intTypePromotion=1

luận văn:Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu dệt may tại Công ty Cổ phần Cung ứng dịch vụ Hàng không trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

0
61
lượt xem
14
download

luận văn:Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu dệt may tại Công ty Cổ phần Cung ứng dịch vụ Hàng không trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xuất khẩu hiện nay đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân của nước ta.Với hàng tỷ USD thu được, xuất khẩu đã góp phần rất lớn trong công cuộc xây dựng đất nước Với kim ngạch xuất khẩu hàng năm cao và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, dệt may là một mặt hàng chủ lực, đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: luận văn:Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu dệt may tại Công ty Cổ phần Cung ứng dịch vụ Hàng không trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

 1. 1 LU N VĂN T T NGHI P TÀI: “ y m nh ho t ng xu t kh u d t may t i Công ty C ph n Cung ng d ch v Hàng không trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t ”
 2. 2 M CL C DANH M C CÁC CH VI T T T DANH M C CÁC B NG DANH M C HÌNH V L IM U ............................................................................................. 11 CHƯƠNG 1. CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N C A HO T NG XU T KH U HÀNG D T MAY C A CÔNG TY C PH N CUNG NG D CH V HÀNG KHÔNG .............................................................. 14 1.1.Cơ s lý lu n chung v ho t ng xu t kh u hàng hóa ................. 14 1.1.1.Khái ni m xu t kh u hàng hóa và vai trò c a ho t ng xu t kh u hàng hóa ............................................................................................... 14 1.1.2.Các hình th c xu t kh u ch y u ................................................. 15 1.1.2.1.Xu t kh u tr c ti p ............................................................. 16 1.1.2.2.Gia công qu c t ................................................................. 17 1.1.3.Các y u t nh hư ng n ho t ng xu t kh u hàng hóa ............ 20 1.1.3.1.Nhóm nhân t bên trong qu c gia ....................................... 20 1.1.3.2. Nhóm nhân t bên ngoài qu c gia ...................................... 22 1.2.T ng quan chung v ngành D t may Vi t Nam ............................. 24 1.2.1.Vai trò c a ngành d t may trong n n kinh t Vi t Nam ................ 24 1.2.2. Nh ng y u t nh hư ng t i ho t ng xu t kh u hàng d t may Vi t Nam .............................................................................................. 25
 3. 3 1.3. T m quan tr ng c a vi c y m nh ho t ng xu t kh u hàng d t may c a Công ty C ph n Cung ng d ch v Hàng không trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t ................................................................ 28 1.3.1. V trí c a ho t ng xu t kh u hàng d t may trong ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty C ph n Cung ng d ch v Hàng không . 28 1.3.2. Thách th c và cơ h i i v i ho t ng xu t kh u hàng d t may c a Công ty trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t ........................... 30 1.3.2.1.Thách th c .......................................................................... 30 1.3.2.2. Cơ h i ................................................................................ 31 CHƯƠNG 2. TH C TR NG XU T KH U HÀNG D T MAY T I CÔNG TY C PH N CUNG NG D CH V HÀNG KHÔNG ............ 34 2.1. Tình hình xu t kh u hàng d t may Vi t Nam ............................... 34 2.1.1. Th c tr ng xu t kh u hàng d t may Vi t Nam giai o n 2002 - 2007 ..................................................................................................... 34 2.1.1.1. Tình hình s n xu t hàng d t may xu t kh u ....................... 34 2.1.1.2. Kim ng ch xu t kh u hàng d t may ................................... 38 2.1.2.3. Ch ng lo i s n ph m xu t kh u ......................................... 40 2.1.1.4. Cơ c u th trư ng xu t kh u .............................................. 43 2.1.2. ánh giá tình hình xu t kh u hàng d t may Vi t Nam ................ 45 2.1.2.1. Nh ng k t qu t ư c ..................................................... 45 2.1.2.2. Nh ng m t h n ch ............................................................ 47 2.1.2.3. Nguyên nhân c a nh ng h n ch ....................................... 49 2.2. Tình hình xu t kh u hàng d t may t i Công ty C ph n Cung ng d ch v Hàng không .............................................................................. 53 2.2.1. Th c tr ng xu t kh u hàng d t may t i Công ty C ph n Cung ng d ch v Hàng không ............................................................................. 53 2.2.1.1. Kim ng ch xu t kh u ......................................................... 53 2.2.1.2. M t hàng xu t kh u ........................................................... 56
 4. 4 2.2.1.3. Hình th c xu t kh u ........................................................... 57 2.2.1.4. Cơ c u th trư ng xu t kh u .............................................. 58 2.2.1.5. i th c nh tranh c a Công ty ......................................... 62 2.2.2. ánh giá chung tình hình xu t kh u hàng d t may c a Công ty Cung ng D ch v Hàng không giai o n 2003 – 2007 ........................ 64 2.2.2.1. Nh ng k t qu t ư c ..................................................... 64 2.2.2.2. Nh ng m t h n ch ............................................................ 65 2.2.2.3. Nguyên nhân nh ng m t h n ch ....................................... 67 CHƯƠNG 3. PHƯƠNG HƯ NG VÀ M T S GI I PHÁP NH M Y M NH HO T NG XU T KH U HÀNG D T MAY T I CÔNG TY C PH N CUNG NG D CH V HÀNG KHÔNG ............ 70 3.1. Phương hư ng và m c tiêu phát tri n c a Công ty C Ph n Cung ng D ch v Hàng không giai o n 2010 - 2015 .................................. 70 3.1.1. Phương hư ng phát tri n ............................................................ 70 3.1.2. M c tiêu phát tri n ...................................................................... 71 3.2. M t s gi i pháp thúc y ho t ng xu t kh u d t may t i Công ty C ph n Cung ng d ch v Hàng không .......................................... 72 3.2.1. Gi i pháp t phía Công ty ........................................................... 72 3.2.1.1. Nâng cao hi u qu gia công xu t kh u hàng d t may ........ 72 3.2.1.2. Nâng cao ch t lư ng và c i ti n m u mã, a d ng hóa s n ph m ............................................................................................... 73 3.2.1.3. Ch ng tìm ki m, m r ng th trư ng ............................. 