intTypePromotion=1

Khảo sát sự phù hợp chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo dược sĩ đại học của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh với các bên liên quan ngoài

Chia sẻ: ViRyucha2711 ViRyucha2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
44
lượt xem
2
download

Khảo sát sự phù hợp chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo dược sĩ đại học của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh với các bên liên quan ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuẩn đầu ra (CĐR) là tổ hợp các kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người học có thể có được sau khi học xong một chương trình đào tạo (CTĐT). Các khảo sát về CĐR của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trong năm 2015 và 2016 đều cho thấy CĐR dược sĩ đại học (DSĐH) phù hợp với nhu cầu nhà tuyển dụng. Năm 2018, Khoa Dược – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tiếp tục

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát sự phù hợp chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo dược sĩ đại học của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh với các bên liên quan ngoài

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> KHẢO SÁT SỰ PHÙ HỢP CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH<br /> ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC CỦA ĐẠI HỌC Y DƯỢC<br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN NGOÀI<br /> Nguyễn Thị Kim Anh*, Nguyễn Đức Tuấn*<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mở đầu – Mục tiêu: Chuẩn đầu ra (CĐR) là tổ hợp các kiến thức, kỹ năng và thái độ mà người<br /> học có thể có được sau khi học xong một chương trình đào tạo (CTĐT). Các khảo sát về CĐR của Đại<br /> học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trong năm 2015 và 2016 đều cho thấy CĐR dược sĩ đại học (DSĐH)<br /> phù hợp với nhu cầu nhà tuyển dụng. Năm 2018, Khoa Dược – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tiếp<br /> tục rà soát, điều chỉnh CĐR cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, sự phát triển của khoa học, công nghệ<br /> và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu xã hội, yêu cầu của các nhà tuyển dụng theo từng thời kỳ, từ đó đề<br /> xuất sửa đổi, bổ sung CĐR của CTĐT DSĐH của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.<br /> Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: CĐR của CTĐT DSĐH của Đại<br /> học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Phương pháp nghiên cứu: Xây dựng phiếu khảo sát ý kiến nhà tuyển<br /> dụng và cựu sinh viên về CĐR DSĐH; Khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng và cựu sinh viên về CĐR<br /> DSĐH; Phân tích và đánh giá kết quả khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng và cựu sinh viên về CĐR<br /> DSĐH; Đề xuất sửa đổi và bổ sung CĐR DSĐH của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.<br /> Kết quả: Đề tài đã xây dựng phiếu khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng và cựu sinh viên về CĐR<br /> DSĐH và đã tiến hành khảo sát tại 37 địa điểm, thu được 150 phiếu hợp lệ. Kết quả phân tích cho<br /> thấy CĐR DSĐH của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh phù hợp với các bên liên quan ngoài. Bên<br /> cạnh đó, đề tài cũng đề xuất sửa đổi 12 yêu cầu (3 yêu cầu về kiến thức chuyên môn chung, 3 yêu<br /> cầu về kiến thức định hướng chuyên ngành Kiểm tra chất lượng thuốc, 2 yêu cầu về kiến thức định<br /> hướng chuyên ngành Quản lý và cung ứng thuốc và 4 yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp) và bổ sung<br /> 2 yêu cầu về thái độ.<br /> Kết luận: Đánh giá chung, CĐR của CTĐT DSĐH của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh phù<br /> hợp với các bên liên quan ngoài. CĐR cần được sửa đổi và bổ sung một số yêu cầu.<br /> Từ khóa: Chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo dược sĩ đại học, các bên liên quan ngoài.<br /> <br /> ABSTRACT<br /> INVESTIGATING THE SUITABILITY BETWEEN EXTERNAL STAKEHOLDERS’ NEEDS AND<br /> THE EXPECTED LEARNING OUTCOMES OF UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY<br /> AT HO CHI MINH CITY’S UNDERGRADUATE EDUCATION PROGRAM FOR PHARMACISTS<br /> Nguyen Thi Kim Anh, Nguyen Duc Tuan<br /> * Ho Chi Minh City Journal of Medicine * Supplement of Vol. 23 - No 2- 2019: 125 – 131<br /> Background – Objectives: Expected learning outcomes (ELO) is the combination of<br /> knowledge, skills and attitudes that a learner can achieve after finishing an education program. The<br /> ELO surveys conducted by University of Medicine and Pharmacy at HCMC in 2015 and 2016,<br /> *<br /> <br /> Khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh<br /> Tác giả liên lạc: PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn<br /> ĐT: 0913799068<br /> <br /> Chuyên Đề Dược<br /> <br /> Email: ductuan@ump.edu.vn<br /> <br /> 125<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019<br /> <br /> showed that the employers’ needs and the ELO is suitable. In 2018, Faculty of Pharmacy – University of<br /> Medicine and Pharmacy at HCMC review and adjust the ELO to suit currently practical requirements,<br /> development of pharmaceutical science, and especially to meet periodically the needs of stakeholders,<br /> and requiremnts of employers, then propose to adjust criteria and add new ones to the ELO<br /> constructed by University of Medicine and Pharmacy at HCMC.<br /> Method: The object of this study was the ELO of undergraduate education program for<br /> pharmacists that is constructed by University of Medicine and Pharmacy at HCMC. Method: Firstly,<br /> the questionnaire about the ELO of undergraduate education program for pharmacists was designed in<br /> order to conduct the survey on the employers and alumni, then the survey results was analyzed and<br /> assessed. Finally, the ELO was proposed to adjust and supplement.<br /> Results: The questionnaire about the ELO of undergraduate education program for pharmacists<br /> was designed. The survey was conducted at 37 locations from where 150 valid notes were collected. As<br /> the result, the ELO of undergraduate education program for pharmacists constructed by University of<br /> Medicine and Pharmacy at HCMC, was suitable with the external stakeholder’ needs. Additionally, 12<br /> criteria (3 common knowledge criteria, 3 specific ones in drug quality control, 2 specific ones in drug<br /> administration and supply, and 4 occupational skills criteria), and 2 attitude criteria were propos ed to<br /> adjust and supplement, respectively.<br /> Conclusion: Generally, the ELO of undergraduate education program for pharmacists<br /> constructed by University of Medicine and Pharmacy at HCMC, is suitable with the external<br /> stakeholders’ needs. Some criteria are considered to adjust and add to the ELO.<br /> Key words: learning outcomes, undergraduate education program for pharmacists, external<br /> stakeholders.<br /> <br /> ĐẶT VẤNĐỀ<br /> Hiện nay, các trường đại học là nguồn<br /> cung cấp nhân lực chính cho các ngành<br /> nghề, do đó các chương trình đào tạo<br /> (CTĐT) phải hợp lý và cần được cải tiến cho<br /> phù hợp với nhu cầu xã hội. Theo nhu cầu<br /> đó, Khoa Dược – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí<br /> Minh đã và đang dần cải tiến CTĐT cho phù<br /> hợp với nhu cầu xã hội, tiếp cận chuẩn năng<br /> lực trong khu vực cũng như quốc tế. Điển<br /> hình là Khoa đã thay đổi khung CTĐT và<br /> chia ra năm định hướng chuyên ngành để<br /> <br /> tuyển dụng. Năm 2018, Khoa Dược – Đại<br /> học Y Dược TP. Hồ Chí Minh tiếp tục rà<br /> soát, điều chỉnh CĐR cho phù hợp với yêu<br /> cầu thực tiễn, sự phát triển của khoa học,<br /> công nghệ và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu xã<br /> hội, yêu cầu của các nhà tuyển dụng theo<br /> từng thời kỳ. Vì vậy mục tiêu của nghiên<br /> cứu này là khảo sát và đánh giá mức độ phù<br /> hợp giữa CĐR của CTĐT DSĐH của Đại học<br /> Y Dược TP. Hồ Chí Minh với yêu cầu của<br /> các bên liên quan ngoài, từ đó có những đề<br /> xuất sửa đổi và bổ sung CĐR.<br /> <br /> sinh viên năm cuối hệ chính quy được lựa<br /> <br /> ĐỐI TƯỢNG-PHƯƠNGPHÁP NGHIÊNCỨU<br /> <br /> chọn. Để điều chỉnh CTĐT mới như thế thì<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu<br /> <br /> cần phải có CĐR tương ứng để có thể khẳng<br /> <br /> Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo<br /> <br /> định chất lượng trong đào tạo của Khoa. Các<br /> <br /> Dược sĩ đại học của Đại học Y Dược TP. Hồ<br /> <br /> khảo sát trước đây đều cho thấy CĐR của<br /> <br /> Chí Minh.<br /> <br /> CTĐT DSĐH phù hợp với nhu cầu của nhà<br /> <br /> 126<br /> <br /> Chuyên Đề Dược<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> lượng và tỷ lệ phần trăm của từng mức<br /> <br /> Xây dựng phiếu khảo sát ý kiến nhà tuyển<br /> dụng và cựu sinh viên về chuẩn đầu ra của<br /> CTĐT DSĐH<br /> <br /> đánh giá cho mỗi yêu cầu.<br /> <br /> Phiếu khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng và<br /> <br /> Phân tích và đánh giá kết quả khảo sát ý<br /> kiến nhà tuyển dụng và cựu sinh viên về<br /> chuẩn đầu ra của CTĐT DSĐH<br /> <br /> cựu sinh viên về CĐR của CTĐT DSĐH của<br /> <br /> Dựa theo Thông tư 24/2015/TT-BGDĐH,<br /> <br /> Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh được xây<br /> <br /> những tiêu chí nào trong dự thảo CĐR đạt<br /> <br /> dựng dựa trên quy trình xây dựng CĐR theo<br /> <br /> 70% của 2 mức thang điểm đồng ý và hoàn<br /> <br /> quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo(1) và<br /> <br /> toàn đồng ý (mức 3 và 4) thì tiêu chí đó phù<br /> <br /> gồm có 3 phần chính: Khảo sát về kiến thức,<br /> <br /> hợp với các bên liên quan ngoài và được giữ<br /> <br /> kỹ năng và thái độ của sinh viên tốt nghiệp<br /> <br /> lại(2). Ngược lại, các yêu cầu không đạt thì<br /> <br /> ngành dược, bậc đại học. Thang điểm khảo<br /> <br /> tiến hành xem xét tính cần thiết, nếu không<br /> <br /> sát có 5 mức đánh giá và thêm mục ý kiến<br /> <br /> thì loại bỏ trong bản dự thảo chuẩn đầu ra.<br /> <br /> khác, ý kiến bổ sung. Mức 1: không đồng ý,<br /> <br /> Với mục các ý kiến khác từ các bên liên<br /> <br /> tiêu chí không cần thiết; Mức 2: đồng ý một<br /> <br /> quan ngoài, tiến hành ghi nhận và phân tích<br /> <br /> phần, tiêu chí cần thiết, nhưng chưa hoàn<br /> <br /> các ý kiến đóng góp.