intTypePromotion=3

Khóa luận tốt nghiệp Thông tin - Thư viện: Hệ thống cung cấp thông tin chọn lọc phục vụ cán bộ giảng viên tại Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Giao Thông Vận Tải

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

0
17
lượt xem
5
download

Khóa luận tốt nghiệp Thông tin - Thư viện: Hệ thống cung cấp thông tin chọn lọc phục vụ cán bộ giảng viên tại Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Giao Thông Vận Tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận nghiên cứu đặc điểm, vai trò, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội đối với sự nghiệp giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu tại Nhà trường; nghiên cứu nhu cầu tin và tình hình đảm bảo thông tin cho nhu cầu tin là cán bộ – giảng viên chuyên ngành Giao Thông Vận Tải; theo 3 khoa: Khoa công trình, khoa cơ khí và khoa kinh tế vận tải. Qua đó, luận án đề xuất giải pháp áp dụng hệ thống cung cấp thông tin chọn lọc nhằm nâng cao chất lượng phục vụ thông tin cho cán bộ – giảng viên của Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Giao Thông Vận Tải Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp Thông tin - Thư viện: Hệ thống cung cấp thông tin chọn lọc phục vụ cán bộ giảng viên tại Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Giao Thông Vận Tải

Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> KHOA THÔNG TIN – THƢ VIỆN<br /> <br /> VŨ THỊ HÕA<br /> <br /> HỆ THỐNG CUNG CẤP THÔNG TIN CHỌN LỌC PHỤC VỤ<br /> CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƢ<br /> VIỆN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> NGÀNH: THÔNG TIN – THƢ VIỆN<br /> KHÓA : QH – 2006 - X<br /> HỆ<br /> <br /> : CHÍNH QUY<br /> <br /> HÀ NỘI - 2010<br /> Vũ Thị Hòa<br /> <br /> 1<br /> <br /> K51 Thông tin – Thƣ viện<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành khóa luận này, bên cạnh sự cố gắng của bản than tôi đã nhận<br /> được rất nhiều sự động viên và giúp đỡ của các Thầy, Cô giáo và các bạn. Do khả năng<br /> và thời gian có hạn, nên nội dung khóa luận chắc chắn còn nhiều thiếu sót, tôi rất mong<br /> nhận được những ý kiến đóng góp của Thầy cô và các bạn để đề tài của tôi được hoàn<br /> thiện hơn nữa.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Thầy giáo – KS. Phạm Văn Vu – người đã dẫn<br /> dắt tôi đến với đề tài cũng như quá trình hoàn thiện đề tài này.<br /> Và cũng xin được gửi tới các Thầy cô giáo – những người đã dày công dạy dỗ,<br /> truyền đạt kiến thức cho tôi trong cả khóa học – lời cảm ơn chân thành nhất.<br /> Cuối cùng xin dành lời cảm ơn tới các cô, chú, anh, chị làm việc tại Trung tâm<br /> thông tin – thư viện trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội đã tạo điều kiện giúp đỡ<br /> tôi trong quá trình nghiên cứu và khảo sát thực tế tại đây.<br /> Hà Nội, 5/2010<br /> <br /> Ngƣời viết<br /> Vũ Thị Hòa<br /> <br /> Vũ Thị Hòa<br /> <br /> 2<br /> <br /> K51 Thông tin – Thƣ viện<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, với sự giúp<br /> đữ của những người tôi đã cảm ơn. Mọi kêt quả nghiên cứu trong công trình đều<br /> chính xác, không có trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> <br /> Sinh viên<br /> Vũ Thị Hòa<br /> <br /> Vũ Thị Hòa<br /> <br /> 3<br /> <br /> K51 Thông tin – Thƣ viện<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT<br /> CB – GV: Cán bộ - giảng viên<br /> CSDL: Cơ sở dữ liệu<br /> ĐH GTVT HN: Đại học Giao thông vận tải Hà Nội<br /> GTVT: Giao thông vận tải<br /> NCKH: Nghiên cứu khoa học<br /> NCPT: Nghiên cứu phát triển<br /> NDT: Người dùng tin<br /> SP và DV: Sản phẩm và dịch vụ<br /> TL: Tài liệu<br /> TT: Thông tin<br /> TT – TV : Thông tin – thư viện<br /> TV: Thư viện<br /> <br /> Vũ Thị Hòa<br /> <br /> 4<br /> <br /> K51 Thông tin – Thƣ viện<br /> <br /> Khóa luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................. 3<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 3<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ...................................................................................... 4<br /> 3. Tình hình nghiên cứu của đề tài .................................................................... 4<br /> 4.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 4<br /> 5. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu ................................................... 5<br /> 6. Ý nghĩa của khóa luận ................................................................................... 5<br /> 7. Bố cục của khóa luận .................................................................................... 5<br /> CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƢ VIỆN<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI ......................... 6<br /> 1.1 Khái quát chung về trƣờng Đại học Giao thông vận tải Hà Nội .......... 6<br /> 1.1.1 Sơ lƣợc lịch sử hình thành ........................................................................ 6<br /> 1.1.2. Các khoa, viện trực thuộc trƣờng Đại học Giao thông vận tải Hà Nội .. 7<br /> 1.1.3 Số lƣợng cán bộ - giảng viên của Trƣờng Đại học Giao thông vận tải Hà<br /> Nội .............................................................................................................................. 7<br /> <br /> 1.2. Tổng quan về hoạt động của Trung tâm Thông tin – Thƣ viện trƣờng<br /> Đại học Giao thông vận tải Hà Nội ................................................................ 8<br /> 1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Trung tâm .................................... 8<br /> 1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm ....................................................... 9<br /> 1.2.2.1. Chức năng ........................................................................................ 10<br /> 1.2.2.2. Nhiệm vụ ........................................................................................... 10<br /> 1.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật của Trung tâm ..................................................... 11<br /> 1.2.4. Cơ cấu tổ chức tại Trung tâm .................................................................. 13<br /> 1.2.4.1. Các phòng chức năng ........................................................................ 13<br /> 1.2.4.2. Số lượngcán bộ công nhân viên ........................................................ 15<br /> 1.2.5. Vốn tài liệu và vấn đề bổ sung tài liệu tại Trung tâm .............................. 15<br /> <br /> Vũ Thị Hòa<br /> <br /> 5<br /> <br /> K51 Thông tin – Thƣ viện<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản