intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 1

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

740
lượt xem
108
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 1

 1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com K HO CH TRUY N THÔNG GIÁO D C S C KHO C A NGÀNH H C M M NON Tháng 1: 1. Nh ng i u c n tránh trong ăn u ng b o v s c kho . 2. Giá tr dinh dư ng c a rau và trái cây. Hư ng d n cách làm m t s nư c trái cây. 3. Gi i thi u các món ăn có s d ng rau cho tr . 4. Hư ng d n cách ch bi n các món ăn có s d ng rau phù h p v i tr dư i 1 tu i và trên 1 tu i. 5. Phòng b nh tiêu ch y – Chăm sóc tr tiêu ch y. 6. Tuyên truy n chích ng a b nh s i. 7. Tuyên truy n hi u qu phòng ch ng béo phì.Gi i thi u các ho t ng vui chơi tích c c cho tr b ng hình nh. 8. Tuyên truy n x p lo i tay ngh cho giáo viên. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Nh ng i u c n tránh trong ăn u ng b o v s c kh e. - Ăn th c ăn không m b o v sinh, ôi thiu , không rõ ngu n g c d gây ng c th c ph m. - Ăn nhi u bánh k o, u ng th c u ng có ga….không mb ov thành ph n dinh dư ng cho cơ th l i d gây béo phì. - Ăn u ng không ch t, không thành ph n dinh dư ng trong các b a ăn, ch ăn m t lo i th c ăn ưa thích s gây m t cân b ng dinh dư ng. - Không ăn rau qu , ây là ngu n cung c p vitamin c n thi t cho cơ th . - Ăn không b a , không theo gi gi c. Giá tr dinh dư ng c a rau và trái cây. Hư ng d n cách làm m t s lo i nư c trái cây. ã g i là m t ch ăn u ng khoa h c, và an toàn thì không th thi u rau xanh và các lo i hoa qu . 1. Giá tr dinh dư ng c a rau và trái cây Ăn nhi u rau, qu giúp cơ th tránh ư c các b nh v tim, t qu , n nh huy t áp và ngăn ng a m t s b nh ung thư, h n ch hi u qu các b nh liên quan n ư ng ru t c bi t là viêm ru t th a, b o v m t kh i b 2 lo i b nh thoái hóa r t ph bi n, ó là c nhân m t và ch m en trong m t… Không ít ngư i không có thói quen ăn nhi u rau và hoa qu , ho c n u có thì th c ơn cũng r t nghèo nàn. Ngoài ra, nh ng nh m l n gi a rau và c qu như cho r ng khoai tây cũng là m t lo i rau... (th c t khoai tây ch cung c p tinh b t gi ng các lo i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ngũ c c khác ch không ph i là m t lo i rau) ho c a s m i ngư i ch nghĩ rau xanh, hoa qu ch có tác d ng nhu n tràng, tránh táo bón và làm p da... Các k t qu nghiên c u m i nh t ư c th c hi n r t công phu c a các nhà khoa h c thu c Vi n nghiên c u s c kh e c a i h c Harvard ã ưa ra nh ng m i liên h ch t ch v tác d ng c a rau, qu v i kh năng ngăn ch n nguy cơ m c các b nh ung thư và tim m ch. Tuy nhiên, ăn nhi u thôi chưa mà còn c n ph i a d ng hóa th c ơn n a. Cũng theo k t lu n rút ra t các cu c nghiên c u này, m i ngày cơ th c n t 150-250g rau qu . V i nh ng ai m i ngày c n ít nh t 2000 calo duy trì cân n ng và s c kh e c n b sung 200-300g rau qu . Rau qu v i b nh tim m ch Rau qu có tác d ng ch ng l i các b nh tim m ch và t qu . ây là m t k t lu n rõ ràng và ã ư c công nh n trên toàn th gi i. Nh ng ngư i ăn r t nhi u rau, qu thì nguy cơ m c các b nh tim m ch cũng như kh năng phát tri n c a các lo i b nh này th p hơn nhi u so v i nh ng ngư i ăn ít hơn. Nh ng ngư i ăn kho ng 200-300g rau, qu /ngày gi m hơn 30% nguy cơ m c b nh tim và t qu so v i nh ng ngư i ch ăn m c t i thi u (ít hơn 50g/ngày). M c dù rau qu có tác d ng chung ch ng các b nh tim m ch, nhưng v n có m t s lo i rau qu có tác d ng nhi u hơn và có kh năng phòng tránh nhi u lo i b nh khác, c bi t là: các lo i rau màu xanh m, nhi u lá như rau di p, rau bina (c i bó xôi); các lo i rau thu c h c i như bông c i xanh (súp lơ), b p c i, các lo i c i xoăn và các lo i qu h cam chanh như cam, chanh, bư i. B n c n a d ng hóa các lo i rau và hoa qu . Ch n nhi u lo i rau g m các lo i rau nhi u lá, rau xanh, rau lá s m, các lo i rau và hoa qu có màu vàng, , cà chua, cà chua óng h p và các lo i qu thu c h cam chanh. Khác v i các lo i th c ph m khác khi ăn quá nhi u thư ng phát sinh tác d ng ph , ăn nhi u rau xanh không bao gi th a. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tuy nhiên, i u ó không có nghĩa là nên ăn quá nhi u m t lúc ho c tăng lư ng rau, qu lên m t cách t ng t và ch ch n lo i rau nào nhi u dinh dư ng nh t hay h p kh u v nh t mà thôi. Ngư c l i, b n ph i tăng m t cách t t , m i ngày tăng ít m t và c g ng a d ng càng nhi u lo i rau qu càng t t. Trong 2 nghiên c u do i h c Harvard th c hi n u cho k t qu : b ng cách tăng lư ng rau hoa qu t t như v y nguy cơ m c các b nh tim m ch gi m thêm 4%. Rau qu v i huy t áp Huy t áp cao là y u t cơ b n và ch y u gây ra các b nh v tim và t qu . Do v y, vi c ki m soát huy t áp óng vai trò r t quan tr ng và ch ăn u ng là m t công c h u hi u h huy t áp. K t qu nghiên c u cho th y, nh ng ngư i b huy t áp cao sau m t th i gian tuân th ch ăn y rau xanh và hoa qu , huy t áp ã tr l i m c bình thư ng mà không c n ph i dùng b t c lo i thu c b sung nào khác. Ăn nhi u rau qu làm gi m cholesterol Trong m t nghiên c u v tim, ph i và máu c a Vi n nghiên c u tim m ch qu c gia M trên 4466 trư ng h p c nam l n n , nh ng ngư i ăn nhi u hơn 100g rau, qu /ngày có kh năng gi m áng k cholesterol LDL (là nh ng cholesterol có h i cho cơ th ). M c dù các nhà khoa h c v n chưa ưa ra k t lu n cu i cùng v vi c rau qu làm gi m cholesterol như th nào nhưng có m t i u ch c ch n r ng ăn nhi u rau qu cũng gi ng như ăn ít th t và bơ s a, nghĩa là các ch t béo bão hòa có kh năng làm tăng cholesterol trong máu s ư c gi m b t. Ngoài ra thành ph n ch t xơ trong rau qu cũng góp ph n ngăn ch n quá trình h p th cholesterol t th c ăn vào cơ th . Rau qu và b nh ung thư Hàng lo t các nghiên c u m i nh t ã tìm ra m t m i liên h ch t ch gi a vi c ăn nhi u rau qu và kh năng ngăn ch n ung thư. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Vi n nghiên c u các b nh ung thư Qu c t n m trong chương trình ho t ng c a T ch c y t th gi i WHO g n ây ã hoàn thành m t b n t ng k t v rau qu và b nh ung thư. B n t ng k t ã ưa ra k t lu n: “Ch ăn nhi u rau qu có th gi m b t nguy cơ m c ung thư th c qu n, ph i, b ng, răng mi ng, h ng, tr c tràng, thanh qu n, th n và bàng quang. Ngoài ra ăn nhi u rau còn làm gi m nguy cơ m c ung thư ru t k t, tr c tràng, ung thư vòm mi ng, h ng, b ng, thanh qu n, ph i, bu ng tr ng và th n”. i u quan tr ng là b n ph i ăn rau qu u n và nhi u lo i khác nhau. T c là ph i ăn thư ng xuyên, m i ngày ăn lư ng rau và qu theo quy nh thì kh năng phòng tránh ung thư s cao hơn. c bi t, m i lo i rau qu khác nhau l i có tác d ng phòng ch ng và ngăn ng a m t lo i b nh ung thư khác nhau. Ví d , cà chua có tác d ng ch ng ung thư ti n li t tuy n c bi t v i các d ng ung thư tuy n ti n li t c p tính. M t trong nh ng y u t t o nên i u c bi t này cà chua ó là nh s c t - lycopen có kh năng tham gia tích c c vào quá trình ch ng ung thư ti n li t tuy n. Rau qu v i các b nh v d dày và ru t M t trong nh ng ch t quan tr ng nh t trong rau qu là lo i ch t xơ khó tiêu hóa. Khi các ch t xơ này i qua h tiêu hóa, chúng hút nư c và ph ng lên như các mi ng x p. Nh ng mi ng x p này có th “h nhi t” nh ng o n ru t d b kích thích và sau ó b ng cách kích thích nhu ng ru t chúng góp ph n gi m b t (th m chí lo i b ) ch ng táo bón. Các ho t ng làm m m c a các lo i ch t xơ khó tiêu hóa trong rau qu có th làm gi m áp l c bên trong ru t, giúp ngăn ng a b nh viêm túi th a (là s phát tri n các b ng nh d b kích thích trong ru t) và ngăn ch n quá trình viêm nhi m gây au n do các b ng này gây ra. Rau qu và th l c C g ng ăn nhi u rau và hoa qu hơn m c như hi n nay. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com N u cơ th b n c n 2000calo/ngày duy trì cân n ng và s c kh e thì b n ph i n p vào cơ th ít nh t 200-300g rau m t ngày. Ăn nhi u rau và hoa qu giúp duy trì th l c t t. Ai cũng bi t cà r t, u giàu vitamin A giúp tăng cư ng th l c. Nh ng lo i rau và hoa qu khác còn có tác d ng ngăn ng a 2 lo i b nh liên quan n thoái hóa m t là c nhân m t và ch m en trong m t v n nh hư ng n hàng tri u àn ông và ph n trên 65 tu i. c nhân m t là ch ng xu t hi n d n d n nh ng ám mây quanh th y tinh th . Ch m en trong m t là hi n tư ng tâm võng m c b phá h y d n và tri u ch ng u tiên là xu t hi n m t ch m m m t i tâm c a m i v t khi b n nhìn. Khi quá trình thoái hóa này phát tri n, t m nhìn s b thu h p. Nh ng lo i g c t do do ánh n ng m t tr i, khói thu c lá, ô nhi m không khí, nhi m trùng và h trao i ch t t o ra là nguyên nhân ch y u gây ra hi n tư ng này. Các lo i rau lá xanh m có ch a hai lo i s c t là lutein và zeaxanthin, có th làm tiêu tan các g c t do trư c khi chúng nh hư ng n các mô nh y c m trong m t. Nói tóm l i, ăn nhi u rau, hoa qu và tinh b t có kh năng làm gi m nguy cơ phát tri n b nh c nhân m t và ch m en trong m t, nh t là v i ngư i cao tu i. Hay giao ti p nên ăn gì? R t nhi u ngư i công vi c g n li n v i các bu i giao t , ti c tùng liên miên. Trí óc căng th ng, s t p trung cao d n n máu lên não không . ng th i v i “xúc tác” là m t s ch t gây h i như c n và nicotin… khi n cho ch c năng gan d n d n b suy gi m, cơ th m i m t. gi i quy t tình tr ng này, khi ăn ti c, b n nên ch n m t s lo i th c ph m có l i cho gan như: cá s t chua ng t, u giá chua ng t, ngó sen ng t, c ni ng chua ng t… u giá, ngó sen, c ni ng cũng là nh ng lo i th c ph m bao hàm lư ng cenluloz tương i cao, có th trung hòa các axit trong th t. Nh ng lo i th c ph m có lư ng m phong phú như tr ng mu i, u, canh gà h m… có th hóa gi i s kích thích c a c n v i d dày, có ích cho vi c hóa gi i các ch t gây h i cho cơ th . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Sau b a ti c, tr v nhà có th u ng m t c c s a ch a ít bơ ho c m t bát cháo ngô nh . Lưu ý không nên ăn cà r t và mì l nh. 2. Hư ng d n làm nư c trái cây Nư c cà chua: Nguyên li u: ½ trái ca chua Cách làm: l y trái cà chua chín tr ng vào nư c sôi trong hai phút v m m. d bóc v ta nên c t hình ch th p dư i ít trái cà chua trư c khi tr ng nư c sôi Sau khi tr ng và l t v , băm nhuy n rooif cho vào túi lư i s ch v t l y nư c. Có th dùng máy xay sinh t xay nhuy n sau ó cho thêmvào m t ít nư c cho lõang hơn. Lưu ý ph i b h t ph n h t cà chua. Nư c cà r t Nguyên li u: 1 c cà r t Cách làm: R a s ch và c t mi ng nh , cho vào n i và n u v i 30-50 ml nư c, n u l a nh trong 10 phút , r i l c l y nư c vào chén Nư c rau c i ng t Nguyên li u: 6 mi ng lá c i ng t, r a th t s ch. Cách làm: Cho vào n i kh ang 50ml nư c sôi, lá c i x t nhuy n cho vào n i nư c nư c sôi n u 1 phút r i t t b p, i ngu i l c l y nư c cho vào tô. Nư c dưa leo Nguyên li u: ½ trái dưa leo Cách làm: sau khi r a s ch , b v . Ta dùng bàn chà bào nh dưa leo r i dùng v i thưa v t nư c, n u dùng máy ép sinh t thì càng t t. Nư c bom Nguyên li u: ½ trái bom Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 8. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cách làm: bom r a s ch c t ôi, l y ½ trái g t b v , b h t, dùng báo bào thành s i, r i dùng v i thưa v t l y nư c c t . Nư c cam Nguyên li u: ½ trái cam Cách làm: r a s ch cam, x ôi l y ½, dùng v t cam v t l y nư c , có th dùng nguyên ch t ho c pha loãng v i m t ít nư c chín ngu i. Nư c trái dâu Nguyên li u: ¾ trái dâu, 1 mu ng nư c chín Cách làm: dau r a s ch, băm nh cho vào chén, dùngmu ng tán nhuy n, sau ó l c qua rây, dùng mu ng ép cho ra h t nư c c t, thêm m t ít nư c chín tr n u. Nư c ào Nguyên li u: ½ trái ào, 1 mu ng nư c chín Cách làm: ch n qu ào chín, g t b v , x t nhuy n, cho vào m t ít nư c, tr n u Nư c táo Nguyên li u: 10-20 trái táo. Cách làm: n u s d ng táo khô ph i ngâm 1 gi trong nư c . Táo tươi ch c n r a s ch, táo ã ngâm nư c ho c táo tươi v t ra cho vào chén r i b vào x ng h p kh ang 10-15 phút , l y nư c táo trong chén vào ly cho bé dùng Phòng b nh tiêu ch y – Chăm sóc tr b tiêu ch y. 1. Phòng b nh tiêu ch y. - Nuôi con b ng s a m . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 9. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Cho tr ăn b sung úng và h p lý, m b o v sinh khi ch bi n, b o qu n, dùng ngu n nư c s ch, th c ph m s ch và tươi không b nhi m khu n ho c hóa ch t b o v th c v t. - R a tay b ng xà phòng: Sau khi i ngoài, thay tã lót cho tr , trư c khi ch bi n th c ăn, cho tr ăn, chăm sóc tr . - S d ng h xí h p v sinh, x lý an toàn phân tr nh b tiêu ch y. - Tiêm phòng s i: Tr m c b nh s i ho c sau khi kh i do m c tiêu ch y, l n ng d n t i t vong. Tiêm vacxin s i có th phòng ng a ư c 25% t vong liên quan t i tiêu ch y tr dư i 5 tu i. 2. Chăm sóc tr b tiêu ch y.: Chăm sóc tr b tiêu ch y c n tuântheo 3 nguyên t c sau. - V n ti p t c cho bú và ăn y tránh m t s c. Tr m c b nh thư ng bi ng ăn, vì th nên làm nh ng món tr thích. Không nên kiêng ch t béo vì d u, m r t c n thi t khi tr b tiêu ch y. Nên cho ăn nhi u b a (tăng 2 l n so v i bình thư ng). - Cho tr u ng nư c nhi u hơn bình thư ng, có th dùng thêm nư c cam v t tươi và nư c d a tươi. U ng Oresol bù l i lư ng d ch và ch t i n gi i trong cơ th (vi c pha, u ng lo i thu c này ph i theo úng hư ng d n, n u không s gây nhi u bi n ch ng n ng như phù, tiêu ch y nhi u hơn, r i lo n i n gi i). - Khi th y tr có nh ng d u hi u như b ăn u ng, b nh ngày càng n ng, khát nư c, phân có máu..., c n ưa n cơ s y t ngay Tuyên truy n phòng ng a b nh s i S i là m t b nh lây lan do siêu vi, thư ng g p tr em v i c i m lâm sàng là viêm long k t m c m t, niêm m c ư ng hô h p và tiêu hóa, sau ó phát ban c hi u ngoài da, nên nhân dân thư ng g i là ban . S i thư ng l i nhi u bi n ch ng n ng. Tác nhân gây b nh là siêu vi, thu c nhóm RNA Paramyxovirus, genus Morbillivirus; siêu vi s i có trong nh t c h ng, trong máu, trong nư c ti u Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 10. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com b nh nhi cu i giai o n b nh và m t th i gian sau khi phát ban, có th s ng ít nh t 34 gi trong không khí. B nh lây b ng ư ng hô h p, do ch t nh t c h ng có ch a virus s i văng ra ngoài không khí khi b nh nhân nói chuy n, h t hơi, s mũi. S i có th x y ra kh p m i nơi, su t c năm, b nh r t lây lan, d phát tri n thành d ch, chu lỳ 2-4 năm m t l n trong nh ng thành ph l n; tính chu kỳ là do s lư ng ngư i chưa có mi n d ch trong c ng ng t n t l cao thích h p (kho ng 40-50%): n u lúc ó xu t hi n vài ca b nh s i là d ch có th x y ra. Tu i d m c b nh là t 6 tháng n 10 tu i, tr dư i 6 tháng có kháng th c a m truy n qua nhau khi còn là thai nhi, sau ó kháng th gi m d n. Kho ng 90% các tr em trên 10 tu i ã có kháng th chuyên bi t v i b nh s i; h u h t ngư i l n ít b b nh vì ã có mi n d ch. B nh s i có nh ng c trưng: d ch n oán, không có ch a siêu vi thú v t, không có trung gian truy n b nh, ch có m t tuýp huy t thanh và thu c ch ng có hi u qu ; do ó, có th thanh toán hoàn toàn. các nư c phát tri n, hi n nay có nh ng vùng không còn b nh s i n a và s tr em ư c mi n d ch lên n trên 90%. Khi nhi m siêu vi s i, b nh ư c bi u hi n qua 4 giai o n: - Giai o n b nh: t 10-12 ngày, tr không có tri u ch ng gì, n ngày th 9-10, tr có th b s t nh . - Giai o n kh i phát: lây lan nh t, kéo dài 4-5 ngày, các bi u hi n chính là: S t, kèm theo nh c u, m t m i, au cơ, kh p. - Viêm long: là tri u ch ng luôn luôn xu t hi n trong b nh s i. Viêm m t gây ch y nư c m t, nhi u ghèn, k t m c m t , b nh nhi s ánh sáng. Giác m c và mi m t có th sưng phù. Viêm mũi gây h c hơ, s mũi, khàn gi ng, ho có àm, ôi khi kèm viêm thanh qu n co rít. Viêm ư ng tiêu hóa gây tiêu ch y. Trong h ng-mi ng có nh ng ch m tr ng nh 1mm, n i trên niêm m c má màu sung huy t, ngang v i răng hàm th nh t, g i là d u Koplik, d u hi u này xu t hi n và bi n m t trong vòng 12-18 gi . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 11. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Giai o n phát ban: ban xu t hi n u tiên sau tai, lan d n ra hai bên má, c , ng c, b ng và hai cánh tay. Trong 24 gi k ti p, ban lan ra sau lưng, hông và chi dư i, 2-3 ngày thì lan toàn thân. Ban màu h ng nh t, n vào bi n m t, có khuynh hư ng k t dính l i, nhưng xem k có nh ng kho ng da lành không b t n thương n m gi a nh ng vùng phát ban. C n lưu ý: trong các th nh thì ban thưa th t, không lan n chân ch không ph i do u ng thu c ông y như Tiêu ban l , và th n ng thì ban dày c, g n như toàn b da b chr kín, ngay c bàn tay và chân, c n ư c chăm sóc dinh dư ng chu áo, ch không ph i ra ban nhi u là t t. Khi b t u phát ban, nhi t tăng t ng t, nhưng khi ban ã m c n chân thì nhi t gi m. tr nh , nh t là tr suy dinh dư ng thư ng kèm theo ói, tiêu ch y ho c viêm tai gi a, viêm ph qu n. - Giai o n ph c h i: thư ng thì s i “bay” theo trình t xu t hi n, l i nh ng v t thâm trên m t, da. B n thân b nh s i lành tính, n u không ư c chăm sóc k ho c ngư c l i kiêng khem quá áng, s có nhi u bi n ch ng nguy hi m. Viêm ph i là m t trong nh ng bi n ch ng thư ng g p nh t, có th do chính siêu vi s i hay do b i nhi m vi trùng khác như ph c u, liên c u, t c u… B nh nhi v n còn s t sau khi phát ban, ho kéo dài, trong th n ng có th suy hô h p. S i còn có nguy cơ làm tr m tr ng m t b nh lao ti m tàng. Viêm tai gi a là bi n ch ng ng hàng th hai, b nh nhi s t cao, qu y khóc, ch y m vàng tai, n u i u tr ch m s gay ra th ng màng nhĩ. Viêm thanh qu n, có th xu t hi n s m trong giai o n viêm long hay phát ban; b nh nhi lên cơn khó th v êm, ho khan hay khàn gi ng, di n ti n thư ng lành tính; ho c xu t hi n tr trong th i kỳ h i ph c v i tình tr ng khó th thanh qu n do phù n hay có màng gi , ôi khi gây suy hô h p n ng. Viêm não tu là bi n ch ng hi m g p nhưng tr m tr ng; b nh nhi s t cao, nh c u, ói m a, c c ng r i lơ mơ, co gi t. T vong có th lên n 10%, n u s ng sót có nhi u di ch ng th n kinh tr m tr ng vĩnh vi n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 12. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cam t u mã, thư ng g p b nh nhi suy dinh dư ng và v sinh răng mi ng kém. Là tình tr ng nhi m trùng kém ho i t môi, niêm m c mi ng, má, l loét r t nhanh, ưa n m t t ch c mô môi, mi ng. Viêm ru t kéo dài d n n tiêu ch y liên t c và suy dinh dư ng. Ch ăn kiêng s quá cũng gây suy dinh dư ng và loét giác m c m t Tuyên truy n tiêm vacxin phòng ng a b nh s i. - S i là m t b nh ã ư c ưa vào chương trình qu c gia tiêm ch ng m r ng, t t c tr em 9 tháng tu i u ư c tiêm ng a, t l b nh ã gi m nhưng b nh chưa ph i là ã ư c thanh toán. Vì v y, sau khi “tiêm vacxin s i l n m t” t m t tháng tr lên, c n “tiêm nh c l i mũi hai” h mi n d ch làm vi c. m b o an toàn cho tr , kho ng cách gi a hai mũi tiêm vaccin s i là hơn m t tháng. Tr em trong di n tiêm, n u trong vòng 1 tháng tr l i có tiêm các lo i vaccin có ch a vaccin s i như MMRII, Trimovax, Priorix… s không ư c tiêm trong chi n d ch này. Sau khi tiêm s i trong t này, các ph huynh n u ưa con em i tiêm ng a d ch v , cũng ph i lưu ý tránh các lo i có ch a vaccin s i nêu trên, m b o kho ng cách an toàn. An toàn tiêm ch ng là v n quan tâm hàng u c a ngành y t . M i i tiêm u có bác sĩ ph trách; m b o 1 bơm tiêm – 1 kiêm vô trùng cho m t mũi tiêm, vaccin s i luôn luôn ư c b o qu n nhi t dư i 8 C; l vaccin ã khui quá 8 gi s h y, không hút s n vaccin vào bơm tiêm ch tr n tiêm; th c hi n úng k thu t tiêm dư i da 0,5ml cho m i mũi tiêm; s d ng h p an toàn cho m i bàn tiêm ng bơm tiêm ã dùng; không tr ói khi i tiêm vaccin; có s n nư c u ng và ư ng t i các i m tiêm. V n phòng ch ng s c: m c dù vaccin s i thu c lo i an toàn nh t, nhưng v n có th có ph n ng ph ; ngành y t ã chu n b r t k vi c phòng ch ng s c, các nhân viên y t tham gia tiêm ch ng u ư c t p hu n chuyên môn, x trí các trư ng h p tai bi n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 13. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2