intTypePromotion=1
ADSENSE

lập trình PLC điều khiển máy bán nước tự động, chương 16

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

213
lượt xem
108
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàm đổi dữ liệu tương ứng thanh ghi 7 nét Hàm SEG chuyển đổi số nguyên hệ cơ số Hexa trong khoảng 0 - F sang thành giá trị bit tương ứng của thanh ghi 7 nét . Hàm SEG lập giá trị các bit của thanh ghi 7 nét tương ứng với nội dung của 4 bit thấp của byte đấu vào IN. Kết quả được ghi cào byte đầu ra OUT Sơ đồ các bit của thanh ghi 7 nét S ố ngu yên 0 1 1 0 2 1 3 1 4 0

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: lập trình PLC điều khiển máy bán nước tự động, chương 16

  1. Chương 16: Haøm ñoåi döõ lieäu töông öùng thanh ghi 7 neùt Haøm SEG chuyeån ñoåi soá nguyeân heä cô soá Hexa trong khoaûng 0  F sang thaønh giaù trò bit töông öùng cuûa thanh ghi 7 neùt . Haøm SEG laäp giaù trò caùc bit cuûa thanh ghi 7 neùt töông öùng vôùi noäi dung cuûa 4 bit thaáp cuûa byte ñaáu vaøo IN. Keát quaû ñöôïc ghi caøo byte ñaàu ra OUT Sô ñoà caùc bit cuûa thanh ghi 7 neùt S Thanh ghi 7 neùt oá - g f e ngu d c b a yeân 0 0 0 1 1 a 1 1 1 1 f b g 1 0 0 0 0 0 1 1 0 e c d 2 0 1 0 1 1 0 1 1 3 0 1 0 0 1 1 1 1 4 0 1 1 0 0 1 1 0
  2. 5 0 1 1 0 1 1 0 1 6 0 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 0 1 1 1 8 0 1 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1 0 0 1 1 1 A 0 1 1 1 0 1 1 1 B 0 1 1 1 1 1 0 0 C 0 0 1 1 1 0 0 1 D 0 1 0 1 1 1 1 0 E 0 1 1 1 1 0 0 1 F 0 1 1 1 0 0 0 1 LAD STL Toaùn haïng
  3. IN(Byte) SEG EN ENC :VB, IB, QB, O IN MB, SMB, AC, IN OUT OUT *VD, *AC, haèng soá OUT(byte): VB, IB, QB, MB, SMB, AC, *VD, *AC 3.15 Ñoàng hoà thôøi gian thöïc Ñoàng hoà tôøi gian thöïc chæ coù ôû CPU 214 . Ñeå coù theå laøm vieäc vôùi ñoàng hoà thôøi gian thöïc CPU 214 cung caáp hai leänh ñoïc vaø ghi giaù trò cho ñoàng hoà . Nhöõng giaù trò ñoïc ñöôïc hoaëc ghi ñöôïc vôùi ñoàng hoà thôøi gian thöïc laø caùc giaù trò veà ngaøy, thaùnh , naêm , vaø caùc giaù trò giôø , phuùc , giaây .Caùc döõ lieäu ñoïc , ghi vôùi ñoàng hoà thôøi gian thöïc trong LAD vaø trong STL coù ñoä daøi moät byte vaø phaûi ñöôïc maõ hoùa theo kieåu soá nhò phaân BCD . B Naêm ( yte 0 0 99) B Thaùng(0 12) yte 1 B Ngaøy (0 31) yte 2
  4. B Giôø (0 yte 3 23) B Phuùc (0 yte 4  59) B Giaây (0 59) yte 5 B 0 yte 6 B 0 yte 7 ngaøy trong tuaàn Caùc döõ lieäu hôïp leä laø: N T N G P G aê haù gaø iôø huùt iaây m ng y ( ( ( ( ( ( hh) m ss) y m dd) m) y) m) 0 1 1 0 0 0       12 31 23 59 59 9 9 Rieâng giaù trò veà ngaøy trong tuaàn laø moät soá töông öùng vôùi noäi dung cuûa nibble(4 bit) thaáp trong byte theo kieåu :
  5. C T T T T T T h h h h h h h u ö ö ö ö ö ö û ù ù ù ù ù ù n h m t n s b h a a ö a a a a i ù ê ù û ät y m u y b i e á n a ù p 1 2 3 4 5 6 7 READ_RTC (LAD) TODR (STL) Leänh ñoïc noäi dung cuûa ñoàng hoà thôøi gian thöïc vôùi boä ñeäm 8 byte ñöôïc chæ thò trong leänh baèng toaùn haïng T. SET_RTC (LAD) TODW (STL )
  6. Leänh ghi noäi cuûa boä ñeäm 8 byte ñöôïc chæ thò trong leänh baèng toaùn haïng T vaøo ñoàng hoà thôøi gian thöïc . Cuù phaùp söû duïng leänh ñoïc, ghi döõ lieäu vôùi ñoàng hoà thôøi gian thöïc trong LAD , STL: LAD ST Toaùn L haïng READ RTC T EN ODR T T(byte) T : VB , IB , QB , MB , T SMB , *VD SET RTC EN ODW , *AC T T Tuyeät ñoái khoâng söû duïng leänh TODR vaø leänh TODW ñoàng thôøi vöøa trong chöông trình chính, vöøa trong chöông trình xöû lyù ngaét .Khi moät leänh TODR hay TODW ñaõ ñöôïc thöïc hieän , thì khi goïi chöông trình xöû lyù ngaét , caùc leänh laøn vieäc vôùi ñoàng hoà thôøi gian thöïc trong chöông trình xöû lyù ngaét seõ khoâng ñöôïc thuïc hieän nöõa. Bit SM4.5 seõ coù logic 1 trong nhuöõng tröôøng hôïp nhö vaäy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2