hiÖn, duy tr× vµ c¶i tiÕn lÞch tr×nh  ®¸nh gi¸; ­ NhËn biÕt vµ cung cÊp ®ñ nguån lùc ®Ó thùc hiÖn lÞch  tr×nh ®¸nh gi¸. Nguån lùc Khi  x¸c   ®Þnh  c¸c   nguån   lùc   cÇn  ph©n   bæ   cho  lÞch   tr×nh  ®¸nh gi¸, cÇn c©n nh¾c ®Õn c¸c yªu tè sau: ­ C¸c nguån lùc tµi chÝnh cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng, thùc  hiÖn, qu¶n lý vµ c¶i tiÕn c¸c ho¹t ®éng ®¸nh gi¸; ­ C¸c c«ng cô vµ ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸; ­ Sù s½n cã cña c¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸ vµ chuyªn gia  kü thuËt; ­ C¸c   qu¸   tr×nh   ®Ó   ®¹t   ®îc   vµ   duy   tr×   n¨ng   lùc   cña  chuyªn   gia   ®¸nh   gi¸,   còng   nh  ®Ó   c¶i   tiÕn   kÕt   qu¶  thùc hiÖn c«ng viÖc cña chuyªn gia ®¸nh gi¸; ­ N¨ng lùc cña chuyªn gia ®¸nh gi¸ thÝch hîp víi c¸c  môc tiªu ®¸nh gi¸ cô thÓ trong ch¬ng tr×nh; ­ Thêi gian ph©n bæ, thêi gian di chuyÓn;     15
 16. ­ C¸c nhu cÇu kh¸c. Thñ tôc Thñ tôc ®¸nh gi¸ ph¶i ®Ò cËp tíi c¸ch thøc: ­ Ho¹ch ®Þnh vµ lªn lÞch c¸c cuéc ®¸nh gi¸; ­ §¶m b¶o n¨ng lùc cña c¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸; ­ Lùa chän ®oµn chuyªn gia ®¸nh gi¸ thÝch hîp; ­ TiÕn hµnh ®¸nh gi¸; ­ Thùc hiÖn theo dâi vµ gi¸m s¸t tiÕp theo. 3.4 Thùc hiÖn lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ ViÖc thùc hiÖn lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ bao gåm: ­ V¨n b¶n ho¸ lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ vµ th«ng b¸o cho c¸c  bªn liªn quan; ­ §iÒu phèi vµ lªn lÞch cho c¸c cuéc ®¸nh gi¸, còng  nh cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c trong lÞch tr×nh; ­ ThiÕt lËp vµ duy tr× qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ ban ®Çu cña  chuyªn gia ®¸nh gi¸ còng nh theo dâi nhu cÇu ®µo t¹o  vµ   ph¸t   triÓn   n¨ng   lùc   chuyªn   m«n   cña   chuyªn   gia  ®¸nh gi¸; ­ §¶m b¶o viÖc chØ ®Þnh c¸c ®oµn ®¸nh gi¸ phï hîp víi  môc ®Ých ®¸nh gi¸; ­ Cung cÊp c¸c nguån lùc cÇn thiÕt cho ®oµn ®¸nh gi¸; ­ §¶m b¶o tiÕn hµnh c¸c cuéc ®¸nh gi¸ theo ®óng lÞch  tr×nh; ­ §¶m b¶o kiÓm so¸t hå s¬ cña c¸c ho¹t ®éng ®¸nh gi¸; ­ §¶m b¶o xem xÐt vµ phª duyÖt c¸c b¸o c¸o ®¸nh gi¸,  vµ ®Ö tr×nh tíi c¸c cÊp cã thÈm quyÒn; ­ §¶m b¶o cho ho¹t ®éng theo dâi sau ®¸nh gi¸. 3.5 Hå s¬ thuéc lÞch tr×nh ®¸nh gi¸    16
