intTypePromotion=1

Luận văn: Một số giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng và phát triển hoạt động đầu tư vàng tại Việt Nam

Chia sẻ: Bidao13 Bidao13 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
270
lượt xem
138
download

Luận văn: Một số giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng và phát triển hoạt động đầu tư vàng tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng với sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu, đồng đô la Mỹ không còn thể hiện vị trí độc tôn trên thị trường tài chính, vàng đã tái lập vị trí không thể thay thế trong việc trở thành đối trọng tài chính của các quốc gia, những biến động liên quan đến giá vàng luôn là tâm điểm chú ý sát sao của giới kinh doanh, đặc biệt trong tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động như hiện nay....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn: Một số giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng và phát triển hoạt động đầu tư vàng tại Việt Nam

 1. ! " # $%& '( )* *+
 2. , - - . /0 12 3454 6786 97:; 97 07> 0?@A93 BC93 BC 6780 0?4D9 7EF0 =/93 =GH 0@ BC93 0F4 4I0 J;K ! " #$ %$ #& ! '()" )* + ,- .+ / * 01 23 4 5 2 6 "1 , $7 8 9: 1 ; " %* < 2 =5 0 > ? " 1 @A B@C@ =/ % 3 D .+ / ?
 3. , J97 ;LM M7N B4O0 0P0 4 J97 ;LM M8M Q593 BC Q4DH =R 44 J97 ;LM M8M =R 07> 444 ,A4 ;S =GH 4B 7@T93 * U V- W X - X ** - Y Z- [# \ * C*C*C* E F! 3< : 1 ****************************************************C C*C*B* E F! 2
 4. C*L*B*J* ? #% H ! 1 ^ ***************************************************************CC C*L*B*L* + T T $ T U******************************************************************CC C*L*J* 01 , 2 : 1 **************************************************************************************************CC C*L*J*C* a 1 ?Z**************************************************************************************CC C*L*J*B* ( 1 #T ***************************************************************************************************CB C*L*J*J* 2 S < 1 *************************************************************************************CB C*L*J*L* 0 > 1 ! $ ***********************************************************************CB C*L*J*N* > . b c= ************************************************************************CB C*L*J*X* . $Q : 1 ************************************************************************CB *a ] c - \ - *) C*N*C* ( #. O1 , d( # )< e ********************************************************CJ C*N*B* ( #. O1 :f d( # g h #e **********************************************CJ C*N*J* ( #. 1 i d' , ( # )h
 5. B*B*B* ( C`A` C``[ ***********************************************************************************BL B*B*J* ( C``A B@@[ ***********************************************************************************B[ B*B*L* ( B@@A B@C@ ***********************************************************************************JJ +) ,d e + ^* 7@T93 ) f m \ - )* - d n ^+ J*C*C* : # W *******************************************************************LB J*C*B* + , ^ ******************************************************************************************************LJ )+ - V- _ ^) J*B*C* % m ; $ Q \; *****************************LJ J*B*B* + H I : : # $ ************************LN )) - V -$ ^' J*J*C* )%
 6. L*C*C*J* 0 > 1 W:q ********************************************************************NN L*C*C*L* 0 > 1 > 3 < s 7
 7. - g u 0' {0 < >: 1 0 0' {0 , i< T m+ {m 3< |?g {Y Z 3Y 2 g}m { 0G #% H O ?Z (m' {i
 8. - p 593 + * 7293 vw 0
 9. - X R 07> + * 48 BC93 •H‚ = + + ƒ 348 =„ …J € 0x 9}; *jbj =O9 07893 )l+(*( R 07> + ) 48 zGH 07O 34~4 0x 9}; *jbj =O9 07893 )l+(*( R 07> + ^ R 07> Q4O9 =/93 9! 9z†‡ 0x +((a =O9 +((j R 07> + a ƒ …I …F; 6780 0F4 4I0 J; 0x 9}; *jk' =O9 *jb' R 07> + ' 48 BC93 07O 34~4 0x 9}; *jk' =O9 *jbb R 07> + k 48 zGH 07O 34~4 0x 9}; *jk' =O9 *jbb R 07> + b ƒ …I …F; 6780 0x 9}; *jbj =O9 *jjk R 07> + j ƒ 348 =„ …J € 0x 9}; *jbj =O9 *jjk R 07> + *( 48 BC93 BC 348 BC93 4I0 J; 0x 9}; *jbj =O9 *jjk R 07> + ** 48 zGH 07O 34~4 0x 9}; *jbj =O9 *jjk R 07> + *+ ƒ …I …F; 6780 0x 9}; *jjb =O9 9}; +((k R 07> + *) 4ˆ9 Q4O9 348 BC93 07O 34~4 07†E 07893 0x 07893 kl*jb+ ‰ )l+((' R 07> + *^ 7H MGH BŠ BC93 S 4I0 J; *jj+ ‰ +((k R 07> + *a 48 BC93 BC 348 BC93 4I0 J; 0x 9}; *jjb =O9 +((k R 07> + *' ƒ 348 =„ …J € 0x 9}; *jjb =O9 +((k R 07> + *k 48 zGH 07O 34~4 0x 9}; *jjb =O9 +((k R 07> + *b 48 BC93 ‹ 348 BC93 BC 0ƒ 348 $ 34J4 =EF9 +((b!+(*( R 07> + *j 48 zGH 07O 34~4 0x 9}; +((b =O9 07893 )l+(*(
 10. , Œm * ,• zE M7Ž9 =Š 0C4& 0s % , P ! : T" 5 ?Z : F I 3 .>S . $Q >" w1 < . >: I , 3 V 2 / > ! 1 ;2 " H O S ; 1 ^ I z9 1 ! : # " n O3 : 4 O S $ 3 ,* 1 Q $" $Q E 3 + Q ^, : ~ I > H 5 W 1 w V
 11. + LM =•M7 9374w9 MyH M|J …H•9 B}9& =3 2 H ; I"9 * \ % 3: # "< ^ > 1 1 H n> % H nF 5 ! . $Q E3 + * \4z H W > 9 % - z ; ^" " H < $U $ P < 1< S : # K #G % -: # E3 + " z q, . $Q E3 + $ "1 OP < 1< !+ $ ! 1 :4 / $† a /4 zH93 9374w9 MyH& < 7< 1 23 1 "a3 < 1" 1 #T " a 1 ?Z 5 E3 + " $ # S ! 1 #$ 1 S ! 1, 2 ,* ' ^ > 1 S ! 1, 2 , $ 1 "5 Q O H ! q #. T $ *
 12. C 7@T93 * U V- W X - X ** - Y Z- [# \ & *** J4 0?‘ M|J 93C97 M„93 9374I6 v7J4 078M BC93& E3 : 1 ] 4 F; / 1 ;2 ‡ : 4" : P * 1 ;2 ," : 1 ] S 3< P $Q W< : 2 $7 ; / %< 1 I ! 3 " $ " $Q OS P $Q ƒ : % UV , ! S : * D5 Q" 4 y W< P S 3< P W 5 * D2 1 ;2 ‡ ƒ 7 d=|'0 e" T Aˆ 1 W :q U Xˆ W :q 1 #. G* +4 S H n W:q ; / W =|'0 * E n W:q T ? dN`ˆ B@@Je" ‰ dLLˆe" ( dJBˆe" ( , dBXˆe ( t dBJˆe* Š ^ ‹" D Œ DS" 2 W 4 I OP 3 2 O S "P > . : * 1 $
 13. B **+ J4 0?‘ M|J BC93 =24 B~4 67L 9N 0F4 M8M 9@~M =J93 6780 0?4D9& Œ DS . $Q W * D Œ DS" 4 S F; / 3 I 3 5 P ! < G H* . 8" 5 $Q $7 H $Q < G H =5 1 , Œ 1 t $Q * + Q S $Q < G H 4 I $7 OP 3 2 % OW * Y n 44 4< ; / $ :a 3 ! , ; $ 3 ;9 1 H #.< 1 $ " - :a 3" "(1 ,- 1 :1" ,2 3
 14. J * * ^ c93 zL93 M|J BC93 0?E93 …’97 B{M M„93 9374I6 BC ‚ 0O& E $7 #G W 3 " % 3 H ; / S 2 ,* + H S> #, W ! 4V H> H #G , / *E WT 2 S 2 3 ! z * % , / "E 4> 1: q " ,4 3 $7 % / 3 W, x< 1 $7 ,U - s *E> #G $ W, x< " n O/ Žt Ž $7 $ 1 S O. ƒ I % $ 1" z< P OP 3 ; P 2 $ * 01 O. , W, x< 4 $7 8 #G 1, . .2 S OU *E $7 8 #G 1 O. , OV P OP S , 3 8 * + " $7 8 #G , 1 #G #$7 7< ! 2 $7 < 1 1 * * * a c93 zL93 M|J BC93 0?E93 B4IM Q5E BI ;„4 0?@A93& (T ^," $Q w
 15. L + tw W, W z 1 4 I S;1 4 /; / $7 8 #G ,IP W #$7 < q " W q, 8 • < G % < q ":I 1 - d: > P !, ^e 1 O 3 b D^, O$ S # S" 1 4 I# S \ 7 #$ C@ ‘)mvj‰ H ,O S" 1 4 I# S \ C@ U X@ ‘)mvj‰* m ," T $4 I: $7 7 $ 5 Qy 7< ; P :1! " H 5 1 T $E3 + $7 : I T, ! :.< Q 1 T $ 1 . $Q $ ?Z" • "+ " †# S
 16. N 7
 17. X ; 1 : P K 1 ! ,I W* *)+ 7> 0?@A93 BC93 B•0 M7“0& 7> 0?@A93 R93 „93 ” 7† 749†1† E…z J9z $4…B†? •‡M7J93† $EM4†0‚– :9 S 0> 0?@A93 10JQH… 7< 7’ — ” 10J9QH… E…z •‡M7J93†– S , BXv@[vC``N" 1 7< 5 ] C: < G G !, 1 P W H * 7> 0?@A93 7@•93 54 ” 7† $7J937J4 E…z •‡M7J93† ‰ $ •– #. , J@vC@vB@@B 1 7< 5 C: J: P ``"``ˆ ``"`Nˆ" U .> ’ v * D^, y . $Q 0?@A93 BC93 0@T93 …J4& †˜ E?v †?MJ904…† •‡M7J93† ” •[– . $Q W #. 1 7< 5 g t j< : ; 9* Rƒ T S C`[L ;, 7< 5 C@@ t ``"Nˆ* C``J" 1 < 0j?}c d+th ’ : 0 # ,} te / +’?}c* 74MJ3E EJ?z E™ ?Jz† ” – Rƒ T #. C`[L 1 7< 5 ;, ] JJ"B t ``"Nˆ* E B@@X" : 2 $7 7< 5 g t #. 0Rj z $7 ; 0j?}c* Ev‚E E;;Ez40‚ •‡M7J93† ” – . $Q $U W 0 ^ ‹" Oƒ T #. C`AB 1 7< 5 C@@ ``"``ˆ* H…04 E;;Ez40‚ •‡M7J93† E™ 9z4J ” [– BC J04E9J… E;;Ez40‚ J9z †?4BJ04B† •‡M7J93† ” •[– B . $Q $U Œ DS" Oƒ T S B@@J 1 7< 5 C@@ ``"``ˆ*
 18. [ HQJ4 E…z J9z E;;Ez40‚ •‡M7J93† ” [– Oƒ T S B@@N" B`ˆ #. W ! "4 q " : ] ^ ! t q # * 7> 0?@A93 BC93 0@T93 …J4 7@•93 54 ‰ $7J937J4 šH0H?†1 •‡M7J93†1 ”$ š•– Oƒ T #. \ @`v@CvB@@A 1 7< 5 2 I C: * * ) ^ VH€ v497 zEJ97 BC93 ‰ E…z •‡M7J93† ?Jz†z šH9z1 ” • š1–& (} g S n O3 ! ; Z: # 3 G 1 *Y Z: # S $: # i< !, 1 #. # "' " +th ’ :* (} g T > S 1 @J B@@J . $Q : 1 ” #$ # i< ] d( # R )t t… (R)e* (R) $7 P OP OK $7 #% H" W< G > I 1 T $1 ^ 4 Iƒ H 7 \ 1 : T ; P 9" < > OP I "< > $ : " 4< > $ : ,i t \ < >; P 9 $7 W< ; W, #3 S : 2 $7 ] $7 O1 * . $Q 3 ," 4 S 2 (} g OI : $ . $Q H : 1 :1 " , #$ 1 {( # R )t t" , ( #R )t t " ) tt : ( #) t " +th ( #| t*= S 1 (} g $7 OP 7 OV =S 5 *E 1 @AvB@@[ ; Z w ƒ : P XB["`B W *Y Z ) tt : : P A@ˆ i $7 " 4; , W 4> :P W . $Q *
 19. A *^ $% % X *^* yM MH93 BC93& 4DH =R * * : 1 d0' e 1 T ] S H , 2; / ;, . 1 ! "< G S S^ 1 T ]" V + ' 4 H ]^ U J*@@@ x" > L*N@@ x• 4 y
 20. ` *^*+ /93 0784 M|J M8M 93œ9 7C93 • BC •H€ 04Š9 0I •H2M 0O& +^ $U d+= _e 1 $ $Q 4 #% H V 7< 9 I #- # : T " n O3 H $ : 1 P $7 * += _ 1 ;Z 3 $Q \ 5: 1 P W $ K P;, H 4 7$ *E $ $Q 4 1oU $7 P OK OP 3" F H $ : P W , : 1 $7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2