intTypePromotion=1
ADSENSE

Lao động phi chính thức ở Việt Nam: Thực trạng và một số định hướng chính sách

Chia sẻ: Quach Thi Thoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

38
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo phản ánh một số khía cạnh chung về tình hình việc làm phi chính thức ở Việt Nam hiện nay thông qua dữ liệu khảo sát do Tổng cục Thống kê (GSO) phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thực hiện. Qua bức tranh tổng thể về lao động phi chính thức ở nước ta hiện nay, có thể thấy đây là ngành kinh tế cần sự quan tâm của Chính phủ các cấp về định hướng chính sách nhằm tạo ra sự phát triển bền vững cho nền kinh tế phi chính thức cũng như một an sinh xã hội ổn định cho lực lượng lao động phi chính thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lao động phi chính thức ở Việt Nam: Thực trạng và một số định hướng chính sách

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> <br /> <br /> <br /> LAO ÀÖÅNG PHI CHÑNH THÛÁC ÚÃ VI<br /> THÛÅC TRAÅNG<br /> AÂTMÖÅ<br /> SÖËVÀÕNH HÛÚÁNG CHÑNH<br />  NGUYÏÎN HÛÄU TAÂI* - TRÛÚNG KHAÁNH VOÅNG**<br /> <br /> Ngaây nhêån:27/10/2018<br /> Ngaây phaãn biïån:<br /> 22/11/2018<br /> Ngaây duyïåt àùng:<br /> 24/12/2018<br /> <br /> Toám tùæt<br /> : Baâi viïët laâ phaãn aánh möåt sö neát khaái quaát vïì thûåc traång cuãa lao àöång phi chñnh thûác úã Viïåt <br /> Thöëng kï phöëi húåp cuâng vúái Töí chûác lao àöång quöëc tïë (ILO) tiïën haânh àiïìu tra vaâo nùm 2016. Thöng qu<br /> chñnh thûác úã nûúác ta hiïån nay, coá thïí nhêån thêëy àêy laâ möåt khu vûåc kinh tïë cêìn nhiïìu hún nûäa nhûäng sû<br /> caác cêëp vïì mùåt àõnh hûúáng chñnh saách nhùçm taåo ra sûác phaát triïín bïìn vûäng cho khu vûåc kinh tïë phi chñ<br /> chùæc cho lûåc lûúång lao àöång phi chñnh thûác.<br /> Tûâ khoáa<br /> : Lao àöång phi chñnh thûác, khu vûåc kinh tïë phi chñnh thûác, àõnh hûúáng chñnh saách, an sinh xaä höå<br /> INFORMAL EMPLOYMENT IN VIETNAM: REALITY AND SOME POLICY  ORIENTA<br /> Abstract<br /> : The article reflects some general aspects of the current situation of informal employment in Viet Nam thr<br /> conducted by the General Statistics Office (GSO) in collaboration with the International Labor Organization (ILO). T<br /> informal labor in our country today, it can be seen that this is an economic sector that needs more attention of the Govern<br /> of policy orientation in order to create sustainable development for the informal economy as well as a steady social <br /> workforce.<br /> Keywords : Informal employment, informal sector, policy orientation, social security<br /> <br /> <br /> <br /> K<br /> hu vûåc kinh tïë phi chñnh thûác àûúåc hiïíu möåt Baáo caáo Lao àöång phi chñnh thûác nùm 2016 cuãa<br /> caách chung nhêët laâ têåp húåp caác àún võ saãn Töíng cuåc Thöëng kï vaâ Töí chûác lao àöång quöëc tïë<br /> xuêët ra saãn phêím vêåt chêët vaâ dõch vuå vúái muåc (ILO) thûåc hiïån, cuå thïí: “<br /> Lao àöång phi chñnh thûác<br /> tiïu chuã yïëu nhùçm taåo ra cöng ùn viïåc laâm vaâ thu àûúåc àõnh nghôa laâ lao àöång coá viïåc laâm phi chñnh<br /> nhêåp cho ngûúâi lao àöång. Caác àún võ naây thûúâng thûác”1  vúái àùåc trûng cú baãn cuãa viïåc laâm phi chñnh<br /> hoaåt àöång vúái töí chûác quy mö nhoã, quan hïå lao àöång thûác àûúåc àõnh nghôa laâ viïåc laâm khöng coá baão hiïím<br /> chuã yïëu dûåa trïn lao àöång khöng thûúâng xuyïn, quan xaä höåi (àùåc biïåt laâ baão hiïím xaä höåi bùæt buöåc) vaâ<br /> hïå hoå haâng hoùåc quan hïå caá  nhên hún laâ nhûäng khöng coá húåp àöìng lao àöång tûâ 3 thaáng trúã lïn.<br /> quan hïå qua húåp àöìng vúái nhûäng àaãm baão chñnh Nûúác ta trong nhûäng nùm gêìn àêy, vúái mûác tùng<br /> thûác. Nhû vêåy, khi noái túái khu vûåc kinh tïë phi chñnh trûúãng kinh tïë êën tûúång haâng nùm coá sûå àoáng goáp<br /> thûác bùæt buöåc ài keâm vúái àoá laâ khaái niïåm “lao àöång khöng nhoã cuãa khu vûåc kinh tïë phi chñnh thûác. Theo<br /> phi chñnh thûác”, àêy cuâng vúái khaái niïåm “khu vûåc tñnh toaán cuãa Töíng cuåc Thöëng kï trong nùm 2015 tyã<br /> kinh tïë phi chñnh thûác” úã caã thïë giúái vaâ Viïåt Namlïå àoáng goáp cuãa khu vûåc kinh tïë phi chñnh thûác vaâo<br /> nhòn chung àïìu chûa coá nhûäng sûå thöëng nhêët cao GDP quan saát àûúåc chiïëm 14,34% 2. Lao àöång phi<br /> trong viïåc àõnh nghôa, xaác àõnh nöåi haâm. chñnh thûác coá möåt söë àùåc àiïím dïî nhêån thêëy nhû:<br /> Do àoá,  trong baâi viïët taác giaã seä sûã duång àõnhviïåc laâm bêëp bïnh, thiïëu öín àõnh, thu nhêåp thêëp,<br /> nghôa “lao àöång phi chñnh thûác” àûúåc sûã duång trong thúâi gian laâm viïåc daâi; khöng coá húåp àöìng lao àöång<br /> hoùåc coá nhûng khöng àûúåc àoáng baão hiïím xaä höåi,<br /> 1 baão hiïím y tïë, khöng àûúåc chi traã caác chïë àöå phuå<br />  Töíng cuåc Thöëng  kï, ILO (2018):  Baáo caáo Lao àöång  phi chñnh<br /> thûác  nùm  2016,  Nxb  Höìng  Àûác.<br />  Àinh  Thõ Luyïån: Kinh tïë  phi chñnh thûác  úã Viïåt Nam  vaâ * Trûúâng Àaåi hoåc Chñnh trõ - Böå Quöëc Phoâng<br /> 2<br /> möåt söë<br /> khuyïën nghõ. Taåp  chñ  Taâi chñnh söë 7/2018. ** Trûúâng Chñnh trõ tónh Khaánh Hoâa<br /> <br /> 50 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 14 thaáng 12/2018<br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> <br /> <br /> cêëp vaâ caác khoaãn phuác lúåi xaä höåi khaác. Nhûäng ngûúâi phi chñnh thûác coân têåp trung nhiïìu úã ba vuâng  laâ Àöìng<br /> lao àöång naây thûúâng luêín quêín trong àoái ngheâo,  haån bùçng söng Cûãu Long, Bùæc Trung Böå vaâ Duyïn haãi<br /> chïë vïì nùng lûåc, kiïën thûác vaâ àiïìu kiïån kinh tïë, do miïìn Trung vaâ Àöìng bùçng söng Höìng. Caác vuâng nhû<br /> àoá khöng coá nhiïìu cú höåi àïí hoâa nhêåp  xaä höåi. Do Trung du vaâ miïìn nuái phña Bùæc vaâ Têy Nguyïn coá<br /> vêåy, àêy cuäng laâ raâo caãn lúán àïí phaát triïín bïìn vûängdên söë ñt, lao àöång chuã yïëu laâm nöng, lêm nghiïåp,<br /> vaâ àaãm baão cöng bùçng xaä höåi 3<br /> . bïn caånh àoá caác ngaânh nghïì khöng àa daång nïn tyã<br /> * Möåt söë neát khaái quaát vïì thûåc traång lao àöång troång lao àöång phi chñnh thûác khaá thêëp ( baãng 2).<br /> phi chñnh thûác úã Viïåt Nam Baãng 2: Quy mö lao àöång phi chñnh thûác theo<br /> - Quy mö vaâ phên böë cuãa lao àöång phi chñnh thûác vuâng kinh tïë - xaä höåi, giai àoaån 2014 - 20165<br /> Quy mö lao àöång coá viïåc laâm úã nûúác ta tùng qua 2014 2015 2016<br /> caác nùm tûâ 52,7 triïåu ngûúâi nùm 2014 lïn 53,3 triïåu Vuâng kinh tïë<br /> - Söë lûúång Tyã Söë lûúång Tyã Söë lûúång Tyã<br /> ngûúâi nùm 2016. Cuâng vúái àoá, quy mö lao àöång phi xaä höåi (1000 troång (1000 troång (1000 troång<br /> chñnh thûác cuäng coá xu hûúáng tùng tûâ 16,8  triïåu ngûúâi ngûúâi) % ngûúâi) % ngûúâi) %<br /> nùm 2014 lïn 18,0 triïåu ngûúâi nùm 2016 (tùng gêìn Toaân quöëc<br />   16829,1  100,0  17534,2  100,0  18018,4  100,0 <br />  trung bònh cuãa lao àöång Trung du miïën  1116,8 <br /> 1,2 triïåu ngûúâi). Töëc àöå tùng 6,6  1331,3  7,6  1408,6  7,8 <br /> nuái phñ<br /> a Bùæc<br />  <br /> phi chñnh thûác trong giai àoaån 2014-2016 laâ 3,5%/<br /> Àöìng bùçng  3090,6  18,4  3013,8  17,2  3237,6  18,0 <br /> nùm, chêåm hún töëc àöå tùng bònh quên cuãa lao àöång söng Höìng <br /> chñnh thûác laâ 6,9%/nùm (baãng 1). 3494,2 <br /> Bùæc trung Böå vaâ  20,8  3758,9  21,4  3841,0  21,3 <br /> Baãng 1: Quy mö lao àöång phi chñnh thûác chia theo Duyïn haãi miïìn <br /> thaânh thõ/nöng thön vaâ giúái tñnh giai àoaån Trung <br /> 2014 - 2016 4 Têy Nguyïn  504,1  3,0  521,6  3,0  541,8  3,0 <br /> Àöng Nam Böå<br />   1469,9  8,7  1641,8  9,4  1709  9,5 <br /> 2014 2015 2016<br /> Àöìng bùçng  3566,5  21,2  3674,4  21,0  3758,2  20,9 <br /> Söë lûúång Söë lûúång Söë lûúång Tyã<br /> Giúái tñnh / Tyã troång Tyã troång söng Cûãu Long<br />  <br /> (1000 (1000 (1000 troång<br /> TTNT % % Haâ Nöåi<br />   1637,9  9,7  1656,2  9,4  1642,4  9,1 <br /> ngûúâi) ngûúâi) ngûúâi) %<br /> Tp. Höì Chñ Minh<br />   1949,2  11,6  1936,2  11,0  1879,8  10,4 <br /> Toaân quöëc<br />   16829,1  100,0  17534,2  100,0  18018,4  100,0 <br /> Nam  9311,8  55,3  9838,7  56,1  10170,2  56,4  - Trònh àöå hoåc vêën, chuyïn mön kyä thuêåt (CMKT)<br /> Nûä<br />   7517,3  44,7  7695,5  43,9  7848,2  43,6  cuãa lao àöång phi chñnh thûác<br /> Thaânh thõ<br />   6776,4  100,0  7114,2  100,0  7273,3  100,0 <br /> Baãng 3 cho thêëy trong 100 lao àöång phi chñnh<br /> Nam  3508,2  51,8  3744,5  52,6  3818,6  52,5 <br /> thûác thò coá hún 85 ngûúâi khöng coá chuyïn mön kyä<br /> Nûä<br />   3268,2  48,2  3369,7  47,4  3454,6  47,5 <br /> Nöng thön  10052,7  100,0  10420,0  100,0  10745,1  100,0 <br /> Baãng 3: Phên böë phêìn trùm lao àöång phi chñnh<br /> Nam  5803,6  57,7  6094,2  58,5  6351,6  59,1 <br /> thûác theo CMKT vaâ giúái tñnh nùm 20167<br /> Nûä<br />   4249,1  42,3  4325,8  41,5  4393,5  40,9 <br /> Lao àöång phi chñnh Tyã troång (%)<br /> Chó tiïu<br /> Söë liïåu nùm 2016 cho thêëy, gêìn 60% lao àöång thûác (1000 ngûúâi) Chung Nam Nûä<br /> phi chñnh thûác, tûúng àûúng 10,7 triïåu ngûúâi laâm Toaân quöëc   18018,4  100,0  100,0  100,0 <br /> viïåc úã khu vûåc nöng thön. Quy mö lao àöång phi Khöng coá CMKT   15343,0  85,2  82,2  88,9 <br /> chñnh thûác coá xu hûúáng tùng úã caã khu vûåc thaânh thõ Sú cêëp  848,0  4,7  7,4  1,2 <br /> vaâ khu vûåc nöng thön. Trong caã hai khu vûåc, tyã Trung cêëp   823,1  4,6  5,1  3,9 <br /> troång lao àöång nam àïìu cao hún nûä. Sûå chïnh lïåch Cao àùèng   420,7  2,3  2,3  2,4 <br /> naây thïí hiïån roä hún úã khu vûåc nöng thön, lao àöång Àaåi hoåc trúã lïn<br />   583,6  3,2  3,1  3,5 <br /> phi chñnh thûác laâ nam giúái cao gêëp 1,4 lêìn so vúái<br /> nûä giúái (baãng 1). 3<br />  Nguyïîn Hoaâi Sún (2013): Khu vûåc phi chñnh  thûác úã caác nûúác<br /> -  Quy  mö  lao  àöång  phi  chñnh  thûác  theo  vuâng àang phaát triïín. Taåp chñ Khoa hoåc xaä höåi Viïåt Nam, söë 10 (71)<br /> kinh tïë - xaä höåi -  2013.<br /> Quy mö lao àöång phi chñnh thûác úã saáu vuâng kinh<br /> 4<br />  Töíng cuåc Thöëng  kï, ILO (2018):  Baáo caáo Lao àöång  phi chñnh<br /> thûác  nùm  2016,  Nxb  Höìng  Àûác.<br /> tïë - xaä höåi àïìu coá xu hûúáng tùng lïn trong nùm 2016. 5<br />  Töíng cuåc Thöëng  kï, ILO (2018):  Baáo caáo Lao àöång  phi chñnh<br /> Trong àoá, TP. Haâ Nöåi vaâ TP. Höì Chñ Minh laâ núi thu<br /> thûác  nùm  2016,  Nxb  Höìng  Àûác.<br /> huát àöng àaão lao àöång tûâ caác tónh, thaânh  phöë khaác 6 Tyã lïå chung cuãa lao àöång qua àaâo taåo vaâ lao àöång chñnh thûác<br /> trong caã nûúác nïn tyã lïå lao àöång phi chñnh thûác cuãa qua àaâo taåo nùm 2016 lêìn lûúåt laâ 20,6% vaâ 55,4%.<br /> riïng hai thaânh phöë naây àaä chiïëm trïn 20% töíng söë 7<br />  Töíng cuåc Thöëng  kï, ILO (2018):  Baáo caáo Lao àöång  phi chñnh<br /> lao àöång phi chñnh thûác caã nûúác. Ngoaâi ra, lao àöång thûác  nùm  2016,  Nxb  Höìng  Àûác.<br /> <br /> <br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> 51 cöng àoaâ<br /> Söë 14 thaáng 12/2018<br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> <br /> <br /> thuêåt. Tyã lïå lao àöång qua àaâo taåo cuãa lao àöång phi<br /> chñnh thûác thêëp hún mûác chung cuãa toaân böå nïìn<br /> kinh tïë 5,7 àiïím phêìn trùm, vaâ thêëp hún so vúái lao<br /> àöång chñnh thûác laâ 17,4 àiïím phêìn trùm 6. Nhû vêåy,<br /> hêìu hïët lao àöång phi chñnh thûác khöng àûúåc àaâo taåo<br /> CMKT vaâ phaãi laâm  cöng viïåc mang tñnh chêët khöng<br /> bïìn vûäng, khöng àûúåc àaãm baão nhûäng quyïìn lúåi cú<br /> baãn cuãa ngûúâi lao àöång. Tyã lïå lao àöång chûa qua<br /> àaâo taåo cuãa lao àöång phi chñnh thûác úã nam giúái thêëp<br /> hún nûä giúái 6,7 àiïím phêìn trùm.<br /> - Quy mö lao àöång phi chñnh thûác theo nhoám<br /> Biïíu  àöì 2:  Phên  böë %  lao àöång phi  chñnh thûác  theo<br /> nghïì nghiïåp<br /> võ thïë viïåc laâm vaâ  giúái tñnh nùm 20169<br /> Biïíu àöì 1  phaãn aánh sûå phên böë lao àöång  phi<br /> chñnh thûác theo nghïì nghiïåp. Theo àoá, lao  àöång phi phêìn trùm so vúái khu vûåc thaânh thõ (56,9% so vúái<br /> chñnh thûác chuã yïëu têåp trung chuã yïëu úã ba loaåi nghïì 48,3%). Nhòn chung, nûä giúái chõu nhiïìu thiïåt thoâi<br /> laâ “Dõch vuå caá nhên, baão vïå vaâ  baán haâng”; “Thúå thuã hún nam giúái trïn khña caånh võ thïë viïåc laâm. Àa söë<br /> cöng vaâ caác thúå coá liïn quan” vaâ “Lao àöång giaãn àún” nam giúái coá viïåc laâm phi chñnh thûác laâ ngûúâi laâm<br /> hún 15,1 triïåu lao  àöång phi chñnh thûác (tûúng ûáng cöng ùn lûúng (65,1%), trong khi àoá tyã troång naây úã<br /> vúái 68,7%). Caác nhoám nghïì coân laåi nhû “caác nhaâ nûä giúái chó laâ 38,4%. Ngûúåc laåi, úã nhûäng võ thïë viïåc<br /> laänh àaåo”, “CMKT bêåc cao”, “CMKT bêåc trung”, “thúå laâm mang tñnh chêët keám öín àõnh hún nhû lao àöång<br /> lùæp raáp vaâ vêån haânh maáy moác thiïët bõ” chiïëm tyã troång tûå laâm vaâ lao àöång gia àònh, tyã lïå cuãa nûä giúái àïìu<br /> rêët nhoã. cao hún nam giúái (tûúng ûáng laâ 42,6% so vúái 24,0%<br /> úã lao àöång tûå laâm vaâ 16,9% so vúái 7,9% úã lao àöång<br /> gia àònh).<br /> Ngoaâi ra, lao àöång phi chñnh thûác àûúåc kyá húåp<br /> àöìng lao àöång chiïëm tó lïå rêët thêëp. Tó lïå àûúåc kyá húåp<br /> àöìng trïn 3 thaáng trúã lïn chó khoaãng 21,2%.  Coá<br /> 76,7% lao àöång phi chñnh thûác laâm viïåc maâ khöng<br /> coá bêët cûá möåt húåp àöìng lao àöång bùçng vùn baãn liïn<br /> quan àïën cöng viïåc àang laâm. Cuå thïí, 62,1% lao<br /> àöång phi chñnh thûác chó thoãa thuêån miïång vúái chuã<br /> lao àöång vaâ 14,6% khöng coá bêët cûá möåt thoãa thuêån<br /> Biïíu  àöì  1:  Phên böë %  lao àöång phi  chñnh  thûác naâo. Tiïìn lûúng bònh quên thaáng cuãa lao àöång phi<br /> theo  nhoám  nghïì  nùm  2016  8 chñnh thûác thêëp hún cuãa lao àöång chñnh thûác úã têët<br /> Phên böë % nhoám nghïì cuãa lao àöång phi chñnh caã caác võ thïë viïåc laâm. Tiïìn lûúng bònh quên cuãa<br /> thûác àaä phêìn naâo tyã lïå thuêån vúái trònh àöå CMKT, nhoám lao àöång phi chñnh thûác vaâo khoaãng 4,4 triïåu<br /> trong thûåc tïë vúái caác nhoám nghïì “Dõch vuå caá nhên, àöìng/thaáng, chó bùçng hún möåt nûãa so vúái nhoám lao<br /> baão vïå vaâ  baán haâng”; “Thúå thuã cöng vaâ caác thúå coáàöång chñnh thûác (6,7 triïåu àöìng/thaáng). Hêìu hïët lao<br /> liïn quan” vaâ “Lao àöång giaãn àún” vïì cú baãn laâ nhûäng àöång  phi  chñnh  thûác  khöng  coá  baão  hiïím  xaä  höåi<br /> loaåi hònh nghïì nghiïåp ñt sûå àoâi hoãi vïì trònh àöå CMKT(97,9%), chó coá 0,2% àûúåc àoáng baão hiïím xaä höåi<br /> hún so  vúái caác nhoám nghïì khaác nhû “laänh àaåo”, bùæt buöåc,  coân laåi 1,9% àoáng baão hiïím  xaä höåi tûå<br /> “CMKT bêåc cao”, “CMKT bêåc trung” vaâ “thúå lùæp raáp nguyïån 10 . Nhû vêåy, lûåc lûúång lao àöång phi chñnh thûác<br /> vaâ vêån haânh maáy moác thiïët bõ”. naây vïì mùåt an sinh xaä höåi cuäng nhû tham gia cöång<br /> - Quy mö lao àöång phi chñnh thûác theo võ thïë àöìng bõ thiïåt thoâi nhiïìu.<br /> viïåc laâm<br /> Biïíu àöì 2 cho thêëy, caã nûúác coá 53,4% lao àöång 8 Töíng cuåc Thöëng  kï, ILO (2018):  Baáo caáo Lao àöång  phi chñnh<br /> phi chñnh thûác laâm cöng ùn lûúng (tûúng ûáng  9,6 thûác  nùm  2016,  Nxb  Höìng  Àûác.<br /> triïåu ngûúâi), 32,1% (5,8 triïåu ngûúâi) lao àöång tûå laâm 9 Töíng cuåc Thöëng  kï, ILO (2018):  Baáo caáo Lao àöång  phi chñnh<br /> vaâ 11,8% (2,1 triïåu ngûúâi) laâ lao àöång  gia àònh. Tyã thûác  nùm  2016,  Nxb  Höìng  Àûác.<br /> troång lao àöång coá viïåc laâm phi chñnh thûác laâm cöng 10<br />  Töíng cuåc Thöëng kï, ILO (2018): Baáo caáo Lao àöång phi chñnh<br /> ùn lûúng úã khu vûåc nöng thön  cao hún 8,6 àiïím thûác  nùm  2016,  Nxb  Höìng  Àûác.<br /> <br /> 52 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 14 thaáng 12/2018<br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> <br /> <br /> * Möåt söë àõnh hûúáng vïì chñnh saách BHXH tûå nguyïån coá nhiïìu nguyïn nhên, nhû khaã<br /> Àïí khùæc phuåc nhûäng ruãi ro, taåo àiïìu kiïån cho lûåcnùng chi traã, thu nhêåp khöng öín àõnh, nhêån thûác...<br /> lûúång lao àöång phi chñnh thûác coá àûúåc möåt hïå an Do vêåy, cêìn quyïët liïåt hún nûäa trong viïåc truyïìn thöng<br /> sinh xaä höåi bïìn vûäng goáp phêìn vaâo sûå phaát triïín bïìn sêu röång vïì chñnh saách BHXH tûå nguyïån, tùng cûúâng<br /> vûäng chung cuãa caã quöëc gia trong tûúng lai, chuáng sûå tham gia cuãa caác cêëp caác ngaânh, àoaân thïí, àùåc<br /> ta cêìn thûåc hiïån töët möåt söë àõnh hûúáng vïì chñnh biïåt laâ vai troâ caác höåi, àoaân thïí nhû: Höåi nöng dên,<br /> saách sau: Liïn minh húåp taác xaä, Àoaân thanh niïn, Höåi Phuå<br /> Trûúác hïët, cêìn àêíy maånh quaá trònh chñnh thûác nûä... àïí ngûúâi dên biïët àûúåc tñnh ûu viïåt, nhên vùn<br /> hoáa khu vûåc phi chñnh thûác. Àêy laâ nöåi dung coá võ trñcuãa chñnh saách naây, nùæm àûúåc quy trònh thuã tuåc tham<br /> chiïën lûúåc, tiïìn àïì cho viïåc chñnh thûác hoáa khu vûåc gia vaâ hûúãng chïë àöå. Cêìn phaãi nhêën maånh hún nûäa<br /> kinh tïë phi chñnh thûác vaâ lûåc lûúång lao àöång phi chñnh vai troâ chuã àöång cuãa ngaânh BHXH trong viïåc àêíy<br /> thûác. Theo àoá, cêìn nhanh choáng hoaân thiïån theo maånh caác hònh thûác truyïìn thöng thöng  qua caác<br /> hûúáng tinh giaãn caác quy àõnh phaáp lyá höî trúå khu vûåcphûúng tiïån thöng tin àaåi chuáng, têåp huêën, höåi thaão<br /> kinh tïë phi chñnh thûác chuyïín sang khu vûåc kinh tïë vaâ phöëi húåp vúái caác ngaânh coá liïn quan. Cêìn thiïët<br /> chñnh thûác nhû cú chïë phï duyïåt, thuã tuåc cêëp pheáp. xêy dûång àïì aán tùng cûúâng höî trúå ngûúâi dên tham<br /> Àöìng thúâi nêng cao nùng lûåc thûåc thi phaáp luêåt vaâ gia BHXH tûå nguyïån thöng qua viïåc tuyïn truyïìn, cú<br /> traách nhiïåm, caãi thiïån möëi quan hïå cuãa caác cú quan quan nhaâ nûúác coá liïn quan cêìn nghiïn cûáu daânh<br /> haânh chñnh vúái khu vûåc kinh tïë phi chñnh thûác. nguöìn kinh phñ haâng nùm thuác àêíy viïåc truyïìn thöng<br /> chñnh saách BHXH tûå nguyïån àïí ngûúâi dên biïët tham<br /> Thûá hai, taåo möi trûúâng caånh tranh laânh maånh,<br /> gia. Do àoá, Nhaâ nûúác cêìn thiïët kïë caác chïë àöå baão<br /> cöng bùçng cho caác àöëi tûúång trong nïìn kinh tïë. Àêy<br /> àaãm cöng bùçng vúái BHXH bùæt buöåc. Coá thïí hònh<br /> laâ nöåi dung nïëu coá sûå thûåc hiïån töët tûâ chñnh quyïìn<br /> thaânh caác cú chïë khuyïën khñch, höî trúå möåt phêìn kinh<br /> Trung ûúng àïën cú súã seä taåo àöång lûåc rêët lúán thuác<br /> phñ àïí ngûúâi lao àöång phi chñnh thûác tham gia BHXH<br /> àêíy caác àöëi tûúång kinh tïë khaác nhau vûún lïn phaát<br /> tûå nguyïån cuäng nhû sûå linh hoaåt trong mûác àoáng,<br /> triïín bïìn vûäng. Àïí laâm àûúåc cêìn hûúáng túái caác caãi phûúng thûác àoáng.<br /> caách nhû cöí phêìn hoáa doanh nghiïåp nhaâ nûúác, àa Thûá nùm, tiïëp tuåc àún giaãn caác thuã tuåc haânh chñnh<br /> daång hoáa caác loaåi hònh súã hûäu vaâ quaãn lyá coá hiïåu trong caác cú quan cung cêëp dõch vuå cöng, àùåc biïåt<br /> quaã taâi saãn nhaâ nûúác, taåo cú chïë cho caác doanh àöëi vúái ngaânh BHXH cêìn àaãm baão duy trò töët viïåc<br /> nghiïåp phi nhaâ nûúác thuêån lúåi trong tiïëp cêån nguöìn giao dõch “möåt cûãa”, ûáng duång töëi àa cöng nghïå thöng<br /> vöën, àêët àai; taåo möi trûúâng cho doanh nghiïåp tû tin trong giao dõch haânh chñnh, tiïëp tuåc nêng cao<br /> nhên, höå kinh doanh phaát triïín, coá cú chïë trong höî chêët lûúång àöåi nguä caán böå àïí àaáp ûáng ngaây möåt töët<br /> trúå thaânh lêåp doanh nghiïåp múái... hún nhu cêìu tham gia BHXH tûå nguyïån cuãa lao àöång<br /> Thûá ba, quyïët liïåt, tùng cûúâng thûåc thi phaáp luêåt phi chñnh thûác. Àöìng thúâi caác ngaânh coá liïn quan<br /> lao àöång trong khu vûåc phi chñnh thûác nhùçm chuyïín nhû: Lao àöång - Thûúng binh vaâ Xaä höåi, Taâi chñnh<br /> söë lûúång lúán lao àöång phi chñnh thûác chûa/khöng coá cêìn nghiïn cûáu xêy dûång àïì aán höî trúå ngûúâi dên<br /> húåp àöìng lao àöång, baão hiïím xaä höåi (BHXH), baão tham gia BHXH tûå nguyïån, nhûäng nhu cêìu tham<br /> hiïím y tïë, baão hiïím thêët nghiïåp. Àêy laâ nöåi dung coá gia, àaánh giaá khaã nùng tham gia cuãa ngûúâi lao àöång<br /> aãnh hûúãng lúán, trûåc tiïëp túái an sinh xaä höåi cuãa húnnoái chung vaâ lao àöång phi chñnh thûác noái riïng àïí<br /> 18 triïåu lao àöång chñnh thûác úã nûúác ta hiïån nay, àoá tiïëp tuåc hoaân thiïån hïå thöëng chñnh saách coá liïn quan<br /> seä laâ nhûäng “àïåm àúä” cho nhûäng “cuá söëc” coá thïí xaãy ngaây möåt phuâ húåp hún vaâ hêëp dêîn ngûúâi lao àöång<br /> ra vúái hoå (nïëu coá). Theo àoá, cêìn khuyïën khñch höî trúå trong viïåc tham gia BHXH tûå nguyïån.<br /> caác doanh nghiïåp vïì mùåt thuã tuåc, phaáp lyá khi tham Thûåc hiïån quyïët liïåt, àöìng böå caác giaãi phaáp coá<br /> gia baão hiïím xaä höåi cho ngûúâi lao àöång; coá caác chïë tñnh àõnh hûúáng trïn khöng nhûäng laâ àiïìu kiïån cho<br /> taâi vïì mùåt luêåt phaáp àuã maånh bùæt buöåc caác doanh sûå phaát triïín bïìn vûäng vïì kinh tïë cuãa àêët nûúác, àoá<br /> nghiïåp trong viïåc kyá kïët húåp àöìng lao àöång, tham coân laâ tiïìn àïì cho viïåc thûåc hiïån an sinh xaä höåi möåt<br /> gia baão hiïím xaä höåi, baão hiïím y tïë cho ngûúâi lao caách röång raäi àïën têët caã caác àöëi tûúång lao àöång khaác<br /> àöång trong doanh nghiïåp. nhau trong nïìn kinh tïë. Möåt nïìn kinh tïë vúái têët thaãy<br /> Thûá tû,  thûúâng xuyïn  laâm  töët  cöng taác  tuyïn lao àöång coá viïåc laâm vaâ àûúåc baão höå búãi àêìy àuã hïå<br /> truyïìn, vêån àöång nhùçm taåo ra sûå àöng àaão tham gia an sinh xaä höåi tûâ baão hiïím xaä höåi, baão hiïím thêët<br /> baão hiïím y tïë trong lûåc lûúång lao àöång phi chñnh nghiïåp àïën baão hiïím y tïë àoá múái laâ nïìn kinh tïë coá<br /> thûác. Tñnh àïën hïët nùm 2016, múái coá hún 203 nghòn àuã sûác khoãe trong muåc tiïu phaát tri ïín lêu daâi mang<br /> lao àöång phi chñnh thûác tham gia BHXH tûå nguyïån. tñnh bïìn vûäng caã vïì kinh tïë vaâ xaä höåi. <br /> <br /> Nhûäng khoá khùn trong viïåc múã röång diïån tham gia (Xem tiïëp trang 66)<br /> <br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> 53 cöng àoaâ<br /> Söë 14 thaáng 12/2018<br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> <br /> <br /> ngoaåi ngûä seä tiïën böå nhanh hún khi hoå tñch cûåc taác giuáp sinh viïn xaác àõnh caác cú höåi àaåt tiïën böå<br /> tham gia  thaão luêån  vaâ  cöë  gùæng giao  tiïëp  theo trong hoåc têåp. Giaãng viïn vaâ sinh viïn haäy cuâng<br /> nhoám [9]. Theo Harmer (1991) thò “... laâm viïåc nhau taåo nïn sûå tûúng taác hiïåu quaã trong giúâ hoåc<br /> nhoám nùng àöång hún laâ laâm viïåc caá nhên: trong ngoaåi ngûä vaâ àöìng thúâi haäy khuyïën khñch sinh viïn<br /> möåt nhoám nhiïìu ngûúâi coá yá kiïën khaác nhau vïì nùæm bùæt caác cú höåi hoåc têåp naây. Hoåc ngoaåi ngûä laâ<br /> cuâng möåt quan àiïím, do àoá, khaã nùng thaão luêån reân luyïån caác kyä nùng: Nghe, noái, àoåc, viïët bùçng<br /> vaâ tûúng taác seä nhiïìu hún [2].” ngoaåi ngûä àoá. Do àoá sûå tûúng taác laâ möåt àiïìu khöng<br /> Qua thûåc tiïîn giaãng daåy, chuáng töi nhêån thêëy thïí thiïëu àöëi vúái sinh viïn. <br /> nhiïìu sinh viïn caác trûúâng khöng chuyïn ngûä nhû<br /> trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân thûúâng khöng maånh daån Taâi liïåu tham khaão<br /> tham gia caác hoaåt àöång trong giúâ hoåc tiïëng Anh. 1. Allwright, D. and Bailey, K.M  (1996).  Focus on the Language<br /> Caác em thûúâng khöng chuã àöång vaâ tûå giaác tûúng taác Classroom.  Cambridge University Press. London.<br /> vúái thêìy cö vaâ caác baån. 2.  Harmer  (1991). The Practice of  English Language  Teaching .<br /> Longman.<br /> Tuy nhiïn, nhûäng sinh viïn caãm thêëy bõ haån chïë,<br /> 3. Jong, C.D. & Hawley, J. (1995). Making cooperative learning<br /> khöng tûå tin khi noái àiïìu gò àoá trûúác lúáp hoùåc trûúác<br /> groups work. Middle School Journal,  26 (4),  45-48.<br /> giaãng viïn, thûúâng thêëy dïî daâng hún nhiïìu khi thïí 4. Julia Swannell (1994), The Oxford modern English dictionary ,<br /> hiïån baãn thên trûúác möåt nhoám nhoã caác baån cuâng lúáp Oxford University Press, New York.<br /> cuãa hoå. Khi ngûúâi hoåc laâm viïåc theo nhoám, caác thaânh5. Krashen, S. and Terrell, T. (1988). <br /> The Natural Approach . Prentice<br /> viïn coá thïí giaãi quyïët caác vêën àïì phaát sinh. Thaão Hall International.<br /> luêån nhoám khöng coá giúái haån àöëi vúái nhûäng sinh viïn 6. Littlewood, W. (2000).  Do Asian students really want to listen<br /> hoåc lûåc gioãi hay keám. Giaãng viïn coá thïí chia nhoám and  obey?  ELT  Journal,  54(1),  31-36.  http://dx.doi.org/<br /> sao cho sinh viïn cuâng höî trúå àûúåc nhau thûåc hiïån 10.1093/elt/54.1.31<br /> caác nhiïåm vuå trong giúâ hoåc ngoaåi ngûä. Khuyïën khñch7.  Long,  M.  (1996).  The  role  of  the  linguistic  environment  in<br /> sinh viïn phaát triïín chiïën lûúåc hoåc riïng phuâ húåp vúái second  language  acquisition  in  Ritchke,  W.C.  &  Bhatia,  T.K.<br /> baãn thên, àöìng thúâi biïët caách dung hoaâ, chia seã quan (eds.), Handbook of Language Acquisition .  Second Language<br /> àiïím, hoåc hoãi caác baån trong cùåp/ nhoám seä giuáp viïåc Acquisition (pp. 413-468). New York: Academic Press.<br /> hoåc têåp ngoaåi ngûä coá hiïåu quaã hún. 8.  Luk, J.C.M.  &  Lin,  A.M.Y. (2007). Classroom  interactions  as<br /> cross-cultural  encounters. Native  speakers  in  EFL<br /> 4. Kïët luêån<br /> classrooms. Mahwah, New Jersey, London: Lawrence Erlbaum<br /> Baâi viïët naây vêån duång möåt söë quan àiïím cuãa Associates, Publishers.<br /> caác nhaâ khoa hoåc àïí phên tñch quaá trònh tûúng taác 9. Nunan, D. (1991). Language Teaching Methodology . Prentice<br /> trong daåy hoåc, qua àoá goáp phêìn nêng cao khaã nùng Hall International.<br /> tûúng taác cuãa giaãng viïn vúái sinh viïn vaâ sinh viïn 10.  Rivers  (1983). Interactive  Language  Teaching ,  Cambridge<br /> vúái nhau trong quaá trònh daåy hoåc ngoaåi ngûä.  Qua University Press. N.Y.<br /> àoá chuáng töi nhêån thêëy khuyïën khñch sinh viïn tûúng 11. Viïån Ngön ngûä hoåc (2002),  Tûâ àiïín tiïëng Viïåt<br /> , Nxb Àaâ Nùéng.<br /> <br /> <br /> <br /> VÊÅN DUÅNG<br /> YÁ THUYÏËT<br /> L NÛÄ QUYÏÌN<br /> LAO ÀÖÅNG... PHI CHÑNH<br /> T NAM...<br /> THÛÁC<br /> (Tiïëp theo trang 63) (Tiïëp theo trang 53)<br /> àùèng trong xaä höåi. Àoá cuäng chñnh laâ mong muöën cuãaDanh muåc taâi liïåu tham khaão<br /> moåi thaânh viïn trong xaä höåi. <br />  Baáo caáo Lao àöång phi chñnh<br /> 1. Töíng cuåc Thöëng kï, ILO (2018): <br /> thûác nùm 2016 ,  Nxb Höìng  Àûác.<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> 2. Àinh Thõ Luyïån:  Kinh tïë phi chñnh thûác úã Viïåt Nam vaâ möåt söë<br /> 1. C. Maác - Ùng-ghen  “Tuyïín têåp”, têåp  1 (1976), Nxb. Tiïën böå,<br /> khuyïën nghõ,   Truy  cêåp  tûâ  http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-<br /> Maátxcúva.<br /> trao-doi/trao-doi-binh-luan/kinh-te-phi-chinh-thuc-o-viet-nam-<br /> Giaáo trònh Xaä höåi hoåc vïì giúái<br /> 2. Hoaâng Baá Thõnh (2008), “ ” Nxb.<br /> Àaåi hoåc Quöëc gia Haâ Nöåi. va-mot-so-khuyen-nghi-146337.html  (truy  cêåp  ngaây  19/11/<br /> 2018).<br /> Vêën àïì nghiïn cûáu giúái trong Xaä höåi<br /> 3. Hoaâng Baá Thõnh (2001), “<br /> hoåc” Nxb. Àaåi hoåc Quöëc gia Haâ Nöåi. 3.  Dûúng  Àùng  Khoa  (2006):  Hoaåt  àöång  cuãa  khu  vûåc kinh  tïë<br /> ” khöng chñnh thûác úã Viïåt Nam: Caác hònh thaái vaâ taác àöång,<br /> 4. Trêìn Xuên Kyâ (2008), “Taâi liïåu chuyïn khaão, giúái vaâ phaát triïín  Truy<br /> Nxb. Lao àöång - Xaä höåi, Haâ Nöåi. cêåp  tûâ  http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/web/guest/cac-<br /> 5. Giúái möi trûúâng vaâ phaát triïín úã Viïåt nam<br /> ” (1995), Nxb. Chñnh khu-vuc-kinh  te?  (truy  cêåp  ngaây  22/11/2018).<br /> trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi. 4. Nguyïîn Hoaâi Sún (2013):  Khu vûåc phi chñnh thûác úã caác nûúác<br />  “Giaáo trònh giúái vaâ àang phaát triïín,<br /> 6. Nguyïîn Thõ Thuêån vaâ Trêìn Xuên Kyâ (2009)  Taåp chñ Khoa hoåc xaä höåi Viïåt Nam, söë 10 (71)<br /> phaát triïín”<br /> , Nxb. Lao àöång - Xaä höåi, Haâ Nöåi. - 2013, tr. 87 - 95.<br /> <br /> 66 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 14 thaáng 12/2018<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2