 17. C¸c hå s¬  thuéc lÞch  tr× nh ® ¸nh g i  cÇn ®î  duy tr×  nh»m  ¸ c chøng m i nh cho vi c vËn hµnh l Ö Þch  tr× nh ® ¸nh gi  H å s¬   ¸. ®ã  cã thÓ  bao gåm : a) KÕt qu¶ rµ so¸t lÞch tr×nh ®¸nh gi¸; b) C¸c hå s¬ cña tõng lÇn ®¸nh gi¸ nh: ­ KÕ ho¹ch ®¸nh gi¸; ­ B¸o c¸o ®¸nh gi¸; ­ B¸o c¸o ®iÓm kh«ng phï hîp; ­ B¸o c¸o hµnh ®éng kh¾c phôc vµ phßng ngõa. c) Hå s¬ vÒ nh©n sù tham gia ®¸nh gi¸ bao gåm c¸c vÊn ®Ò: ­ §¸nh gi¸ ban ®Çu chuyªn gia ®¸nh gi¸; ­ §¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cña chuyªn gia; ­ Lùa chän ®oµn ®¸nh gi¸; ­ Qu¸ tr×nh ®µo t¹o.  3.6 Gi¸m s¸t vµ rµ so¸t lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ ViÖc vËn hµnh lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ cÇn ®îc gi¸m s¸t vµ t¹i  c¸c chu kú thÝch hîp ®îc rµ so¸t ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é ®¸p  øng c¸c môc tiªu ®∙ ®Ò ra. KÕt qu¶ rµ so¸t cÇn ®¸nh gi¸  ®îc hiÖu lùc cña lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ vµ nhËn biÕt c¸c c¬  héi c¶i tiÕn. §Ó cã thÓ gi¸m s¸t cã hiÖu qu¶ lÞch tr×nh ®¸nh gi¸, cã  thÓ sö dông mét sè chØ sè sau ®©y: ­ Kh¶ n¨ng cña ®oµn ®¸nh gi¸ ®Ó ®¸p øng c¸c môc tiªu; ­ Sù phï hîp víi ch¬ng tr×nh vµ lÞch tr×nh; ­ Ph¶n håi tõ l∙nh ®¹o tæ chøc, bªn ®îc ®¸nh gi¸ vµ  c¸c chuyªn gia ®¸nh gi¸; ­ Thêi gian ®Ó kh¾c phôc c¸c vÊn ®Ò ®a ra cã liªn quan  ®Õn lÞch tr×nh ®¸nh gi¸.  ViÖc rµ so¸t lÞch tr×nh ®¸nh gi¸ tiÕn hµnh theo ®Þnh kú  cã thÓ c©n nh¾c ®Õn:    17
 18. ­ KÕ t qu¶ vµ khuynh hí  nhËn thÊy qua ho¹t ® éng gi   ng ¸m s¸t; ­ Sù phï hî  víi thñ tôc; p ­ Nhu cÇu vµ m ong ® îi cña c¸c bªn quan t m ; © ­ Hå s¬ ® ¸nh g i¸; ­ C¸c thùc ti n  ® ¸nh g i  m í Ô ¸ i vµ c¸c kh¶ n¨ng l  chän. ùa KÕ t qu¶ rµ  so¸t lÞch  tr× nh ® ¸nh g i  cã  thÓ  dÉn ® Õn ¸  c¸c  hµnh ® éng kh¾ c phôc, phßng ngõa hay c¶ i ti n  l Õ Þch  tr× nh  ® ¸nh g i¸.          18
 19. iv. lËp kÕ ho¹ch vµ chuÈn bÞ ®¸nh gi¸ 4.1 Môc tiªu, ph¹m vi vµ chuÈn mùc ®¸nh gi¸ L∙  ® ¹ nh o cña t  chøc chøng nhËn cã tr¸ch  nhi  x¸c ® Þnh  æ Öm m ôc ªu ,  ph¹  vi vµ chuÈn m ùc ¸nh gi  BÊt kú thay ® æ i  ti m  ® ¸.   nµo ® Õn c¸c  néi dung nµy ® Òu ph¶i cã ®î  sù  ® ång ý cña  c l∙nh  ® ¹ æ  chøc chøng nhËn vµ ngêi chÞu tr¸ch  nhi o t Öm qu¶n  l  l ý Þch  tr× nh ® ¸nh g i  (kh i thÝch hî  ) sau kh i tham  kh¶o  ¸ p ý ki n cña trëng ® oµn ¸nh gi Õ  ® ¸. Môc tiªu Ngoµi   môc   tiªu   tæng   quan   cña   lÞch   tr×nh   ®¸nh   gi¸,   mét  cuéc ®¸nh gi¸ tríc khi ®îc tiÕn hµnh ph¶i ®îc x¸c ®Þnh râ  vÒ môc tiªu, ph¹m  vi vµ chuÈn mùc ®¸nh gi¸. Th«ng thêng, môc tiªu cho mét cuéc ®¸nh gi¸ cã thÓ lµ: ­ X¸c ®Þnh møc ®é phï hîp cña hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­ îng hay cña mét phÇn hÖ thèng so víi chuÈn mùc ®¸nh  gi¸; ­ X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng cña HTQLCL nh»m ®¶m b¶o sù tu©n  thñ víi c¸c yªu cÇu chÕ ®Þnh vµ theo hîp ®ång; ­ X¸c  ®Þnh hiÖu lùc cña HTQLCL trong viÖc ®¸p øng c¸c  môc tiªu quy ®Þnh; ­ NhËn   biÕt   c¸c   khu   vùc   cã   tiÒm   n¨ng   c¶i   tiÕn   n»m  trong HTQLCL. Ph¹m vi Ph¹m vi ®¸nh gi¸ ®Ò cËp ®Õn møc ®é vµ c¸c danh giíi cña  cuéc ®¸nh gi¸ x¸c ®Þnh theo c¸c yÕu tè nh vÞ trÝ ®Þa lý,  ®¬n vÞ trong tæ chøc, c¸c ho¹t ®éng vµ qu¸ tr×nh sÏ ®îc  ®¸nh gi¸, vµ khi cã thÓ bao gåm c¶ kho¶ng thêi gian ph©n  bæ. ChuÈn mùc ®¸nh gi¸     19
 20. ChuÈn m ùc ¸nh g i  cã thÓ  bao gåm c¸c chÝnh s¸ch ¸p dông,   ® ¸ c¸c  thñ  tôc,  ti  chuÈn, yªu  cÇu chÕ  ® Þnh, c¸c  yªu  cÇu  ªu ® Æ c ï cña H TQ LCL, c¸c  yªu  cÇu theo  hî  ® ång, c¸c  quy   th p ® Þnh Æ c ï cña ngµnh hay l nh vùc...  ®  th Ü Ngêi ®î  chØ  ® Þnh vµ cã tr¸ch  nhi  qu¶n l  ch¬ ng tr× nh  c Öm ý ® ¸nh g i  ph¶i x¸c ® Þnh ®î  kh¶ n¨ng thùc hi n cuéc ® ¸nh  ¸ c Ö gi  NÕ u xÐ t thÊy cha ® ñ i u ki n ® Î æ  chøc cuéc ® ¸nh  ¸.  ® Ò Ö  t gi  cÇn cã ph¬ ng ¸n  chuyÓ n ® æ i ¸,  sang thê i ® iÓm phï hî .  p C¸c yÕ u tè  cÇn  c© n nh¾ c Ó  ®  quyÕ t ® Þnh t  chøc cuéc ® ¸nh  æ gi  bao gåm : ¸ ­ Th«ng tin ®Çy ®ñ vµ thÝch hîp cho viÖc lËp kÕ ho¹ch  ®¸nh gi¸; ­ Sù hîp t¸c t¬ng xøng cña bªn ®îc ®¸nh gi¸; ­ S½n cã thêi gian vµ c¸c nguån lùc t¬ng xøng ®Ó ®¸p  øng ch¬ng tr×nh ®¸nh gi¸ ®∙ ®îc ®Æt ra. 4.2 Yªu cÇu ®èi víi ®oµn ®¸nh gi¸ vµ chuyªn gia ®¸nh  gi¸ §oµn ®¸nh gi¸ §oµn ® ¸nh g i  ®î  thµnh l  theo quyÕ t ® Þnh cña l∙nh  ® ¹ ¸ c Ëp o  t  chøc nÕ u ® ã µ  ® ¸nh g i  néi bé, hoÆ c æ  l ¸  theo quyÕ t ® Þnh  cña t  chøc chøng nhËn sau  khi tham  kh¶o ý ki n  cña t   æ Õ æ chøc ®î  ® ¸nh gi  nÕ u ® ã µ  cuéc ® ¸nh gi  cña bªn thø ba.  c ¸  l ¸ BÊt kÓ c«ng vi c ® ¸nh gi  ®î  ti n  hµnh do m ét oµn hay  Ö ¸ c Õ  ® m ét  c¸   nh© n,  Trëng   ® oµn  ® ¸nh  gi   ph¶i  chÞu   m äi  tr¸ch   ¸ nhi Öm vÒ cuéc ® ¸nh g i¸. §oµn   §¸nh  g i   bao  gåm  Trëng ® oµn  ® ¸nh  g i   vµ   tuú  theo  ¸ ¸ t nh h× nh cã  thÓ  cã  c¸c  thµnh vi  tham  g i  trong  ® oµn × ªn a   víi  t  c¸ch  Chuyªn  gi  ® ¸nh gi  trëng / Chuyªn  g i  ® ¸nh  a ¸ a gi  trëng tËp  sù / Chuyªn g i  ® ¸nh g i  / Chuyªn gi  ® ¸nh  ¸ a ¸ a gi  tËp sù / Chuyªn g i  kü thuËt / hoÆ c uan s¸t vi .  ¸ a  Q ªn    20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản