intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếng Việt

Chia sẻ: Nhokbuongbinh Nhokbuongbinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:220

0
147
lượt xem
37
download

Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếng Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếng Việt được nghiên cứu nhằm mục đích góp phần minh chứng cho lí thuyết của Ngữ dụng học về hành vi ngôn ngữ, góp phần làm phong phú thêm lí thuyết về mối quan hê ̣giữa ngôn ngữ và văn hóa; làm rõ bản chất của hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếng Việt từ góc nhìn Ngữ dụng học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếng Việt

ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC<br /> ----------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ MAI HOA<br /> <br /> HÀNH VI XIN PHÉP VÀ HỒI ĐÁP<br /> ́<br /> TRONG TIẾNG ANH VÀ TIÊNG VIỆT<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> NGÔN NGƢ̃ HỌC<br /> <br /> HUẾ - 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC HUẾ<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC<br /> -------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ MAI HOA<br /> <br /> HÀNH VI XIN PHÉP VÀ HỒI ĐÁP TRONG<br /> ́<br /> TIẾNG ANH VÀ TIÊNG VIỆT<br /> Chuyên ngành: Ngôn ngữ học<br /> Mã số:<br /> 62.22.02.40<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ<br /> <br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS.TS Hoàng Tất Thắng<br /> 2. PGS.TS Trƣơng Viên<br /> <br /> HUẾ - 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> ̀<br /> LƠI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cƣ́u của riêng tôi . Các số liệu<br /> trong luâ ̣n án là trung thƣ̣c . Nhƣ̃ng kế t luâ ̣n khoa ho ̣c của luâ ̣n á n chƣa đƣơ ̣c<br /> công bố trong bấ t kì công trình nào khác.<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN ÁN<br /> <br /> Nguyễn Thi Mai Hoa<br /> ̣<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang bia phu ̣<br /> ̀<br /> Lời cam đoan<br /> Mục lục<br /> <br /> ii<br /> <br /> Danh mục các kí hiệu, các chữ viết tắt<br /> <br /> vii<br /> <br /> Danh mục các bảng, biểu<br /> ̀<br /> ̉<br /> MƠ ĐÂU<br /> <br /> viii<br /> <br /> i<br /> <br /> 1<br /> <br /> ̉<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ CƠ SƠ LÍ THUYẾT<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.1.1. Ngoài nƣớc<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.1.2. Trong nƣớc<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.2. Lý thuyết hội thoại<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.2.1. Những yếu tố trong cấu trúc hội thoại<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1.2.3. Sự kiện lời nói (Speech event)<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.3. Lý thuyết hành vi ngôn ngữ<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.3.1. Khái niệm hành vi ngôn ngữ<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.3.2. Phân loại hành vi ở lời<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.3.3. Điều kiện sử dụng các hành vi ở lời<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.3.4. Phƣơng thức thực hiện hành vi ở lời<br /> <br /> 25<br /> <br /> 1.3.5. Hành vi ngôn ngữ trực tiếp và hành vi ngôn ngữ gián tiếp<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1.4. Hành vi xin phép và hồi đáp<br /> <br /> 29<br /> <br /> 1.4.1. Khái niệm hành vi yêu cầu<br /> <br /> 30<br /> <br /> 1.4.2. Khái niệm hành vi xin phép<br /> <br /> 30<br /> <br /> 1.4.3. Khái niệm hồi đáp<br /> <br /> 32<br /> <br /> 1.4.4 Điều kiện sử dụng của hành vi xin phép<br /> <br /> 34<br /> <br /> 1.4.5. Mối quan hệ giữa hành vi yêu cầu và hành vi xin phép<br /> <br /> 36<br /> <br /> 1.5. Nguyên tắc về lịch sự và thể diện trong hội thoại<br /> <br /> 38<br /> <br /> 1.6. Quan hệ liên cá nhân trong hội thoại<br /> <br /> 40<br /> <br /> iii<br /> <br /> 1.7. Ngôn ngữ và mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa<br /> <br /> 40<br /> <br /> 1.8. Tiểu kết<br /> <br /> 41<br /> <br /> CHƢƠNG 2: HÀNH VI XIN PHÉP VÀ HỒI ĐÁP TRONG<br /> TIẾNG ANH<br /> <br /> 43<br /> <br /> 2.1. Kết quả thống kê phân loại các cấu trúc xin phép và hồi đáp<br /> trong tiếng Anh qua văn chƣơng và phiếu câu hỏi diễn ngôn DCT<br /> <br /> 43<br /> <br /> 2.1.1. Kết quả thống kê phân loại các cấu trúc xin phép qua văn<br /> chƣơng và DCT<br /> <br /> 43<br /> <br /> 2.1.2. Kết quả thống kê phân loại các cấu trúc hồi đáp qua văn<br /> chƣơng và DCT<br /> <br /> 45<br /> <br /> 2.2. Các phƣơng thức biểu hiện trực tiếp hành vi xin phép và hồi<br /> đáp trong tiếng Anh<br /> <br /> 47<br /> <br /> 2.2.1. Hành vi xin phép trực tiếp - Hồi đáp tích cực trực tiếp<br /> <br /> 47<br /> <br /> 2.2.2. Hành vi xin phép trực tiếp - Hồi đáp tíêu cực trực tiếp<br /> <br /> 47<br /> <br /> 2.3. Các phƣơng thức biểu hiện gián tiếp hành vi xin phép và hồi<br /> đáp trong tiếng Anh<br /> <br /> 49<br /> <br /> 2.3.1. Hành vi xin phép gián tiếp - Hồi đáp tích cực trực tiếp<br /> <br /> 50<br /> <br /> 2.3.2. Hành vi xin phép gián tiếp - Hồi đáp tíêu cực trực tiếp<br /> <br /> 50<br /> <br /> 2.3.3. Hành vi xin phép gián tiếp - Hồi đáp tích cực gián tiếp<br /> <br /> 53<br /> <br /> 2.3.4. Hành vi xin phép gián tiếp - Hồi đáp tiêu cực gián tiếp<br /> <br /> 55<br /> <br /> 2.4. Các nét ngữ dụng liên quan đến hành vi xin phép và hồi đáp<br /> trong tiếng Anh<br /> <br /> 57<br /> <br /> 2.4.1. Hành vi xin phép và hồi đáp xét trong mối quan hệ bố, mẹ con (môi trƣờng gia đình)<br /> <br /> 62<br /> <br /> 2.4.2. Hành vi xin phép và hồi đáp xét trong mối quan hệ bạn bè<br /> <br /> 62<br /> <br /> 2.4.3. Hành vi xin phép và hồi đáp xét trong mối quan hệ thầy - trò<br /> (môi trƣờng trƣờng học)<br /> <br /> 63<br /> <br /> 2.4.4. Hành vi xin phép và hồi đáp xét trong mối quan hệ giữa thủ<br /> <br /> 64<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2