intTypePromotion=3

Kỹ thuật cao áp : Quá điện áp nội bộ

Chia sẻ: Asgfkj Aslfho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
267
lượt xem
83
download

Kỹ thuật cao áp : Quá điện áp nội bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương thức tính nối đất điểm trung tính của hệ thống điện Việc chọn phương thức nối đất của điểm trung tính, xuất phát từ tình trạng của hệ thống khi có chạm đất là một vấn để tổng quát vì nó phải xét đến rất nhiều yếu tố khác nhau và có ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong thiết kế cũng như trong vận hành. Hiện nay trong hệ thống điện có ba phương thức nối đất của điểm trung tính: − Điểm trung tính trực tiếp nối đất ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật cao áp : Quá điện áp nội bộ

  1. Kü thuËt cao ¸p Bé m«n N¨ng l−îng PhÇn IV Ch−¬ng XIV Qu¸ ®iÖn ¸p néi bé §14 -1 Ph−¬ng thøc tÝnh nèi ®Êt ®iÓm trung tÝnh cña hÖ thèng ®iÖn ViÖc chän ph−¬ng thøc nèi ®Êt cña ®iÓm trung tÝnh, xuÊt ph¸t tõ t×nh tr¹ng cña hÖ thèng khi cã ch¹m ®Êt lµ mét vÊn ®Ó tæng qu¸t v× nã ph¶i xÐt ®Õn rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau vµ cã ¶nh h−ëng ®Õn c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt trong thiÕt kÕ còng nh− trong vËn hµnh. HiÖn nay trong hÖ thèng ®iÖn cã ba ph−¬ng thøc nèi ®Êt cña ®iÓm trung tÝnh: − §iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt. − §iÓm trung tÝnh kh«ng nèi ®Êt ( c¸ch ®iÖn) − §iÓm trung tÝnh nèi ®Êt qua cuén d©y dËp hå quang ( nèi ®Êt céng h−ëng). §14-2. ¶nh h−ëng cña ph−¬ng thøc nèi ®Êt ®iÓm trung tÝnh ®èi víi c¸ch ®iÖn cña hÖ thèng Nèi ®Êt cña ®iÓm trung tÝnh ®Ò xuÊt c¸c yªu cÇu kh¸c nhau ®èi víi c¸ch ®iÖn cña hÖ thèng do c¸c nguyªn nh©n sau ®©y: 1. Sù kh¸c nhau vÒ trÞ sè ®iÖn ¸p lµm viÖc lín nhÊt cña thiÕt bÞ ®iÖn. XÐt hÖ thèng 3 pha ®¬n gi¶n bÞ ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt mét pha ( h×nh 14-1). S¬ ®å ®−îc cung cÊp tõ mét F T1 T2 phÝa, trung tÝnh cña m¸y biÕn ¸p ®Òu nèi ®Êt qua tæng trë Z1 vµ Z2. §−êng d©y cã ®iÖn dung ®èi víi Z1 Z2 ®Êt C0 ( ®iÖn dung thø tù kh«ng) vµ ®iÖn dung gi÷a H×nh 14-1 c¸c pha CAB, C BC, S¬ ®å hÖ thèng cã ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt mét pha CCA. Tam gi¸c ®iÖn dung gi÷a c¸c pha ®−îc biÕn thµnh h×nh sao, mçi ®iÖn dung trong h×nh sao cã trÞ sè b»ng C1 − C0 mµ C1 lµ ®iÖn dung tù thuËn. Tr−êng §¹i häc Kü ThuËt c«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn. http://www.ebook.edu.vn 1
  2. Kü thuËt cao ¸p Bé m«n N¨ng l−îng §Ó x¸c ®Þnh ®iÖn ¸p trªn c¸c pha kh«ng cã sù cè còng nh− dßng ®iÖn trong pha sù sè, ®¬n gi¶n nhÊt lµ dïng ph−¬ng ph¸p c¸c thanh ph¶n håi xøng. Gi¶ thiÕt khi nghiªn cøu t×nh tr¹ng ng¾n m¹ch bá qua ¶nh h−ëng cña phô t¶i th× c¸c s¬ ®å thø tô thuËn vµ nghÞch ®−îc chÊm døt ë chç ch¹m ®Êt nh−ng trong s¬ ®å thø tù kh«ng th× ph¶i tÝnh c¶ hai m¸y biÕn ¸p v× c¸c ®iÓm trung tÝnh cña chóng ®Òu cã nèi ®Êt qua Z1, Z2. §o¹n ®−êng d©y trong s¬ ®å cña c¸c thµnh phÇn thø tù h×nh (14- 2) ®−îc vÏ ë d¹ng m¹ng bèn cùc gåm ®iÖn c¶m ph©n bè vµ ®iÖn dung ®èi víi ®Êt. Khi ®−êng d©y kh«ng dµi (d−íi 200km), ¶nh h−ëng cña ®iÖn dung ®−êng d©y trong c¸c s¬ ®å tø tù thuËn vµ nghÞch th−êng rÊt bÐ vµ cã thÓ bá qua. Tæng trë cña m¹ch thø tù thuËn gåm xd x1T x1 ®iÖn kh¸ng ®ång bé cña m¸y ph¸t xd , ®iÖn kho¸ng rß cña m¸y biÕn ¸p x1T = xT vµ ®iÖn x'd x2T x2 kh¸ng ®−êng d©y x1 . Trong s¬ ®å thø tù ~ EP nghÞch, m¸y ph¸t ®−îc thay thÕ bëi ®iÖn C0 C0 kh¸ng rß cña nã xd ' < xd cßn biÕn ¸p vµ ®−êng 3Z2 3Z1 2 2 d©y ®−îc biÓu thÞ bëi: x0x1 x0 x0T2 x2 T ≈ x1T = xT ; x2 = x1 Víi s¬ ®å nèi d©y cña m¸y biÕn ¸p nh− trªn h×nh 14-1 th× tæng trë thø tù kh«ng H×nh 14-2 cña nã cã trÞ sè gÇn b»ng tæng trë thø tù S¬ ®å cña thµnh phÇn thø tù cña hÖ thèng h×nh 24-1 thuËn, vµ nÕu hai m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt b»ng nhau sÏ cã: x0T1 = x0T2 = x1T = xT §èi víi ®−êng d©y, nh− ®· biÕt x0 > x1 vµ C0 < C1 th× tæng trë vµ c¸c ®iÓm trung tÝnh m¸y biÕn ¸p bÐ th× cã thÓ bá qua ®iÖn dung ®−êng d©y, do ®ã trong tr−êng hîp nµy tæng trë cña s¬ ®å thø tù kh«ng sÏ b»ng: ( x0 + xT + 3Z1 )( xT + 3Z2 ) X0 = x0 + 2 x + 3Z1 + 3Z2 TrÞ sè dßng ®iÖn ng¾n m¹ch ë chç ch¹m ®Êt b»ng: 3E A I n1)m = ( (14-1) + X1 + X 2 + X 0 Vµ dßng ®iÖn ng¾n m¹ch ba pha cã trÞ sè: EA I n3)m = ( (14-2) + X1 §Ó x¸c ®Þnh dßng ®iÖn ë tr¹ng th¸i æn ®Þnh, trong c¶ hai tr−êng hîp ®Òu lÊy E A theo trÞ sè søc ®iÖn ®éng ®ång bé Ed . Tr−êng §¹i häc Kü ThuËt c«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn. http://www.ebook.edu.vn 2
  3. Kü thuËt cao ¸p Bé m«n N¨ng l−îng NÕu c¸c tham sè cña hÖ thèng gi÷ kh«ng ®æi th× tû sè I n(1.m / I n3m chØ phô thuéc vµo ) () . tæng trë nèi t¹i ®iÓm trung tÝnh cña c¸c m¸y biÕn ¸p vµ cã thÓ cã trÞ sè lín hoÆc bÐ h¬n 1. Trong hÖ thèng c«ng suÊt lín, ®iÖn kh¸ng tæng ®−îc x¸c ®Þnh chñ yÕu bëi ®iÖn kh¸ng cña m¸y biÕn ¸p, v× vËy ®iÖn kh¸ng thø tù thuËn vµ nghÞch sÏ b»ng nhau ( X 1 ≈ X 2 ) cßn ®iÖn kh¸ng thø tù kh«ng X 0 th× th−íng lín h¬n X 1 ®Ó gi¶m trÞ sè dßng ®iÖn ng¾n m¹ch mét pha. Víi quan ®iÓm ®ã, th−êng nèi ®Êt ®iÓm trung tÝnh qua cuén kh¸ng cã trÞ sè lín hoÆc ®Ó trung tÝnh mét sè m¸y biÕn ¸p c¸ch ®iÖn. §Ó x¸c ®Þnh ®iÖn ¸p trªn c¸c pha kh«ng cã sù cè gi¶ thiÕt ®iÖn ¸p phÝa cao ¸p cña m¸y biÕn ¸p T1 trong thêi gian cã ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt gi÷ kh«ng ®æi ( ®iÖn ¸p lµm viÖc ) ®ång thêi bá qua mäi ®iÖn trë t¸c dông. Trªn h×nh (14-3), tÊt c¶ c¸c thµnh UB1 U phÇn ®iÖn ¸p cña pha ch¹m ®Êt sÏ cïng UB0 B2 ΔU ' ph−¬ng vµ ng−îc chiÒu víi vÐc t¬ U A cßn ë UB hai pha kia ®iÖn ¸p thø tù còng cã cïng U’B ph−¬ng Êy (U Bo ,U Co ) . §iÖn ¸p c¸c thø tù UA ' ' UA0UA1UA2 U’C thuËn vµ nghÞch sÏ suy tõ pha A vµ lÖch gãc UC ± 120o. ΔU Khi hÖ thèng cã c«ng suÊt lín, do UC0 UC1 UC2 X 1 = X 2 nªn ë c¸c pha kh«ng cã sù cè cã thÓ viÕt ®−îc: H×nh 14-3 U1 + U 2 = U1 S¬ ®å VÐct¬ khi cã ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt mét pha. Tæng ®iÖn ¸p gi¸ng trªn c¸c pha nµy sÏ cã trÞ sè: ( ) () (X 0 − X 1 ) = E A X 0 − X 1 I n1m ΔU = U 0 − U 1 = . 2X1 + X 0 3 k −1 ΔU = E A (11-3) k+2 X0 k= víi X1 Céng ®iÖn ¸p ΔU víi c¸c ®iÖn ¸p U B ,U C sÏ ®−îc ®iÖn ¸p tæng trªn pha kh«ng cã sù cè vµ chóng cã trÞ sè b»ng: 3 (U ) 2 U = UB = UC = + 0,5ΔU + ΔU 2 ' ' (11-4) ph 4 X0 Trªn h×nh 14-4 cho quan hÖ cña ®iÖn ¸p trªn pha kh«ng cã sù cè theo tû sè . X1 Tr−êng §¹i häc Kü ThuËt c«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn. http://www.ebook.edu.vn 3
  4. Kü thuËt cao ¸p Bé m«n N¨ng l−îng S¬ ®å nµy bao gåm mäi ph−¬ng thøc nèi ®Êt cña ®iÓm trung tÝnh. NÕu trung tÝnh cña X0 ≈ 1. tÊt c¶ c¸c m¸y biÕn ¸p trong hÖ thèng ®Òu ®−îc trùc tiÕp nèi ®Êt th× tû sè X1 Khi chØ sè nèi ®Êt mét sè ®iÓm trung tÝnh m¸y biÕn ¸p th× ®iÖn kh¸ng thø tù kh«ng t¨ng vµ ®iÖn ¸p trªn pha kh«ng cã sù cè t¨ng cao. §iÓm trung tÝnh ®−îc gäi lµ " trùc X0 UB1 ≤ 3 . Tõ ®−êng tiÕp nèi ®Êt" khi tû sè 5 X1 r1 r2 0 U r0 x1 x2 U1 4 =0 cong cña h×nh vÏ cho thÊy khi ®ã x1 U = 1,25U ph . Nh−ng nÕu tr−íc khi ng¾n 3 r0 =1 x1 m¹ch ch¹m ®Êt ®iÖn ¸p lµm viÖc cao h¬n 2 ®Þnh møc 5% th× trÞ sè 1 U = 1,05.1,25U ph = 0,76U d Khi ®iÓm trung tÝnh kh«ng trùc tiÕp -7 -6 -5-4 -3 -2-1 0 1 2 3 4 5 6 7 nèi ®Êt th× ®iÖn ¸p trªn pha kh«ng ch¹m ®Êt sÏ lín h¬n 0,8 U d vµo khi X 0 → ∞ th× tiÕn H×nh 14-4 Quan hÖ cña ®iÖn ¸p trªn pha kh«ng tíi giíi h¹n b»ng ®iÖn ¸p d©y. Khi ®iÓm cã sù cè kho cã ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt trung tÝnh hoµn toµn c¸ch ®iÖn nèi víi ®Êt X theo tû sè 0 th× trÞ sè X 0 < 0 ( trong s¬ ®å thµnh phÇn X1 thø tù kh«ng ®iÖn dung C0 gi÷ vai trß chñ yÕu), lóc nµy ®iÖn ¸p trªn pha kh«ng cã sù cè lu«n lín h¬n ®iÖn ¸p d©y vµ ®Æc biÖt khi X0 = −2 ®iÖn ¸p sÏ t¨ng v« cïng do cã céng h−ëng ®iÖn ¸p ( dung kh¸ng thø tù kh«ng cã trÞ X1 sè tuyÖt ®«Ý b»ng tæng ®iÖn kh¸ng thø tù thuËn vµ nghÞch). Trõ tr−êng hîp ®−êng d©y rÊt dµi cßn trong c¸c l−íi ®iÖn th«ng th−êng th× kh«ng cã ®iÒu kiÖn ph¸t sinh céng h−ëng v× dung kh¸ng lín h¬n nhiÒu so víi trÞ sè cña X 1 vµ do ®ã ®iÖn ¸p trªn pha kh«ng cã sù cè th−êng kh«ng v−ît qu¸ giíi h¹n 1,15Ud. Tr−êng hîp X 0 = ∞ øng víi ph−¬ng thøc nèi ®Êt céng h−ëng ®iÓm trung tÝnh, nÕu xÐt vÒ mÆt t¨ng ®iÖn ¸p trªn pha kh«ng cã sù cè th× tr−êng hîp nµy t−¬ng ®−¬ng víi khi ®iÓm trung tÝnh c¸ch ®iÖn ®èi víi ®Êt. Trong c¸c tÝnh to¸n nªn kh«ng xÐt ®Õn ®iÖn trë t¸c dông. §iÒu ®ã, ®èi víi s¬ ®å thø tù thuËn vµ nghÞch lµ hoµn toµn hîp lý v× trÞ sè ®iÖn trë t¸c dông kh«ng v−ît qu¸ 10% trÞ sè cña ®iÖn kh¸ng. Trong s¬ ®å thø tù kh«ng, do ¶nh h−ëng cña ®Êt nªn ®iÖn trë t¸c dông cã r0 thÓ cã trÞ sè lín. Trªn h×nh 14-5 cho quan hÖ cña ®iÖn ¸p trªn pha kh«ng cã sù cè theo X1 Tr−êng §¹i häc Kü ThuËt c«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn. http://www.ebook.edu.vn 4
  5. Kü thuËt cao ¸p Bé m«n N¨ng l−îng X0 = 3 th× ®iÖn ¸p sÏ cã trÞ øng víi c¸c trÞ sè kh¸c nhau cña ®iÖn kh¸ng thø tù kh«ng. Víi X1 r0 = 1 vµ ®¹t møc U = 1,051,32U ph = 0,8U d . . sè lín nhÊt khi X1 Ph−¬ng thøc nèi ®Êt cña ®iÓm trung tÝnh còng ¶nh h−ëng ®Õn ®iÒu kiÖn lµm viÖc 1,5 cña m¸y c¾t ®iÖn vµ ®iÒu kiÖn dËp hå quang Chèng sÐt 80% 1,4 cña chèng sÐt van. Trong c¸c chèng sÐt van, x0/x1=5 1,3 sè tÊm ®iÖn trë kh«ng ®−êng th¼ng ®−îc x0/x1=2 x0/x1=3 1,2 chän theo trÞ sè ®iÖn ¸p lµm viÖc cho phÐp 1,1 x0/x1=1 lín nhÊt vµ ë ®iÖn ¸p nµy n¨ng lùc th«ng qua 1,0 dßng ®iÖn xoay chiÒu kh«ng qu¸ giíi h¹n x0/x1=1/2 0,9 x0/x1 80A. Trong hÖ thèng cã ®iÓm trung tÝnh 0 1 2 3 4 5 6 trùc tiÕp nèi ®Êt, dßng ®iÖn xoay chiÒu còng nh− sè tÊm ®iÖn trë kh«ng ®−êng th¼ng ®−îc H×nh 14-5 Quan hÖ cña ®iÖn ¸p trªn pha kh«ng cã sù cè khi cã tÝnh theo ®iÖn ¸p 0,8Ud , chèng sÐt van dïng r ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt mét pha theo 0 øng víi c¸c trÞ trong tr−êng hîp nµy ®−îc gäi lµ chèng sÐt X1 80% cßn trong hÖ thèng cã ®iÓm trung tÝnh X c¸ch ®iÖn hoÆc nèi ®Êt qua cuén d©y dËp hå sè kh¸c nhau cña 0 X1 quang - sÏ tÝnh theo møc ®iÖn ¸p 1,15Ud vµ gäi lµ chèng sÐt 115%. Nh− vËy trong hÖ thèng cã ®iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt sè tÊm ®iÖn trë kh«ng ®−êng th¼ng vµ sè khe hë phãng ®iÖn ®−îc gi¶m ssi 30% s¬ víi trong hÖ thèng cã ®iÓm trung tÝnh c¸ch ®iÖn ( hoÆc nèi ®Êt qua cuén d©y dËp hå quang) do ®ã gi¸ thµnh chèng sÐt van còng gi¶m ®−îc kho¶ng 30%. 2. Sù kh¸c nhau vÒ ®iÖn ¸p xung kÝch t¸c dông lªn c¸ch ®iÖn thiÕt bÞ. §iÖn ¸p xung kÝch t¸c dông lªn c¸ch ®iÖn cña tr¹m biÕn ¸p vµ nhµ m¸y ®iÖn phô thuéc vµo ®Æc tÝnh cña chèng sÐt van vµ nh− vËy còng sÏ phô thuéc vµo ph−¬ng thøc nèi ®Êt cña ®iÓm trung tÝnh. Trong hÖ thèng cã ®iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt, trÞ sè ®iÖn ¸p d− cña chèng sÐt van cã thÓ gi¶m thÊp kho¶ng 20÷ 30%, so víi khi ®iÓm trung tÝnh c¸ch ®iÖn do ®ã ®iÖn ¸p thÝ nghiÖm xung kÝch vµ møc c¸ch ®iÖn xung kÝch còng ®−îc gi¶m t−¬ng øng. Ngoµi ra trong c¸c hÖ thèng nµy do c¸ch ®iÖn cña m¸y biÕn ¸p ®−îc thùc hiÖn theo kiÓu nèi ®Êt cÊp nªn cµng lµm cho gi¸ thµnh gi¶m ®i rÊt nhiÒu. 3. Sù kh¸c nhau vÒ trÞ sè qu¸ ®iÖn ¸p néi bé. Trong hÖ thèng cã ®iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt qu¸ ®iÖn ¸p néi bé ®−îc ph¸t sinh vµ duy tr× d−íi t¸c dông cña ®iÖn ¸p pha cßn trong hÖ thèng cã ®iÓm trung tÝnh c¸ch ®iÖn - d−íi t¸c dông cña ®iÖn ¸p d©y. Sè liÖu ®o l−êng vµ tÝnh to¸n ®Òu cho thÊy, trÞ sè qu¸ ®iÖn ¸p néi bé trong hÖ thèng cã ®iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt còng ®−îc gi¶m kho¶ng 20÷30% Tr−êng §¹i häc Kü ThuËt c«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn. http://www.ebook.edu.vn 5
  6. Kü thuËt cao ¸p Bé m«n N¨ng l−îng so víi khi ®iÓm trung tÝnh c¸ch ®iÖn vµ do ®ã yªu cÇu vÒ møc c¸ch ®iÖn xoay chiÒu còng ®−îc gi¶m thÊp t−¬ng øng. Tæng hîp ba nguyªn nh©n trªn cã thÓ ®i ®Õn nhËn xÐt lµ møc c¸ch ®iÖn trong hÖ thèng cã ®iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt thÊp h¬n so víi khi ®iÓm trung tÝnh c¸ch ®iÖn kho¶ng 20%. Tuy nhiªn hiÖu qu¶ kinh tÕ do viÖc gi¶m thÊp c¸ch ®iÖn cßn tuú thuéc vµo cÊp ®iÖn ¸p ®Þnh møc. ë c¸c cÊp ®iÖn ¸p ®Þnh møc cao vµ siªu cao ( 150kV trë lªn) v× gi¸ thµnh cña m¸y biÕn ¸p vµ thiÕt bÞ ®iÖn t¨ng gÇn nh− tû lÖ víi trÞ sè ®iÖn ¸p thÝ nghiÖm vµ trong gi¸ thµnh ®ã ®Çu t− vÒ c¸ch ®iÖn chiÕm phÇn quan träng do ®ã nÕu chän theo ph−¬ng thøc ®iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt th× sÏ h¹ gi¸ thµnh ®−îc kho¶ng 20%. ë c¸c cÊp ®iÖn ¸p thÊp (3÷35kV) do phÇn ®Çu t− vÒ c¸ch ®iÖn chiÕm tû lÖ bÐ trong gi¸ thµnh nªn viÖc chän ®iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt ®Ó gi¶m ®iÖn ¸p thÝ nghiÖm vµ møc c¸ch ®iÖn sÏ kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ râ rÖt. §14 -3. Lùa chän ph−¬ng thøc nèi ®Êt cña ®iÓm trung tÝnh Theo quan ®iÓm vËn hµnh th× nªn chän ph−¬ng thøc ®iÓm trung tÝnh nèi ®Êt qua cuén dËp hå quang. V× sù cè ®−êng d©y phÇn lín l¹i lµ ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt mét pha nªn khi dïng cuén dËp hå quang th× sù cè sÏ ®−îc lo¹i trõ nhanh chãng kh«ng cÇn ph¶i c¾t ®−êng d©y vµ do ®ã sÏ ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn liªn tôc. Ngoµi ra khi dïng cuén dËp hå quang th× nhiÔu lo¹n cña ®−êng d©y cao ¸p ®èi víi ®−êng d©y th«ng tin còng ®−îc gi¶m nhÑ. Nh−îc ®iÓm cña viÖc dïng nã lµ hÖ thèng ph¶i cã møc c¸ch ®iÖn cao h¬n so víi khi ®iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt, nh−ng nªn dïng c¸c hÖ thèng ®iÖn tõ 60kV trë xuèng th× viÖc t¨ng møc c¸ch ®iÖn còng kh«ng ¶nh h−ëng nhiÒu ®Õn gi¸ thµnh, do ®ã ®èi víi c¸c hÖ thèng nµy dïng cuén dËp hå quang lµg hîp lý vÒ kinh tÕ kü thuËt. ë c¸c hÖ thèng cã dßng ®iÖn ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt bÐ vµ ®iÖn ¸p lµm viÖc kh«ng cao l¾m, do hå quang ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt cã thÓ tù dËp t¾t nªn kh«ng cÇn ph¶i ®Æt cuén dËp hå quang. Kinh nghiÖm vËn hµnh cho thÊy, khi dßng ®iÖn ch¹m ®Êt ®¹t ®−îc yªu cÇu sau ®©y th× ®iÓm trung tÝnh cã thÓ ®Æt c¸ch ®iÖn ®èi v¬Ý ®Êt: §iÖn ¸p 6 ÷ 10KV − dßng ®iÖn ch¹m ®Êt d−íi 30A. §iÖn ¸p 20 ÷ 35KV − dßng ®iÖn ch¹m ®Êt d−íi 10A. §iÖn ¸p 40 ÷ 35KV − dßng ®iÖn ch¹m ®Êt d−íi 5÷10A. §èi víi ®iÖn ¸p m¸y ph¸t, khi dßng ®iÖn ch¹m ®Êt lín h¬n 5A còng ph¶i ®Æt cuén dËp hå quang t¹i ®iÓm trung tÝnh cña m¸y ®iÖn v× dßng ®iÖn qu¸ lín sÏ ®èt ch¸y lâi thÐp m¸y ®iÖn. C¸c hÖ thèng ®iÖn tõ 220kV trë lªn th−êng ®−îc chän theo ph−¬ng thøc ®iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt. ¦u ®iÓm cña ph−¬ng thøc nèi ®Êt nµy ®· ®−îc tr×nh bµy nhiÒu ë trªn. C¸c hÖ thèng nµy th−êng cã c«ng suÊt lín, ®−êng d©y dµi nªn kh«ng thÓ dïng ph−¬ng thøc ®iÓm trung tÝnh c¸ch ®iÖn. Dßng ®iÖn ®iÖn dung lín hµng tr¨m ampe khiÕn cho hå quang ch¹m ®Êt cã thÓ ch¸y l©u dµi vµ d−íi t¸c dông cña giã vµ di chuyÓn do nhiÖt, hå quang sÏ Tr−êng §¹i häc Kü ThuËt c«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn. http://www.ebook.edu.vn 6
  7. Kü thuËt cao ¸p Bé m«n N¨ng l−îng lan ra c¸c pha bªn c¹nh vµ chuyÓn thµnh ng¾n m¹ch gi÷a c¸c pha. Dïng ph−¬ng thøc nèi ®Êt qua cuén dËp hå quang còng kh«ng thÝch hîp v× khi cã ng¾n m¹ch ch¹m ®Êt ®iÖn ¸p trªn pha kh«ng cã sù cè t¨ng cao, vÇng quang xuÊt hiÖn lµm cho thµnh phÇn t¸c dông cña dßng ®iÖn ch¹m ®Êt t¨ng lªn ( thµnh phÇn nµy kh«ng ®−îc bï bëi dßng ®iÖn ®iÖn c¶m cña cuén dËp hå quang) do ®ã hå quang khã dËp t¾t vµ cuén dËp hå quang sÏ kh«ng ph¸t huy t¸c dông. Nh− vËy ®èi víi c¸c hÖ thèng tõ 220kV trë lªn, chän theo ph−¬ng thøc ®iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt lµ duy nhÊt hîp lý. VÊn ®Ò ch−a thèng nhÊt hiÖn nay chñ yÕu tËp trung ph−¬ng thøc nèi ®Êt ®iÓm trung tÝnh cña c¸c hÖ thèng 110÷150kV. ë c¸c n−íc §øc, NhËt b¶n, Thuþ ®iÓn, c¸c hÖ thèng nµy ®Òu nèi ®Êt qua cuén dËp hå quang. HÖ thèng 154kV ë §«ng b¾c Trung quèc còng dïng cuén dËp hå quang, kinh nghiÖm vËn hµnh cho thÊy t¸c dông cña nã rÊt tèt: trong sè 28 lÇn sù cè ch¹m ®Êt tõ 1952 tíi 1955 trõ ba tr−êng hîp sù cè cã tÝnh chÊt l©u dµi cßn phÇn lín ®Òu ®−îc dËp t¾t nhanh chãng. HÖ thèng 110÷150 kV ë Liªn x« phÇn lín ®Òu cã ®iÓm trung tÝnh trùc tiÕp nèi ®Êt. Lý do chñ yÕu cña viÖc chän ph−¬ng thøc nèi ®Êt nµy lµ c¸c ®−êng d©y ®−îc b¶o vÖ b»ng d©y chèng sÐt toµn tuyÕn mµ phÇn ®Çu t− vµo d©y chèng sÐt kh«ng lín (5 ÷ 7%), c¸ch ®iÖn ®−êng d©y ®¹t møc t−¬ng ®èi cao nªn sè lÇn x¶y ra ch¹m ®Êt (do sÐt) kh«ng nhiÒu. Ngoµi ra do c¸c ®−êng d©y 110 ÷150kV th−êng hoÆc ®i hai lé hoÆc theo m¹ng kÝn vµ cã ®Æt thiÕt bÞ tù ®éng ®ãng l¹i (T§L) nªn ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn ®−îc liªn tôc. Nh−ng còng ngay ë Liªn x« vÉn cßn mét sè tr−êng hîp hÖ thèng 110kV dïng cuén dËp hå quang. C¸c hÖ thèng nµy ®i trong vïng ®Êt xÊu, ®iÖn trë nèi ®Êt qu¸ lín nªn hÖ thèng b¶o vÖ r¬le kh«ng ®¶m b¶o ®−îc tÝnh chän läc ®Ó c¾t ®−êng d©y cã sù cè... Tãm l¹i, viÖc lùa chän ph−¬ng thøc nèi ®Êt ®iÓm trung tÝnh cña hÖ thèng 110÷150kV cho ®Õn nay vÉn ch−a ®−îc kh¼ng ®Þnh vµ thèng nhÊt. Trong tõng hoµn c¶nh cô thÓ ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch vÒ kü thuËt míi cã thÓ lùa chän ®−îc ph−¬ng ¸n hîp lý. Tr−êng §¹i häc Kü ThuËt c«ng NghiÖp Th¸i Nguyªn. http://www.ebook.edu.vn 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản