intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 2

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

363
lượt xem
89
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 2

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kế họach truyền thông giáo dục sức khỏe của nghành mầm non - Phần 2

 1. K HO CH TRUY N THÔNG GIÁO D C S C KHO C A NGÀNH H C M M NON Tháng 2: 1. Gi i thi u m t s món ăn ngày T t và hư ng d n cách ch bi n cho tr gia ình. 2. Phòng ng c th c ph m ngày T t – Cách x lý. 3. Hư ng d n cách lưu tr và b o qu n m t s th c ph m thông thư ng. 4. Phòng b nh mùa n ng. 5. Trang ph c mùa n ng. 6. Sơ c u v t thương ph n m m. . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 2. Dinh dư ng cho bé vào ngày t t. Vào ngày t t m i ngư i u b n r n, các sinh ho t c a ngày t t thư ng làm o l n gi gi c ăn ngh c a các bé. Ph n l n th c ăn ngày t t ư c chu n b trư c vài ngày, và thư ng r t béo ho c r t ng t, ít ch t tươi, r t ít rau xanh. Các bé nh thư ng ư c cho ăn qua loa so v i ngày thư ng, d d n n s t cân. Ngư c l i, m t s bé l n, c bi t là các bé th a cân l i r t khoái kh u, ăn nhi u, “ăn m i lúc, m i nơi” nên r t d tăng cân. giúp các bé có dinh dư ng tương i cân b ng trong ngày t t, nh ng bi n pháp ơn gi n sau ây s r t h u ích: • D tr rau xanh cho bé: Mua nhi u lo i rau, nh t s ch, cho vào ngăn mát c a t l nh, dùng d n trong vài ba ngày ch không h p. Nh ng lo i c , qu , như bí , bí ao, cà chua, b u, cà r t, su hào … có th d tr lâu ngày mà không c n t l nh. M c dù bé có th ăn nh ng th c ăn ngày t t ngon lành, nhưng m i b a nên dành ra năm mư i phút n u thêm bát canh kh u ph n c a bé cân i hơn, giúp bé không b táo bón, l mi ng, m c m n nh t. Ăn trái cây cũng góp ph n làm kh u ph n ngày t t khô khan, ch t tươi. • Cho bé u ng nư c thư ng xuyên: Th c ăn nhi u m, nhi u béo, nhi u ư ng c a ngày t t và th i ti t nóng b c làm bé c n nhi u nư c hơn ngày thư ng. Hơn n a, qu n áo p v i m u mã ph c t p, nhi u t ng l p, ch t li u nhi u nylon làm bé ra m hôi nhi u, càng c n nhi u nư c. Bé thi u nư c d sinh viêm ư ng hô h p. • a s các bé l n, nh t là các bé th a cân, r t thích ăn các th c ăn, u ng ngày t t. Các th c này l i r t giàu năng lư ng. C n có s ki m soát: không bánh m t, nư c ng t nhi u trên bàn, trong t l nh, nh c nh các em ăn v a ph i tránh tình tr ng lên cân quá m c. • Khi i chơi xa, ph i ăn ngoài, c n chú ý v sinh an toàn th c ph m. Tránh nh ng hàng quán bán l ư ng, bán ngoài tr i, s d ng nư c không s ch, nhi u ru i nh n, b i b m, d tiêu ch y. Nư c á làm t nư c không m b o v sinh cũng là m t nguyên nhân gây r i l n tiêu hóa. Cháo ăn li n, mì ăn li n, nư c u ng óng chai, s a tươi ho c s a chua óng gói r t ti n d ng và áng tin c y v v sinh. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 3. • Duy trì gi gi c ng ngh càng g n v i ngày thư ng càng t t. Bé ng , úng gi c m i vui v , ngon mi ng. • Các lo i th c ăn có th gây hóc, s c như h t dưa, h t bí, các lo i trái cây có h t nh như dưa h u, mãng c u … c n xa t m tay các bé còn nh . Chúng ta hãy cùng bé ăn t t vui và kho ! Ng c th c ph m – nguyên nhân và cách phòng tránh Giáng Sinh và l t t cu i năm thư ng là d p ti c tùng ăn u ng h p m t b n bè, gia ình. C n c n th n v i ch ăn u ng, b o qu n th c ph m trong d p này tránh nguy cơ ng c th c ph m. 1. Nguyên nhân Ng c th c ph m thư ng do các lo i khu n sau gây nên: • Campylobacter: trong s a và th t tr ng • Salmonella: trong tr ng và th t tr ng (nh t là trong th t) • Clostridia: trong các bào t th c ăn (nh t là trong th t) • Listeria: trong th t, các lo i th c ph m ch bi n t bơ s a, cá và các lo i th y s n có v như sò, c, tôm, cua… Các lo i vi khu n gây ng c theo th c ph m xâm nh p vào cơ th b ng 2 cách sau: • Th c ph m ch a tác nhân ng c: Th c ph m chưa ư c n u chín kĩ càng. Các lo i khu n có trong th c ph m chưa ư c di t tr hoàn toàn. Trư ng h p này thư ng g p trong các món nư ng, tái, g i… • Quá trình ưa th c ph m vào cơ th : Trư c khi ăn chưa r a s ch tay r i dùng tay ng vào th c ăn là m t ví d … 2. Phòng tránh Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 4. • Luôn luôn r a s ch tay th t kĩ trư c khi ch bi n th c ăn, sau khi i v sinh và sau khi vu t ve, ch m vào thú v t. • Gi các v t d ng trong b p s ch s . • Nh t v t nuôi cách xa khu v c lưu tr ch bi n th c ph m. • Rã ông th c ph m trư c khi ch bi n, n u nư ng. • N u chín kĩ th c ăn trư c khi ăn. Th t ph i chuy n sang màu nâu hoàn toàn, tuy t i không ăn th t còn màu h ng. • Các th c ph m dành ph i hâm nóng trư c khi ăn. • C t gi th t và cá chưa ch bi n trong bao kín và gi trong áy t l nh. • Gi các lo i th c ph m d ôi thiu dư i 50C (410F). • R a rau qu dư i vòi nư c ch y trư c khi ăn. • Tuy t i không s d ng th c ph m quá date, có mùi ôi thiu, n i n m m c. 3. M t s bi n pháp x trí thông thư ng trong ng c th c ph m Khi có trư ng h p nhi m c, ng c do th c ăn ho c nghi ng bi ng c thì nh t thi t ph i ình ch vi c s d ng th c ăn ó và gi toàn b th c ăn th a, ch t nôn, phân, nư c ti u… g i i xét nghi m, báo ngay cho cơ quan y t g n nh t n i u tra xác minh và k p th i t ch c c p c u ngư i b ng c. X trí c p c u trư c tiên là ph i làm cho ngư i b ng c nôn ra cho h t ch t ã ăn vào, ngăn c n s h p thu c a ru t i v i ch t c, phá hu c tính ng th i b o v niêm m c d dày. Lo i tr các ch t c ra kh i cơ th : · Gây nôn: th c hi n ngay b ng cách cho ngón tay vào h ng kích thích nôn. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 5. · R a d dày: r a d ày càng s m càng t t, ch m nh t là trư c 6 gi . Có th dùng nư c m, nư c mu i sinh lý r a. · T y ru t: n u th i gian ng c lâu trên 6 gi thì có th dùng thu c t y magie sulphat, natri sulphat. · Gây bài ni u b ng cách truy n d ch. Gi i c: · Dùng phương pháp h p th ch t c b ng than ho t. · Trung hòa ch t c · Gi i c c hi u theo nguyên nhân gây ng c. Nói chung khi có tri u ch ng ng c th c ph m c n n cơ s y t g n nh t x trí k p th i nh ng bi n pháp thông thư ng. Cách b o qu n th c ph m 1. Rau c qu : - N m: Lưu gi trong 3-5 ngày, không t trong túi nh a vì có th b chua và khô. - t chuông à L t: Có th gi ư c m t th i gian ng n trong t l nh nhưng s m t hàm lư ng ư ng trong vài ngày. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 6. - B p ngô: R t d b m t hàm lư ng ư ng và h t s b c ng. Nên s d ng càng s m càng t t. - Súp lơ, su hào, c i xanh, xà lách: Có th tr ư c t vài ngày n m t tu n nhưng t t hơn là dùng ngay có ư c hàm lư ng Vitamin t t nh t. - Xoài: Có th gi ư c vài ngày nhưng s m t ngon n u lưu tr quá lâu. - V i các lo i qu : M t s lo i như mít, cam, u , bư i, h ng xiêm có th tr t 3-5 ngày. - Các lo i qu v c ng: măng c t, s u riêng... có th gi ư c trên m t tu n. 2. Th c ph m tươi s ng: - Th t: Nhi t thích h p nh t t 4-7 C. Th i gian t i a khi tr các lo i th t: bò, c u, dê t 7 n 10 ngày, l n, gà, v t kho ng 7 ngày, chim cút, chim b câu, th t 5 n 7 ngày. - Cá: Nhi t thích h p t 3-5 C, có th lưu gi trong 36 gi . Trư c khi lưu tr , các bà n i tr c n lưu ý: b u, mang và các ph n thu c ru t, óng gói c n th n, không chung v i các th c ph m chín tránh tình tr ng nhi m khu n. 3. Th c ph m ông l nh: Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 7. Khi mua th c ph m ông l nh b n c n lưu ý ch n nh ng s n ph m có hư ng d n s d ng. i v i các lo i th c ph m ã qua sơ ch ho c ch bi n ng trong các lo i bao bì nh a (PE ho c PA) có 2 lo i lưu tr : - Th c ph m tr mát: thit ngu i, giò ch ,... tr ông t 0-5 C. - Th c ph m ông l nh: ch giò, thu h i s n,... tr ng t -25 n- 18 c Th c ph m ã c p ông khi rã ông ph i ch bi n ngay và không nên tái ông tr l i. i v i th c ăn còn l i, không nên bên ngoài quá lâu n u mu n tr ông trong t l nh (cho phép trong m t vài gi ). Nên che y và óng gói c n th n và ch nên dùng l i th c ăn b a trư c thêm m t l n, nên un k th c ăn trư c khi ăn tiêu di t vi khu n ã thâm nh p và t n l i trong th c ăn. Phòng b nh mùa n ng Nư c ta n m trong vùng nhi t i nên khí h u nóng và m, nh t là khu v c Nam b , th i ti t nóng nh t thư ng rơi vào kho ng tháng 3-4. Vào mùa này n u không chú ý gi gìn s c kho thì r t d m c b nh, nh t là tr em. Th i ti t nóng nhi t môi trư ng tăng cao khi n cơ th ti t ra m hôi nhi u gi i nhi t, do ó d b m t nư c kèm theo m t i n gi i. Tình tr ng này càng d x y ra khi lao ng ngoài tr i n ng, tr em chơi ùa Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 8. ngoài n ng d n n b s c n ng r t nguy hi m có th d n n tru m ch n u không x trí k p th i b ng cách bù nư c và i n gi i. M c khác mùa nóng d x y ra ng c th c ph m do nhi t môi trư ng cao r t thu n l i cho vi khu n phát tri n trong th c ăn không ư c b o qu n k sinh ra nhi u c ch t làm cho ngư i ta ăn ph i b ng c. Ngoài ra mùa nóng cũng là mùa cho các d ch b nh phát sinh như viêm não, thu u, quai b , thương hàn, nhi m trùng tiêu hoá, viêm màng não não mô c u, b nh tay chân mi ng (là b nh do Enterovirus gây ra làm cho tay, chân, mi ng… n i lên nh ng bóng nư c kèm theo s t, thư ng x y ra tr em và có th gây bi n ch ng viêm não)… 1. b o v s c kho trong mùa n ng nóng, chúng ta có th áp d ng các bi n pháp sau: - V sinh môi trư ng như: phát quang b i r m, không nư c tù ng, nhà c a thông thoáng, sáng s a. - Không tr em chơi ùa ngoài n ng tránh b s c n ng. Ngư i l n cũng không nên lao ng ngoài tr i vào gi a trưa n ng g t, n u ph i b t bu c làm vi c thì nên i nón r ng vành, m c áo, qu n dài tay, dài chân b ng v i coton d hút m hôi, u ng bù nư c và mu i khoáng như nư c d a, nư c oresol (gói “nư c bi n khô”, 1gói pha vào 1 lít nư c u ng bù nư c và mu i khoáng trong các trư ng h p b m t nư c và i n gi i ), nư c gi i nhi t n u b ng các lo i th o m c như r tranh, mã , rau má, mía lau, râu b p, a-ti sô… - Không cho tr t m sông, h , ao v a không h p v sinh v a nguy hi m. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 9. - Ăn u ng h p v sinh: ăn chín, u ng chín, th c ăn còn dư nên n u sôi l i và trong t l nh không quá 1- 2 ngày, không ăn quà v t, hàng rong. - Ch ng ng a các b nh như thu u, quai b , thương hàn, viêm não, viêm màng não não mô c u… - Ngoài ra nh ng nhà có i u ki n g n máy i u hoà không khí cũng nên chú ý g n qu t hút gió i lưu không khí, không nên chênh l ch nhi t gi a trong phòng và bên ngoài quá nhi u; t t nh t nhi t trong phòng kho ng 25 là v a. M t khác th nh tho ng cũng nên làm v sinh máy l nh vì giàn l nh c a máy l nh là nơi ch a nhi u vi khu n, n m m c gây viêm ư ng hô h p, d ng, hen suy n… - Không nên qu t máy qu t tr c ti p m t ch vào ngư i d gây m t thân nhi t mà nên cho qu t di ng. Tóm l i, mùa n ng nóng là mùa d có nhi u b nh t t phát sinh nh hư ng n s c kho c a chúng ta nh t là tr em, phòng b nh trong mùa nóng là v n c a m i ngư i, m i nhà b o v s c kho cho chính mình và cho c ng ng. Sơ c u v t thương Trong nh ng ngày nóng n c, chúng ta có khuynh hư ng sinh ho t ngoài tr i, i ngh mát, ra bãi bi n ho c cùng gia ình i picnic công Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 10. viên... Nhưng cũng t ó mà m t s tai n n, tai bi n d x y ra hơn. Vì th , b n c n n m bi t m t s nguyên t c và ki n th c sơ c p c u cơ b n. 1. Ph ng n ng Da chuy n sang màu có nghĩa là b ph ng nh do phơi n ng. Có th dùng m t lo i kem làm d u, nhưng t t hơn là ngưng ra ngoài n ng, nh t là t 12 gi n 15 gi . Khi c n i ra ngoài, nh i mũ, m c áo tay dài. N u có bóng nư c thì ó là ph ng 2. ng nên t mình ch c th ng mà h i ý ki n bác sĩ. Tr em có da mong manh hơn nên c n c bi t quan tâm; ph ng n ng l p i l p l i lúc nh tu i có th gây t n thương da tích t và làm tăng nguy cơ ung thư da sau này. 2. Ph n ng và d ng v i tia n ng M t s ngư i có th b “quang viêm” - n i s n (m ay) ho c chàm da do d ng v i tia n ng - c n phân bi t v i d ng m ph m, cây c và thu c ch a b nh. Da c bi t d b d ng ánh n ng khi ngư i ta ang s d ng m t s dư c ch t - kháng viêm, thu c an th n g c phenothiazin, m t s kháng sinh, thu c tr v y n n, thu c ch ng lo n nh p tim (amiodaron)… Có th thoa kem kháng histamin như diphenhydramin, Istamyl, Allerga cream (không dùng promethazin/Phenergan). Không t ý ngưng thu c ch a b nh (h i ý ki n bác sĩ). 3. Choáng nóng Các d u hi u c a choáng nóng (c m n ng) bao g m: nh c u, n l nh, r i bu n nôn, khó ch u… thư ng x y ra dư i n ng g t. i u ph i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 11. làm là: ng i ngh ho c n m trong bóng mát, ch thoáng; lau mình b ng khăn ư t, u ng nư c mát t ng ng m nhi u l n. N u n n nhân b t t nh, c n cho n m gác chân lên cao; n u không t nh l i thì cho n m nghiêng và g i c p c u. 4. V t thương N u tr y nh : r a b ng nư c l nh và dùng m t thu c sát trùng không gây au (như thu c tím loãng), che l i b ng băng cá nhân hay mi ng g c vô trùng. V i các v t thương bàn tay, c tay, cùi ch , u g i, ngón chân, mi m t hay môi, ph i cho bác sĩ xem xét kh năng t n thương m ch máu, dây th n kinh hay dây gân. N u máu ch y nhi u, dùng g c ho c khăn tay s ch è m nh lên. Không dùng c n r a v t thương. Xin ý ki n bác sĩ v vi c tiêm vaccine và huy t thanh kháng u n ván. 5. Chó c n Bác sĩ s xem xét kh năng t n thương m ch, th n kinh, gân; sát trùng v t thương và cho dùng thu c. Các v t chó c n u - m t và chi trên là c bi t nguy hi m. N u con chó chưa ư c tiêm phòng d i (ho c không rõ), tìm cách ưa nó t i thú y sĩ. N u không qu n lý ư c chó, ph i t i ngay Vi n Pasteur (hay cơ s tr c thu c) i u tr c hi u (v i vaccin và huy t thanh). D y cho tr không ư c v v p ho c ti n v phía các con chó (dù to hay nh ). 6. Ong chích Ong chích thì au nhưng thư ng không l i h u qu nghiêm tr ng. Dùng nhíp nh kim n c, r a b ng thu c sát trùng, dùng túi nư c á và Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 12. khăn s ch áp vào gi m au và sưng phù. Có ba trư ng h p ong chích có th tr thành nghiêm tr ng - v t chích h ng và mi ng, d ng v i n c, và b nhi u v t chích cùng lúc - ph i ưa ngay n bác sĩ. 7. R n c n B nh c nh r n c c n thay i nhi u: au d d i, phù, b m máu, khó ch u, bu n nôn, au b ng, h huy t áp, tim p nhanh… Ph i bình tĩnh, không ư c h t ho ng, ng i hay n m yên, tháo áo qu n ch t, giày, nh n hay vòng eo nh m tránh b th t khi sưng phù. R a v t thương b ng nư c, xà bông hay thu c sát trùng. Không gí thu c lá ang cháy vào v t thương, không hút b ng mi ng… Gi tay, chân b t ng b ng n p. Chuy n n n nhân t i ngay cơ s y t g n nh t ho c g i c p c u. (theo Internet) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2