intTypePromotion=1

Bài giảng Kỹ thuật cao áp - CĐ Phương Đông

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
68
lượt xem
8
download

Bài giảng Kỹ thuật cao áp - CĐ Phương Đông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật cao áp gồm 8 chương, trình bày về quá điện áp khí quyển; truyền sóng trên đường dây tải điện; truyền sóng trong cuộn dây máy biến áp và máy điện quay; bảo vệ chống sét đánh thẳng; thiết bị chống sét; bảo vệ chống sét cho đường dây tải điện;...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật cao áp - CĐ Phương Đông

 1. NÄÜI DUNG MÄN HOÜC CAO AÏP CHÆÅNG 1: QUAÏ ÂIÃÛN AÏP KHÊ QUYÃØN CHÆÅNG 2: TRUYÃÖN SOÏNG TRÃN DÆÅÌNG DÁY TAÍI ÂIÃÛN ge CHÆÅNG 3: TRUYÃÖN SOÏNG TRONG CUÄÜN DÁY MAÏY BIÃÚN AÏP VAÌ MAÏY ÂIÃÛN QUAY. le CHÆÅNG 4: BAÍO VÃÛ CHÄÚNG SEÏT ÂAÏNH THÀÓNG ol CHÆÅNG 5: THIÃÚT BË CHÄÚNG SEÏT. C CHÆÅNG 6: BAÍO VÃÛ CHÄÚNG SEÏT CHO ÂÆÅÌNG DÁY TAÍI ÂIÃÛN. PD CHÆÅNG 7: BAÍO VÃÛ CHÄÚNG SEÏT CHO TRAÛM BIÃÚN AÏP VAÌ MAÏY ÂIÃÛN. C CHÆÅNG 8: QUAÏ ÂIÃÛN AÏP NÄÜI BÄÜ.
 2. CHÆÅNG I QUAÏ ÂIÃÛN AÏP KHÊ QUYÃØN 1.1 QUAÏ TRÇNH PHOÏNG ÂIÃÛN CUÍA SEÏT 1. Âàûc âiãøm Seït laì mäüt hiãûn tæåüng phoïng âiãûn tia læía trong træåìng khäng âäöng nháút giæîa -âaïm máy våïi âaïm máy ge -âaïm máy våïi màût âáút åí khoaíng caïch ráút låïn (trung bçnh khoaíng 5km). Quaï trçnh phoïng âiãûn seït gäöm ba giai âoaûn: le ol Giai âoaûn tia tiãn âaûo Giai âoaûn tia tiãn âaûo Giai âoaûn phoïng âiãûn phaït triãøn tæû nhiãn. phaït triãøn âënh hæåïng ngæåüc. C PD C 2. Giaíi thêch hiãûn tæåüng phoïng âiãûn seït:
 3. 1.2 THAM SÄÚ PHOÏNG ÂIÃÛN SEÏT 1. Tham säú doìng âiãûn seït: a. Doìng âiãûn seït Is: Biãn âäü Is: vaìi chuûc âãún vaìi tràm kA Âáöu soïng: tàng nhanh ge æïng våïi giai âoaûn phoïng âiãûn ngæåüc le Is ol C PD t C Tâs Âuäi soïng: æïng våïi giai âoaûn trung hoaì âiãûn têch
 4. Khi tênh toaïn quaï âiãûn aïp seït, thæåìng sæí duûng daûng soïng xiãn goïc Is a Âäü däúc âáöu soïng ge t le Tâs ol Xaïc suáút xuáút hiãûn seït coï biãn âäü doìng âiãûn Is låïn hån mäüt giaï trë Ii C -I Ii = a.t , t ≤ Tâs i 26,1 V {IS ≥ Ii}= e PD Ii = Is , t > Tâs Xaïc suáút xuáút hiãûn doìng seït âäü däúc a≥ ai C -a i V {aS ≥ ai}= e10,9
 5. 1.2 THAM SÄÚ PHOÏNG ÂIÃÛN SEÏT 1. Tham säú doìng âiãûn seït: b. Cæåìng âäü hoaût âäüng giäng seït: Cæåìng âäü hoaût âäüng cuía seït âæåüc biãøu thë bàòng säú ngaìy coï seït trong nàm (nng.s) hoàût täøng säú thåìi gian keïo daìi cuía seït tênh theo giåì ge Tuyì thuäüc vaìo tæìng vuìng ta coï caïc säú liãûu khaïc nh: le + Vuìng xêch âaûo: (100 - 150) ngaìy seït / nàm ol + Vuìng nhiãût âåïi: (75 - 100) ngaìy seït / nàm + Vuìng än âåïi: (30 - 50) ngaìy seït / nàm C Máût âäü seït âaïnh trãn 1km2 màût âáút: PD ms = (0,1 - 0,15) láön /ngs.km2 C
 6. CHÆÅNG 2: TRUYÃÖN SOÏNG TRÃN ÂÆÅÌNG DÁY TAÍI ÂIÃÛN 2.1 KHAÏI NIÃÛM VÃÖ HIÃÛN TÆÅÜNG TRUYÃÖN SOÏNG ÂIÃÛN ge TÆÌ DOÜC DÁY DÁÙN. le 2 .2 PHAÍN XAÛ KHUÏC XAÛ CUÍA SOÏNG ol C 2.3 TRUYÃÖN SOÏNG TRONG HÃÛ NHIÃÖU DÁY PD C
 7. 2.1 KHAÏI NIÃÛM VÃÖ HIÃÛN TÆÅÜNG TRUYÃÖN SOÏNG ÂIÃÛN TÆÌ DOÜC DÁY DÁÙN. 1. Khaïi niãûm: ge Khi seït âaïnh thàóng vaìo âæåìng dáy hoàûc âaïnh xuäúng màût âáút gáön âæåìng dáy seî taûo ra soïng âiãûn tæì truyãön doüc theo âæåìng dáy gáy nãn quaï âiãûn le aïp khê quyãøn taïc duûng lãn caïch âiãûn cuía hãû thäúng. ol 2. Phæång trçnh truyãön soïng: C Så âäö âàóng trë cuía âæåìng dáy: r0 L0 PD ∂u ∂i − = R.i + L ∂x ∂t C g0 C0 ∂i ∂u − = G.u + C ∂x ∂t
 8. Trong tênh toaïn, âãø âån giaín thæåìng boí qua hai tham säú R, G: Doìng âiãûn roì ráút nhoí Âäü daìi truyãön soïng tæång âäúi ngàõn ge Phæång trçnh vi phán r0 L0 le ∂u ∂i − =L ol ∂x ∂t g0 C0 C ∂i ∂u − =C ∂x ∂t PD Nghiãûm täøng quaït cuía hãû phæång trçnh trãn coï daûng: C u = f1 ( x − v.t ) + f 2 ( x + v.t ) Z= L = 138. lg(2h / r ) 1 C i = [ f1 ( x − v.t ) + f 2 ( x + v.t )]. 1 Z v= L.C
 9. 2 .2 PHAÍN XAÛ KHUÏC XAÛ CUÍA SOÏNG 1. Khaïi niãûm vãö khuïc xaû cuía soïng Khi thay âäøi mäi træåìng truyãön soïng thç seî coï hiãûn tæåüng phaín xaû vaì khuïc xaû cuía soïng taûi âiãøm nuït (âiãøm giåïi haûn giæîa hai mäi træåìng ) ge Phæång trçnh cuía soïng âiãûn aïp: Ut le Ut +U p = Uk ol Z1 A Z2 C Ut laì thaình pháön soïng tåïi tæì mäi træåìng (1) PD Up laì thaình pháön soïng phaín xaû vãöì mäi træåìng (1) Uk laì thaình pháön soïng khuïc xaû sang mäi træåìng (2) C Hãû säú khuïc xaû: α = Uk /Ut Hãû säú phaín xaû: β = U p /Ut
 10. 2 .2 PHAÍN XAÛ KHUÏC XAÛ CUÍA SOÏNG 2. Quy tàõc Pãtecxen Giaí sæí coï soïng truyãön tæì mäi træåìng coï täøng tråí Z1 sang mäi træåìng coï täøng tråí Z2 daìi vä táûn ( khäng coï phaín xaû tæì phêa cuäúi mäi træåìng ge Z2 ) Taûi âiãøm nuït A ta coï thãø láûp caïc phæång trçnh doìng âiãûn vaì âiãûn le aïp nhæ sau: U t + U p = U k (1) ol C I t + I p = I k ( 2) PD Nhán 2 vãú cuía (2) våïi Z1: Z 1 .I t + Z 1 .I p = Z 1 .I k C ⇒ U t − U p = Z1.I k (3) Cäüng (1) vaì (3): ⇒ 2U t = U k + Z1.I k (4)
 11. Coi mäi træåìng Z2 daìi vä táûn nãn I2 = Ik vaì U2 =Uk ⇒ 2U t = U k + Z1.I k ⇒ 2U t = I k Z k + Z1.I k ge ⇒ 2U t = I k Z 2 + Z1.I k ⇒ 2U t = I k ( Z1 + Z 2 )(5) le ol Tæì phæång trçnh (5) ta coï så âäö thay thãú nhæ hçnh veî: C Âáy chiïnh laì quy tàõc Pãtecxen, âãø Ik PD xaïc âënh soïng khuïc xaû sang mäi Z1 træåìng tåïi, ta chè viãûc giaíi så âäö 2Ut Z2 UK C âån giaín våïi nguäön tàng gáúp âäi vaì gheïp thãm täøng tråí Z2 näúi tiãúp våïi Z1
 12. Soïng khuïc xaû sang mäi træåìng tåïi: Z2 Ik ⇒ U k = 2U t . Z1 Z1 + Z 2 Z2 UK 2Ut Z2 Hãû säú khuïc xaû: α =2 Z1 + Z 2 ge Hãû säú phaín xaû: Z1 − Z 2 β = α −1 = le Z1 + Z 2 ol 3. ÆÏng duûng quy tàõc Pãtecxen: C a. Truyãön soïng trong caïc træåìng håüp tåïi haûn: PD C
 13. 3. ÆÏng duûng quy tàõc Pãtecxen: a. Truyãön soïng trong caïc træåìng håüp tåïi haûn: * Træåìng håüp Z2 = 0 (cuäúi âæåìng dáy näúi âáút täút hoàûc ngàõn maûch) α=0 Uk = 0 ge Phaín xaû ám toaìn pháön β = -1 Up = -Ut le * Træåìng håüp Z2 = ∞ (håí maûch cuäúi âæåìng dáy) ol α=2 Uk = 2.Ut C Phaín xaû dæång toaìn pháön β=1 Up = U t PD C
 14. b. Truyãön soïng trong traûm coï nhiãöu dáy: Z Ut Ik A Z1 = Z Z 2Ut Z2 = n -1 Z ge n -1 le Z ol Z2 ⇒ U A = 2U t . ⇒ U A = 2U t . n − 1 C Z1 + Z 2 Z Z+ n −1 PD 2U t ⇒UA = n C Váûy soïng khuïc xaû giaím khi säú âæåìng dáy tàng
 15. c. Truyãön soïng giæîa hai mäi træåìng coï gheïp âiãûn dung song song. Ut A Ik Z1 C Z2 Z1 Z2 2Ut ge le ol 1 1 XC = ⇒ X C ( p) = C ω.C p.C PD 1 Z2. C 1 p.C Z2 Z 2 ( p ) = Z 2 // = = p.C Z + 1 1 + pCZ 2 2 p.C
 16. Thaình pháön soïng khuïc xaû sang mäi tæåìng tåïi: 2.Ut Z2 (p) 2.Ut.Z2 2.Ut.Z2 1 Uc(p)= . = = . p Z1 + Z2 (p) p.(Z1 + Z2 + p.C.Z1.Z2 ) Z1 + Z2 p.(1+ p.TC ) C.Z1 .Z 2 TC = ge Hàòng säú thåìi gian Z1 + Z 2 le 1 aính gäúc 1 − e − t / TC p(1 + p.Tc ) ol C Biãøu thæïc cuía soïng khuïc xaû sang mäi tæåìng tåïi: PD U C (t ) = U t .α .(1 − e − t / TC ) C Âäü däúc cuía soïng khuïc xaû: Âäü däúc låïn nháút cuía soïng khuïc xaû: dU C α .U t −t / TC ⎡ dU C ⎤ max = .e 2.U t dt TC ⎢ dt ⎥ = Z .C ⎣ ⎦ t =0 1
 17. Uk 1: Soïng khuïc xaû khi khäng coï 1 α.Ut âiãûn dung ge 2 le 2: Soïng khuïc xaû khi coï âiãûn ol dung t C Âäü däúc cuía PD soïng khuïc xaû Váûy coï thãø choün trë säú âiãûn dung C âãø giaím âäü däúc soïng khuïc xaû C âãún mæïc cáön thiãút.
 18. c. Truyãön soïng giæîa hai mäi træåìng coï gheïp âiãûn caím näúi tiãúp. Ut Ik L 2 Z1 Z1 1 L Z2 2Ut Z2 ge le Âiãûn khaïng cuía cuäün dáy: X L (t ) = ω.L ol C X L ( p) = p.L PD Täøng tråí Z2 viãút åí daûng toaïn tæí : C Z 2 ( p) = p.L + Z 2 Giaï trë soïng tåïi coï biãn âäü Ut viãút åí daûng toaïn tæí : Ut U t ( p) = p
 19. Thaình pháön soïng khuïc xaû sang mäi tæåìng Z2 (aïp taûi âiãøm 2): 2.Ut Z2 2.U t .Z 2 2.U t .Z 2 1 U 2 (p) = . = = . p Z1 + Z 2 (p) p.(Z1 + Z 2 + p.L ) Z1 + Z 2 p.(1 + p.TL ) L ge TL = Hàòng säú thåìi gian Z1 + Z 2 le Z2 α =2 ol Z1 + Z 2 C U 2 (t ) = U t .α .(1 − e − t / TL ) PD Âäü däúc cuía soïng khuïc xaû: Âäü däúc låïn nháút cuía soïng khuïc xaû: C max dU 2 α .U t −t / TL ⎡ dU 2 ⎤ 2.U t .Z 2 = .e ⎢⎣ dt ⎥⎦ = L dt TL t =0
 20. Uk 1: Soïng khuïc xaû khi khäng coï 1 α.Ut âiãûn caím ge 2 le 2: Soïng khuïc xaû khi coï âiãûn ol caím t C Âäü däúc cuía PD soïng khuïc xaû Váûy coï thãø choün trë säú âiãûn caím L âãø giaím âäü däúc soïng khuïc xaû C âãún mæïc cáön thiãút.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản