intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác thu thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế quận Đống Đa – Hà Nội

Chia sẻ: Vương Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:121

79
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích chủ yếu của luận văn là góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý thu thuế GTGT, phân tích thực trạng công tác quản lý thu thuế GTGT trên địa bàn Quận Đống Đa – Hà Nội, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả công tác thu thuế GTGT trên địa bàn quận Đống Đa – Hà Nội trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Phân tích và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác thu thuế giá trị gia tăng tại Chi cục Thuế quận Đống Đa – Hà Nội

NGUYỄN ĐĂNG HƯNG<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN ĐĂNG HƯNG<br /> CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP<br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA<br /> TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN ĐỐNG ĐA –<br /> THÀNH PHỐ HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> KHOÁ 2011 - 2013<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN ĐĂNG HƯNG<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP<br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA<br /> TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN ĐỐNG ĐA –<br /> THÀNH PHỐ HÀ NỘI.<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN ÁI ĐOÀN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ QTKD<br /> <br /> Khoa kinh tế và Quản lý – Trường ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN...................................................................................................5 <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ....................................................................6 <br /> DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ....................................................................................7<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ..........................................................................8 <br /> MỞ ĐẦU................................................................................................................9 <br /> CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ<br /> QUẢN LÝ THU THUẾ GTGT ...........................................................................14 <br /> 1.1. Một số vấn đề cơ bản về thuế .......................................................................14 <br /> 1.1.1. Khái niệm về thuế .....................................................................................14 <br /> 1.1.2. Chức năng của thuế ...................................................................................15 <br /> 1.1.3. Phân loại thuế ............................................................................................15 <br /> 1.2. Thuế giá trị gia tăng .....................................................................................16 <br /> 1.2.1. Khái niệm thuế giá trị gia tăng ..................................................................16 <br /> 1.2.2. Các yếu tố cấu thành thuế GTGT ..............................................................17 <br /> 1.2.3. Phương pháp tính thuế GTGT ...................................................................18 <br /> 1.2.4. Quy trình kê khai nộp thuế GTGT ............................................................21 <br /> 1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến số thuế GTGT phải nộp trong kỳ của DN ......22 <br /> 1.3. Quản lý thu thuế GTGT ...............................................................................23 <br /> 1.3.1. Một số khái niệm chung về quản lý thuế GTGT ......................................23 <br /> 1.3.2. Nội dung quản lý thuế GTGT ...................................................................29 <br /> 1.3.2.1. Nội dung quản lý thuế GTGT tại Chi cục thuế ......................................29 <br /> 1.3.2.2. Nội dung quản lý thuế GTGT đối với NNT ...........................................32 <br /> 1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế GTGT ........................................37 <br /> 1.3.3.1. Người nộp thuế .......................................................................................37<br /> 1.3.3.2. Chính sách của Nhà nước về thuế ..........................................................37<br /> 1.3.3.3. Tổ chức quản lý thuế của cơ quan chức năng ........................................38<br /> 1.3.3.4. Môi trường quản lý thuế .........................................................................39<br /> Học viên: Nguyễn Đăng Hưng<br /> <br /> 1<br /> <br /> Mã đề tài: QTKD11A-221<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ QTKD<br /> <br /> Khoa kinh tế và Quản lý – Trường ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> 1.4. Nội dung phân tích quản lý thuế GTGT ......................................................40 <br /> 1.4.1. Các chỉ tiêu đánh giá công tác quản lý thuế GTGT ..................................40 <br /> 1.4.2. Phân tích quản lý thuế GTGT theo các bước công việc ...........................43 <br /> 1.4.2.1. Công tác lập kế hoạch quản lý thuế .......................................................43 <br /> 1.4.2.2. Công tác đăng ký thuế, kê khai thuế, kiểm tra quyết toán thuế, thu nợ<br /> cưỡng chế, hỗ trợ NNT và xử lý hoàn thuế .........................................................45 <br /> 1.4.3. Phân tích quản lý thuế GTGT theo các yếu tố ảnh hưởng ........................47 <br /> 1.4.3.1 Người nộp thuế ........................................................................................47 <br /> 1.4.3.2 Hệ thống luật pháp và chính sách của nhà nước về thuế ........................47 <br /> 1.4.3.3 Tổ chức quản lý của các cơ quan chức năng ...........................................48 <br /> 1.4.3.4 Môi trường kinh tế xã hội .......................................................................48 <br /> Kết luận chương 1 ...............................................................................................49 <br /> CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÔNG TÁC THU THUẾ GTGT Ở CHI CỤC<br /> THUẾ QUẬN ĐỐNG ĐA – TP.HÀ NỘI ...........................................................50 <br /> 2.1 Giới thiệu khái quát về Quận Đống Đa và Chi cục Thuế quận Đống Đa –<br /> TP.Hà Nội ............................................................................................................50 <br /> 2.1.1. Một số đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của quận Đống Đa .................50 <br /> 2.1.2. Giới thiệu khái quát về Chi cục Thuế quận Đống Đa ...............................51 <br /> 2.2. Phân tích tình hình thu thuế GTGT ở Chi cục Thuế quận Đống Đa ...........55 <br /> 2.2.1. Đánh giá khái quát công tác thu thuế GTGT ở Chi cục Thuế quận Đống<br /> Đa ........................................................................................................................55 <br /> 2.2.2. Kết quả thực hiện thu thuế GTGT ở Chi cục Thuế quận Đống Đa ..........56 <br /> 2.2.3. Phân tích tình hình thu thuế GTGT theo nội dung công việc ở Chi cục<br /> Thuế quận Đống Đa ............................................................................................60 <br /> 2.2.3.1 Công tác lập kế hoạch .............................................................................60 <br /> 2.2.3.2 Công tác đăng kí thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, thu nợ cưỡng chế<br /> và hỗ trợ NNT .....................................................................................................66 <br /> 2.2.3.3 Công tác xử lý hoàn thuế ........................................................................70 <br /> 2.2.3.4. Công tác kiểm tra thuế ...........................................................................71<br /> 2.3. Phân tích tình hình thu thuế theo các yếu tố ảnh hưởng ..............................75 <br /> Học viên: Nguyễn Đăng Hưng<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mã đề tài: QTKD11A-221<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ QTKD<br /> <br /> Khoa kinh tế và Quản lý – Trường ĐHBK Hà Nội<br /> <br /> 2.3.1. Tình hình về nhân lực ................................................................................75 <br /> 2.3.2. Cơ sở vật chất kĩ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin ............................79 <br /> 2.3.3. Phương pháp tổ chức quản lý thu thuế GTGT ..........................................80 <br /> 2.3.4. Môi trường pháp lý ....................................................................................81 <br /> 2.3.5. Đặc điểm của người nộp thuế ...................................................................82 <br /> 2.3.6. Môi trường kinh tế xã hội .........................................................................84 <br /> 2.4. Kết luận chương 2 ........................................................................................84 <br /> 2.4.1 Những kết quả đạt được .............................................................................85 <br /> 2.4.2 Hạn chế trong công tác quản lý thu thuế GTGT ........................................88 <br /> 2.4.3 Nguyên nhân của những hạn chế trong quản lý thu thuế GTGT ...............91 <br /> CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC<br /> THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN ĐỐNG ĐA –<br /> TP.HÀ NỘI .........................................................................................................95 <br /> 3.1 Định hướng công tác thu thuế GTGT trong thời gian tới .............................95 <br /> 3.1.1. Sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác thu thuế GTGT ...............................95 <br /> 3.1.2. Các quan điểm cơ bản trong công tác thu thuế GTGT .............................97 <br /> 3.1.3. Định hướng hoàn thiện công tác thu thuế GTGT trong thời gian tới .......98 <br /> 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác thu thuế GTGT ở Chi cục Thuế quận<br /> Đống Đa ............................................................................................................102 <br /> 3.2.1. Giải pháp về cải tiến tổ chức bộ máy quản lý thuế và nâng cao trình độ<br /> cán bộ công chức thuế .......................................................................................102 <br /> 3.2.2. Giải pháp về công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT .....................................103 <br /> 3.2.3. Giải pháp về công tác kiểm tra quyết toán thuế ......................................105 <br /> 3.2.4. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế ...................106 <br /> 3.2.5. Giải pháp về công tác cải cách thủ tục hành chính Thuế và hiện đại hoá<br /> công tác quản lý thuế .........................................................................................107 <br /> 3.3. Một số đề xuất hoàn thiện công tác thu thuế GTGT ở Chi cục Thuế quận<br /> Đống Đa ............................................................................................................109 <br /> 3.3.1. Đề xuất về chính sách, pháp luật thuế .....................................................109 <br /> 3.3.2. Đề xuất với cơ quan chủ quản .................................................................115 <br /> Học viên: Nguyễn Đăng Hưng<br /> <br /> 3<br /> <br /> Mã đề tài: QTKD11A-221<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2