<br /> <br /> chỉnh, cần chỉnh sửa; Mức 3: đồng ý, tiêu chí<br /> <br /> Đề xuất sửa đổi và bổ sung chuẩn đầu ra của<br /> CTĐT DSĐH<br /> Sau khi phân tích và đánh giá mỗi yêu<br /> cầu trong chuẩn đầu ra, tiến hành tổng hợp<br /> để từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung chuẩn đầu<br /> ra của CTĐT DSĐH của Đại học Y Dược TP.<br /> Hồ Chí Minh.<br /> <br /> hoàn chỉnh, không cần phải bổ sung thêm;<br /> Mức 4: hoàn toàn đồng ý, tiêu chí cần có,<br /> không thể thiếu ở một dược sĩ; Mức 5:<br /> không có ý kiến.<br /> <br /> Khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng và cựu sinh<br /> viên về chuẩn đầu ra của CTĐT DSĐH<br /> Tiến hành điều tra xã hội học bằng phiếu<br /> <br /> KẾT QUẢ<br /> <br /> 30/06/2018. Đối tượng khảo sát là các DSĐH<br /> <br /> Xây dựng phiếu khảo sát ý kiến nhà tuyển<br /> dụng và cựu sinh viên về chuẩn đầu ra của<br /> CTĐT DSĐH<br /> <br /> đang công tác tại bộ phận nghiệp vụ dược,<br /> <br /> Dựa theo bản dự thảo CĐR sau khi đã<br /> <br /> các cơ sở kiểm nghiệm, các bộ phận đảm bảo<br /> <br /> được góp ý của Hội đồng Khoa học và Đào tạo<br /> <br /> chất lượng, nghiên cứu – phát triển thuốc,<br /> <br /> mở rộng của Khoa Dược và tham khảo các<br /> <br /> kiểm tra chất lượng, kho, kinh doanh, bán<br /> <br /> phiếu khảo sát trước đó, đề tài đã xây dựng<br /> <br /> khảo sát đã lập tại 37 cơ quan tuyển dụng,<br /> trong khoảng thời gian từ 11/04/2018 đến<br /> <br /> hàng, khoa dược bệnh viện và giảng dạy tại<br /> các trường đại học có ngành đào tạo DSĐH.<br /> Số liệu thu về được nhập và xử lý bởi công<br /> cụ bảng hỏi của Google Drive và phần mềm<br /> Microsoft Excel 2010. Loại trừ những phiếu<br /> không hợp lệ là những phiếu chỉ trả lời một<br /> đáp án cho toàn bộ câu hỏi hay không trả lời<br /> đầy đủ các câu hỏi. Kết quả thu được là số<br /> <br /> Chuyên Đề Dược<br /> <br /> được Phiếu khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng và<br /> cựu sinh viên về CĐR của CTĐT DSĐH của<br /> Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.<br /> Khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng và cựu sinh<br /> viên về chuẩn đầu ra của CTĐT DSĐH<br /> Sau quá trình khảo sát, số phiếu thu về tại<br /> mỗi nơi khảo sát được trình bày trong bảng 1.<br /> <br /> 127<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019<br /> <br /> Bảng 1: Nơi khảo sát và số phiếu thu về tương ứng<br /> STT<br /> <br /> Địa điểm khảo sát<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> <br /> Công ty Roussel Việt Nam<br /> Công ty CPDP OPC<br /> Xí nghiệp Dược phẩm 150<br /> Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất<br /> Công ty CPDP Tipharco<br /> Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại<br /> Dược phẩm Thành Nam<br /> Công ty Hóa dược F.D&C<br /> Công ty CP Dược phẩm Dược liệu<br /> Pharmedic<br /> Công ty TNHH United International<br /> Pharma<br /> Công ty CP xuất nhập khẩu Y tế<br /> Domesco<br /> Công ty CPDP Boston Pharma Việt<br /> Nam<br /> Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt<br /> Nam<br /> Công ty TNHH Rohto – Menthalotum<br /> GlaxoSmithKline PTE., LTD<br /> Astrazeneca Singapore PTE., LTD<br /> Công ty CP Dược liệu Trung ương 2<br /> Công ty CP Pymepharco<br /> Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ<br /> Ánh Sáng Châu Á<br /> <br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> 16<br /> 17<br /> 18<br /> 19<br /> 20<br /> 21<br /> 22<br /> 23<br /> 24<br /> 25<br /> 26<br /> 27<br /> 28<br /> 29<br /> 30<br /> 31<br /> 32<br /> 33<br /> 34<br /> 35<br /> 36<br /> 37<br /> <br /> Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh<br /> Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí<br /> Minh<br /> Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc – Mỹ<br /> phẩm – Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh<br /> Trường Đại học Lạc Hồng<br /> Trường Đại học Công nghệ Miền Đông<br /> Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí<br /> Minh<br /> Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng<br /> Bệnh viện Nhi đồng 1<br /> Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc<br /> Bệnh viện Trưng Vương<br /> Bệnh viện Quân Y 7A<br /> Bệnh viện Nguyễn Tri Phương<br /> Bệnh viện Đa khoa Bưu điện<br /> Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Hồ Chí<br /> Minh<br /> Chuỗi nhà thuốc Pharmacity<br /> Chuỗi nhà thuốc Phano<br /> Chuỗi nhà thuốc SK<br /> Chuỗi nhà thuốc tư nhân Long Châu<br /> Chuỗi nhà thuốc tư nhân Nhị Trưng<br /> Tổng số<br /> <br /> Số phiếu<br /> đã phát<br /> 15<br /> 10<br /> 5<br /> 1<br /> 1<br /> <br /> Số phiếu thu<br /> được thực tế<br /> 11<br /> 10<br /> 2<br /> 1<br /> 1<br /> <br /> Số phiếu<br /> hợp lệ<br /> 11<br /> 10<br /> 2<br /> 1<br /> 1<br /> <br /> Tỷ lệ phần trăm<br /> (%)*<br /> 73,3<br /> 100,0<br /> 40,0<br /> 100,0<br /> 100,0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 100,0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 100,0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 100,0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 100,0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 100,0<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> 4<br /> <br /> 80,0<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> 100,0<br /> <br /> 5<br /> 2<br /> 5<br /> 5<br /> 6<br /> <br /> 3<br /> 2<br /> 4<br /> 5<br /> 3<br /> <br /> 2<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 3<br /> <br /> 40,0<br /> 100,0<br /> 60,0<br /> 80,0<br /> 50,0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 100,0<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> 100,0<br /> <br /> 30<br /> <br /> 26<br /> <br /> 25<br /> <br /> 83,3<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 100,0<br /> <br /> 3<br /> 2<br /> <br /> 3<br /> 2<br /> <br /> 3<br /> 2<br /> <br /> 100,0<br /> 100,0<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 100,0<br /> <br /> 2<br /> 8<br /> 12<br /> 7<br /> 9<br /> 10<br /> 5<br /> <br /> 2<br /> 7<br /> 11<br /> 7<br /> 9<br /> 9<br /> 5<br /> <br /> 2<br /> 6<br /> 10<br /> 6<br /> 9<br /> 8<br /> 5<br /> <br /> 100,0<br /> 75,0<br /> 83,3<br /> 85,7<br /> 100,0<br /> 80,0<br /> 100,0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> 100,0<br /> <br /> 5<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 179<br /> <br /> 5<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 157<br /> <br /> 5<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 2<br /> 150<br /> <br /> 100,0<br /> 100,0<br /> 100,0<br /> 100,0<br /> 100,0<br /> 83,8<br /> <br /> *Tỷ lệ phần trăm là tỷ lệ số phiếu hợp lệ chia cho số phiếu đã phát tính theo đơn vị phần trăm.<br /> <br /> 128<br /> <br /> Chuyên Đề Dược<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Phụ Bản Tập 23 * Số 2 * 2019<br /> Phân tích và đánh giá kết quả khảo sát ý kiến<br /> nhà tuyển dụng và cựu sinh viên về chuẩn<br /> đầu ra của CTĐT DSĐH<br /> Về kiến thức: gồm có kiến thức chuyên<br /> môn chung và kiến thức chuyên môn định<br /> hướng chuyên ngành.<br /> <br /> Kiến thức chuyên môn chung<br /> Trong 15 yêu cầu về kiến thức chuyên<br /> môn chung dành cho DSĐH, chỉ có yêu cầu<br /> về chính trị là không phù hợp với bên liên<br /> quan ngoài (tỷ lệ phần trăm đồng ý và hoàn<br /> toàn đồng ý dưới 70%), còn 14 yêu cầu còn<br /> lại đều phù hợp, không những thế có một số<br /> yêu cầu còn được đánh giá rất cao. Một số<br /> yêu cầu đòi hỏi khá cao đối với sinh viên<br /> mới ra trường, động từ “vận dụng”, “áp<br /> dụng” nên sửa thành động từ “trình bày<br /> được” sẽ hợp lý hơn. Nhìn chung, các yêu<br /> cầu về kiến thức chuyên môn chung dành<br /> cho DSĐH phù hợp với các bên liên quan<br /> ngoài, một số yêu cầu hơi cao thì nên điều<br /> chỉnh “động từ về mức độ nhận thức” cho<br /> phù hợp hơn.<br /> <br /> Kiến thức chuyên môn định hướng chuyên<br /> ngành<br /> Có 12 yêu cầu cho 5 chuyên ngành, trong<br /> đó 2 yêu cầu của chuyên ngành Sản xuất và<br /> phát triển thuốc, 3 yêu cầu của chuyên<br /> ngành Dược liệu và dược cổ truyền và 2 yêu<br /> cầu của chuyên ngành Dược lâm sàng đều<br /> được đánh giá là phù hợp. Còn 3 yêu cầu<br /> của chuyên ngành Kiểm tra chất lượng<br /> thuốc và 2 yêu cầu của chuyên ngành Quản<br /> lý và cung ứng thuốc cũng được đánh giá là<br /> phù hợp, tuy nhiên có ý kiến không đồng ý<br /> do mức độ đòi hỏi cao cần được sửa lại, như<br /> “trình bày” nên sửa thành “mô tả” hay “biết<br /> được”; “phân tích và trình bày” nên sửa<br /> thành “trình bày”; “hiểu biết và trình bày”<br /> nên sửa thành “trình bày” sẽ thích hợp hơn.<br /> <br /> Chuyên Đề Dược<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> Về kỹ năng<br /> Có 18 yêu cầu về kỹ năng dành cho<br /> DSĐH tốt nghiệp tại Khoa Dược – Đại học Y<br /> Dược TP. Hồ Chí Minh, trong đó gồm 2 loại<br /> là kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm.<br /> Với kỹ năng nghề nghiệp, có 12/13 yêu cầu<br /> được đánh giá là phù hợp. Yêu cầu 5 “Phân<br /> tích được các vấn đề phát sinh trong thực tiễn<br /> liên quan đến xây dựng công thức và sản xuất<br /> thuốc” nên thay động từ “Phân tích được”<br /> thành động từ “Phát hiện được” vì đầu tiên<br /> sinh viên cần biết được làm thế nào để phát<br /> hiện được các vấn đề phát sinh trong thực<br /> tiễn. Để phân tích được các vấn đề phát sinh<br /> thì cần thêm kinh nghiệm thực tiễn. Yêu cầu<br /> 13 “Soạn thảo được hợp đồng kinh tế dược và<br /> các hồ sơ thao tác chuẩn trong thực hành tốt”<br /> bị đánh giá dưới 70% do đòi hỏi quá cao, sinh<br /> viên cần kinh nghiệm mới “soạn thảo” được.<br /> Ngoài ra yêu cầu 11 bắt đầu với động từ “Vận<br /> dụng” và yêu cầu 12 bắt đầu với động từ “Lập<br /> được kế hoạch” là quá cao, mà chỉ cần ở mức<br /> độ “Trình bày” là phù hợp. Yêu cầu 7 “Thực<br /> hiện thành thạo các thao tác dược lý thực<br /> nghiệm cơ bản; tiến hành được các thử<br /> nghiệm về hấp thu, đối kháng, hiệp lực, độc<br /> tính và chí nhiệt tố trên chuột và thỏ” và yêu<br /> cầu 8 “Tính toán và hiệu chỉnh được chế độ<br /> dùng thuốc cho các đối tượng khác nhau căn<br /> cứ trên đặc tính dược động học của thuốc”<br /> không nhất thiết phải có, tùy thuộc và lĩnh vực<br /> người dược sĩ công tác.<br /> Cả 5 yêu cầu trong kỹ năng mềm đều<br /> được đánh giá là phù hợp. Có một yêu cầu<br /> về ngoại ngữ được đóng góp ý kiến là nên<br /> nâng chuẩn so với hiện tại.<br /> <br /> Về thái độ<br /> Tất cả 6 yêu cầu về thái độ dành cho<br /> DSĐH đều phù hợp với bên liên quan ngoài,<br /> đều nhận được tỷ lệ đồng ý và hoàn toàn đồng<br /> ý rất cao. Đây là những thái độ mà người dược<br /> sĩ nên có và cần phát huy trong môi trường<br /> làm việc.<br /> <br /> 129<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2