76 3.2.1.4. ào t o nâng cao tay ngh cho ngư i lao ng và năng l c qu n lý ............................................................................................ 79 3.2.1.5. Xây d ng và phát tri n thương hi u s n ph m ................... 80 3.2.2. Gi i pháp t phía Hi p h i D t may Vi t Nam ........................... 82 3.2.3. i i pháp t phía nhà nư c ............................................................ 83 3.2.3.1. u tư phát tri n nguyên ph ki n ph c v ngành d t may 83
 5. 5 3.2.3.2. H tr doanh nghi p trong ho t ng xúc ti n thương m i 85 3.2.3.3. Chính sách h tr và ào t o ngu n nhân l c .................... 88 K T LU N ................................................................................................. 91 TÀI LI U THAM KH O .......................................................................... 93 PH L C .................................................................................................... 95 L I C M ƠN Em xin g i l i c m ơn t i toàn b các th y cô giáo trong khoa Kinh t và Kinh doanh qu c t - Trư ng i h c Kinh t qu c dân ã t n tình gi ng d y cho em trong su t quá trình h c t p t i trư ng. c bi t em xin g i l i c m ơn t i Ths. Th Hương ã t n tình hư ng d n, giúp và ch b o em trong su t quá trình h c t p và hoàn thành bài lu n văn t t nghi p. Cu i cùng, em xin g i l i c m ơn t i Ban Giám c Công ty C ph n Cung ng D ch v Hàng Không c bi t là anh Bùi Thái Nguyên - trư ng phòng Marketing và các anh ch trong phòng Marketing, Phòng Kinh doanh Xu t nh p kh u ã t n tình hư ng d n, giúp và óng góp ý ki n em hoàn thành bài lu n văn t t nghi p. Em xin chân thành c m ơn. Sinh viên Ph m Minh Phúc
 6. 6
 7. 7 L I CAM OAN Em xin cam oan bài lu n văn t t nghi p c a em ư c th c hi n dư i s hư ng d n nhi t tình và t n t y c a Ths. Th Hương và s tìm tòi, t ng h p qua các tài li u c a b n thân em.N i dung bài vi t không h có s sao chép t b t kỳ m t chuyên hay lu n văn nào, nh ng trích d n u ư c ưa vào trong ngo c kép và chú thích rõ ngu n g c. N u có nh ng sai ph m, em xin ch u hoàn toàn trách nhi m. Hà N i, ngày 05 tháng 6 năm 2008 Sinh viên Ph m Minh Phúc
 8. 8 DANH M C CÁC CH VI T T T STT Ch vi t t t Nghĩa Ti ng Anh Nghĩa Ti ng Vi t Association of Hi p h i các qu c gia 1 ASEAN Southeast Asian Nations ông Nam Á 2 COD - Nhu c u oxy hóa h c Enterprise resources H th ng qu n lý tích h p 3 ERP Planning ngu n l c 4 EU European Union Liên minh Châu Âu Tiêu chu n t ra các Hazard Analysis and nguyên t c c a h th ng 5 HACCP Critical Control Points phân tích m i nguy và i m ki m soát t i h n International Ch ng nh n H th ng 6 ISO 2000 Organization for qu n lý ch t lư ng Standardization H th ng trách nhi m xã 7 SA8000 Social Accountability h i 8 USD United States Dollar ôla M World Trade T ch c Thương m i Th 9 WTO Organization gi i
 9. 9 DANH M C CÁC B NG B ng 2.1: Kim ng ch nh p kh u bông c a Vi t Nam theo th trư ng năm 2007 ...................................................................................................... 36 B ng 2.2. Kim ng ch nh p kh u s i c a Vi t Nam theo th trư ng năm 2007 ...................................................................................................... 37 B ng 2.3: Kim ng ch xu t kh u hàng d t may Vi t Nam giai o n 2001 – 4/2008 ............................................................................................... 39 B ng 2.4: Kim ng ch m t s m t hàng xu t kh u d t may c a Vi t Nam năm 2007 ...................................................................................................... 41 B ng 2.5: Kim ng ch xu t kh u d t may Vi t Nam sang m t s th trư ng ... 43 B ng 2.6: Kim ng ch xu t kh u hàng d t may giai o n 2003 - 2007 .......... 54 B ng 2.7: M t hàng d t may xu t kh u c a Công ty giai o n 2003 – 2007 .................................................................................................. 56 B ng 2.8: Kim ng ch xu t kh u hàng d t may c a Công ty theo th trư ng giai o n 2003 – 2007 .................................................................................. 60
 10. 10 DANH M C HÌNH V Hình 2.1: Kim ng ch xu t kh u hàng d t may Vi t Nam giai o n 2001 – 4/2008 ............................................................................................... 39 Hình 2.2: Cơ c u m t hàng d t may xu t kh u Vi t Nam qua các năm ......... 42 Hình 2.3: Cơ c u th trư ng xu t kh u hàng d t may Vi t Nam năm 2002- 2007 ........................................................................................... 45 Hình 2.4: Kim ng ch xu t kh u hàng d t may c a công ty giai o n 2003 – 2007 .................................................................................................. 55 Hình 2.5: Quy trình gia công xu t kh u hàng d t may c a công ty ............... 58 Hình 2.6: Cơ c u th trư ng xu t kh u hàng d t may c a Công ty năm 2005 - 2007 .......................................................................................... 51
 11. 11 L IM U Tính c p thi t c a tài: Xu t kh u hi n nay óng vai trò quan tr ng i v i n n kinh t qu c dân c a nư c ta.V i hàng t USD thu ư c, xu t kh u ã góp ph n r t l n trong công cu c xây d ng t nư c V i kim ng ch xu t kh u hàng năm cao và chi m t tr ng l n trong t ng kim ng ch xu t kh u c a c nư c, d t may là m t m t hàng ch l c, óng vai trò quan tr ng trong cơ c u hàng xu t kh u. Trong nh ng năm qua, ngành d t may ã l n m nh r t nhanh, các s m ph m d t may ã không ng ng ư c c i thi n, nâng cao v ch t lư ng, m u mã, th trư ng ngày càng ư c m r ng vào các th trư ng l n như: M , EU, Nh t B n….. Bên c nh ó, s lư ng các doanh nghi p tham gia vào lĩnh v c s n xu t và xu t kh u hàng d t may c a nư c ta ngày càng gia tăng. S ra i c a các doanh nghi p này không ch thu hút m t b ph n l n lao ng trong xã h i, gi m thi u tình tr ng th t nghi p mà hơn h t nó ã góp ph n nâng cao hi u qu s n xu t, tăng trư ng kinh t trên cơ s khai thác t t nh ng l i th c a qu c gia. Tuy nhiên, v i xu th h i nh p ngày nay, ngành d t may xu t kh u c a Vi t Nam v n còn ph i i m t v i nhi u thách th c và khó khăn c bi t là nh ng thách th c khi Vi t Nam gia nh p t ch c thương m i th gi i WTO. y m nh xu t kh u hàng d t may tr thành m t v n ư c ng và nhà nư c c bi t quan tâm. i v i các doanh nghi p tham gia vào lĩnh v c s n xu t và xu t kh u hàng d t may c bi t là các doanh nghi p m i tham gia vào lĩnh v c này, trư c nh ng xu hư ng phát tri n m i c a quá trình h i nh p kinh t qu c t ã t ra không ít nh ng thách th c v c nh tranh, ch t lư ng s n ph m, tiêu chu n và rào c n k thu t…cho các doanh nghi p. i u này òi h i các doanh nghi p ph i không ng ng nâng cao hi u qu ho t ng s n xu t, xúc
 12. 12 ti n thương m i, nâng cao ch t lư ng s n ph m… có th ng v ng và phát tri n trên th trư ng. Nh n th c ư c nh ng khó khăn và thách th c i v i ngành d t may nói chung và ho t ng xu t kh u d t may t i các doanh nghi p nói riêng em ã m nh d n ch n tài: “ y m nh ho t ng xu t kh u d t may t i Công ty C ph n Cung ng d ch v Hàng không trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t ” làm tài lu n văn. M c ích nghiên c u tài: Phân tích tình hình xu t kh u c a m t hàng d t may Vi t Nam sang th trư ng l n: M , Nh t B n, EU trong nh ng năm g n ây. Phân tích tình hình xu t kh u c a m t hàng d t may Vi t Nam c a Công ty C ph n Cung ng d ch v hàng không trong nh ng năm g n ây. Nh ng thành công và h n ch , thu n l i và khó khăn trong ho t ng xu t kh u hàng d t may c a Công ty C ph n Cung ng d ch v hàng không trong i u ki n h i nh p kinh t qu c t . T ó xu t phương hư ng và nh ng gi i pháp giúp công ty y m nh ư c ho t ng xu t kh u hàng d t may. i tư ng và ph m vi nghiên c u c a chuyên : - i tư ng nghiên c u là ho t ng xu t kh u hàng d t may c a Vi t Nam hi n nay và ho t ng xu t kh u hàng d t may t i Công ty C ph n Cung ng D ch v Hàng không - Ph m vi nghiên c u: Tình hình xu t kh u hàng d t may Vi t Nam trong giai o n 2001 – 2007 và th c tr ng xu t kh u hàng d t may t i Công ty C ph n Cung ng dich v hàng không trong giai o n 2003 – 2007. Phương pháp nghiên c u:
 13. 13 tài s d ng phương pháp nghiên c u c a Ch nghĩa duy v t bi n ch ng và ch nghĩa Duy v t l ch s . Các phương pháp c th ư c s d ng là: Phương pháp t ng h p, phân tích, quy n p, khái quát hóa… K t c u c a lu n văn: Lu n văn ư c k t c u g m 3 chương: Chương 1: Cơ s lý lu n và th c ti n c a ho t ng xu t kh u hàng d t may c a Công ty C ph n Cung ng D ch v Hàng không Chương 2: Th c tr ng ho t ng xu t kh u hàng d t may c a Công ty c ph n Cung ng d ch v Hàng không giai o n 2003 -2007 Chương 3: Phương hư ng và m t s gi i pháp nh m y m nh ho t ng xu t kh u hàng d t may t i Công ty C ph n Cung ng d ch v Hàng không
 14. 14 CHƯƠNG 1. CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N C A HO T NG XU T KH U HÀNG D T MAY C A CÔNG TY C PH N CUNG NG D CH V HÀNG KHÔNG 1.1.Cơ s lý lu n chung v ho t ng xu t kh u hàng hóa 1.1.1.Khái ni m xu t kh u hàng hóa và vai trò c a ho t ng xu t kh u hàng hóa Hi n nay quá trình toàn c u hóa và h i nh p kinh t là xu th t t y u c a các qu c gia trên th gi i. Trong b i c nh ó, ho t ng xu t kh u c a các nư c là thư c o ánh giá k t qu c a quá trình h i nh p qu c t và phát tri n trong m i quan h tùy thu c vào nhau gi a các qu c gia. S c l p phát tri n c a m i qu c gia là s ph thu c c a qu c gia ó vào th gi i ph i cân b ng v i s ph thu c c a th gi i vào qu c gia ó. Ho t ng xu t kh u là quá trình em nh ng hàng hoá s n xu t trong nư c mang ra nư c ngoài tiêu th nh m thu ngo i t . Nó còn là y u t quan tr ng nh m phát huy m i ngu n n i l c, t o thêm v n u tư i m i công ngh , tăng thêm vi c làm, thúc y nhanh quá trình công nghi p hóa và hi n i hóa t nư c. Xu t kh u là chính vi c thương nhân ưa hàng hóa ra kh i lãnh th nư c xu t kh u ho c ưa vào các khu v c c bi t n m trên lãnh th nư c xu t kh u ư c coi là khu v c h i quan riêng theo quy nh c a pháp lu t. Nó là m t ho t ng kinh t i ngo i cơ b n, thúc y n n kinh t phát tri n. Vai trò c a xu t kh u ư c th hi n qua m t s i m sau: - Xu t kh u t o ngu n v n ch y u cho nh p kh u, y m nh quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. ph c v cho s nghi p công nghi p hoá hi n i hoá t nư c, các qu c gia u c n ph i có m t ngu n v nl n nh p kh u máy móc, thi t b , công ngh hi n i ph c v cho ho t
 15. 15 ng phát tri n n n kinh t . Ngu n v n ngo i t ch y u t các ngu n: xu t kh u, u tư nư c ngoài, vay v n, vi n tr , thu t ho t ng du l ch, các d ch v có thu ngo i t , xu t kh u lao ng... Trong ó, xu t kh u là ho t ng ch y u, mang tính ch ng cho các qu c gia t o ngu n v n cho ho t ng nh p kh u. - Xu t kh u góp ph n chuy n d ch cơ c u n n kinh t , thúc y s n xu t phát tri n. Xu t kh u t o i u ki n cho các ngành kinh t khác phát tri n. Xu t kh u không ch tác ng làm gia tăng ngu n thu ngo i t mà còn giúp cho vi c gia tăng nhu c u s n xu t, kinh doanh nh ng ngành liên quan khác. Xu t kh u t o ra kh năng m r ng th trư ng tiêu th , giúp cho s n xu t n nh và kinh t phát tri n. Xu t kh u t o i u ki n m r ng kh năng cung c p u vào cho s n xu t, nâng cao năng l c s n xu t trong nư c. Thông qua c nh tranh trong xu t kh u, bu c các doanh nghi p ph i không ng ng c i ti n s n xu t, tìm ra nh ng cách th c kinh doanh sao cho có hi u qu , gi m chi phí và tăng năng su t. - Xu t kh u góp ph n tích c c gi i quy t công ăn vi c làm và c i thi n i s ng ngư i dân. Xu t kh u làm tăng GDP, làm gia tăng ngu n thu nh p qu c dân, t ó có tác ng làm tăng tiêu dùng n i a là m t nhân t kích thích n n kinh t tăng trư ng. Xu t kh u gia tăng s t o thêm công ăn vi c làm trong n n kinh t , nh t là trong ngành s n xu t cho hàng hoá xu t kh u ng th i nó là tăng lư ng u tư cho ngành s n xu t hàng hóa xu t kh u. ây là nhân t kích thích n n kinh t phát tri n. Vì v y, trong chi n lư c phát tri n kinh t qu c gia, nhi u nư c thư ng chú tr ng t i chi n lư c “ y m nh xu t kh u các m t hàng ch l c” 1.1.2.Các hình th c xu t kh u ch y u Xu t kh u có th ư c t ch c theo nhi u hình th c khác nhau ph thu c vào s lư ng và lo i hình các trung gian thương m i, thông thư ng xu t kh u
 16. 16 theo các hình th c ch y u như xu t kh u tr c ti p, gián ti p, g i bán, buôn bán i lưu, gia công qu c t … Trong m i m t ngành ngh khác nhau s ch có m t vài hình th c xu t kh u ch y u ư c th c hi n. ơn c như ngành d t may Vi t Nam hi n nay ch y u là gia công qu c t , m t ph n nh và ang ti n hành chuy n i sang hình th c xu t kh u tr c ti p. Vì v y trong bài vi t xin c p n 2 hình th c xu t kh u chính hi n nay ó là xu t kh u tr c ti p và gia công xu t kh u. 1.1.2.1.Xu t kh u tr c ti p Khái ni m Xu t kh u tr c ti p là m t hình th c xu t kh u hàng hoá t nư c ngư i bán (nư c xu t kh u) sang th ng nư c ngư i mua (nư c nh p kh u) không qua nư c th ba (nư c trung gian). Theo hình th c xu t kh u này, bên xu t kh u và ngư i mua quan h tr c ti p v i nhau (b ng cách g p m t, qua thư t , i n tín) bàn b c th a thu n v hàng hóa, giá c và các i u ki n giao d ch khác. Ưu i m c a hình th c xu t kh u tr c ti p: - Cho phép ngư i xu t kh u n m b t ư c nhu c u c a th trư ng v s lư ng, ch t lư ng, giá c ngư i bán th a mãn t t nh t nhu c u c a th trư ng. - Giúp cho ngư i bán không b chia s l i nhu n. - Giúp xây d ng chi n lư c ti p th qu c t phù h p.
 17. 17 Như c i m c a hình th c xu t kh u tr c ti p: - Chi phí ti p th th trư ng nư c ngoài cao cho nên nh ng doanh nghi p có quy mô nh , v n ít thì nên xu t kh u y thác có l i hơn. - Kinh doanh theo hình th c xu t kh u tr c ti p òi h i có nh ng cán b nghi p v kinh doanh xu t nh p kh u gi i: Gi i v giao d ch àm phán, am hi u và có kinh nghi m buôn bán qu c t c bi t là nghi p v thanh toán qu c t thông th o, có như v y m i b o m kinh doanh theo hình th c xu t kh u tr c ti p có hi u qu . ây v a là yêu c u m b o ho t ng kinh doanh theo hình th c xu t kh u tr c ti p, v a th hi n i m y u c a a s các doanh nghi p v a và nh c a Vi t Nam khi ti p c n v i th trư ng th gi i. Cách th c ti n hành xu t kh u tr c ti p: - Nghiên c u th trư ng và thương nhân. - ánh giá hi u qu thương v kinh doanh thông qua vi c xác nh t giá xu t kh u. Ch th c hi n kinh doanh: Khi t giá xu t kh u nh hơn t giá h i oái. -T ch c giao ch àm phán ho c thông qua g i các thư giao d ch thương m i h i hàng, báo giá, hoàn giá, t hàng… ho c hai bên mua bán tr c ti p g p m t nhau àm phán giao d ch. - Ký k t h p ng kinh doanh xu t kh u. -T ch c th c hi n h p ng xu t kh u ã ký k t. 1.1.2.2.Gia công qu c t Khái ni m Gia công qu c t là hình th c s n xu t hàng xu t kh u, trong ó ngư i t hàng gia công nư c ngoài cung c p: máy móc, thi t b , nguyên ph li u ho c bán thành ph m theo m u và nh m c cho trư c. Ngư i nh n gia công trong nư c t ch c quá trình s n xu t s n ph m theo yêu c u c a khách hàng.
 18. 18 Toàn b s n ph m làm ra ngư i nh n gia công s giao l i cho ngư i t gia công nh n ti n công. Phân lo i gia công qu c t Trong th c t có ba lo i hình th c gia công ó là: - Hình th c nh n gia công nguyên li u giao thành ph m: Bên t gia công giao nguyên li u ho c bán thành ph m cho bên nh n gia công và sau th i gian s n xu t, ch t o, s thu h i thành ph m và tr phí gia công. Trong trư ng h p này, trong th i gian ch t o, quy n s h u v nguyên li u v n thu c v bên t gia công. - Hình th c mua t bán o n: D a trên h p ng mua bán hàng dài h n v i nư c ngoài. Bên t gia công bán t nguyên li u cho bên nh n gia công và sau th i gian s n xu t ch t o, s mua l i thành ph m. Trong trư ng h p này quy n s h u nguyên v t li u chuy n t bên t gia công sang bên nh n gia công. - Hình th c k t h p: trong ó bên t gia công ch giao nh ng nguyên v t li u chính, còn bên nh n gia công cung c p nh ng nguyên ph li u. Quan h gi a ngư i t gia công và ngư i th c hi n gia công t trên cơ s h p ng gia công. Ưu i m c a hình th c gia công hàng xu t kh u: - Th trư ng tiêu th có s n, không ph i b chi phí cho ho t ng bán s n ph m xu t kh u. -V n u tư cho s n xu t ít. - Gi i quy t công ăn vi c làm cho ngư i lao ng. - H c h i kinh nghi m s n xu t, t o m u mã bao bì. Trong i u ki n kinh nghi m kinh doanh qu c t c a các doanh nghi p ngành d t may Vi t Nam hi n nay v n còn th p, chưa có m u mã, nhãn hi u có uy tín riêng thì hình th c gia công xu t kh u giúp cho ngành d t may c a
 19. 19 Vi t Nam ưa ngay ra th trư ng th gi i, mang l i kim ng ch ngo i t cho t nư c. Như c i m c a hình th c gia công hàng xu t kh u: - Tính b ng cao: Vì toàn b ho t ng c a doanh nghi p nh n gia công ph thu c vào bên t gia công: ph thu c v th trư ng, giá bán s n ph m, giá t gia công, nguyên v t li u, m u mã, nhãn hi u s n ph m ...cho nên v i nh ng doanh nghi p s n xu t l n, ch t lư ng s n ph m t t v i hình th c gia công doanh nghi p khó có i u ki n phát tri n m nh ra th trư ng th gi i. - Nhi u trư ng h p bên phía nư c ngoài l i d ng hình th c gia công bán máy móc cho bên nh n gia công, sau m t th i gian không có th trư ng t gia công n a, máy móc s trong tình tr ng không ho t ng gây lãng phí. - Nhi u trư ng h p bên t gia công ưa máy móc trang thi t b cũ, l c h u v công ngh sang cho bên nh n gia công d n t i công nhân làm vi c n ng nh c, gây ô nhi m môi trư ng cho bên nh n gia công. - Năng l c ti p th kém, nhi u doanh nghi p b bên phía t gia công l i d ng quota phân b ưa hàng vào th trư ng ưu ãi. - Có nh ng trư ng h p bên phía nư c ngoài l i d ng hình th c gia công ưa các nhãn hi u hàng hóa chưa ăng ký ho c nhãn hi u gi vào nư c nh n gia công. - Qu n lý nh m c gia công và thanh lý các h p ng gia công không t t s là ch h ưa hàng hóa tr n thu vào nư c nh n gia công, gây khó khăn cho s n xu t kinh doanh n i a. - Tình hình c nh tranh trong gia công khu v c và n i a ngày càng gay g t làm cho giá gia công ngày càng s t gi m, h u qu : hi u qu kinh doanh gia công th p, thu nh p c a công nhân gia công ngày càng gi m sút.
 20. 20 1.1.3.Các y u t nh hư ng n ho t ng xu t kh u hàng hóa Ho t ng xu t kh u ch u nh hư ng và s tác ng chi ph i c a nhi u các y u t khác nhau. Trong ó, có th chia các y u t nh hư ng n ho t ng xu t kh u hàng hóa thành hai nhóm y u t : nhóm y u t bên trong qu c gia và nhóm y u t bên ngoài qu c gia. 1.1.3.1.Nhóm nhân t bên trong qu c gia Các nhân t thu c v phía nhà nư c - Nh ng quy nh v pháp lu t và chính sách kinh t c a nhà nư c Chính sách kinh t và pháp lu t v xu t kh u c a m i qu c gia là nhân t tác ng ch y u n chi n lư c thúc y xu t kh u c a qu c gia ó, là i u ki n ho t ng xu t kh u ư c di n ra phù h p v i thông l qu c t . Các bi n pháp, chính sách c a nhà nư c áp d ng u tác ng tr c ti p hay gián ti p n ho t ng s n xu t và xu t kh u c a doanh nghi p. Nó v a mang tính ch t nh hư ng v a mang tính ch t h tr cho ho t ng xu t kh u. Các chính sách kinh t nhà nư c thư ng ư c các qu c gia áp d ng ó là: chính sách thúc y xu t kh u (chính sách thu quan, tr c p…), chính sách t giá h i oái, chính sách m r ng th trư ng. Tùy thu c vào i u ki n, l i th và ngành hàng xu t kh u c a t ng qu c gia mà các chính sách ư c l a ch n và th c hi n sao cho phù h p và áp ng ư c yêu c u c a s phát tri n. - Tình hình s n xu t trong nư c hư ng v xu t kh u ây là nhân t quy t nh t i kh năng cung ng các s n ph m xu t kh u c a qu c gia i v i th trư ng th gi i. i u này ư c bi u hi n kh i lư ng, ch t lư ng, quy cách s n ph m, m u mã hàng hóa ư c s n xu t ra phù h p và áp ng ư c nhu c u c a th trư ng qu c t . i v i các qu c gia tham gia ho t ng thương m i qu c t , l i th trong ho t ng s n xu t xu t kh u ư c th hi n ngu n nguyên li u cho quá trình s n xu t, ngu n l c huy ng cho ho t ng xu t kh u, trình
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2