intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Thiết bị Năm Sao Việt

Chia sẻ: Độc Lập | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
86
lượt xem
34
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Thiết bị Năm Sao Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài khóa luận hướng tới 3 mục tiêu sau: Hệ thống những vấn đề lý luận chung về tài sản ngắn hạn và hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp; đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần thiết bị Năm Sao Việt; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần thiết bị Năm Sao Việt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty Cổ phần Thiết bị Năm Sao Việt

B<br /> <br /> GIÁO D C ÀO T O<br /> <br /> TRƯ NG<br /> <br /> I H C THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LU N T T NGHI P<br /> <br /> TÀI:<br /> <br /> NÂNG CAO HI U QU S D NG TÀI S N<br /> NG N H N T I CÔNG TY C PH N THI T B<br /> NĂM SAO VI T<br /> <br /> SINH VIÊN<br /> <br /> : NGUY N TH LIÊN<br /> <br /> MÃ SINH VIÊN<br /> <br /> : A19057<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ N I – 2014<br /> <br /> B<br /> <br /> GIÁO D C ÀO T O<br /> <br /> TRƯ NG<br /> <br /> I H C THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LU N T T NGHI P<br /> <br /> TÀI:<br /> <br /> NÂNG CAO HI U QU S D NG TÀI S N<br /> NG N H N T I CÔNG TY C PH N THI T B<br /> NĂM SAO VI T<br /> <br /> Giáo viên hư ng d n : Th.S VŨ L H NG<br /> Sinh viên<br /> <br /> : Nguy n Th Liên<br /> <br /> Mã sinh viên<br /> <br /> : A19057<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Tài chính<br /> <br /> HÀ N I – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> L I C M ƠN<br /> Trong quá trình th c hi n và hoàn thành khóa lu n t t nghi p, em ã nh n ư c<br /> s giúp<br /> <br /> t cô giáo và các anh ch t i công ty.<br /> <br /> Trư c tiên, em xin g i l i c m ơn chân thành và sâu s c t i giáo viên hư ng d n<br /> khóa lu n t t nghi p – Th c sĩ Vũ L H ng. Cô không ch là ngư i tr c ti p gi ng d y<br /> em m t s môn h c chuyên ngành t i trư ng trong th i gian qua, mà còn là ch b o t n<br /> tình, hư ng d n em trong su t th i gian nghiên c u và th c hi n khóa lu n.<br /> Ngoài ra, em cũng mong mu n thông qua khóa lu n này, g i l i c m ơn chân<br /> thành t i các th y cô ang gi ng d y t i Trư ng<br /> i h c Thăng long, nh ng ngư i<br /> luôn nhi t tình và tâm huy t<br /> <br /> mang l i cho sinh viên nh ng ki n th c<br /> <br /> chúng em<br /> <br /> có th có m t n n t ng v chuyên ngành c a mình.<br /> Bên c nh ó em cũng xin c m ơn t i các cô, chú, anh, ch<br /> c bi t là phòng K<br /> toán – tài chính t i Công ty c ph n thi t b Năm Sao Vi t ã t n tình giúp<br /> và cung<br /> c p s li u em có th hoàn thành ư c khóa lu n c a mình.<br /> Em xin chân thành c m ơn!<br /> <br /> L I CAM OAN<br /> Em xin cam oan Khoá lu n t t nghi p này là do t b n thân th c hi n có s h<br /> tr t giáo viên hư ng d n và không sao chép các công trinhg nghiên c u c a ngư i<br /> khác. Các d ki u thông tin th c p s d ng trong Khoá lu n là có ngu n g c và ư c<br /> trích d n rõ ràng.<br /> Em xin ch u hoàn toàn trách nhi m v l i cam oan này.<br /> Sinh viên<br /> <br /> Nguy n Th Liên<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> M CL C<br /> CHƯƠNG 1.<br /> <br /> NH NG LÝ LU N CƠ B N V<br /> <br /> HI U QU<br /> <br /> S<br /> <br /> D NG TÀI<br /> <br /> S N NG N H N TRONG DOANH NGHI P ..........................................................1<br /> 1.1 Tài s n ng n h n trong doanh nghi p ................................................................1<br /> 1.1.1 Khái ni m tài s n ng n h n ............................................................................................ 1<br /> 1.1.2<br /> <br /> c i m tài s n ng n h n .............................................................................................. 1<br /> <br /> 1.1.3 Phân lo i tài s n ng n h n.............................................................................................. 2<br /> 1.1.4 Vai trò c a tài s n ng n h n trong doanh nghi p ....................................................... 4<br /> 1.2 N i dung qu n lý tài s n ng n h n trong doanh nghi p ...................................5<br /> 1.2.1 Chính sách qu n lý tài s n ng n h n trong doanh nghi p ........................................ 5<br /> 1.2.2 Qu n lý v n b ng ti n ...................................................................................................... 6<br /> 1.2.3 Qu n lý các kho n ph i thu .......................................................................................... 11<br /> 1.2.4 Qu n lý hàng t n kho ..................................................................................................... 14<br /> 1.3 Hi u qu s d ng tài s n ng n h n và các ch tiêu ánh giá hi u qu s d ng<br /> tài s n ng n h n trong doanh nghi p ........................................................................17<br /> 1.3.1 Khái ni m và s c n thi t ph i nâng cao hi u qu s d ng tài s n ng n h n ..... 17<br /> 1.3.2 Các ch tiêu ánh giá t ng h p ..................................................................................... 18<br /> 1.3.3 Các ch tiêu ánh giá hi u qu s d ng tài s n ng n h n trong doanh nghi p ... 22<br /> 1.4 Nh ng nhân t nh hư ng n hi u qu s d ng tài s n ng n h n trong<br /> doanh nghi p ................................................................................................................25<br /> 1.4.1 Nhân t khách quan ....................................................................................................... 25<br /> 1.4.2 Nhân t ch quan ........................................................................................................... 26<br /> CHƯƠNG 2. TH C TR NG HI U QU S D NG TÀI S N NG N H N<br /> T I CÔNG TY C PH N THI T B NĂM SAO VI T........................................28<br /> 2.1 Gi i thi u Công ty c ph n thi t b Năm Sao Vi t ..........................................28<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty ........................................................ 28<br /> 2.1.2 Cơ c u t ch c c a Công ty........................................................................................... 28<br /> 2.1.3<br /> <br /> c i m s n xu t kinh doanh c a Công ty ............................................................... 31<br /> <br /> 2.1.4 Quy trình ho t<br /> <br /> ng s n xu t kinh doanh công ty .................................................... 31<br /> <br /> 2.2 Tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh t i Công ty c ph n thi t b Năm<br /> Sao Vi t .........................................................................................................................34<br /> 2.2.1 Tình hình tài s n và ngu n v n giai o n 2011 – 2013 ............................................ 34<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản